OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Základní informace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je zaměřen na povzbuzení konkurenceschop­nosti a udržitelnosti ekonomiky s cílem posílit dlouhodobou schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet pracovní místa. Významným elementem je mimo jiné orientace na znalosti a inovace – podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace.

Oproti programovému období 2007–2013 dochází k silnějšímu zaměření na přenos technologií a spolupráci odvětví výzkumu a vývoje s inovačními firmami. Dalšími tendencemi jsou posun od budování inovační infrastruktury k jejímu rozvoji a efektivnímu využívání, posílení role finančních nástrojů a větší důraz na využití výsledků aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje.

Řídicí orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Finanční alokace: 4,33 mld. EUR

Zdrojový fond: EFRR

Tematické cíle (TC): TC 1 (PO 1), TC 2 (PO 4), TC 3 (PO 2), TC 4 (PO 3) a TC 7 (PO 3)

Prioritní osy (PO):

 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 2. Rozvoj podnikání a konkurenceschop­nosti malých a středních firem
 3. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
 5. Technická pomoc

Vyzdvihnout lze zejména potenciál prioritní osy 1 a jejího specifického cíle 1.2:

Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Investiční priorita 1 se vedle dalších aktivit zaměřuje na vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání (např. podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu).

• Specifický cíl 1.2 zahrnuje např. podporu spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, podporu spolupráce mezi privátním a veřejným výzkumným sektorem, povzbuzení transferu znalostí a sdílení poznatků mezi podnikovou a akademickou sférou (vytváření partnerství, aplikace výzkumných poznatků v podnicích, přizpůsobení výzkumných témat na univerzitách potřebám podnikového sektoru, vznik prostoru pro navazující aktivity – studentské projekty, stáže).

Více informací o OP PIK naleznete zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

1. 10. 2019
OP PIK – Výzva V - Partnerství znalostního transferu

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo nové výzvy do OP PIK, z nichž MU se může zapojit do výzvy Partnerství znalostního transferu. Návrhy projektů je možné podávat do 20. 12. 2019.

 

Více informací je k nalezení na stránkách vyhlášené výzvy (zde).

 

5. 9. 2019
OP PIK - VI. výzva programu Spolupráce – Klastry

V červenci 2019 byla vyhlášena Výzva VI programu Spolupráce – Klastry.

Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Termín pro předložení žádosti: 29. 11. 2019
Minimální výše dotace: 500 000 Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • kolektivní výzkum
 • sdílená infrastruktura
 • internacionalizace klastru
 • rozvoj klastrové organizace

Žadatelem/příjemcem může být účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Masarykova univerzita tedy může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Podrobné informace o výzvě naleznete ZDE.

9. 7. 2018
OP PIK - V. výzva programu Spolupráce - Klastry

Začátkem července 2018 byla vyhlášena Výzva V programu Spolupráce – Klastry.

Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Termín pro předložení žádosti: 28. 11. 2018
Minimální výše dotace: 500 000 Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • 3.1 a) kolektivní výzkum
 • 3.1 b) sdílená infrastruktura
 • 3.1 c) internacionalizace klastru
 • 3.1 d) rozvoj klastrové organizace

Žadatelem/příjemcem může být účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Masarykova univerzita tedy může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Podrobné informace o výzvě naleznete ZDE.

27. 6. 2018
OP PIK - IV. výzva Partnerství znalostního transferu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo IV. výzvu Partnerství znalostního transferu. Projektové žádosti je možné předkládat do 14. 12. 2018. Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Do projektu, který předkládá malý/střední podnik se ESF MU může zapojit v roli partnera.

Smyslem projektu je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Více informací o výzvě naleznete v Databázi projektových výzev ESF.

31. 1. 2018
Seminář „Aktuální dotační příležitosti OP PIK“

Seminář o aktuálních dotačních příležitostech OP PIK se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2018 od 09:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál P1.906. Na semináři bude představen Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost, jeho zaměření, prioritní osy, oblasti podpory, podporované aktivity, cílové skupiny, projektový cyklus a aktuální výzvy včetně harmonogramu výzev pro rok 2018. Zájemci budou mít možnost konzultovat své projektové záměry. Akce je určena pro všechny, kteří se chtějí seznámit s uvedeným Operačním programem.

Vstup zdarma. Účast je nutno potvrdit nejpozději 5.2.2018 Ing. Haně Doležalové (tel. 731 643 693, hana.dolezalova@mmr.cz).

Pozvánku a program semináře naleznete zde.

14. 7. 2017
OP PIK – Partnerství znalostního transferu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo nové výzvy do OP PIK, z nichž MU se může zapojit do výzvy Partnerství znalostního transferu. Návrhy projektů je možné podávat do 13. 10. 2017. Více informací je k nalezení v Databázi projektových výzev zde.

Vyhlášené výzvy

 

 

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 1