Technologická agentura ČR

Základní informace

Technologická agentura ČR (TA ČR) centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a na následnou komercionalizaci výsledků. Všechna programová schémata se orientují na podporu projektů s aplikovanými výsledky.

Více informací najdete na stránkách https://www.tacr.cz/index.php/cz/.

Programy

Beta2

Jedná se o program veřejných zakázek, kde jsou průběžně sbírány potřeby orgánů státní správy a v návaznosti na to jsou průběžně vyhlašovány veřejné zakázky.

Projekty řešené v rámci tohoto programu plní zadání veřejné zakázky a z této skutečnosti plynou rozdíly od ostatních programů TA ČR.

Aktuální informace je možné sledovat zde: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html.

Gama

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

MU získala projekt ve druhé veřejné soutěži - Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě. Realizaci projektu řídí Centrum pro tranfer technologií. V rámci projektu jsou vyhlašovány interní soutěže na tzv. proof of concept. Aktuální informace na stránkách CTT (http://www.ctt.muni.cz/).

Delta

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci (Taiwan, Korea, Vietnam, Čína).

Epsilon

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.

Informace o programu naleznete zde  https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html.

Zéta

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. Projekty budou max. na 24 měsíců s rozpočtem do 5 mil. Kč.

Cílem programu je

 1. a) zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
 2. b) zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a 
 3. c) podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Podrobnosti k programu naleznete zde https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html.

Éta

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb.

Kompletní informace k programu naleznete zde https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html.

Théta

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • podporu projektů ve veřejném zájmu,
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Kompletní informace k programu naleznete zde: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta.html.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

5. 11. 2019

TA ČR plánuje vyhlášení veřejné soutěže nového programu KAPPA

Nový program KAPPA je financovaný fondy EHP a Norska. Vyhlášení soutěže je plánováno na polovinu dubna 2019. Nejdůležitější informace, které jsou v tuto chvíli k dispozici, naleznete v Databázi projektových výzev. Informace budou průběžně doplňovány.

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 organizuje TA ČR Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA. Cílem akce je seznámit odbornou veřejnost s parametry veřejné soutěže a zároveň posílit spolupráci mezi institucemi z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

V případě předběžného zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 6340.

​​

10. 10. 2019
4. soutěž programu TA ČR ZÉTA

TAČR vyhlásil 4. veřejnou soutěž programu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků. Každý projekt musí mít aplikačního garanta.

Výstupy/výsledky projektů musí být podporované programem ZÉTA (viz zadávací dokumentace) a přispět ke splnění cíle programu ZÉTA, kterým je:
- zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi;
- zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním
praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (3 studenti/mladí výzkumníci a 1 mentor).

Další informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

19. 9. 2019

Interní informační schůzka pro zájemce o podávání návrhů do 3. veřejné soutěže

TA ČR Éta

 

Termín: 30. 9. 2019 od 10:00

Místo konání: Komenského nám. 2, místnost č. 300

Program: Na schůzce se budou probírat informace ze zadávací dokumentace i ze semináře TA ČR a dále také doporučení a postupy v rámci MU. Schůzky se zúčastní i kolegové z Právního a Ekonomického odboru RMU a z CTT, bude tedy prostor pro využití této platformy pro vznesení dotazů a nalezení optimálních řešení pro vaše projekty.

 

Registrace je možná zde.

 

 

18. 9. 2019

Veřejná zakázka TA ČR Beta2 - "Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru"

V rámci programu TA ČR Beta byla vyhlášena nová veřejná zakázka na téma Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru s termínem podání nabídek do 21. října 2019. Více informací o veřejné zakázce je k nalezení ZDE.

Dovolujeme si upozornit, že tento program je zcela odlišný od ostatních programů TA ČR a je administrativně a procesně velmi náročný. Prosíme tedy o pečlivé zvážení účasti v této veřejné zakázce.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 6340.

​​3. 9. 2019
3. veřejná soutěž TA ČR Théta

TAČR vyhlásil 3. veřejnou soutěž pro program Théta. Projekty by měly být zaměřeny na transformaci a modernizaci energetického sektoru se zaměřením na:

1) podporu projektů ve veřejném zájmu;
2) nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi;
3) podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Více informací naleznete přímo na stránkách TA ČR - ZDE.

Projektové žádosti je možné předkládat do 20. 10. 2019, vzhledem k administraci žádosti a zajištění všech náležitostí je nutné projekt konzultovat na Oddělení pro strategii a projektovou podporu. V případě zájmu (např. i ve spolupráci s jiným pracovištěm) kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

16.8.2019

Seminář zaměřený na programy ÉTA, KAPPA, DELTA 2, cofundové výzvy a HORIZONT 2020

 

Termín: seminář se uskuteční dne 13. 9. 2019 od 10:00 do cca 15:00

Místo konání: v prostorách FSS v místnosti P51 (Joštova 10)

Program: Seminář k aktuálním výzvám na podporu výzkumu a inovací v národním i mezinárodním kontextu. Akce bude zaměřena na aktuální programy TA ČR a HORIZONT 2020.

 

Akce je určena pro vědce, pracovníky projektové podpory, ekonomické pracovníky a další zájemce o aktuální dění ve světě podpory aplikovaného výzkumu.

 

Přihláška na seminář je dostupná zde.

Podrobný program semináře je dostupný zde.

 

15.7.2019

TA ČR ÉTA – vyhlášení 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) oznámila dne 12. července 2019 termín třetí veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Předpokládaný termín je 18. září 2019.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Více informací o soutěži naleznete v Databázi projektových výzev a v Zadávací dokumentaci soutěže.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, místnost č. 332, tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

19. 6. 2019
Veřejná zakázka TA ČR Beta - "Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR"

V rámci programu TA ČR Beta byla vyhlášena nová veřejná zakázka na téma Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR s termínem podání nabídek do 17. července 2019. Jedná se o první kolo soutěžního dialogu. Více informací o veřejné zakázce je k nalezení ZDE.

Dovolujeme si upozornit, že tento program je zcela odlišný od ostatních programů TA ČR a je administrativně a procesně velmi náročný. Prosíme tedy o pečlivé zvážení účasti v této veřejné zakázce.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 6340.

13. 6. 2019
Veřejná soutěž programu Doprava 2020

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Specifickými cíli programu jsou:
- udržitelná doprava;
- bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;
- přístupná a interoperabilní doprava;
- automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu o tuto soutěž předběžně kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., v termínu do 25. 6. 2019.

13. 6. 2019
Veřejná soutěž programu Prostředí pro život

V rámci soutěže budou podpořeny projekty, které budou splňovat následující dílčí cíle spadající do dvou podprogramů (PP1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu a PP2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí):
- PP1 - Zvýšit efektivitu využívání zdrojů a snížit znečištění životního prostředí.
- PP1 - Omezit rizika plynoucí z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky.
- PP2 - Zvýšit kvalitu života obyvatel ČR a zavést prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění.
- PP2 - Podpořit ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí.
- PP2 - Zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu o některé z témat předběžně kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., v termínu do 24. 6. 2019.

15. 5. 2019
Seminář: Jak napsat úspěšný projekt TA ČR

Termín: seminář se uskuteční dne 18.6. 2019 od 10:00 do cca 12:00
Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Pavilon M, zasedací místnost v nejvyšším patře
Program: přednášku povede Ing. Miroslav Janeček, CSc. - spoluzakladatel Technologické agentury České republiky.
Přednáška bude mj. obsahovat návod, co by měl návrh projektu do programů TA ČR obsahovat, aby měl šanci uspět, a dále se bude věnovat přihlášce v ISTA a jejím úskalím (zaměřeno na specifika programů ZÉTA a ÉTA, upozornění na nejčastější věcné chyby v přihlášce).

Přihláška na seminář je dostupná zde.

3. 3. 2019
Den aplikovaného výzkumu MU

V dubnu se uskuteční druhý ročník akce zaměřené na problematiku aplikovaného výzkumu a podporu tohoto výzkumu na MU. Od zástupců MU zazní příspěvky o systému projektové podpory a o možnostech identifikace duševního vlastnictví a aspektech spolupráce s výzkumnými partnery.

Zástupce TA ČR představí programy a výzvy, které jsou plánovány na rok 2019.

 • Termín: středa 24. dubna 2019 v 10:00
 • Místo: Komenského nám. 2, místnost 300
 • Registrace je možná ZDE.

11. 2. 2019
TA ČR plánuje vyhlášení veřejné soutěže nového programu KAPPA

Nový program KAPPA je financovaný fondy EHP a Norska. Vyhlášení soutěže je plánováno na polovinu dubna 2019. Nejdůležitější informace, které jsou v tuto chvíli k dispozici, naleznete v Databázi projektových výzev. Informace budou průběžně doplňovány.

V případě předběžného zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 6340.

22. 10. 2018
Veřejná soutěž TA ČR Théta

TAČR vyhlásil veřejnou soutěž pro program Théta. Projekty by měly být zaměřeny na transformaci a modernizaci energetického sektoru se zaměřením na:

1) podporu projektů ve veřejném zájmu;
2) nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi;
3) podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Více informací naleznete přímo na stránkách TA ČR - ZDE.

Projektové žádosti je mořné předkládat do 29. 11. 2018, vzhledem k administraci žádosti a zajištění všech náležitostí je však nutné projekt konzultovat na Oddělení pro strategii a projektovou podporu nejpozději do 31. 10. 2018. V případě zájmu (např. i ve spolupráci s jiným pracovištěm) kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

1. 10. 2018
Veřejná zakázka TA ČR BETA -
TITIMV706 - NaSaPO - Národní sada prostorových objektů

TAČR vyzývá zájemce k předložení nabídky v rámci veřejné zakázky [TITIMV706] NaSaPO - Národní sada prostorových objektů. Zakázka má vazby např. na oblast geografických informačních systémů (GIS), veřejné správy a eGovernmentu v souvislosti s tvorbou a využitím adekvátní datové základny. Termín pro předložení nabídek je stanoven na 31. 10. 2018.

Bližší informace naleznete v dokumentaci k veřejné zakázce ZDE.

12. 9. 2018
2. soutěž programu TA ČR ZÉTA

TAČR vyhlásil 2. veřejnou soutěž programu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků. Každý projekt musí mít aplikačního garanta.

Výstupy/výsledky projektů musí být podporované programem ZÉTA (viz zadávací dokumentace) a přispět ke splnění cíle programu ZÉTA, kterým je:
- zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi;
- zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním
praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (3 studenti/mladí výzkumníci a 1 mentor).

Další informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

15. 8. 2018
TA ČR ZÉTA – avízo 2. veřejné soutěže

TAČR informuje, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů vysokoškolských studijních programů a v opodstatněných případech také žáků SŠ a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let včetně. Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

V případě zájmu, prosím, předběžně informujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

11. 7. 2018
TA ČR BETA2 – vyhlášení veřejné zakázky

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Analýza používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a srovnání institucionálního nastavení ve vybraných zemích (TIRAMZV811)".

Cílem je získat celkový náhled na využívání návratných forem financování – finančních nástrojů a fungování finančně-rozvojových institucí v těchto vybraných zemích: Nizozemí, Švédsko, Rakousko a Finsko. V projektu budou srovnány jednotlivé systémy a provedena identifikace „best practices“ pro nastavení systému v České republice.

Předpokládaná cena zakázky je 404 400,- Kč.

Termín pro předložení nabídek je 30. 7. 2018.

Více informací je k nalezení ZDE. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

28. 5. 2018
TA ČR BETA2 – vyhlášení veřejné zakázky MMR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve vazbě na podnět Ministerstva pro místní rozvoj ČR veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu soutěžního dialogu.

Název: Efektivní nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj regionů
Termín pro podání nabídek: 29.6.2018 (12:00)
Předp. cena: 1.995.600 Kč
Předpokládaná doba řešení: 18 měsíců

Veřejná zakázka je vypsána se záměrem optimalizace systému národních dotačních titulů, které mohou být brány jako příležitost a možnost rozvoje regionů, měst a obcí, jak z pohledu efektivity veřejného sektoru, tak z pohledu orientace žadatelů. Cílem je provést analýzu vybraných národních dotačních titulů (po konzultaci se zástupci MMR) a zhodnotit, do jaké míry se duplikují, zda mají silný důraz na územní dimenzi a zda existují významná témata regionálního rozvoje, která nejsou národními dotačními tituly pokryta. Dalším cílem je sjednotit strukturu poskytování informací o národních dotačních titulech (věcné zaměření, územní dimenze, vazba na strategické dokumenty, oprávnění žadatelé apod.).

Očekávané výsledky:
1) Analýza národních dotačních titulů s vazbou na rozvoj regionů, měst a obcí
2) Návrhy na sjednocení struktury poskytování informací o národních dotačních titulech
3) Postup (metodika) pro zefektivnění systému národních dotačních titulů s vazbou na rozvoj regionů, měst a obcí
4) Podklady pro akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022
5) Souhrnná výzkumná zpráva k výsledkům řešení projektu

Zadávací dokumentace s podrobnými informacemi o veřejné zakázce je k dispozici ZDE.

14. 5. 2018
TA ČR ÉTA – vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 5. 2018 a končí dnem 21. 6. 2018.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Více informací o soutěži naleznete v Databázi projektových výzev a v Zadávací dokumentaci soutěže.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, místnost č. 332, tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

23. 4. 2018
TA ČR ÉTA – reflexe 1. veřejné soutěže a seminář TAČRship ÉTA

TA ČR zpracovala balík informací, který shrnuje důležité aspekty 1. veřejné soutěže programu ÉTA a má být nápomocen při přípravě žádostí do 2. veřejné soutěže programu ÉTA, jejíž vypsání je plánováno na 9. 5. 2018. Jedná se o prezentaci z akcí, seznam nejčastějších důvodů pro zamítnutí návrhu projektu z 1. veřejné soutěže a další užitečné informace - vše je k dispozici ZDE.

TA ČR dále informuje o konání semináře #TAČRship ÉTA - propojování partnerů pro 2. veřejnou soutěž (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora). Cílem je podpořit vznik otevřené komunity zájemkyň a zájemců o účast v programech TA ČR. Seminář se bude konat 14. května 2018 mezi 13:00 - 17:30 v coworkingovém centru Opero, Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00, Praha 1. Více informací včetně registrace (do 9. 5.) je k nalezení ZDE.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 6