Mezinárodní visegrádský fond

Základní informace

Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrad Fund – IVF) byl založen v roce 2000 vládami členských zemí tzv. Visegrádské čtyřky (V4) - ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Smyslem je podpora spolupráce v regionu V4, ale také s dalšími zeměmi – zejména zeměmi západního Balkánu a „východního partnerství“ (EaP countries). Sekretariát IVF sídlí v Bratislavě, řídícím orgánem je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem je ředitel. Předsednictví IVF se pravidelně střídá mezi členskými zeměmi.

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Na rozpočtu fondu se členské země podílí stejnou měrou. Od roku 2012 do rozpočtu přispívají také Kanada, Německo, Nizozemí, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko a USA.

Podpora má podobu grantů, stipendií a uměleckých pobytů. Uznatelné náklady mají převážně charakter outsourcovaných služeb a neslouží k pokrytí mezd a dalších interních nákladů. Nejsou podporovány investiční a infrastrukturní projekty.

Předmětem hodnocení projektů jsou zejména tematická a regionální relevance, originalita, kvalita partnerství, transparentnost rozpočtu, multiplikační efekt, kontinuita projektu a zkušenosti žadatele.

Z dotačních schémat jsou pro ESF relevantní tyto:

Visegrad grants

Navrhované projekty musí obecně přispívat k udržitelnosti, inovativnosti a regionálnímu rozvoji a je možné je tematicky ukotvit v některé z těchto oblastí zájmu:

  • kultura a společná identita,
  • vzdělání a budování kapacity,
  • inovace, výzkum, vývoj a podnikání,
  • demokracie a média,
  • veřejná politika a institucionální partnerství,
  • regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch,
  • sociální rozvoj.

Do partnerství musí být zapojeny subjekty z min. 3 zemí V4, výhodou je zapojení všech zemí V4 (tyto projekty jsou preferovány). Výjimkou jsou lokální projekty na hraničním území (aktivity projektu musí být realizovány max. 40 km od hranic). Doba realizace nesmí přesáhnout 18 měsíců.

Visegrad+ grants

Jedná se o projekty cílené na zvýšení životní úrovně a posílení procesů demokratizace a transformace v zemích východního partnerství (Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina) a západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Černá Hora, Kosovo a Srbsko), a sice v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, rozvoje venkova, good governance, veřejné správy a politiky, legislativy a justice, komunikace, médií a přístupu k informacím, rozvoje občanské společnosti - podpory lidských práv a menšin.

Do partnerství musí být zapojeny subjekty z min. 3 zemí V4, a dále nejméně 1 země východního partnerství nebo západního Balkánu. Doba realizace nesmí přesáhnout 18 měsíců.

Visegrad strategic grants

Tento typ grantů lze chápat jako nástavbu Visegrad/Visegrad+ grants pro případ náročnějších projektů zejm. zkušenějších žadatelů, které potřebují delší dobu realizace a vyšší rozpočet.

Tyto projekty musí reflektovat aktuální strategické priority Visegrádského fondu:
- Regionální kooperace pro konkurenceschopnost a konektivitu,
- Bezpečnost a stabilita,
- Propagace V4.

Do partnerství musí být zapojeny subjekty ze všech zemí V4. Doba realizace nesmí přesáhnout 36 měsíců.

Visegrad scholarship program

Schéma slouží k podpoře magisterských a PhD/postdoc studijních/výzkumných pobytů na vzdělávacích institucích v zemích V4, západního Balkánu a zemích východního partnerství.

O podporu příjezdového pobytu do ČR/V4 se mohou ucházet žadatelé ze zemí:
Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Rusko, Srbsko a Ukrajina. Žadatelé mohou získat podporu až na 4 semestry (magisterští studenti) nebo 2 semestry (PhD/postdoc).

O podporu výjezdového pobytu do zemí V4, západního Balkánu a východního partnerství se mohou ucházet žadatelé z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Žadatelé mohou získat podporu na 1 nebo 2 semestry.

Více informací o Mezinárodním visegrádském fondu je k nalezení zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality:

15. 4. 2019
Vyhlášení strategických priorit Visegrádského fondu pro rok 2019

Řídicí orgán Visegrádského fondu vyhlásil strategické priority pro rok 2019, které musí být žadateli v rámci předkládaných projektových žádostí respektovány:
1) Udržitelnost ideálů roku 1989 (zkušenosti s přechodem k demokracii a tržní ekonomice, vývoj v zemích V4 30 let poté, spolupráce V4);
2) 15 let V4 v EU, přínos V4 pro EU;
3) Nový impuls - země východního partnerství a západního Balkánu (EaP a WB) - přenos zkušeností z V4 do EaP a WB, otázka rozšíření EU o EaP a WB.

Více informací naleznete ZDE.

Vyhlášené výzvy:

Visegrad scholarship program

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 0