Grantová agentura MU

Základní informace

Grantová agentura Masarykovy univerzity podporuje výzkumné aktivity a tvůrčí činnost na Masarykově univerzitě. Podpora je poskytována na následující kategorie grantů:

  • projekty specifického vysokoškolského výzkumu
  • projekty Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů
    (příprava diplomových prací, tvorba studentských časopisů)
  • projekty v rámci Programu podpory výzkumu

Cílem podpory je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje a stimulace a zvýšení prestiže vědecké práce akademické komunity MU, zejména s cílem úspěšnějšího získávání prestižních zahraničních grantů. 

Specifický vysokoškolský výzkum

Jedná se o projekty výzkumu prováděného především studenty doktorských nebo magisterských studijních programů (kategorie A), nebo o projekty zaměřené na organizaci studentských vědeckých konferencí (kategorie B).

Navrhovatelem, resp. řešitelem projektu může být buď student zapsaný na MU v doktorském studijním programu, nebo akademický pracovník MU. Podíl osobních nákladů na studenty musí činit více než 60 % z celkových osobních nákladů, a počet studentů zapojených do projektu musí být větší než 50 % z celkového počtu osob v řešitelském týmu.

Doba řešení projektů výzkumu je jeden rok.

Podrobná pravidla řešení projektů na ESF stanovuje Směrnice č. 5/2018 Pravidla studentského grantového systému na ESF MU 

(anglická verze Student Grant System Directive).

Praktický návod ke zpracování návrhu projektu (prezentace ze schůzky se studenty) je k dispozici zde.

Soutěž o projekty specifického výzkumu je vyhlašována každoročně rektorem MU začátkem akademického roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program rektora

Sestává ze dvou kategorií:

1. kategorie C - podpora vynikajících diplomových prací - kde jsou granty udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací,

2. kategorie D - podpora studentkých časopisů - kde jsou granty určeny na rozvoj studentských časopisů na Masarykově univerzitě.

1. Návrh do soutěže kategorie C může podat student magisterského studijního programu zapsaný v 7. semestru svého studia nebo navazujícího magisterského studia v 1. semestru svého studia. Zároveň musí prokázat, že získal známku A za svoji bakalářskou práci, nebo - v případě, že bakalářskou práci nepsal - musí patřit mezi 15% nejlepších studentů svého oboru dle studijního průměru.

Finanční podpora na jeden projekt činí maximálně 60 000 Kč, z čehož na stipendium pro řešitele může být použito max. 18 000 Kč (v případě nižší celkové podpory se poměrově snižuje i stipendium pro řešitele), zbývající náklady mohou být použity na nákup materiálu, služby, cestovní náklady a nákup studijní literatury.

Soutěž bývá vyhlašována rektorem MU koncem kalendářního roku (listopad), realizace řešení je zahájena začátkem následujícího kalendářního roku a trvá celý rok.

2. Granty soutěže kategorie D jsou určeny na rozvoj studentských časopisů na Masarykově univerzitě.

Finanční podpora na jeden projekt činí maximálně 80 000 Kč, z čehož na stipendium pro řešitele může být použito max. 15 000 Kč (v případě nižší celkové podpory se poměrově snižuje i stipendium pro řešitele), zbývající náklady mohou být použity na nákup materiálu a služby spojené s vydáváním časopisu.

Soutěž bývá vyhlašována rektorem MU jedenkrát ročně, doba realizace je jeden rok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program podpory výzkumu

Cílem programu je posílení kvality a prestiže výzkumné práce na MU, vyšší úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních prestižních grantů a stimulace mezioborového inovativního výzkumu s vysokou přidanou hodnotou. Převažujícím selekčním kritériem ve všech typech podpory je výzkumná excelence navrhovatele/navrhovatelů a kvalita předloženého návrhu nebo projektu.

Podpora výzkumu je realizována prostřednictvím následujících schémat

1. kategorie E - podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků

Cílem podpory je úspěšné dokončení/“upgrade“ mimořádně kvalitního výsledku výzkumu, který je ve vysokém stupni rozpracovanosti, limitující je jenom nedostatek finančních prostředků, a po dokončení bude splňovat parametry špičky daného oboru.

Podpora může být udělena pouze návrhům, jejichž žadatel je pracovník MU zabývající se výzkumem, a pouze za podmínky, že dokončený výsledek bude dedikován zcela nebo většinově MU.

Maximální výše podpory činí 1 000 000 Kč  na projekt s maximální dobou trvání jeden rok.

Soutěž bývá vyhlašována 2-3x ročně.

2. kategorie F - podpora přípravy mezinárodních projektů

Podpora je určena na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních poskytovatelů (např. programy Evropské komise, vyjma projektů ERC). Tyto projekty musí být podány v období 12 měsíců následujících po udělení podpory.

Maximální výše podpory činí 400 000 Kč pro pracovníka MU jako hlavního navrhovatele projektu, nebo 200 000 Kč pro pracovníka MU jako spolunavrhovatele.

Výzva je průběžná, žádosti o podporu mohou být podávány v průběhu celého roku.

3. kategorie G - mezioborové výzkumné projekty

Podpora je udělována  větším výzkumným seskupením (přibližně 10 akademických a výzkumných pracovníků) složeným z výzkumných týmů nejméně dvou hospodářských středisek MU. Výzkumná témata musí být mezioborová, inovativní, s vysokou přidanou hodnotou a taková, která zpravidla nejsou podporována z jiných zdrojů a dosud nebyla na MU řešena.

Maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 000 000 Kč. Doba realizace projektu jsou dva až tři roky.

Soutěž je vyhlašována každoročně v podzimním semestru (obvykle v září) se začátkem řešení podpořených projektů k 1. březnu následujícího kalendářního roku.

4. kategorie - individuální projekty hraničního výzkumu

Jedná se o adresnou podporu mimořádně talentovaných a motivovaných vědců a jejich týmů s originálními a vysoce inovativními, často rizikovými projekty, s reálným potenciálem ovlivnit příslušný obor a výrazně se prosadit na mezinárodní úrovni. U úspěšných navrhovatelů projektů by měl být zřetelný potenciál uspět v soutěži o ERC nebo podobně prestižní individuální granty. 

Maximální výše podpory na jeden projekt je 1 000 000 Kč s délkou trvání projektu dva až tři roky. Předpokládá se kofinancování ze strany fakulty (osobní náklady, investice).

Soutěž je vyhlašována 1x ročně, obvykle v září.

5. kategorie - MUNI Award in Science and Humanities

Grantová podpora má za cíl přitáhnout na MU nové vynikající a úspěšné vědce, kterým budou nabídnuty takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro MU a dlouhodobě produkovat špičkové vědecké výsledky.

Adresář kontaktů Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

Soutěž GA MU, kategorie G - Podpora mezioborových projektů

Dne 7. října 2019 byla vyhlášena soutěž na mezioborové projekty s počátkem řešení od 1. března 2020.

Jedná se o podporu výzkumných týmů složených z akademických a výzkumných pracovníků nejméně dvou hospodářských středisek MU, jejichž výzkumná témata jsou mezioborová, inovativní a s vysokou přidanou hodnotou a navíc nejsou podporována z jiných zdrojů a dosud nebyla na MU řešena. 

Na jeden projekt může být udělena maximální podpora 5 000 000 Kč na dobu řešení 3 roky. Předpokládá se podpoření nejvíce 4 projektů v jednom roce.

Pokyny k odevzdávání návrhů na ESF MU jsou uvedeny v metodickém listě. Termín pro dodání návrhů ke kontrole na OVVKK je 21. listopadu 2019.

Odbor výzkumu RMU organizuje seminář pro uchazeče o tyto projekty, koná se 17. 10. 2019 v době od 13:30 - 14:30 hod. ve velké zasedací místnosti rektora (4. patro, č. 476), registrace na seminář zde.

----------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž GA MU, kategorie A a B - Projekty vysokoškolského specifického výzkumu a studentských vědeckých konferencí

Soutěž o projekty vysokoškolského specifického výzkumu s počátkem řešení 1. 1. 2020 běží od 27. 9. do 31. 10. 2019.

V souladu se směrnicí ESF č. 5/2018 Pravidla Studentského grantového systému na ESF MU je pro letošní soutěž alokace na katedrovou studentskou soutěž minimálně 60 % přínosu každé katedry, tj. na návrhy SV podávané akademickými pracovníky zbývá 40 % z alokace přínosu katedry (částky přidělené na oborové katedry byly sděleny vedoucím kateder).

Pokyny k odevzdávání návrhů navrhovateli z řad akademiků na ESF MU jsou uvedeny v metodickém listě. Termín pro dodání návrhů ke kontrole na OVVKK je 21. října 2019.

Informace pro doktorské studenty o jejich zapojení do letošní soutěže jsou k dispozici zde.

----------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž GA MU, kategorie E - Podpora zvýšené kvality vynikajících výsledků

V rámci této soutěže je možné získat podporu na úspěšné dokončení/“upgrade“ mimořádně kvalitního výsledku výzkumu, který je ve vysokém stupni rozpracovanosti, limitující je jenom nedostatek finančních prostředků, a po dokončení bude splňovat parametry špičky daného oboru. Dokončený výsledek výzkumu bude úspěšný v jakémkoliv národním hodnocení výzkumu, které bude zohledňovat kvalitu (v současnosti Pilíř II). Typickým příkladem je publikace v časopise s vysokým IF, v prvním kvartilu daného oboru, či finalizace monografie mířící do prestižního zahraničního nakladatelství atd. Podpora není určena pro dokončení výsledků aplikovaného výzkumu (např. patent, užitný vzor, metodika).

Maximální výše podpory může být až 1 000 000 Kč  na 1 projekt s maximální dobou trvání 1 rok s přihlédnutím k ekonomické náročnosti oboru.

Žádost o podporu se vyplňuje v ISEP - podrobný návod na webu GAMU, před její finalizací a uzavřením je třeba předložit ji ke kontrole na OVVKK (kontaktní osoba Daniela Marcollová) minimálně 5 dní před deadlinem soutěže, tj. nejpozději 21. října 2019.

 

Vyhlášené výzvy

Dne 7. října 2019 byla vyhlášena soutěž GA MU kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty.

Základní informaci o této soutěži jsou uvedeny na webu GAMU.

Termín pro odevzdání návrhů ke kontrole na OVVKK je stanoven na 21. listopadu 2019.

------------------------------------------

Rektor MU vyhlásil soutěž o projekty specifického výzkumu s počátkem řešení 1. ledna 2020.

Základní informace o soutěži naleznete na webu GAMU.

------------------------------------------

Dne 23. září 2019 byla vyhlášena další výzva v rámci GA MU kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků.

Soutěžní lhůta trvá od 23. září 2019 do 28. října 2019.

Základní informace o soutěži jsou k dispozici na webu GAMU.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 41


Předchozí 1 2 3 4 5 Další