Interreg Central Europe 2020

Základní informace

Tento program nadnárodní spolupráce teritoriálně pokrývá území 9 států střední Evropy – Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko. Programové území je tvořeno 76 regiony úrovně NUTS II.

Předkládané projekty musí mít nadnárodní význam, odpovídající, měřitelné a udržitelné výsledky, efektivní a transparentní strukturu řízení, reálný rozpočet a vhodně zvolené plně kompetentní projektové partnery. Projekt musí mít nejméně tři partnery ze tří zemí a alespoň dva z nich z členských zemí EU, doporučený počet partnerů s ohledem na nadnárodní zaměření programu je 8–12. Jeden z partnerů přebírá roli vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce.

Stejně jako v programovém období 2007–2013 bude program CENTRAL EUROPE 2020 soustředěn především na podporu aktivit neinvestičního typu. Projekty zaměřené pouze na akademickou spolupráci, základní výzkum či navazování spolupráce a výměnu poznatků nebudou podpořeny, důležitý je přenos „měkkých výstupů“ do konkrétních, hmatatelných a udržitelných výsledků.

Zájemcům o program je umožněno zapojit se do tzv. Central Community a také Project Ideas Database. S pomocí těchto databází lze vyhledávat kontakty na uchazeče, prezentovat vlastní projektové záměry včetně uvedení očekávaného cíle s již získanými partnery, anebo takto „oslovit“ další vhodné projektové partnery. Databáze jsou dostupné zde.

Řídicí orgán: CENTRAL EUROPE Programme Joint Secretariat, Vienna, AT

Národní koordinátor ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Finanční alokace: 232 mil. EUR

Zdrojový fond: EFRR

Prioritní osy (PO):

  1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost střední Evropy
  2. Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve střední Evropě
  3. Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve střední Evropě
  4. Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve střední Evropě

Prioritní osa 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost střední Evropy

Investiční priorita 1b je orientována na podporu podnikových investic do výzkumu a inovací a rozvoj spolupráce mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokými školami, zejména v oblasti vývoje produktů a služeb, transferu technologií, sociálních inovací a aplikace veřejných služeb.

• Specifický cíl 1.1 se zaměřuje na rozvoj udržitelných vazeb mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě. Podporovány mohou být např. nadnárodní inovační sítě a klastry, přenos výsledků VaV do podnikatelského sektoru nebo spolupráce mezi výzkumnými institucemi a veřejným sektorem v oblasti podpory inovací.

• Specifický cíl 1.2 chce dosáhnout zlepšení znalostí a podnikatelských dovedností s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech. Zmiňována je např. podpora rozvoje manažerských dovedností nebo podpora vzdělávacích systémů zohledňujících demografické změny (např. stárnutí společnosti, nezaměstnanost mladých, odchod kvalifikované pracovní síly z malých regionů, atd.).

Více informací o programu INTERREG Central Europe 2020 naleznete zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

2. 5. 2019
2. Infoden ke 4. výzvě Interreg Central Europe

Dne 14. 5. se bude konat v Praze v zasedací místnosti Ministerstva pro místní rozvoj v Letenské 3 (přízemí) 2. infoden ke 4. výzvě programu Interreg Central Europe, která bude uzavřena 5. 7. 2019. Registrace je otevřena do 10. 5. a najdete ji ZDE.

13. 3. 2019
Vyhlášení 4. výzvy Interreg Central Europe

V březnu byla vyhlášena 4. výzva programu Interreg Central Europe. Podrobnější informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

Cílem výzvy je kapitalizace dosavadních výstupů programu, tj. smyslem projektů má být nalezení způsobů, jak dále využít výsledky projektů schválených v předchozích výzvách Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt musí navazovat nejméně na 3 projekty z programů přímo řízených EU, z čehož dva musí být projekty Interreg Central Europe.

Podpora je zaměřena na nadnárodní spolupráci v sedmi vybraných tematických oblastech, které jsou provázané s problematikou inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů, nebo dopravy. Příkladem témat mohou být sociální podnikání, ohrožené kulturní dědictví nebo dostupnost periferních regionů.

31. 10. 2018
Příprava 4. výzvy Interreg Central Europe

Podle informací Řídicího orgánu Interreg CE je vyhlášení 4. výzvy plánováno na začátek roku 2019. V případě zájmu o tento program doporučujeme zahájit přípravu projektové žádosti a oslovování potenciálních partnerů v dostatečném předstihu. Předběžné informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

K výzvě bude v Praze dne 27. 11. 2018 pořádán workshop (program a registraci naleznete ZDE).

Projekty budou mít za cíl kapitalizaci tj. jejich smyslem má být nalezení způsobů, jak dále využít výsledky projektů schválených v 1. a 2. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE. Formát výzvy naznačuje, že se v ní se svými projektovými žádostmi budou ucházet především projektoví partneři zapojeni v 1. a 2. výzvě, kteří pravděpodobně v týmu rádi uvítají i nové partnery.

29. 11. 2017
Zpracování studie dopadů nadnárodní spolupráce

Řídicí orgán Interreg Central Europe hledá zpracovatele studie teritoriálních výzev a potenciálu spolupráce, a dále prokázání dopadů nadnárodní spolupráce ve střední Evropě. Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat zadavatele na info@interreg-central.eu.

16. 10. 2017
Workshop ke 3. výzvě Interreg Central Europe

Ke 3. výzvě, která je otevřena do 25. ledna 2018, je v Praze ve dnech 7.- 8. 11. 2017 plánován workshop, který má pomoci žadatelům k vytvoření co nejkvalitnější projektovou žádost. Pozornost zde bude věnována teoretickým i praktickým aspektům. Workshopu se mohou zúčastnit pouze potenciální žadatelé, kteří mají svůj projektový návrh přihlášený v Online Community Interreg CENTRAL EUROPE. Jednotlivé tematické bloky budou zaměřeny na ŽP a kulturu, dopravu, inovace a nízkouhlíkové hospodářství. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

Z národního infodne, který proběhl 12. 10. v Praze, jsou k dispozici materiály.

25. 9. 2017
Infoden ke 3. výzvě Interreg Central Europe

3. výzva je otevřena do 25. ledna 2018, přičemž tentokrát se uplatní i tematické omezení. V souvislosti s jejím otevřením připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice, Národní infoden pro veřejnost z řad zájemců z ČR o účast ve 3. výzvě programu. Celodenní seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2017 v konferenčním sálu Hotelu Alwyn (www.hotelalwyn.cz). Akce se mj. zúčastní tým projektového a finančního manažera ze Společného sekretariátu programu Interreg CENTRAL EUROPE ve Vídni, kteří přiblíží své zkušenosti a tipy na zpracování projektových žádostí ve 3. výzvě.

programem se můžete seznámit zde.

Registrace bude uzavřena 5. 10. 2017 a je dostupná zde.

Více informací o podmínkách výzvy je k nalezení v Databázi projektovách výzev – zde.

1. 9. 2017
Konference Interreg Central Europe

Ve dnech 21.- 22. 9. 2017 se v Berlíně bude konat konference k příležitosti výročí 20 let existence programu Interreg Central Europe. Na konferenci bude představena nová výzva programu Interreg Central Europe. Budou zde rozvíjena témata jako minulost a budoucnost Interreg Central Europe, význam realizovaných projektů, účastníci budou mít také příležitost diskutovat své projektové nápady a setkat se s potenciálními partnery.

Registrace je otevřena pouze do 5. 9. 2017!!!

Více informací zde.

Vyhlášené výzvy

 

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 0