Akademické kvalifikace

habilitačním řízení se ověřuje vědecká a pedagogická kvalifikace uchazeče o udělení vědecko-pedagogické hodnosti docent. Pedagogická kvalifikace uchazeče se ověřuje na základě hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, habilitační přednášky před Vědeckou radou ESF a předcházející pedagogické praxe uchazeče. Vědecká kvalifikace uchazeče se ověřuje zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a na základě dalších vědeckých a odborných prací, ohlasů na ně, absolvovaných vědeckých stáží a dalších ukazatelů osvědčujících vědeckou činnost.

řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče o udělení vědecko-pedagogické hodnosti profesor a posuzuje se, zda je uchazeč význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a podílí se na jeho rozvoji. Při posuzování se vychází zejména z publikovaných vědeckých a odborných prací, ohlasů na ně, absolvovaných vědeckých stáží a dalších ukazatelů osvědčujících vědeckou činnost a předcházející pedagogickou praxi, z doporučujících stanovisek, z hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost a přednášky na veřejném zasedání vědecké rady.

Legislativní rámec

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na ESF MU uskutečňují dle

Doporučené minimální požadavky

Doporučené minimální požadavky vztahující se k vědecké kvalifikaci uchazeče o habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem stanovuje Směrnice děkana č. 6/2018 „Metodika posuzování vědecké a pedagogické kvalifikace v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF“.

Směrnice specifikuje posuzované činnosti a jejich bodové hodnoty a stanovuje minimální počet bodů pro jednotlivé posuzované oblasti. Na základě metodiky zpracuje uchazeč autoevaluační tabulku (Příloha Směrnice děkana č. 6/2018), kterou přikládá spolu s dalšími dokumenty specifikovanými ve Směrnici Masarykovy univerzity č. 7/2017 k návrhu na zahájení řízení.

Prokázání a zdokumentování naplnění doporučených minimálních požadavků v oblasti vědecké kvalifikace uchazeče slouží jako pomocný podklad pro zahájení příslušného řízení. Pro hodnocení uchazeče je rozhodující stanovisko habilitační/hod­noticí komise a stanovisko Vědecké rady ESF MU.

Od 1.1.2020 vstupuje v platnost nová Směrnice ESF MU č. 4/2019 „Požadavky a kritéria vědecké a pedagogické kvalifikace v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF".

Akreditované obory

Akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF MU:

Název oboru Platnost akreditace
  Habilitační řízení Řízení ke jmenování profesorem
Ekonomie 1. 8. 2024 1. 8. 2024
Hospodářská politika 1. 11. 2023 1. 11. 2023
Podniková ekonomika a management 17. 9. 2024
---
Veřejná ekonomie 31. 10. 2021 31. 10. 2021

Probíhající a ukončená řízení

Program na podporu kariérního růstu akademických pracovníků ESF MU

Bližší informace

Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová

manažerka pro vědu a výzkum
děkanát ESF, kancelář 208

telefon: 549 49 6292
e‑mail: