Závěrečná práce
(bakalářská, diplomová)

Závěrečné práce mohou vést: dle čl.9 odst. 1 SZŘ a SMĚRNICE č. 10/2012

  • akademičtí pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů;
  • odborní pracovníci s magisterským vzděláním a doložitelnou praxí v oboru relevantním k zaměření závěrečné práce;
  • studenti řádně zapsaní v prezenční formě doktorského studijního programu na Masarykově univerzitě a to po souhlasu příslušného školitele a předsedy příslušné oborové rady nebo komise, je-li tato ustavena;
  • další osoby uvedené na jmenném seznamu schváleném vědeckou radou.

Odevzdání závěrečné práce

Odevzdání závěrečné práce studentem má dvě náležitosti:

  1. uložení práce studentem v IS MU a
  2. odevzdání dvou výtisků na katedru.

Sekretářky kateder potom ověří shodu mezi tištěnou a elektronickou verzí, ovšem pouze formálně, tzn. zkontrolují, zda byla do IS MU vložena práce se shodným názvem, počtem stran, strukturou danou obsahem práce apod. Pokud autor použil v závěrečné práci údaje (data, obchodní informace, know-how apod.) konkrétní firmy, která si nepřeje jejich zveřejnění, může práci do IS MU vložit v několika souborech – o jejich zveřejnění nebo utajení rozhodne příslušný vedoucí závěrečné práce. Vedoucí práce, respektive školitel, se souhlasem příslušného proděkana, určuje i termín, ke kterému pominou důvody pro nezveřejnění a práce bude zveřejněna v plném rozsahu, avšak nejdéle po uplynutí tří let od odevzdání závěrečné práce. Studenti mají možnost požádat sekretářku katedry, na níž práci odevzdávají, o zakliknutí skrytí příslušných souborů (tento úkon však neznamená definitivní skrytí souborů). Tomuto úkonu však musí předcházet žádost o skrytí závěrečné práce, kterou si studenti podávají přes IS MU v dostatečném předstihu. Pokud tak studenti neučiní, práce je kompletně zveřejněna, minimálně do doby, než je jejich žádost vyřízena. Odpovědnost leží primárně na bedrech studentů, kteří musejí nejprve požádat o skrytí souborů.
Fakulta se k utajení částí bakalářských a diplomových prací veřejně zavazuje; k jednání s firmami a institucemi můžete Vy nebo sami studenti využít tento tento otevřený dopis děkana.
Po odevzdání práce je důležité, aby sekretářky ihned v IS MU potvrdily datum převzetí práce a tím zablokovaly možnost manipulace s uloženou elektronickou verzí; toto datum je považováno za datum odevzdání práce studentem. S uloženou závěrečnou prací již nesmí být nijak manipulováno, nesmí v ní být dělány žádné změny, doplňky ani formální úpravy. Pokud student závěrečnou práci neobhájí u SZZ a dostane hodnocení „F“, vypracuje práci novou, kterou znovu odevzdá do nově založeného archivu. Původní verze závěrečné práce zůstává v IS MU archivována i po jejím případném přepracování a odevzdání verze nové.

Hodnocení závěrečné práce

Hodnocení závěrečné práce a v Oponentním posudku závěrečné práce uvede vedoucí práce resp. oponent návrh na hodnocení práce u obhajoby. Hodnocení se uvádí v souladu s čl. 17 odst. 1 SZŘ v rozmezí A až F.

Výsledné hodnocení závěrečné práce a její obhajoby stanoví státní zkušební komise na základě vlastního posouzení práce, její obhajoby a s přihlédnutím k navrhovanému hodnocení v Hodnocení a v Oponentním posudku (opět v rozmezí A až F). Přestože je obvyklé, že výsledné hodnocení odpovídá návrhu vedoucího práce a oponenta, je v tomto rozhodování státní zkušební komise zcela samostatná a řídí se vlastním úsudkem.

V Hodnocení ani v Oponentním posudku se neuvádí dosud běžná formulace „doporučení / nedoporučení k obhajobě“. Z dikce zákona o VŠ i SZŘ není možné nepřipustit studenta k obhajobě závěrečné práce, kterou řádně odevzdal. V případě, že vedoucí práce nebo oponent má k práci vážné výhrady, uvede to v posudku a navrhne hodnocení „F“ – i taková práce se však obhajuje a výsledné hodnocení stanoví opět až státní zkušební komise. V principu nevadí, pokud je v Hodnocení nebo Oponentním posudku uvedeno „nedoporučení k obhajobě“, jedná se však o prázdné konstatování bez přímého důsledku.

Plagiát

Vedoucí závěrečné práce je ve svém Hodnocení povinen dbát zejména na původnost práce a na korektní uvádění všech zdrojů autorem – tzn. měl by důsledně kontrolovat, zda se autor práce nedopustil plagiátorství. Zejména jsou vedoucí prací povinni kontrolovat dodržení pravidel vymezených SMĚRNICÍ č. 9/2019.

Jedním ze základních nástrojů pro odhalení případného plagiátu je aplikace IS MU „Vejce vejci“ (návod k používání aplikace je uveden zde). Vejce vejci vyhledává shodné nebo podobné texty v rozsahu různém podle přístupových práv, jež jednotlivé osoby v IS MU mají, navíc se výstupy aplikace mění v čase. Výsledná shoda s jednotlivými dokumenty může být také logická a zcela korektní – v tom případě se doporučuje, aby vedoucí práce toto zmínil a vysvětlil v posudku (zabrání se tak možným budoucím desinterpretacím). Dále se velmi doporučuje odhalování plagiátů pomocí textových vyhledávačů typu Google. Je vždy na posouzení a vlastní úvaze hodnotitele, zda a nakolik se v jednotlivých případech o plagiát jedná. Nejlepší prevencí plagiátů je samozřejmě průběžná práce se studentem během tvorby závěrečné práce – toto ovšem vyžaduje čas a především odpovídající snahu na straně studenta.

Jakkoli tedy může být těžké a nejednoznačné plagiát odhalit, je nezbytné tyto kontroly provádět. Vedoucí závěrečné práce i oponent se ve svém Hodnocení nebo Oponentském posudku nakonec vyjadřují k tomu, zda práce je nebo není plagiátem a přijímají tak na sebe mimořádně velkou odpovědnost. V této činnosti se řídí ETICKÝM KODEXEM MU.

Ze SMĚRNICE č. 9/2019 vyplývá i jednoznačná povinnost vedoucího práce a oponenta (je-li zaměstnancem ESF MU) podat ihned podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení a informovat příslušného vedoucího katedry v případě, že pojmou důvodné podezření na plagiát. Podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení v případě podezření na plagiát závěrečné práce může kdykoli podat také kterýkoli člen akademické obce fakulty. Doporučený postup je, že podnět k zahájení disciplinárního řízení podá na základě sdělení vedoucího práce nebo oponenta přímo vedoucí katedry (v podnětu musí být uvedeno, že se tak děje na základě sdělení vedoucího práce nebo oponenta, neboť jim přímo vzniká povinnost podnět podat) – disciplinární komise se v tom případě může při rozhodování ve věci opřít o stanovisko katedry. V případě, že vedoucí práce nebo zejména oponent nejsou zaměstnanci ESF MU, připadá povinnost podání podnětu na vedoucího katedry. Nemůže tedy nastat situace, že by byla u SZZ obhajována práce, kterou její vedoucí a nebo oponent označí za plagiát, aniž by předtím nebyl podán podnět k zahájení disciplinárního řízení s jejím autorem. Současně však ani důvodné podezření na plagiát ani zahájené disciplinární řízení není důvodem pro nepřipuštění daného studenta k obhajobě takové práce v rámci SZZ; je však na odborném zvážení státní zkušební komise a na její zodpovědnosti, jak takovou práci na základě těchto okolností ohodnotí – předpokládá se výsledné hodnocení F. O podaném podnětu k zahájení disciplinárního řízení, zahájeném disciplinárním řízení, případně výsledku disciplinárního řízení vedoucí katedry informuje v předstihu předsedu příslušné státní zkušební komise.

Je zřejmé, že i velmi svědomitý vedoucí práce nebo oponent může být studentem oklamán a plagiát se mu odhalit nepodaří. Všechny práce uložené v IS MU podléhají průběžnému monitoringu Studijního odboru RMU s cílem plagiáty odhalit. O výsledcích monitoringu je informován proděkan pro studium; posouzení, nakolik je daná práce plagiátem nebo ne, je vždy s konečnou platností na fakultě. Na základě oznámení Studijního odboru RMU potom může podnět k zahájení disciplinárního řízení podat proděkan pro studium. Pokud se ukáže, že některý vedoucí nebo oponent závěrečné práce nedostál svým povinnostem, plagiát neodhalil a v Hodnocení nebo Oponentském posudku toto nekonstatoval, přestože v daném případě plagiát evidentně odhalit mohl a měl, může to mít pro něj pracovně právní důsledky.

Archivace závěrečných prací, posudků a dokladů

Do IS MU se vkládají elektronické verze závěrečné práce (vkládá přímo student), Hodnocení závěrečné práce (vkládá přímo vedoucí práce) a Oponentní posudek závěrečné práce (vkládá přímo oponent – zaměstnanec ESF MU, nebo sekretářka katedry u externích oponentů).

Zaměstnanec ESF MU vkládá posudky elektronicky IS → Školitel → Správa posudků. Po výběru studenta a příslušného studia si vybere příslušnou šablonu posudku. Po vyplnění šablony stiskne Uložit hotový posudek do archivu. Vyhotovený posudek je možné si průběžně uložit do svých konceptů posudků a také vytvořit náhled v PDF.

 Vedoucíoponent závěrečné práce musejí být uvedenievidenci závěrečné práce, v opačném případě nemohou tyto osoby vkládat do archivu studenta posudek. Zavedení osob do evidence závěrečných prací mají na starosti sekretářky nebo jiné osoby, pověřené k manipulaci s touto evidencí. Dle dosavadní praxe na ESF byl uveden v evidenci pouze vedoucí práce. Pokud jste tedy oponenty a nebude Vám umožněno vložit do ISu soubor s posudkem, kontaktujte příslušnou osobu na katedře pro zjednání nápravy.

Elektronické verze Hodnocení a Oponentního posudku závěrečné práce nemusejí být opatřeny podpisy ani se nemusejí skenovat, postačuje textová verze ve formátu např. dokumentu Word. V listinné podobě odevzdávají vedoucí práce a oponent podepsané originály Hodnocení závěrečné práce a Oponentního posudku závěrečné práce na sekretariát oborové katedry.

Vedoucí závěrečné práce musí v příslušné aplikaci IS MU (nápověda zde) potvrdit, že je studentem odevzdaný elektronický soubor (nebo soubory) obsahující závěrečnou práci čitelný a je skutečně textem závěrečné práce, že text Zadání závěrečné práce zkopírovaný ve výtisku odpovídá skutečnému zadání (kontrolu je možné provést v IS MU buďto přes aplikaci Školitel → Záznam v rozpisu studentů nebo přes aplikaci Dokumenty → ESF MU → Zadání závěrečných prací → Katedra → Bakalářská/Di­plomová práce → akademický rok zadání práce) a dále že odevzdanou práci zkontroloval systémem vyhledávání plagiátů IS MU („Vejce vejci“) a neshledal ji plagiátem. Pokud souhlasí s tím, aby část závěrečné práce nebyla zveřejněna (viz SMĚRNICE č. 9/2019), vztahuje se výše uvedené potvrzení i na tuto skutečnost. Potvrzení musí vedoucí závěrečné práce provést nejpozději tři dny před obhajobou příslušné práce – v opačném případě nebude později možné do IS MU vložit hodnocení obhajoby práce během SZZ.

Ve složce studenta jsou jako příloha Zápisu o státní zkoušce archivovány tištěné originály Zadání závěrečné práce, Hodnocení vedoucího závěrečné práce a Oponentní posudek závěrečné práce. V souladu s čl. 22 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu MU se závěrečné práce archivují v elektronické podobě v IS MU. Tištěné verze archivaci nepodléhají. Jeden výtisk se vrací bezprostředně po úspěšné obhajobě autorovi práce (nejlépe zřejmě po vyhlášení výsledků SZZ rozdá závěrečné práce studentům tajemník komise). Druhý výtisk zůstává v majetku katedry, tzn. že vedoucí katedry může rozhodnout o jeho dalším osudu: je možné studentům vrátit oba výtisky, jeden výtisk ponechat vedoucímu práce nebo oponentovi, katedra může sama závěrečné práce archivovat, nebo může druhý výtisk skartovat (viz SMĚRNICE č. 9/2019). V každém případě je třeba s výtiskem závěrečné práce nakládat důstojně.

Ochrana osobních údajů

Pokud studenti zpracovávají v závěrečných pracech osobní údaje, je Vaší povinnosti dle směrnice MU 1/2018 čl. 8 seznámit je s povinnostmi dle nařízení a směrnice a zajistit případné další kroky v souladu se směrnicí. Obecně se tato povinnost týká i jiných případů, kdy studenti zpracovávají v rámci svých povinností projekt či realizují jinou činnost, v rámci níž jsou zpracovávány osobní údaje.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

POZOR! Přehled aktuálních informací a opatření k odevzdání závěrečné práce a ke státní závěrečné zkoušce v době šíření nemoci Covid-19, naleznete ZDE a na stránkách oborových kateder.

Manuál k ZP pro studenty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.