Technologická agentura ČR

Základní informace

Technologická agentura ČR (TA ČR) centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a na následnou komercionalizaci výsledků. Všechna programová schémata se orientují na podporu projektů s aplikovanými výsledky.

Více informací najdete na stránkách https://www.tacr.cz/index.php/cz/.

Programy

Beta2

Jedná se o program veřejných zakázek, kde jsou průběžně sbírány potřeby orgánů státní správy a v návaznosti na to jsou průběžně vyhlašovány veřejné zakázky.

Projekty řešené v rámci tohoto programu plní zadání veřejné zakázky a z této skutečnosti plynou rozdíly od ostatních programů TA ČR.

Aktuální informace je možné sledovat zde: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html.

Gama

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

MU získala projekt ve druhé veřejné soutěži - Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě. Realizaci projektu řídí Centrum pro tranfer technologií. V rámci projektu jsou vyhlašovány interní soutěže na tzv. proof of concept. Aktuální informace na stránkách CTT (http://www.ctt.muni.cz/).

Delta

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci (Taiwan, Korea, Vietnam, Čína).

Epsilon

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.

Informace o programu naleznete zde  https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html.

Zéta

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. Projekty budou max. na 24 měsíců s rozpočtem do 5 mil. Kč.

Cílem programu je

 1. a) zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
 2. b) zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a 
 3. c) podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Podrobnosti k programu naleznete zde https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html.

Éta

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb.

Kompletní informace k programu naleznete zde https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html.

Théta

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • podporu projektů ve veřejném zájmu,
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Kompletní informace k programu naleznete zde: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta.html.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

8. 4. 2020

2. veřejná soutěž – DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu Doprava 2020+.Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu. Termín pro podání návrhů je 10. června 2020.

Další informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

6. 4. 2020

Online seminář – dotační příležitosti pro mladé vědce

NETME Centre VUT si Vás dovoluje pozvat na online seminář Dotační příležitosti pro mladé vědce. Seminář se uskuteční na platformě Microsoft Teams ve středu 15. dubna od 12:30 do 14:30.

Program:

 • Prezentace s přehledem vnitřních a tuzemských projektů (TA ČR, GA ČR...)
 • H2020 – Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship 
 • ERC granty
 • Řešitelé projektů a jejich zkušenosti, tipy, triky, rady

Registrace nutná, více informací ZDE.

16. 12. 2019

TA ČR GAMA – vyhlášení 1. výzvy

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 1. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení Dílčích projektů Proof of Concept. Jedná se o první výzvu v rámci navazujícího programu TA ČR GAMA 2.

 

Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 012020  na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.

 

Sběr žádostí 4. 12. 2019 - 10. 1. 2020.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT

 

22. 11. 2019

Interní seminář zaměřený na program KAPPA

 

Termín: 9. 12. 2019 od 10:00

Místo konání: Velká zasedací místnost RMU (4. patro)

 

Registrace je možná zde.

 

 

22. 11. 2019

Seminář zaměřený na program KAPPA

 

Termín: 2. 12. 2019 od 14:00

Místo konání: BRNO, LF MU, UKB, Kamenice 5, místnost A11/334

Program: Program KAPPA – mezinárodní výzkumná spolupráce mezi subjekty z ČR a partnery z Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Součástí závěrečná diskuse.

 

Registrace je možná zde.

 

 

5. 11. 2019

TA ČR plánuje vyhlášení veřejné soutěže nového programu KAPPA

Nový program KAPPA je financovaný fondy EHP a Norska. Vyhlášení soutěže je plánováno na polovinu dubna 2019. Nejdůležitější informace, které jsou v tuto chvíli k dispozici, naleznete v Databázi projektových výzev. Informace budou průběžně doplňovány.

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 organizuje TA ČR Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA. Cílem akce je seznámit odbornou veřejnost s parametry veřejné soutěže a zároveň posílit spolupráci mezi institucemi z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

V případě předběžného zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 6340.

​​10. 10. 2019
4. soutěž programu TA ČR ZÉTA

TAČR vyhlásil 4. veřejnou soutěž programu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků. Každý projekt musí mít aplikačního garanta.

Výstupy/výsledky projektů musí být podporované programem ZÉTA (viz zadávací dokumentace) a přispět ke splnění cíle programu ZÉTA, kterým je:
- zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi;
- zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním
praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (3 studenti/mladí výzkumníci a 1 mentor).

Další informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

19. 9. 2019

Interní informační schůzka pro zájemce o podávání návrhů do 3. veřejné soutěže

TA ČR Éta

 

Termín: 30. 9. 2019 od 10:00

Místo konání: Komenského nám. 2, místnost č. 300

Program: Na schůzce se budou probírat informace ze zadávací dokumentace i ze semináře TA ČR a dále také doporučení a postupy v rámci MU. Schůzky se zúčastní i kolegové z Právního a Ekonomického odboru RMU a z CTT, bude tedy prostor pro využití této platformy pro vznesení dotazů a nalezení optimálních řešení pro vaše projekty.

 

Registrace je možná zde.

 

 

18. 9. 2019

Veřejná zakázka TA ČR Beta2 - "Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru"

V rámci programu TA ČR Beta byla vyhlášena nová veřejná zakázka na téma Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru s termínem podání nabídek do 21. října 2019. Více informací o veřejné zakázce je k nalezení ZDE.

Dovolujeme si upozornit, že tento program je zcela odlišný od ostatních programů TA ČR a je administrativně a procesně velmi náročný. Prosíme tedy o pečlivé zvážení účasti v této veřejné zakázce.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 6340.

​​3. 9. 2019
3. veřejná soutěž TA ČR Théta

TAČR vyhlásil 3. veřejnou soutěž pro program Théta. Projekty by měly být zaměřeny na transformaci a modernizaci energetického sektoru se zaměřením na:

1) podporu projektů ve veřejném zájmu;
2) nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi;
3) podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Více informací naleznete přímo na stránkách TA ČR - ZDE.

Projektové žádosti je možné předkládat do 20. 10. 2019, vzhledem k administraci žádosti a zajištění všech náležitostí je nutné projekt konzultovat na Oddělení pro strategii a projektovou podporu. V případě zájmu (např. i ve spolupráci s jiným pracovištěm) kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

16.8.2019

Seminář zaměřený na programy ÉTA, KAPPA, DELTA 2, cofundové výzvy a HORIZONT 2020

 

Termín: seminář se uskuteční dne 13. 9. 2019 od 10:00 do cca 15:00

Místo konání: v prostorách FSS v místnosti P51 (Joštova 10)

Program: Seminář k aktuálním výzvám na podporu výzkumu a inovací v národním i mezinárodním kontextu. Akce bude zaměřena na aktuální programy TA ČR a HORIZONT 2020.

 

Akce je určena pro vědce, pracovníky projektové podpory, ekonomické pracovníky a další zájemce o aktuální dění ve světě podpory aplikovaného výzkumu.

 

Přihláška na seminář je dostupná zde.

Podrobný program semináře je dostupný zde.

 

15.7.2019

TA ČR ÉTA – vyhlášení 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) oznámila dne 12. července 2019 termín třetí veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Předpokládaný termín je 18. září 2019.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Více informací o soutěži naleznete v Databázi projektových výzev a v Zadávací dokumentaci soutěže.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, místnost č. 332, tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

19. 6. 2019
Veřejná zakázka TA ČR Beta - "Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR"

V rámci programu TA ČR Beta byla vyhlášena nová veřejná zakázka na téma Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR s termínem podání nabídek do 17. července 2019. Jedná se o první kolo soutěžního dialogu. Více informací o veřejné zakázce je k nalezení ZDE.

Dovolujeme si upozornit, že tento program je zcela odlišný od ostatních programů TA ČR a je administrativně a procesně velmi náročný. Prosíme tedy o pečlivé zvážení účasti v této veřejné zakázce.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 6340.

13. 6. 2019
Veřejná soutěž programu Doprava 2020

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Specifickými cíli programu jsou:
- udržitelná doprava;
- bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;
- přístupná a interoperabilní doprava;
- automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu o tuto soutěž předběžně kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., v termínu do 25. 6. 2019.

13. 6. 2019
Veřejná soutěž programu Prostředí pro život

V rámci soutěže budou podpořeny projekty, které budou splňovat následující dílčí cíle spadající do dvou podprogramů (PP1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu a PP2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí):
- PP1 - Zvýšit efektivitu využívání zdrojů a snížit znečištění životního prostředí.
- PP1 - Omezit rizika plynoucí z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky.
- PP2 - Zvýšit kvalitu života obyvatel ČR a zavést prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění.
- PP2 - Podpořit ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí.
- PP2 - Zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu o některé z témat předběžně kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., v termínu do 24. 6. 2019.

15. 5. 2019
Seminář: Jak napsat úspěšný projekt TA ČR

Termín: seminář se uskuteční dne 18.6. 2019 od 10:00 do cca 12:00
Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Pavilon M, zasedací místnost v nejvyšším patře
Program: přednášku povede Ing. Miroslav Janeček, CSc. - spoluzakladatel Technologické agentury České republiky.
Přednáška bude mj. obsahovat návod, co by měl návrh projektu do programů TA ČR obsahovat, aby měl šanci uspět, a dále se bude věnovat přihlášce v ISTA a jejím úskalím (zaměřeno na specifika programů ZÉTA a ÉTA, upozornění na nejčastější věcné chyby v přihlášce).

Přihláška na seminář je dostupná zde.

3. 3. 2019
Den aplikovaného výzkumu MU

V dubnu se uskuteční druhý ročník akce zaměřené na problematiku aplikovaného výzkumu a podporu tohoto výzkumu na MU. Od zástupců MU zazní příspěvky o systému projektové podpory a o možnostech identifikace duševního vlastnictví a aspektech spolupráce s výzkumnými partnery.

Zástupce TA ČR představí programy a výzvy, které jsou plánovány na rok 2019.

 • Termín: středa 24. dubna 2019 v 10:00
 • Místo: Komenského nám. 2, místnost 300
 • Registrace je možná ZDE.

11. 2. 2019
TA ČR plánuje vyhlášení veřejné soutěže nového programu KAPPA

Nový program KAPPA je financovaný fondy EHP a Norska. Vyhlášení soutěže je plánováno na polovinu dubna 2019. Nejdůležitější informace, které jsou v tuto chvíli k dispozici, naleznete v Databázi projektových výzev. Informace budou průběžně doplňovány.

V případě předběžného zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 6340.

22. 10. 2018
Veřejná soutěž TA ČR Théta

TAČR vyhlásil veřejnou soutěž pro program Théta. Projekty by měly být zaměřeny na transformaci a modernizaci energetického sektoru se zaměřením na:

1) podporu projektů ve veřejném zájmu;
2) nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi;
3) podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Více informací naleznete přímo na stránkách TA ČR - ZDE.

Projektové žádosti je mořné předkládat do 29. 11. 2018, vzhledem k administraci žádosti a zajištění všech náležitostí je však nutné projekt konzultovat na Oddělení pro strategii a projektovou podporu nejpozději do 31. 10. 2018. V případě zájmu (např. i ve spolupráci s jiným pracovištěm) kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

1. 10. 2018
Veřejná zakázka TA ČR BETA -
TITIMV706 - NaSaPO - Národní sada prostorových objektů

TAČR vyzývá zájemce k předložení nabídky v rámci veřejné zakázky [TITIMV706] NaSaPO - Národní sada prostorových objektů. Zakázka má vazby např. na oblast geografických informačních systémů (GIS), veřejné správy a eGovernmentu v souvislosti s tvorbou a využitím adekvátní datové základny. Termín pro předložení nabídek je stanoven na 31. 10. 2018.

Bližší informace naleznete v dokumentaci k veřejné zakázce ZDE.

12. 9. 2018
2. soutěž programu TA ČR ZÉTA

TAČR vyhlásil 2. veřejnou soutěž programu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků. Každý projekt musí mít aplikačního garanta.

Výstupy/výsledky projektů musí být podporované programem ZÉTA (viz zadávací dokumentace) a přispět ke splnění cíle programu ZÉTA, kterým je:
- zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi;
- zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním
praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (3 studenti/mladí výzkumníci a 1 mentor).

Další informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

15. 8. 2018
TA ČR ZÉTA – avízo 2. veřejné soutěže

TAČR informuje, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů vysokoškolských studijních programů a v opodstatněných případech také žáků SŠ a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let včetně. Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

V případě zájmu, prosím, předběžně informujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

11. 7. 2018
TA ČR BETA2 – vyhlášení veřejné zakázky

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Analýza používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a srovnání institucionálního nastavení ve vybraných zemích (TIRAMZV811)".

Cílem je získat celkový náhled na využívání návratných forem financování – finančních nástrojů a fungování finančně-rozvojových institucí v těchto vybraných zemích: Nizozemí, Švédsko, Rakousko a Finsko. V projektu budou srovnány jednotlivé systémy a provedena identifikace „best practices“ pro nastavení systému v České republice.

Předpokládaná cena zakázky je 404 400,- Kč.

Termín pro předložení nabídek je 30. 7. 2018.

Více informací je k nalezení ZDE. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

28. 5. 2018
TA ČR BETA2 – vyhlášení veřejné zakázky MMR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve vazbě na podnět Ministerstva pro místní rozvoj ČR veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu soutěžního dialogu.

Název: Efektivní nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj regionů
Termín pro podání nabídek: 29.6.2018 (12:00)
Předp. cena: 1.995.600 Kč
Předpokládaná doba řešení: 18 měsíců

Veřejná zakázka je vypsána se záměrem optimalizace systému národních dotačních titulů, které mohou být brány jako příležitost a možnost rozvoje regionů, měst a obcí, jak z pohledu efektivity veřejného sektoru, tak z pohledu orientace žadatelů. Cílem je provést analýzu vybraných národních dotačních titulů (po konzultaci se zástupci MMR) a zhodnotit, do jaké míry se duplikují, zda mají silný důraz na územní dimenzi a zda existují významná témata regionálního rozvoje, která nejsou národními dotačními tituly pokryta. Dalším cílem je sjednotit strukturu poskytování informací o národních dotačních titulech (věcné zaměření, územní dimenze, vazba na strategické dokumenty, oprávnění žadatelé apod.).

Očekávané výsledky:
1) Analýza národních dotačních titulů s vazbou na rozvoj regionů, měst a obcí
2) Návrhy na sjednocení struktury poskytování informací o národních dotačních titulech
3) Postup (metodika) pro zefektivnění systému národních dotačních titulů s vazbou na rozvoj regionů, měst a obcí
4) Podklady pro akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022
5) Souhrnná výzkumná zpráva k výsledkům řešení projektu

Zadávací dokumentace s podrobnými informacemi o veřejné zakázce je k dispozici ZDE.

14. 5. 2018
TA ČR ÉTA – vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 5. 2018 a končí dnem 21. 6. 2018.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Více informací o soutěži naleznete v Databázi projektových výzev a v Zadávací dokumentaci soutěže.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, místnost č. 332, tel. 549 49 6340, lucie.winklerova@econ.muni.cz.

23. 4. 2018
TA ČR ÉTA – reflexe 1. veřejné soutěže a seminář TAČRship ÉTA

TA ČR zpracovala balík informací, který shrnuje důležité aspekty 1. veřejné soutěže programu ÉTA a má být nápomocen při přípravě žádostí do 2. veřejné soutěže programu ÉTA, jejíž vypsání je plánováno na 9. 5. 2018. Jedná se o prezentaci z akcí, seznam nejčastějších důvodů pro zamítnutí návrhu projektu z 1. veřejné soutěže a další užitečné informace - vše je k dispozici ZDE.

TA ČR dále informuje o konání semináře #TAČRship ÉTA - propojování partnerů pro 2. veřejnou soutěž (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora). Cílem je podpořit vznik otevřené komunity zájemkyň a zájemců o účast v programech TA ČR. Seminář se bude konat 14. května 2018 mezi 13:00 - 17:30 v coworkingovém centru Opero, Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00, Praha 1. Více informací včetně registrace (do 9. 5.) je k nalezení ZDE.

Vyhlášené výzvy

2. veřejná soutěž - DOPRAVA 2020+

 

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 8