Interreg Europe

Základní informace

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko. Má přispívat k naplňování cílů Strategie Evropa 2020 podporou vzájemného učení mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje (zejména programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropské územní spolupráce) prostřednictvím výměny zkušeností a poznatků.

Cílů programu bude dosahováno dvěma mechanismy – budováním platforem a realizací mezinárodních projektů.

Platformy (Policy Learning Platforms) budou sloužit jako „zdrojové středisko poznatků“ a kontaktů, podporující regionální aktéry v průběžném osvojování celoevropských regionálních politik ve vybraných tematických oblastech. Jedná se o prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik.

Meziregionální projekty se budou zaměřovat na výměnu dobré praxe a přenos (využití) této praxe do ostatních operačních programů, zvláště do programů Cíle 1. Bude se jednat o podobné projekty, které se již realizovaly v rámci programu INTERREG IVC v uplynulém období. Cílem těchto projektů je zlepšit tvorbu a implementaci regionálních politik zúčastněných regionů podpořením výměny zkušeností a sdílení praktických postupů. Zúčastněné regiony (partnerské subjekty) do všech činností aktivně zapojí relevantní regionální aktéry.

Projekty musí mít nejméně tři partnery ze tří zemí a alespoň dva z nich z členských zemí EU, doporučený počet partnerů je 5–10. Jeden z partnerů přebírá roli vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce. Do projektu je možné zapojit se a být příjemcem prostředků v roli „poradního partnera“ (typicky akademická instituce), který na rozdíl od standardních partnerů nemusí vyvíjet akční plán s popisem plánovaných aktivit. Informace o potenciálních partnerech a project ideas v ČR naleznete zde.

Mezi konkrétními podporovanými aktivitami lze uvést např. tvorbu studií a analýz, meziregionální setkání, návštěvy, akce a semináře, přípravu, monitorování a analýzu výsledků regionálních akčních plánů nebo analytickou, konzultační či poradenskou činnost.

Řídicí orgán: INTERREG IVC Secretariat, Nord-pas-de Calais, Lille, FR

Národní koordinátor ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Finanční alokace: 359 mil. EUR

Zdrojový fond: EFRR

Prioritní osy (PO):

  1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace
  2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků
  3. Nízkouhlíkové hospodářství
  4. Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů

Prioritní osa 1 – Výzkum, technologický rozvoj a inovace

• Specifický cíl 1.1 je zaměřen na zlepšení realizace politik a programů regionálního rozvoje v oblasti výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit.

• Specifický cíl 1.2 se orientuje na zlepšení realizace politik a programů regionálního rozvoje, které v regionálních inovačních řetězcích „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí podporují aktéry v zavádění inovací.

Prioritní osa 2 – Konkurenceschopnost malých a středních podniků

• Specifický cíl 2.1 definuje potřebu zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, které podporují MSP ve všech fázích jejich životního cyklu, aby se rozvíjely, rostly a byly aktivní na poli inovací.

Prioritní osa 3 – Nízkouhlíkové hospodářství

• Specifický cíl 3.1 se tematicky zaměřuje na zlepšení realizace politik a programů regionálního rozvoje, které se zabývají přechodem na nízkouhlíkové hospodářství.

Prioritní osa 4 – Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

• Specifický cíl 4.1 usiluje o zlepšení realizace politik a programů regionálního rozvoje v oblasti ochrany a rozvoje přírodního a kulturního dědictví.

• Specifický cíl 4.2 se orientuje na zlepšení realizace politik a programů regionálního rozvoje, zaměřených na zvýšení efektivity využívání zdrojů, ekologický růst, ekologické inovace a řízení dopadů na životní prostředí.

Více informací o programu INTERREG EUROPE naleznete zde a zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

18. 2. 2019
Pozvánka na akci "Europe, let´s cooperate 2019"

Dne 10. dubna 2019 se v Bruselu uskuteční pod záštitou programu INTERREG EUROPE již páté setkání věnované meziregionální spolupráci. Tato událost je vhodná pro politické aktéry a odborníky z celé Evropy, kteří se zaměřují na některé z témat programu: výzkum a inovace, malé a střední podniky, nízkouhlíková ekonomika nebo životní prostředí a efektivní využívání zdrojů.

Na akci máte možnost seznámit se s lidmi, nápady, inspirovat se, sdílet zkušenosti, seznámit se s aktivitami a výsledky projektů a navázat nové kontakty pro možnou budoucí spolupráci. 

Uzávěrka registrace: 22. března 2019
Vstup na akci je zdarma.
Prohlédnout program a registrovat se můžete na stránkách akce Europe, let´s cooperate.

 

25. 1. 2019
Policy Learning Platform z dílny Interreg Europe nabízí zajímavé možnosti

Interreg Europe zastřešuje tzv. Policy Learning Platform, které byla od začátku budovaná se záměrem sloužit jako „zdrojové středisko poznatků“. V současnosti již tato platforma obsahuje značné množství studií, statí nebo příkladů dobré praxe a může tak představovat užitečný zdroj informací, a sice v základních čtyř oblastech, obvykle se zdůrazněním regionálního aspektu:
1. Výzkum a inovace;
2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků;
3. Nízkouhlíková ekonomika;
4. Životní prostředí a efektivita zdrojů.

Namátkou lze uvést např. tyto:
- Digital transformation and SMEs: what regions can do
- Sustainable tourism: an opportunity for regions to benefit from their cultural and natural heritage

Domovská stránka Policy Learning Platform

17. 9. 2018
Workshop "Towards building a user-centric digital public sector"

Interreg Europe spolupořádá workshop, jehož tématem bude modernizace poskytování služeb veřejným sektorem v souvislosti s rozvojem digitálních technologií. Workshop se uskuteční 10. 10. 2018 v Bruselu. Z důvodu omezené kapacity je nutné se registrovat nejpozději do 28. 9. 2018. Více informací naleznete zde.

11. 7. 2018
#EURegionsWeek 2018

Interreg Europe se podílí na přípravě významné události - European Week of Regions and Cities. Setkání všech, kteří se aktivně zajímají o oblast regionální politiky, proběhne ve dnech 8. - 11. 10. 2018 v Bruselu. Více informací o připravované akci je dostupných ZDE.

Program si můžete prohlédnout (a zároveň se registrovat do vybraných sekcí) ZDE.

11. 6. 2018
Partner search z Itálie (region Umbria) - Open Innovation/Social Innovation/Living Labs

Region Umbria hledá partnerskou instituci připravující projekt, který je zaměřený na  implementaci nástrojů/iniciativ, cílených na zvýšení dynamiky sociálních inovací a rozvoj inovativních řešení a služeb prostřednictvím zapojení obyvatel. Více informací a kontakt naleznete v přiloženém dokumentu ZDE.

28. 5. 2018
Partner search - Slovenská obchodní agentura

Upozorňujeme na možnost spolupráce se Slovenskou obchodní agenturou, která by se ráda zapojila do projektu 4. výzvy INTERREG EUROPE v prioritách:
1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací: klastry, inovace v konkrétních odvětvích;
2 - Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků: internacionalizace malých a středních podniků, inovační kapacita malých a středních podniků, podnikání, sociální inovace;
4 - Ochrana životního prostředí a podpora efektivnosti zdrojů: kruhová ekonomika, efektivita zdrojů, zelené podnikání.

Stručný popis činnosti Slovenské obchodní agentury (ENG)
Reference o realizovaných projektech (ENG)

KONTAKT: Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovak Republic, tel. +421 2 203 63 100, email agency@sbagency.sk.

21. 5. 2018
Partner search z Lucemburska - nabídka spolupráce v aktuální 4. výzvě

Partner z Lucemburska hledá partnerskou instituci, která by měla zájem o (a nejlépe již připravovala) řešení projektu s tematikou sdílené ekonomiky, ideálně se zaměřením na mobilitu. Více informací a kontakt naleznete v přiloženém dokumentu ZDE.

16. 4. 2018
INTERREG EUROPE – Project Ideas

Interreg Europe zveřejňuje na svých stránkách tzv. Project Ideas, kterými různé organizace informují o svých projektových záměrech a dávají prostor zájemcům, aby se k záměru připojili. Uvádíme zde několik příkladů, více viz stránky Interreg Europe.

3. 4. 2018
INTERREG EUROPE – 4. výzva

Interreg Europe definitivně potvrdil vyhlášení 4. výzvy programu. Žádosti bude možné podávat do 22. 6. 2018, prosíme o předložení návrhů projektových žádostí v předstihu jednoho měsíce. Přesné informace o vyhlášené výzvě a podmínkách programu naleznete po vyhledání příslušné výzvy v Databázi projektových výzev zde.

Zájemci mají možnost účasti na webinářích ke čtvrté výzvě, které se konají ve dnech 15. - 18. 5. 2018 od 10:00 - více informací zde.

Další možností je získání zpětné vazby k projektovému záměru - více informací zde.

12. 3. 2018
Informační den ke 4. výzvě INTERREG EUROPE

Dne 10. dubna 2018 proběhne v Praze Informační seminář pro zájemce o 4. výzvu programu INTERREG EUROPE. 4. výzva programu bude otevřena v květnu a ukončena v polovině června 2018, pravděpodobně v plném rozsahu všech prioritních os. Kompletní dokumentace ke 4. výzvě bude uveřejněna v následujících týdnech.

Místo semináře: Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 1, vchod z Pařížské ul. 4 Čas: 10:00 – 14:00

Registrovat se můžete do 4. dubna 2018 zde.

14. 2. 2018
Informativní video k programu Interreg Europe

Na stránkách programu meziregionální spolupráce Interreg Europe bylo zveřejněno krátké video, jehož prostřednictvím se zájemci mohou seznámit se základními atributy tohoto programu. Pro přístup k videu klikněte zde.

Vyhlášené výzvy

V současnosti nejsou vyhlášeny žádné relevantní výzvy.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 0