Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Základní informace

Program přeshraniční spolupráce funguje na principu vedoucího partnera, zodpovědného za realizaci, který musí mít minimálně jednoho přeshraničního partnera. Zájmovým územím je území Trnavského, Trenčianského a Žilinského kraje v SR a území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje v ČR.

Nutné je dodržet alespoň tři ze čtyř základních znaků spolupráce, kterými jsou společná příprava projektu, společná realizace projektu, společný personál a společné financování.

Cílem programu je řešit společné výzvy příhraničních regionů prostřednictvím realizace společných přeshraničních projektů, tematicky spadajících do některé z definovaných prioritních os. Mezi hlavní výzvy programu patří mimo jiné např. zmírnění nesouladu mezi vzdělávacím systémem a potřebami trhu práce, zvýšení relevantnosti a kvality obsahu vzdělávacích programů s ohledem na požadavky jednotlivých odvětví nebo rozšíření nabídky a zvýšení atraktivity celoživotního vzdělávání.

Řídicí orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Národní orgán ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Orgán kontroly ČR: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Finanční alokace: 90 mil. EUR

Zdrojový fond: EFRR

Prioritní osy (PO):

  1. Využívání inovačního potenciálu
  2. Kvalitní životní prostředí
  3. Rozvoj místních iniciativ
  4. Technická pomoc

Prioritní osa 1 – Využívání inovačního potenciálu

Prioritní osa 1 je orientována na vybrané faktory inteligentního rozvoje zájmového území, jejichž podpora je řešena v rámci dvou investičních priorit.

Investiční priorita 1 usiluje o zvýšení kvality i atraktivity vzdělávání pro studenty i pracující, se záměrem přiblížit náplň vzdělávání potřebám přeshraničního trhu práce. Priorita zmiňuje např. podporu vypracování a naplňování společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem rozvoje dovedností a celoživotního vzdělávání, a dále také podporu spolupráce základních, středních a vysokých škol v otázce racionalizace vzdělávacích programů. Významnou oblastí podpory je např. výměna poznatků, spolupráce se zaměstnavateli a úřady práce, výměnné pobyty, propagace perspektivních oborů a další.

Investiční priorita 2 reaguje na bariéry MSP v přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje. Zaměřuje se např. na podporu investic podniků do výzkumu a inovací a rozvoj synergie mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským prostředím. Koordinace výzkumu s potřebami MSP je důležitá, stejně jako tvorba přeshraničních strategií inteligentního rozvoje. Jednou z oblastí podpory je i rozvoj regionálních inovačních systémů a přeshraničních sítí spolupráce relevantních aktérů, včetně optimalizace společného využití existující VaVaI infrastruktury. Zmiňovány jsou také výměnné pobyty vědeckých pracovníků a doktorandů.

Více informací o Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika naleznete zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

22. 1. 2020
Vyhlášení 5. výzvy Fondu malých projektů INTERREG V-A SK-CZ

Správce fondu malých projektů, region Bílé Karpaty, vyhlásil ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským krajem, vyhlašuje 5. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020. Jedná se o Investiční prioritu 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b). Více informací o výzvě k nalezení ZDE.

 

Pro žadatele bude zorganizován také seminář:

1) v Brně dne 28. 1. 2020, více informací ZDE

2) v kongresovém sále na Úřadě Žilinského samosprávného kraje, dne 10. 2. 2020. Potvrzení účasti nutné do 4. 2. 2020 do 15:00. Více informací k nalezení ZDE. Návratky ZDE.

 

Projektové žádosti lze předkládat do 9. 3. 2020. Vaše projektové návrhy je nutné konzultovat do konce února na Oddělení pro strategii a projektovou podporu ESF MU. V případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

 

2. 5. 2019 (aktual. 13. 5. 2019)
Vyhlášení výzvy - INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Řídicí orgán Interreg SK-CZ vyhlásil výzvu č. 11, prioritní osa 1 – Využívání inovačního potenciálu, investiční priorita 1b - Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím, specifický cíl 1.2 - Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky.

Výzva je otevřena do 10. 9. 2019, pro kontrolu projektových návrhů na Oddělení pro strategii a projektovou podporu je stanoven dřívější termín - 10. 8. 2019.

K výzvě se dne 28. 5. v budově Krajského úřadu JMK v Brně uskuteční seminář pro žadatele:
- pozvánka ke stažení
- registrace

Více informací o výzvě je k nalezení v Databázi projektových výzev.

3. 3. 2019
Avízo výzvy - INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Dle zveřejněného harmonogramu výzev Interreg SK- CZ se předpokládá vyhlášení výzvy v březnu 2019.

Výzva bude vyhlášena v prioritní ose 1 – Využívání inovačního potenciálu, specifický cíl 1.2 - Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky.

Informace budou průběžně doplňovány do Databáze projektových výzev.

28. 11. 2018
Semináře pro žadatele ve vyhlášené výzvě INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Dne 26. 10. 2018 byla vyhlášena nová výzva Interreg SK-CZ č. 09 v prioritní ose 1, specifický cíl 1.1 - Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Podrobné informace o zaměření a parametrech této výzvy naleznete v Databázi projektových výzev.

Řídicí orgán programu k výzvě pořádá semináře pro žadatele v celkem čtyř termínech - v ČR v Ostravě 10. 12. 2018 a v Brně 17. 1. 2019. Více informací a registraci naleznete ZDE. Vzhledem k termínu odevzdání projektové žádosti doporučujeme využít dřívější termín.

Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 1. 2019. Vaše projektové návrhy je nutné konzultovat do konce roku 2018 na Oddělení pro strategii a projektovou podporu ESF MU. V případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

26. 11. 2018
Vyhlášení výzvy Fondu malých projektů INTERREG V-A SK-CZ

Správce fondu malých projektů, region Bílé Karpaty, vyhlásil výzvu FMP v prioritní ose 2 Kvalitní životní prostředí, specifický cíl 2.1 - Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Projektové žádosti lze předkládat do 25. 1. 2019, jejich přípravu, prosím, řešte na Oddělení pro strategii a projektovou podporu nejpozději 3. 1. 2019. V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

K výzvě je dne 5. 12. 2018 v Brně pořádán seminář pro žadatele - více informací včetně postupu registrace najdete v pozvánce.

29. 10. 2018
Vyhlášení výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Dne 26. 10. 2018 byla vyhlášena nová výzva Interreg SK-CZ č. 09 v prioritní ose 1, specifický cíl 1.1 - Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Podrobné informace o zaměření a parametrech této výzvy naleznete v Databázi projektových výzev.

Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 1. 2019. Vaše projektové návrhy je nutné konzultovat do konce roku 2018 na Oddělení pro strategii a projektovou podporu ESF MU.

V případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D. - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

17. 9. 2018
Materiály ze seminářů k vyhlášeným výzvám 07 a 08

V uplynulých týdnech proběhla série seminářů, jejichž smyslem bylo informovat potenciální žadatele o parametrech aktuálně vyhlášených výzev, z nichž pro ESF MU je relevantní zejména výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 - Rozvoj místních iniciativ, SC 3.1 - Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

Více informací o příslušné výzvě naleznete v Databázi projektových výzev.

Materiály ze seminářů jsou k nalezení zde.

29. 8. 2018
Avízo výzvy Fondu malých projektů Interreg SK-CZ - Rozvoj místních iniciativ

Správce fondu malých projektů, region Bílé Karpaty, informuje o plánovaném termínu vyhlášení výzvy "Rozvoj místních iniciativ". Výzva by měla být otevřena od prosince 2018 do února 2019. V tuto chvíli lze očekávat obdobné parametry jako v případě předchozí výzvy - více viz Databáze projektových výzev.

27. 6. 2018
Semináře k výzvě INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 - Rozvoj místních iniciativ

K vyhlášené výzvě INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 - Rozvoj místních iniciativ, SC 3.1 - Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů, jsou pořádány semináře pro žadatele, a to počínaje 10. 7. a konče 4. 9. 2018.

Informace o místech a termínech seminářů naleznete zde.

Více informací o příslušné výzvě naleznete v Databázi projektových výzev.

6. 6. 2018
Byla vyhlášena výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 - Rozvoj místních iniciativ

Výzva je vyhlášena v prioritní ose 3 - Rozvoj místních iniciativ, SC 3.1 - Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Podporovanými aktivitami jsou:
Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.
Typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.
Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Projektové návrhy je možné předkládat na Oddělení pro strategii a projektovou podporu ESF MU do konce srpna 2018. Podrobnější informace o výzvě naleznete v Databázi projektových výzev.

26. 2. 2018
Prezentace ze semináře pro žadatele Interreg SK-CZ

K vyhlášené výzvě INTERREG V-A SK-CZ/2018/06, PO 1 – Využívání inovačního potenciálu, SC 1.2 – Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména MSP (více viz Databáze projektových výzev), proběhl dne 14. 2. 2018 seminář. Materiály ze semináře naleznete zde.

31. 1. 2018
Informace k výzvám Interreg SK-CZ (vč. FMP)

Na stránkách Odboru pro rozvoj Rektorátu MU je k dispozici stručný souhrn informací o výzvě INTERREG V-A SK-CZ/2018/06, PO 1 – Využívání inovačního potenciálu, SC 1.2 – Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména MSP. Dále jsou k dispozici informace ze semináře k Fondu malých projektů regionu Bílé Karpaty. Materiály jsou dostupné zde.

Vyhlášené výzvy

VÝZVA Č. 5/FMP/11b

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 1