Operační programy

Základním zastřešujícím dokumentem pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014–2020 je Dohoda o partnerství (dříve „Národní strategický referenční rámec“). Ta stanovuje cíle a priority pro efektivní využívání ESIF za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě národních priorit.

Z pohledu Ekonomicko-správní fakulty MU lze za relevantní považovat zejména následující operační programy ESIF:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

OP Zaměstnanost (OP Z)

OP Životní prostředí (OP ŽP)