Interreg V-B Danube

Základní informace

Program nadnárodní spolupráce INTERREG V-B Danube (Danube Transnational Programme 2014–2020) podpoří integraci politik v zájmovém území, zahrnujícím 9 zemí EU – Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, část Německa, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, a 5 dalších zemí – Bosnu a Hercegovinu, Moldávii, Černou Horu, Srbsko a část Ukrajiny. Mezinárodní projekty by měly ovlivňovat národní, regionální a místní politiky. Cílem je zintenzivnění spolupráce v mnoha oblastech, mimo jiné ve sféře výzkumu a inovací nebo kompetencí pro podnikatelské a sociální inovace.

Řídicí orgán: Office for National Economic Planning, Danube Programme Managing Authority and Joint Secretariat, Budapest

Orgán kontroly ČR: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Finanční alokace: 222 mil. EUR

Zdrojový fond: EFRR, IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance)

Prioritní osy (PO):

  1. Inovativní a společensky zodpovědný region Podunají
  2. Environmentálně a kulturně zodpovědný region Podunají
  3. Lépe propojený a energeticky zodpovědný region Podunají
  4. Dobře řízený region Podunají
  5. Technická pomoc

Prioritní osa 1 – Inovativní a společensky zodpovědný region Podunají

Investiční priorita 1b je zaměřena na podporu podnikových investic do výzkumu a inovací a rozvoj synergie mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským prostředím v oblastech, jako jsou např. vývoj produktů a služeb, transfer technologií, stimulace poptávky, vytváření sítí a klastrů, systémy včasného ověřování produktů, apod.

• Specifický cíl 1.1 usiluje o zlepšení institucionálního a infrastrukturního rámce a aplikaci politických nástrojů významných pro rozvoj výzkumu, inovací a znalostí. Podporovanými aktivitami jsou zejména rozvoj excelentní výzkumné infrastruktury nadnárodního významu v regionu Podunají (zejména podpora plánování a organizace rozvoje), rozvoj společných aktivit v oblasti výzkumu a inovací, a také rozvoj sítí spolupráce mezi podniky, centry VaV, vysokými školami, veřejným sektorem, a.j.

• Specifický cíl 1.2 podporuje rozvoj inovativních vzdělávacích systémů za účelem zvýšení kompetencí zaměstnanců a rozvoje podnikatelské kultury. Konkrétněji lze uvažovat o podpoře strategického rozvoje nadnárodních sítí vysokoškolského vzdělávání a propojení akademických dovedností s podnikovou realitou, o nadnárodních iniciativách směřujících k reflexi budoucích potřeb trhu práce nebo o podpoře vzájemného vzdělávání a spolupráce v oblasti zvyšování dovedností a flexibility zaměstnanců i zaměstnavatelů s ohledem na budoucí vývoj.

Více informací o INTERREG V-B Danube je k nalezení např. zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

30. 1. 2019
3. výzva Interreg V-B Danube je otevřena!

Třetí výzva je vyhlášena s tematickým omezením specifických cílů 1.1, 1.2, 2.1 a 3.1 (více ZDE). Specifické cíle 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a 4.1 jsou otevřeny bez omezení.

Termín pro předkládání projektových žádostí byl stanoven na 8. 3. 2019.

Více informací k výzvě naleznete také v Databázi projektových výzev ESF MU.

9. 1. 2019
Prezentace z tematických workshopů ke 3. výzvě Interreg V-B Danube

Interreg Danube na svých stránkách zveřejňuje prezentace z tematických workshopů konaných v rámci přípravy 3. výzvy programu. Prezentace expertů z jednotlivých tematických workshopů naleznete ZDE.

31. 10. 2018
Avízo 3. výzvy Interreg V-B Danube

Třetí výzva bude vyhlášena s tematickým omezením specifických cílů 1.1, 1.2, 2.1 a 3.1 (více ZDE). Specifické cíle 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a pravděpodobně i 4.1 budou otevřeny bez omezení.

K výzvě bude 27. 11. 2018 realizován Národní Info den v Nadaci ABF na Václavském náměstí - více informací, program a registraci naleznete ZDE.

Více informací k avízu výzvu naleznete také v Databázi projektových výzev.

17. 9. 2018
2nd Danube Conference for Higher Education Management

Konferenci, která je zaměřena na sektor vysokého školství, pořádá Korvínova univerzita v Budapešti ve spolupráci s Univerzitou Ulm ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 v Budapešti. Hlavním cílem konference je identifikace a představení příkladů dobré praxe, které mohou být přínosné a zajímavé pro účastníky z ostatních zemí a institucí.

Podrobné informace o konferenci s odkazem na registraci jsou k dispozici zde. Pro registrované je účast bezplatná.

Vyhlášené výzvy

V současnosti není vyhlášena žádná relevantní výzva.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 0