Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Základní informace

Přehled projektů, které byly podpořeny v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, je ke stažení zde.

Tento program přeshraniční spolupráce staví na principu vedoucího partnera, zodpovědného za realizaci, který musí mít minimálně jednoho přeshraničního partnera. Alespoň jeden z partnerů musí sídlit v programovém území, kteréje tvořeno rakouskými regiony NUTS III Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf, v ČR se jedná o území krajů Jihočeského, Vysočiny a Jihomoravského.

Nutné je dodržet alespoň tři ze čtyř základních znaků spolupráce, kterými jsou společná příprava projektu (nutno splnit vždy), společná realizace projektu (nutno splnit vždy), společný personál a společné financování.

Za hlavní priority rozvoje programového území byly identifikovány ty­to:

• Posílení stávajících kooperačních a komunikačních struktur a institucionální kapacity,

• Rozvoj inovativního a na kvalifikaci zaměřeného ekonomického a sociálního systému,

• Zajištění regionálně, přeshraničně dostupných pracovních míst, míst k bydlení, veřejných a soukromých služeb, inovace a know-how, přírodních a kulturních statků, stejně tak jako zlepšení jejich kvality,

• Posílení konkurenceschop­nosti regionálních ekonomik s ohledem na změnu klimatu,

• Harmonizace zákonných a institucionálních rámcových podmínek.

Řídicí orgán: Úřad zemské vlády Dolního Rakouska

Národní orgán ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Orgán kontroly ČR: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Finanční alokace: 98 mil. EUR

Zdrojový fond: EFRR

Prioritní osy (PO):

  1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  2. Životní prostředí a zdroje
  3. Rozvoj lidských zdrojů
  4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
  5. Technická pomoc

Za relevantní lze považovat zejména prioritní osu 1, dále také prioritní osy 3 a 4.

Prioritní osa 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Investiční priorita 1a je orientována na rozvoj výzkumu a inovační infrastruktury a podporu odborných středisek (zejména středisek celoevropského zájmu). V rámci této investiční priority má být podporována tvorba přípravných studií a plánovacích aktivit pro investice do výzkumné a inovační infrastruktury, která bude využívána spolupracujícími institucemi z obou stran hranice. V návaznosti na tyto aktivity je možné získat podporu i na samotné investice do nových výzkumných a inovačních zařízení (případně do rozšíření a modernizace zařízení), které jsou v regionálním či přeshraničním zájmu. Dalším logickým pokračováním je podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů).

Investiční priorita 1b se zaměřuje na podporu podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání (např. podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, aplikace veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí a klastrů, opatření k včasnému ověřování produktů, apod.).

Prioritní osa 3 – Rozvoj lidských zdrojů

Prioritní osa 3 je zaměřena na investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a rozvoje celoživotního vzdělávání, k čemuž by měly přispět společné programy vzdělávání, odborné přípravy a školení, koncipované na míru potřebám přeshraničního regionu, zejména s ohledem na charakteristiku trhu práce (např. tvorba studijních plánů/osnov, výměna studentů a pracovníků, harmonizace a uznávání kvalifikací, dvojstranné odborně vzdělávací programy, výuka cizích jazyků).

Prioritní osa 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Předmětem zájmu prioritní osy 4 je posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinnost veřejné správy. Příkladem podporovaných aktivit může být rozvoj spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného sektoru a posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni (s důrazem na přeshraniční působení a cíle).

Více informací o Interreg V-A Rakousko – Česká republika naleznete zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

8.1.2020

Seminář k Fondu malých projektů INTERREG AT-CZ

V rámci 9. kola podávání projektových žádostí do Fondu malých projektů pořádá RRA JM dva semináře pro žadatele programu Interreg V-A Rakousko – ČR.

 

Brně 28. 1. 2020 a v Břeclavi 30. 1. 2020. Pozvánky a možnost přihlášení k nalezení ZDE.

 

5. 12. 2019

Devátá uzávěrka přijímání žádostí Fondu malých projektů INTERREG AT-CZ

 

Fond malých projektů Interreg AT-CZ byl prodloužen do roku 2022 a pokračuje sběr žádostí. Nejbližší uzávěrka je 18. 3. 2020.

Termín pro podání projektových žádostí na 10. jednání Monitorovacího výboru OP Interreg V-A AT-CZ je stanovený na 3. 4. 2020.

 

Více informací o možnosti podání projektu najdete zde.

 

11. 9. 2019
Osmá uzávěrka přijímání žádostí Fondu malých projektů INTERREG AT-CZ

Fond malých projektů Interreg AT-CZ byl prodloužen do roku 2022 a pokračuje sběr žádostí. Nejbližší uzávěrka je 13. 11. 2019. Více informací je k nalezení v Databázi projektových výzev.

K fondu malých projektů Interreg AT-CZ se v pátek 20. září 2019 od 9:30 hodin uskuteční seminář v místnosti 045A Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Pozvánku naleznete ZDE.

20. 5. 2019
Sedmá uzávěrka Fondu malých projektů INTERREG AT-CZ

Fond malých projektů Interreg AT-CZ byl prodloužen do roku 2022 a pokračuje sběr žádostí. Nejbližší uzávěrka je 26. 6. 2019. Více informací je k nalezení v Databázi projektových výzev.

K fondu malých projektů Interreg AT-CZ se ve čtvrtek 30. května 2019 od 10:00 hodin uskuteční seminář v zasedací místnosti Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Královopolská 3052/139, 612 00 Brno. Pozvánku naleznete ZDE.

20. 5. 2019
9. Výzva INTERREG AT-CZ

Dalším termínem, v němž lze předložit projektové žádosti do programu Interreg AT-CZ, je 11. 10. 2019. Více informací o podmínkách soutěže naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu kontaktujte nejpozději v polovině září 2019 Ing. Lucii Winklerovou,  Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

26. 11. 2018
Termín pro předložení žádostí na další zasedání monitorovacího výboru INTERREG AT-CZ

Dalším termínem, v němž lze předložit projektové žádosti do programu Interreg AT-CZ, je 17. 5. 2019. Více informací o podmínkách soutěže naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu kontaktujte nejpozději v polovině dubna 2019 Ing. Lucii Winklerovou,  Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

31. 10. 2018
Poslední (šestá) uzávěrka Fondu malých projektů INTERREG AT-CZ

Šestá uzávěrka přijímání projektových žádostí Fondu malých projektů Interreg AT-CZ je stanovena na 16. 1. 2019. Více informací naleznete v Databázi projektových výzev. V případě zájmu kontaktujte nejpozději 22. 12. 2018 Ing. Lucii Winklerovou,  Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

17. 10. 2018

Krajský úřad Jihomoravského kraje zve zájemce na bilaterální síťové setkání na téma "Rozvoj lidských zdrojů" v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, které se bude konat dne 19. 11. 2018 od 10:00 do 15:00 hod v Sále zastupitelů Jihomoravského kraje na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Registrace účastníků je otevřena do 30. 10. 2018.

Pozvánka
Program

3. 9. 2018
European Cooperation Day 2018 - "Kompetence bez hranic"

Interreg AT-CZ srdečně zve zájemce na slavnostní akci pod názvem: „Kompetence bez hranic“, která se koná dne 27. 9. 2018 v rámci 7. ročníku EC day v MAK - Museum für Angewandte Kunst, ve Vídni.

Letos budou ve Vídni představeny probíhající projekty s mottem „Kompetence bez hranic“. Účastníci budou mít příležitost se interaktivním způsobem seznámit s projekty spolupráce tematicky zaměřenými na „Vzdělání a výzkum“, které jsou realizovány v současné době v přeshraničních programech Rakousko-Česká republika, Slovensko-Rakousko a Rakousko-Maďarsko.

Více informací včetně odkazu na registraci naleznete v pozvánce. Přihlášení je možné do 17. 9. 2018.

13. 8. 2018
Semináře k Fondu malých projektů INTERREG AT-CZ

Dovolujeme si připomenout případným zájemcům, že k 5. uzávěrce FMP pořádá Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy semináře pro žadatele - 21. 8. v Břeclavi, 13. 9. ve Znojmě a 14. 9. v Brně. Pozvánky jsou k nalezení ZDE.

25. 6. 2018
Prezentace ze semináře INTERREG AT-CZ

V pondělí 18. června 2018 se na Krajském úřadě JMK uskutečnil seminář pro žadatele a zájemce o informace týkající se INTERREG V-A AT-CZ a Fondu malých projektů. Prezentace ze semináře jsou dostupné ZDE.

Termín pro předložení projektové žádosti INTERREG V-A AT-CZ: 23. 11. 2018

Termín pro předložení projektové žádosti Fondu malých projektů INTERREG V-A AT-CZ: 12. 10. 2018

25. 6. 2018
Lhůta k předkládání projektových návrhů INTERREG AT-CZ - Fond malých projektů

Pátá uzávěrka přijímání projektových žádostí Fondu malých projektů Interreg AT-CZ je stanovena na 12. 10. 2018. Více informací naleznete v Databázi projektových výzev. V případě zájmu kontaktujte nejpozději 21. 9. 2018 Ing. Lucii Winklerovou, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

K 5. uzávěrce FMP pořádá Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy semináře pro žadatele - 21. 8. v Břeclavi, 13. 9. ve Znojmě a 14. 9. v Brně. Pozvánky jsou k nalezení ZDE.

20. 6. 2018
Prodloužení lhůty k předkládání projektových návrhů INTERREG AT-CZ

Řídicí orgán programu Interreg Rakousko – Česká republika vydal informaci o posunu termínu pro podání projektových žádostí na 7. zasedání Monitorovacího výboru, a sice z původního termínu 21. 09. 2018 na nový termín 23. 11. 2018. Další informace o výzvě Interreg AT-CZ naleznete zde.

31. 5. 2018
Interreg AT-CZ, Fond malých projektů - seminář pro žadatele

Jihomoravský kraj ve spolupráci se zástupci Společného sekretariátu Programu INTERREG V-A AT-CZ a správci Fondu malých projektů (Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy) pořádá SEMINÁŘ PRO ŽADATELE.

Seminář se uskuteční dne 18. 6. 2018 od 10:00 do 12:30 v budově Krajského úřadu JMK v Brně, Žerotínovo nám. 3, místnost 037.

Podrobnosti a program jsou uvedeny níže pod odkazem "Pozvánka". Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 11. 6. 2018 (účast max. 2 zástupců za 1 organizaci). S potvrzením účasti je nutné zaslat také vyplněný "Souhlas se zpracováním osobních údajů" - viz odkaz níže.

Pozvánka

Souhlas se zpracováním osobních údajů

30. 5. 2018
Konference „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“

Kraj Vysočina zve zájemce na přeshraniční konferenci na téma „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“, která se bude konat v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ ve čtvrtek 21. června 2018 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě od 10:00 hod. Vystoupí na ní zástupci organizací z regionů programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, tedy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Rakouska, kteří mají zkušenosti s realizací projektů v této oblasti. V závěru konference budete mít prostor pro prodiskutování námětů na nové přeshraniční projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu, které by program mohl finančně podpořit.

Účast na konferenci je bezplatná.

Pozvánku a kontakt pro potvrzení účasti naleznete ZDE.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 0