Inter-Excellence

Základní informace

Program Inter-Excellence je zaměřen na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití. Důrazem na posilování mezinárodní spolupráce Program přispěje ke zvýšení kvality výsledků výzkumu a vývoje a k zajištění vazeb výzkumu v prioritních oblastech České republiky na mezinárodní aktivity. 

Program pokrývá období 2016-2024 a v plné míře nahrazuje některé dřívější samostatné programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji administrované MŠMT (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER/MOST).

Program je členěn na šest interaktivních podprogramů, které tvoří logické celky naplňující tři vzájemně se doplňující a na sebe navazující cíle:

  • INTER-ACTION,
  • INTER-COST,
  • INTER-TRANSFER,
  • INTER-INFORM,
  • INTER-VECTOR,
  • INTER-EUREKA.

Hlavním cílem podprogramů Inter-Action, Inter-Cost a Inter-Transfer je rozvoj mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji - podpora zapojení českých výzkumných pracovišť do mezinárodních projektů prováděných v centrech excelence v zahraničí, jejich zapojení do evropského programu COST a rozvíjení jejich spolupráce se členskými i nečlenskými státy EU na bázi mezivládních nebo meziresortních bilaterálních dohod.

Podprogramy Inter-Inform a Inter-Vector slouží k zajištění podpůrných služeb pro zapojení ČR do aktivit v ERA a dalších multilaterálních aktivit formou nepřímé podpory výzkumu a vývoje - podpoří dostupnost strategických informací a další aktivity spojené se začleněním českých výzkumných organizací do iniciativ či organizací výzkumu a vývoje mezinárodního charakteru.

Podprogram Inter-Eureka podporuje zapojení českých subjektů do aplikovaného výzkumu mezinárodního programu EUREKA, propojení českých výzkumných pracovišť s mezinárodní scénou a tím i produkci kvalitních, v průmyslových odvětvích a službách aplikovatelných výsledků výzkumu a vývoje.

Podrobnější informace o programu Inter-Excellence a jeho podprogramech jsou k nalezení na stránkách MŠMT – zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

22. 8. 2019
Výzva č. 5 INTER-ACTION Česká republika - Rakousko

MŠMT vyhlásilo v pořadí již 5. výzvu INTER-ACTION, zaměřenou na podporu spolupráce mezi českými výzkumnými institucemi a partnerem v Rakousku. Do této soutěže budou přijímány návrhy společných projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Návrhy projektů je možné podávat do 2. září 2019. Další informace, prosím, vyhledejte v databázi projektových výzev kliknutím na příslušnou výzvu – zde.

25. 2. 2019
Výzva INTER-ACTION (LTAUSA19) programu INTER-EXCELLENCE (ČR-USA)

MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Do této soutěže budou přijímány návrhy společných projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí s dobou řešení minimálně 24 měsíců.

Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019, pro interní kontrolu na fakultě je stanoven termín 22. 3. 2019.

Další informace, prosím, vyhledejte v Databázi projektových výzev.

4. 2. 2019
Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA (LTE219)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 6. veřejnou soutěž podprogramu INTER-EUREKA (LTE19), který je určen k podpoře mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Návrhy je možné předkládat do 28. 3. 2019, pro interní kontrolu na Oddělení pro strategii a projektovou podporu je stanoven termín 28. 2. 2019.

MŠMT pořádá k výzvě informační den - v Praze, 28. 2. 2019 od 9:30 hod. Program a odkaz na registraci naleznete ZDE.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

4. 2. 2019
Vyhlášení výzvy INTER-ACTION (VES19-Bavorsko)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž podprogramu INTER-ACTION (VES19-Bavorsko). Výzva je zaměřena na podporu spolupráce mezi českými výzkumnými institucemi a partnerem v Bavorsku, v základním a aplikovaném výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Návrhy je možné předkládat do 22. 3. 2019, pro interní kontrolu na Oddělení pro strategii a projektovou podporu je stanoven termín 22. 2. 2019.

Více informací o výzvě naleznete v Databázi projektových výzev.

8. 8. 2018
Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA (LTE19)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 5. veřejnou soutěž podprogramu INTER-EUREKA (LTE19), který je určen k podpoře mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Návrhy je možné předkládat do 12. 10. 2018, pro interní kontrolu na Oddělení pro strategii a projektovou podporu je stanoven termín 22. 9. 2018.

K aktuální výzvě pořádalo MŠMT dne 6. 9. 2018 informační den.

MATERIÁLY Z INFORMAČNÍHO DNE KE STAŽENÍ V ZIP

Více informací o výzvě i informačním dni včetně odkazu na registraci naleznete v Databázi projektových výzev.

8. 8. 2018
Vyhlášení výzvy INTER-TRANSFER (LTT19)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu LTT19 podprogramu INTER-TRANSFER, cílenou na podporu účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů. Návrhy je možné předkládat do 15. 9. 2018, pro interní kontrolu na Oddělení pro strategii a projektovou podporu je stanoven termín 1. 9. 2018. Více informací o výzvě včetně odkazu na zadávací dokumentaci naleznete v Databázi projektových výzev.

30. 4. 2018
Vyhlášení 3. výzva INTER-V(ECTOR) (LTV19)

Dne 30. 4. 2018 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Návrhy je možné předkládat do 22. 6. 2018, pro interní kontrolu na Oddělení pro strategii a projektovou podporu je stanoven termín 31. 5. 2018. Více informací o výzvě včetně odkazu na zadávací dokumentaci naleznete v Databázi projektových výzev.

12. 3. 2018
Výzva INTER-ACTION (LTAUSA18) programu INTER-EXCELLENCE (ČR-USA)

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION (LTAUSA18) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Do této soutěže budou přijímány návrhy společných projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Návrhy projektů je možné podávat do 30. dubna 2018. Další informace, prosím, vyhledejte v databázi projektových výzev kliknutím na příslušnou výzvu – zde.

6. 11. 2017
Veřejná soutěž Inter-Action programu Inter-Excellence (česko-izraelská spolupráce)

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž podprogramu INTER- ACTION (VES18IZRAEL) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-izraelskou spolupráci. Soutěž podporuje spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Masarykova univerzita se jako výzkumná organizace může soutěže účastnit pouze v roli partnera žadatelského výzkumného podniku. Projektové návrhy lze předkládat do 31. 1. 2018.

Informace o vyhlášení soutěže a související dokumentace jsou k nalezení zde.

14. 7. 2017
INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION (LTARF18)

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v Ruské federaci. Návrhy projektů je možné podávat do 16. srpna 2017. Více informací je k nalezení v Databázi projektových výzev zde.

Vyhlášené výzvy

V současnosti nejsou vyhlášeny žádné relevantní výzvy.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 0