OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Základní informace

Základní ideou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět k rozvoji lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelnému rozvoji v sociálně soudržné společnosti. V návaznosti na výše uvedené je věnována pozornost podpoře kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Významná je také snaha o systémové změny, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

Oproti programovému období 2007–2013 dochází k silnějšímu zaměření na vysoké školy, na propojení modernizace výzkumné infrastruktury a zařízení („tvrdých aktivit“) a rozvoje výzkumných týmů a jejich kapacity („měkkých aktivit“), na podporu dlouhodobého strategického partnerství v oblasti výzkumu a vývoje a využití regionálních center VaV postavených v období 2007–2013.

Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční alokace: 2,77 mld. EUR

Zdrojový fond: ESF/EFRR

Tematické cíle (TC): TC 1 (PO1), TC 9 (PO 3) a TC 10 (PO 2, PO 3)

Prioritní osy (PO):

  1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  4. Technická pomoc

Vyzdvihnout lze potenciál prioritních os 1 a 2, zejména jejich následujících specifických cílů:

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Investiční priorita 1 zahrnuje posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit a podporu odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského záj­mu.

• Specifický cíl 1 je orientován na koncentraci finančních a lidských zdrojů do oblasti mezinárodně konkurenceschopného výzkumu, který má potenciál přispět k řešení globálních socio-ekonomických výzev, v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie).

• Specifický cíl 2 se zaměřuje na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při přípravě a realizaci výzkumu s potenciálem uplatnění při řešení dlouhodobých společenských potřeb v souladu s RIS3. Jedná se o výzkum, který je přes svůj dlouhodobý strategický tržní význam v krátkém časovém horizontu pro soukromé investice neatraktivní. Specifický cíl 2 předpokládá i podporu posilování kapacit, které jsou pro tuto spolupráci klíčové. Návaznost – OP PIK.

• Specifický cíl 3 usiluje o vytvoření kvalitních podmínek pro přípravu nové generace výzkumných pracovníků, zejména prostřednictvím investic do infrastruktury pro výzkumně zaměřené studijní programy.  

Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Investiční priorita 1 je zaměřena na kvalitu a rovnocenný přístup k terciárnímu vzdělávání.

• Specifický cíl 1 se orientuje na kvalitu vzdělávání a jeho relevanci pro potřeby trhu práce.

• Specifický cíl 2 usiluje o zvýšení účasti znevýhodněných obyvatel na VŠ vzdělávání.

• Specifický cíl 3 je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na VŠ.

• Specifický cíl 4 vyzdvihuje potřebu rozvoje systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol.

• Specifický cíl 5 je věnován zlepšování podmínek pro výuku spojenou s výzkumem, a dále rozvoji lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Investiční priorita 2 má za cíl rozvíjet vzdělávací prostředí zejména prostřednictvím investic do infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

• Specifický cíl 1 se orientuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

Více informací o OP VVV naleznete zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

3. 4. 2019
Výzva OP VVV "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA IF III" vyhlášena

Výzva č. 02_19_074 má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené v roce 2018 do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020-MSCA-IF-2018), a které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu (projekty v "no money" seznamu). Podporovány budou příjezdy do České republiky a výjezdy z České republiky (tedy vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků), včetně podpory rodiny výzkumníka. Běžná výuka je vyloučenou aktivitou.

Žádosti je možné předkládat do 30. 8. 2019. Případné uchazeče prosíme o dřívější předložení projektových návrhů na Oddělení pro strategii a projektovou podporu ESF MU (do 31. 7. 2019).

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

26. 11. 2018
Plánovaná výzva OP VVV "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA IF III"

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném vyhlášení výzvy OP VVV "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA IF III", ke kterému by mělo dojít v březnu 2019. Výzva bude zaměřena na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni v programu Horizon 2020 - Marie Sklodowska Curie Actions, které jsou zařazeny v "no money" seznamu.

3. 9. 2018
Plánovaná výzva č. 02_16_031 - Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

V září 2018 by měla být vyhlášena výzva, jejímž předmětem je zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání - zvyšování pedagogických, jazykových a dalších kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, zkvalitnění materiálních podmínek programů celoživotního vzdělávání, podpora rozvoje prostředí na úrovni instituce.

Žádosti o podporu bude možné předkládat do konce roku 2018. Podrobnější informace budou zveřejněny v okamžiku vyhlášení výzvy.

Vyhlášené výzvy

 

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 4