OP Životní prostředí

Základní informace

Náplní Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP ŽP se zaměřuje na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochranu a péči o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Ve srovnání s minulým programovým obdobím je věnováno více pozornosti strategickému ukotvení a soustředění podpory na klíčové potřeby ČR, snižování negativních vlivů dopravy na ŽP a integrovaným přístupům k řešení dopravních problémů ve městech.

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí

Finanční alokace: 2,64 mld. EUR

Zdrojový fond: FS, EFRR

Tematické cíle (TC): TC 4 (PO 5), TC 5 (PO 1, PO 3) a TC 6 (PO 1, PO 2, PO 3, PO 4)

Prioritní osy (PO):

  1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  5. Energetické úspory
  6. Technická pomoc

Vyzdvihnout lze zejména potenciál prioritní osy 5, která se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

Investiční priorita 1:

• Specifický cíl 1 je orientován na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím celkových a dílčích renovací obálky budovy a instalací lokálních obnovitelných a nízko-emisních zdrojů při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a důsledného energetického managementu (např. investice do zateplení, renovace otvorových výplní, systémů rekuperace, solárně-termických kolektorů).

Více informací o OP ŽP naleznete zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

14. 5. 2018
Otevřená výzva č. 100 - Specifický cíl 5.1

Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti v rámci výzvy č. 100, která je zaměřena na specifický cíl OP Životní prostředí 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Více informací k výzvě je k nalezení v Databázi projektových výzev.

Vyhlášené výzvy

V současnosti nejsou vyhlášeny žádné relevantní výzvy.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 0