OP Zaměstnanost

Základní informace

Operační program Zaměstnanost (OP Z) je orientován na lidský kapitál a veřejnou správu, které lze označit za jedny ze základních prvků konkurenceschop­nosti. OP Z věnuje pozornost např. rovnosti příležitostí žen a mužů, vzdělávání, adaptabilitě zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociálnímu začleňování a boji s chudobou, modernizaci veřejné správy a podpoře mezinárodní spolupráce a sociálních inovací ve zmiňovaných oblastech.

Ve srovnání s minulým programovým obdobím je OP Z více zaměřen např. na propojení systému vzdělávání s potřebami trhu práce, transformaci sociální péče a integrovaná řešení.

Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Finanční alokace: 2,15 mld. EUR

Zdrojový fond: ESF/YEI (Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže)

Tematické cíle (TC): TC 8 (PO 1, PO 3), TC 9 (PO 2, PO 3), TC 11 (PO 3, PO 4)

Prioritní osy (PO):

  1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  2. Sociální začleňování a boj s chudobou
  3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  4. Efektivní veřejná správa
  5. Technická pomoc

Za relevantní lze považovat zejména prioritní osy 1, 2 a 3.

Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita 1 se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a mobility osob hledajících zaměstnání a neaktivních, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce. Konkrétně se jedná o podporu osob starších, mladých, s nízkou kvalifikací, žen s malými dětmi a osob se znevýhodněním, včetně oblasti vzdělávání, odborné praxe a stáží. Z uvažovaných aktivit lze zmínit např. rekvalifikaci, vytváření nových pracovních míst, podporu flexibilních forem zaměstnání, doprovodná opatření nebo motivační aktivity.

Investiční priorita 2 je věnována rovnosti žen a mužů na trhu práce, sladění pracovního a soukromého života, spravedlivému odměňování, podpoře vzdělávání osob na mateřské a rodičovské dovolené a osob pečujících o závislé osoby, zajištění péče o děti předškolního věku nebo zavádění flexibilních forem práce.

Investiční priorita 3 se orientuje na prevenci vzniku problémů na trhu práce prostřednictvím pomoci pracovníkům, podnikům a podnikatelům v přizpůsobování se změnám. Podporováno bude zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a dosažení souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Pozornost bude věnována i zaměstnávání starších osob a podpoře jejich setrvání na trhu práce. Mezi podporované aktivity je řazena např. podpora vzdělávání (i formou programů sdílených více podniky), moderních systémů řízení lidských zdrojů v podnicích, zavádění age managementu, spolupráce podniků a vzdělávacích institucí včetně odborných praxí a stáží.

Investiční priorita 4 je zaměřena na modernizaci institucí trhu práce, adaptaci na potřeby trhu práce, zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a zlepšení spolupráce mezi institucemi a dalšími zúčastněnými. Podporován bude např. rozvoj dalšího vzdělávání a rekvalifikace v souladu s potřebami trhu práce nebo vývoj a zavádění systému monitorování a předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce (příp. tvorba analýz, prognóz) nebo systému hodnocení účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce.

Prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita 1 je zacílena na osoby ohrožené sociálním vyloučením a zahrnuje např. podporu vzdělávání (v otázce právní a finanční gramotnosti, prevence zadluženosti apod.), příp. vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku.

Investiční priorita 2 je zaměřena na zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Relevantní podporovanou aktivitou může být např. podpora vzdělávání pracovníků NNO (organizační řízení, plánování, vícezdrojové financování NNO).

Prioritní osa 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Prioritní osa 3 se orientuje na podporu zavádění sociálních inovací a rozvoje mezinárodní spolupráce a je koncipována jako průřezová ve vztahu k předchozím investičním prioritám.

Více informací o OPZ naleznete zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

1. 10. 2018
Výzva OP Zaměstnanost - MAS Most Vysočiny - podpora zaměstnanosti

V rámci OP Zaměstnanost - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla vyhlášena 6. výzva - Podpora zaměstnanosti II (684/03_16_047/CLLD_17_03_036). Předmětem výzvy je podpora zaměstnanosti na území v působnosti MAS Most Vysočiny, dále podpora podnikání zvl. v malých obcích regionu, podpora flexibilních forem práce, podpora stabilizace osídlení v malých obcích.

Vysoké školy jsou oprávněným žadatelem.

Výzva je otevřena do 30. 10. 2018, maximální alokace na projekt je 1.148.295 Kč.

Více informací, např. o podporovaných či nepodporovaných aktivitách (je obsahem příl. č. 2 Výzvy) je k nalezení ZDE.

 

Vyhlášené výzvy

 

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 1