Zkoušky – vypisování termínů, odpovědníky, zadávání hodnocení atd.

Vypisování termínů

období termíny kdy lze vypisovat
ve zkouškovém období (všechny typy ukončení) řádné termíny poslední 2 týdny výuky i zkouškové období (tzv. předtermíny). Za předtermíny je považováno i období mezi posledním dnem výuky a začátkem zkouškového období
opravné termíny výhradně ve zkouškovém období
mimo zkouškové období (kolokvia a zkoušky – netýká se zápočtů) výhradně opravné termíny začátek výuky v následujícím semestru, nejpozději třináctý kalendářní den po dni zahájení výuky1, nebo na zkouškové období následujícího semestru1

1 Takového termínu se však mohou zúčastnit jen ti studenti, kteří se do tohoto semestru zapsali, tj. v předcházejícím semestru splnili minimální požadavky pro postup do semestru následujícího podle čl. 12 Studijního a zkušebního řádu MU.

Zadávání hodnocení

Bez ohledu na zkouškové období je nutné hodnocení zadat následovně:

  • max. 1 pracovní den po termínu zkoušky – platí v případě, kdy písemná část není poslední součástí ukončení předmětu, nebo ukončení předmětu nemá písemnou část.
  • max. 7 pracovních dnů po termínu zkoušky – platí v případě, že ukončení předmětu obsahuje písemnou část, která je poslední součástí ukončení předmětu.

Zpětné zadání hodnocení u studentů, kteří přerušili studium

Pokud student podá žádost o přerušení studia do konce změn v zápisu předmětů a nepřekročil maximální dobu přerušení studia, má na přerušení studia nárok ze Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity a Studijní oddělení (SO) je povinno takové studium přerušit. SO musí žádost administrativně zpracovat do 30 dnů od data podání a může tedy dojít k situaci, kdy má student podanou žádost o přerušení studia a přesto přistoupí ke zkoušce, neboť v IS MU má dosud aktivní studium a na případné ukončení předmětu tak má nárok.

Pokud vyučující nezadal hodnocení před tím, než bylo studium přerušeno, musí katedra e-mailem SO požádat o zpětné zadání hodnocení (hodnocení bude zadáno výhradně v semestru, kdy byl předmět zapsán). Všechny podklady pro zadání hodnocení budou založeny do spisu studenta pro kontrolu a archivaci.

Služby fakultního E-technika

E-technik, mimo jiné, poskytuje školení a konzultace agendy odpovědníky (konzultace a školení tvorby otázek, nastavení online testu, nastavení testu pro papírové odpovědníky, generování zadání pro tisk, používání pokročilých nástrojů pro tvorbu různých druhů otázek, práce s poznámkovými bloky, hodnocení z poznámkových bloků apod.). E-technik nabízí skenování a vyhodnocování papírových odpovědníků, které jsou zpracovány v IS MU.

On-line odpovědníky v IS MU

Metody zkoušení studentů formou vyplňování on-line odpovědníků v počítačových učebnách upravuje Opatření děkana č. 7/2012. Vyučující, který plánuje vykonávat zkoušku prostřednictvím vyplňování on-line odpovědníků, musí v dostatečném předstihu před samotnou zkouškou kontaktovat pracovníky CIKTu, kteří zajistí vhodnou učebnu, jména účtů, hesla a případné další požadavky. Pověřený technik může studentům během zkoušky umožnit souběžnou práci i s jinými programy, nebo funkcemi IS, avšak na těchto zvláštních požadavcích je třeba se dohodnout ještě před začátkem zkouškového období.

Obecné informace

Výsledek ukončení předmětu zadává do IS MU zkoušející nebo jiná pověřená osoba, přičemž datum hodnocení do IS MU je den, kdy bylo ukončení předmětu vykonáno. Pokud se student nepřihlásí na žádný termín u předmětu, který má v aktuálním období zapsaný, musí mít v IS MU zadáno hodnocení „-“.

Studijní oddělení, u předmětů s nezadaným hodnocením, hromadně uzavře hodnocení prostřednictvím IS MU a zároveň tak zablokuje možnost jakéhokoliv hodnocení zpětně. Pomlčku zadá vždy třináctý kalendářní den plus sedmý pracovní den v semestru, který následuje po semestru, ve kterém se pomlčka zadává.

Příklad: V jarním semestru 2014 bude hromadně uzavřeno hodnocení u předmětů za podzimní semestr 2013 po datu 12. 3. 2014.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.