Espon 2020

Základní informace

Program meziregionální spolupráce ESPON (European Spatial Observation Network – Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytovat informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků, slouží k pochopení územních trendů a jsou podkladem při tvorbě a hodnocení politik EU. Výstupy programu – publikace (syntetické zprávy, výstupy pozorování či měření, atlasy) a vědecké nástroje (Data Navigator, ESPON Hyperatlas, Online Map Finder) budou volně dostupné na www.espon.eu. Zájmové území je tvořeno členskými státy EU, Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem.

Jediným příjemcem finanční alokace bude Evropské sdružení pro územní rozvoj, které bude na jednotlivé projekty vyhlašovat výběrová řízení – více zde.

Řídicí orgán: Ministry of Sustainable Development and Infrastructure, Luxembourg

Národní koordinátor ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Kontaktní místo ČR: Ústav územního rozvoje, Brno

Finanční alokace: 45 mil. EUR

Zdrojový fond: EFRR

Prioritní osy (PO):

  1. Územně analytické podklady, přenos, pozorování, nástroje a informovanost
  2. Technická pomoc

Prioritní osa 1: Územně analytické podklady, přenos, pozorování, nástroje a informovanost

• Specifický cíl 1 je zaměřen na průběžnou produkci územně analytických podkladů – náplní je výzkumná činnost v oblasti územního a regionální rozvoje (podpora pro cca 22 projektů v průběhu programového období). Tematické zaměření je výsledkem konsensu států, zastoupených v monitorovacím výboru (aktuální politické otázky a problematiky EU). Projekt zpracovává mezinárodní tým, což zajišťuje pokrytí celého území programu.

• Specifický cíl 2 podporuje lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů. V rámci tohoto cíle by měly vznikat cílené analýzy a tzv. zprávy rychlé reakce na potřeby získat srovnatelná data o území pro politiky na všech politických úrovních (např. srovnatelné územní analýzy pro programy a strategie obcí a krajů i územní plány všech stupňů (podpora pro cca 25 cílených analýz, 45 zpráv).

Specifické cíle 1 a 2 jsou široce tematicky zaměřené (demografie, ekonomický potenciál, životní prostředí, energie, doprava, chudoba, města, venkov, trendy atd).

• Specifický cíl 3 se snaží zajistit kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzy, zejména pravidelným sledováním a zlepšováním nástrojů pro územní analýzy a mapy, a dále vývojem nových analytických nástrojů (vývoj vědeckých nástrojů typu Data Navigator, ESPON Hyperatlas, Online Map Finder).

Více informací o programu ESPON naleznete zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

8. 8. 2018
Tendr na zpracovatele aplikovaného výzkumu "Měření a metodologie kvality života"

ESPON 2020 dne 27. 7. vyhlásil veřejnou zakázku na zpracovatele aplikovaného výzkumu na téma "Měření a metodologie kvality života". Nabídky lze předkládat do 24. 9. 2018, termín pro předložení záměrů na Oddělení pro strategii a projektovou podporu ESF MU je 3. 9. 2018.

Podrobnější informace o zaměření tendru jsou dostupné v Databázi projektových výzev.

11. 7. 2018
ESPON 2020 – vyhlášení veřejných zakázek

ESPON 2020 dne 10. 7. vyhlásil dvě veřejné zakázky, orientované na problematiku regionálního rozvoje. Nabídky lze předkládat do 11., resp. 12. 9. 2018.

První z tendrů, jehož plánovaná hodnota je max. 80.000 EUR, je zaměřen na zpracování zprávy “State of the European Territory” - podrobnější informace jsou dostupné zde.

Náplní druhého z tendrů, jehož plánovaná hodnota je max. 650.000 EUR, je aplikovaný výzkum na téma “The Future of Europe’s Shrinking Rural Regions: Trends, Perspectives & New Agendas for Territorial Governance” - podrobnější informace jsou dostupné zde.

26. 2. 2018
ESPON 2020 – sběr podnětů pro zadání zpracování analýz

ESPON 2020 informuje o příjmu návrhů ke zpracování expertních územních analýz ze strany veřejných autorit různého zaměření i úrovní veřejné správy či územní samosprávy. Návrhy lze podávat do 22. 6. 2018 a na základě hodnocení z nich budou vybrány ty, které budou ze strany ESPON zadány/poptány k expertnímu zpracování. Návrhy musí: 1. reflektovat specifický regionální kontext, 2. reflektovat širší evropskou perspektivu, 3. navazovat na existující odbornou základnu ESPON. Předkladatelé dále musí zvážit svoji schopnost aktivního zapojení a proveditelnost analýzy z pohledu metodologie, indikátorů a dostupnosti dat. Dále musí deklarovat využití expertních výsledků v praxi a přidanou hodnotu jejich návrhu pro sebe i subjekty z dalších zemí, regionů nebo měst.

Více informací naleznete zde.

26. 2. 2018
ESPON 2020 – Nástroj posuzování územních vlivů (E-learning)

Ve dnech 20. a 23. 3. 2018 od 10:00 hod. bude v rámci programu ESPON 2020 probíhat e-learningový kurz, zaměřený na možnosti využití interaktivní webové aplikace – nástroje posuzování územních vlivů (ESPON TIA web Tool). Tato aplikace může být využita k podpoře realizace politiky, resp. k identifikaci potenciálních územních dopadů nové legislativy či politických opatření. Nástroj kombinuje expertní znalosti a závěry se sadou regionálních statistických dat na úrovni NUTS 3.

Podrobnější informace včetně odkazu na registraci naleznete zde.

14. 2. 2018
Konference/se­mináře programu ESPON 2020

V rámci programu meziregionální spolupráce ESPON 2020 se v nejbližších týdnech uskuteční dvě konference, resp. semináře. Jednacím jazykem je angličtina, účast je bezplatná (zatím potvrzeno v případě Budapešti).

První z akcí se koná 7. 3. 2018 v Budapešti na Ministerstvu národního hospodářství a nese název „Integrovaný územní rozvoj v zemích V4+2 – nové výzvy, nové myšlenky, nové reakce.“ Konference je zaměřena na výzvy integrovaného územního rozvoje zemí Visegrádské skupiny v rozšířeném formátu 4 + 2 (Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko) a sdílení výsledků projektů aplikovaného výzkumu ESPON v kontextu systémů územní správy a územního plánování. Podrobnější informace a registrační formulář jsou k nalezení zde.

Druhá z akcí se koná 28. 3. 2018 v Paříži. Tématem je „Regionální a národní prostorové plánování: nové výzvy a příležitosti“. Další informace a registrační formulář jsou k nalezení zde.

Vyhlášené výzvy

V současnosti nejsou vyhlášeny žádné relevantní výzvy.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 0