Grantová agentura ČR

Základní informace

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Dále financuje bilaterální projekty a projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů.

Cíle GA ČR:

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
 • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
 • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

TYPY PROJEKTŮ

Standardní

 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.
 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer reviewsystému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.

Juniorské

Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením.

 • Délka trvání projektu je 2–3 roky.
 • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, inovace a originalita.

Mezinárodní – LA

GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko.

 • Tyto typy projektů jsou hodnoceny s využitím principu “Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Oba navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • Tento typ soutěže je vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v listopadu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je zpravidla na konci příslušného roku.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

Mezinárodní – bilaterální

GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
- National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
- Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • U tohoto typu mezinárodních projektů hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách (v případě GA ČR jde o peer review systém hodnocení využívající panelového systému GA ČR a zahraničních oponentů).
 • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

Více informací najdete na stránkách https://gacr.cz/ .

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

25. 2. 2019
Grantová agentura ČR – soutěž 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila nový ročník veřejné soutěže, která umožňuje podání návrhů standardních, juniorských a bilaterálních (mezinárodních) projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2020. Dne 8. března proběhne na FSS seminář GA ČR, v návaznosti na něj se uskuteční interní seminář, který proběhne 12. března v Akademickém klubu. Prosíme o nahlášení zájemců kvůli další komunikaci a zaslání pracovní šablony rozpočtu.

Soutěž končí dne 8. dubna 2019, je však nutné předložit projekt k interní kontrole do 22. března. Případné úpravy je pak nutné provést do 5. dubna, kdy by měl být projekt nachystán k odeslání.

Osobní konzultace poskytuje po předchozí domluvě Ing. Lucie Winklerová, Ph.D., která je kontaktní osobou na ESF - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

14. 1. 2019
Grantová agentura ČR – LA granty

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu k předkládání návrhů rakousko-českých projektů v základním výzkumu ("LA granty"). Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu, tedy i do oboru společenské a humanitní vědy. Výzva bude ukončena 12. 4. 2019, přičemž je nutné počítat s dostatečnou rezervou na přípravu žádosti. Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

16. 5. 2018
Grantová agentura ČR – EXPRO projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. Projektové návrhy je možné podávat do 28. 6. 2018, návrhy je nutné konzultovat na Oddělení pro strategii a projektovou podporu s min. dvoutýdenním předstihem. Předpokládaný začátek řešení je 1. 1. 2019, doba realizace 5 let, rozpočet maximálně 50 mil. Kč. Navrhovatelem musí být vědec s prokazatelnými vynikajícími výsledky v mezinárodním měřítku. V průběhu řešení nebo max. 1 rok po ukončení řešení musí hlavní řešitel podat návrh projektu Evropské výzkumné rady (granty ERC). Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

5. 3. 2018
Grantová agentura ČR – soutěž v roce 2018

Soutěž umožňuje podání návrhů standardních, juniorských a bilaterálních (mezinárodních) projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2019. V pátek 9. března proběhne na naší fakultě seminář k této soutěži, který pořádá přímo GA ČR. Dále se uskuteční interní seminář, který proběhne ve čtvrtek 15. března od 9:30 hod v Akademickém klubu. Prezentované informace následně budou rozeslány všem zájemcům. Soutěž končí dne 11. dubna 2018, vzhledem k velikonočním svátkům je však potřeba předložit projekt k interní kontrole do 27. března. Případné úpravy je pak nutné provést do 9. dubna, přičemž 10. dubna by měl být projekt nachystán k odeslání. Prosíme o nahlášení zájemců kvůli další komunikaci a zaslání kontrolní tabulky pro sestavení rozpočtu projektu. V neposlední řadě nabízíme možnost osobní konzultace od 15. do 28. března, a to v časech od 7:30 do 15:30, resp. do 17:30 po předchozí domluvě. Kontaktní osobou je Ing. Lucie Winklerová, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340, mob. 775 882 668.

Více informací naleznete v databázi projektových výzev – zde.

18. 12. 2017
Rakousko-české projekty v základním výzkumu („LA granty“)

Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k předkládání návrhů společných rakousko-českých projektů v základním výzkumu. Projekty musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Projekty se začátkem řešení v roce 2019 mohou být řešeny maximálně 3 roky. Deadline pro podávání návrhů je 16. 3. 2018, termín pro přípravu návrhů na ESF je stanoven o měsíc dříve, tj. 16. 2. 2018. Více informací naleznete v Databázi projektových výzev – odkaz viz výše.

4. 12. 2017
Vyhlášení výsledků GA ČR 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 1. 12. 2017 výsledky veřejných soutěží v roce 2017. Seznam podpořených projektů je k nalezení na https://gacr.cz/…ch-projektu/. ESF MU je zapojena do čtyř podpořených projektů. Katedra veřejné ekonomie bude ve dvou případech řešitelským a v jednom spoluřešitelským pracovištěm, další z podpořených projektů bude řešen Katedrou financí.

Vyhlášené výzvy

V současnosti nejsou vyhlášeny žádné relevantní výzvy.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 9