Kde publikovat

Web of Science

Seznam časopisů indexovaných v databázi Web of Science (Clarivate Analytics) včetně bilbiometrických ukazatelů jejich prestiže (hodnota IF, AIS, umístění v kvartilu) naleznete v InCites Journal Citation Reports: nejprve je zapotřebí jít přes Institution Sign In a vybrat Czech Academic Federation, Masaryk University a teprve poté můžete zadat učo a sekundární heslo.


K vyhledání konferencí indexovaných v předchozích letech v databázi Web of Science lze využít záložku WOS Core Collection: v rolovacím menu (vpravo) vyberte Document type a do vyhledávácího pole (vlevo) zadejte Proceedings Paper a některé další kritérium pro výběr, např. obor (další vyhledávací řádek lze přidat kliknutím na +Add row).

Scopus

Seznam časopisů indexovaných v databázi Scopus včetně bilbiometrických ukazatelů jejich prestiže (hodnota SJR, umístění v kvartilu) naleznete v Scimago Journal & Country Rank.

K vyhledání konferencí indexovaných v předchozích letech v databázi Scopus lze využít záložku Sources: v levém sloupci zakšrtněte typ Conference Proceedings.

K tématu Open Access

Open Access (OA), neboli volný a bezplatný přístup k vědeckým informacím pro kohokoli, představuje nový směr v publikační praxi, který se momentálně stále výrazněji prosazuje na celosvětové úrovni jakožto alternativa k tradičnímu publikování v časopisech s placeným přístupem.

Aktuální informace k OA, včetně popisu stavu v ČR a odkazů na otevřené repozitáře a databáze můžete sledovat na webu: fakultním, celuniverzitním a národním.

Česká republika v roce 2017 reagovala na výzvu EU zajistit do roku 2020 otevřený přístup k vědeckým publikacím vzniklým z veřejných prostředků strategickým dokumentem Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020. V dubnu 2019 pak následoval Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020 vytyčující úkoly pro jednotlivé výzkumné instituce, jak přechod na OA zajistit.

Working Papers (WP) jsou vhodným příkladem publikování v režimu Open Access a to zejména pro začínající vědce. WP umožňují zpřístupnění prvotních výsledků výzkumu vědecké komunitě. Zvažujete-li publikování v této formě, využijte fakultní sérii MUNI ECON Working Papers. WP jsou indexovány v databázích RePEc a EconStor. Kontakt: workingpapers@econ.muni.cz.

Související pojmy:

Zelená cesta (Green OA) Realizace OA formou (pokud možno okamžitého) uložení preprintu nebo postprintu vědeckého článku do volně přístupného repozitáře (jako je např. Univerzitní repozitář MU).

Zlatá cesta (Gold OA) Realizace OA formou publikování vědeckého článku v tzv. otevřeném (OA) časopise. K vyhledání takového časopisu lze využít respektovaný rejstřík kvalitních OA časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Plan S Plán koalice sdružující největší poskytovatele veřejné podpory v rámci Science Europe, jak do začátku roku 2021 dosáhnout okamžitého otevřeného přístupu ke všem vědeckým publikacím, které vznikly z projektů podpořených těmito poskytovateli.

Open Science Širší pojetí otevřené vědy ve všech směrech – kromě otevřeného přístupu k výsledkům vědecké práce sem spadá i otevřený přístup k výzkumným datům, otevřené peer-review, volně přístupné studijní materiály, volně dostupné hardwarové a softwarové vybavení aj.

OpenAIRE neboli Open Access Infrastructure for Research in Europe je iniciativa na podporu Open Science financovaná Evropskou komisí. Mezi její hlavní výstupy patří především vyhledávací portál zpřístupňující vědecké výsledky financované z evropských fondů.

K problematice pochybných časopisů

Doporučení Odboru výzkumu RMU k výběru vhodného periodika pro publikování je zde.

K problematice pochybných konferencí

Základní doporučení při výběru konferencí jsou obsažena zde.

Kvalitní impaktované časopisy

K vyhledání kvalitních impaktovaných časopisů podle ukazatele AIS lze využít aplikaci A comparison of Journal Citation Indices (IDEA CERGE-EI).

Mgr. Pavel Sedláček

manažer pro vědu a výzkum
děkanát ESF, kancelář 208

telefon: 549 49 6544
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.