Zadávání publikací do IS MU; pravidla pro uplatnění výsledků v RIV

Výsledky tvůrčí činnosti zadávané za ESF do IS musí být souladu s metodikou Rady vlády pro výzkum a vývoj (M17+) a dále v souladu se směrnicí rektora č. 7/2017 o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pečlivě dodržujte následující pravidla.

Při vkládání informací o tvůrčích výsledcích do IS je třeba zejména správně zvolit typ výsledku. Následně je důležité rozlišit, zda se jedná o výsledek uplatnitelný pro RIV a zda se jedná o výsledek mezinárodního významu.

Výkladem je na ESF pověřený proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace, kontrolu dodržování provádí Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace. Pokud si ani po přečtení tohoto návodu nebudete u nějakého konkrétního výsledku jisti s jeho správným zadáním do IS, obraťte se na Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace (akad@econ.muni.cz). Chybně zadané výsledky v IS budou ze systému vyřazeny.

Nejdůležitější typy publikací (definice platné pro RIV)

J Recenzovaný odborný článek

„Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem a jím uváděná afiliace se vztahuje k české výzkumné organizaci. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, přehled literatury) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení.
Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě, včetně zveřejnění on-line.

Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na:
Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science4 (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
Jsc – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS5 s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter;
Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení

B Odborná kniha

„Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, které byly uskutečněny autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury (eventuálně poznámkový aparát a bibliografie pramenů) a souhrn v aspoň jednom světovém jazyce. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice,
uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce splňující parametry odborné knihy, které nejsou založeny na pracích druhu Jimp, Jsc, Jost, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických a obdobných textů, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.
U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.

C Kapitola v knize

„Kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulního listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv.
Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.

D Stať ve sborníku

„Stať ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Stať má obvyklou strukturu vědecké práce s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněna ve sborníku.
Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
Druhem výsledku „stať ve sborníku“ je stať, která má celkový rozsah minimálně 2 strany, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

Další typy výsledků zaznamenávaných v IS

 • V Výzkumná zpráva
 • P Patent
 • H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky získané řešením veřejné zakázky ve VaV a promítnuté do předpisů, norem, směrnic…)
 • Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
 • G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
 • A Audiovizuální tvorba
 • F Výsledky s právní ochranou
 • M Uspořádání konference
 • W Uspořádání Workshopu
 • E Uspořádání (zorganizování) výstavy (s/bez kritickým katalogem)
 • N Certifikované, akreditované, schválené metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
 • R Software
 • g Členství v oborových radách grantových agentur
 • h Členství ve vědeckých radách, odborných grémiích, expertních komisích apod.
 • o Ocenění vědecké a umělecké činnosti (například členství v redakčních radách, výborech, ceny na státní, krajské či mezinárodní úrovni, ocenění udělená vysokými školami i jinými institucemi…)
 • p Vyžádané přednášky
 • a Konferenční abstrakta (abstrakta odborných prezentací přednesených na konferencích, podmínkou je aktivní účast na konferenci)
 • s Editorství tematického sborníku
 • t Editorství odborné knihy
 • r Recenze
 • v Šéfredaktor / členství v redakční radě odborného časopisu
 • k Prezentace na konferencích
 • u Účelové publikace (například souhrnné práce spojené se získáním vědeckých hodností a akademických titulů, rozsáhlé odborné recenze, překlady zadávané do RIV, výzkumné zprávy a studie, working papers a obdobné účelové publikace, souhrny odborných prací vydané v rámci jednoho pracoviště)
 • m Původní umělecké práce
 • n Prezentace v oblasti umění
 • j Projekty výzkumu a vývoje (účast na výzkumných projektech jako řešitel, spoluřešitel)
 • b Učebnice (knižně vydané učebnice celostátního významu, nikoli pouze skritpa či texty určené úzké skupině studentů)
 • c Učební texty, pomůcky (skripta, DSO)
 • d Popularizační texty
 • e Přehledové a vzdělávací texty
 • f Vzdělávací a rozvojové projekty (účast na projektu jako řešitel, spoluřešitel)

Podrobně zde (Definice druhů výsledků dle M17+)


Pravidla pro uplatnění výsledků v RIV

Pro uplatnění přenosu publikace do RIVu se nevyžaduje navázání na projekt či záměr. Do RIV se vykazují i publikace, které nevznikly jako plnění projektu či záměru. V případě zadávání takové publikace do IS stačí pouze zakliknout „Přenášet výsledek/publikaci do RIVu“ a doplnit povinné údaje pro RIV.

Pokud navazujete publikaci na výzkumný projekt či záměr, je třeba, aby zvolený projekt byl do IS zadán pod správným identifikačním kódem projektu nebo záměru. Chybné zadání kódu projektu způsobí, že publikace nebude navázána.

U publikací převáděných do RIVu je nutné v ISu vyplnit všechny povinné údaje - sledujte zelenou nápovědu a kontrolní hlášky ve formuláři v IS.


Mezinárodní význam

Práce mezinárodního významu je práce, která má potenciál oslovit mezinárodní vědeckou komunitu daného oboru. Taková práce musí splňovat především dvě kritéria: mezinárodní vědecká komunita musí o existenci této práce vědět a musí být schopna se s jejím obsahem seznámit. Při posuzování mezinárodního významu se držte těchto zásad:

 • Výsledek vykazovaný jako mezinárodní musí být v první řadě napsán v některém ze světových jazyků obvyklých pro obor (pro ekonomické obory je tímto jazykem angličtina)
 • V případě odborných článků je dále třeba, aby byla práce publikována v mezinárodně uznávaném časopise nebo sborníku široce indexovaném a abstraktovaném v nejvýznamnějších světových databázích běžných pro daný obor (WoS, SCOPUS,…)
 • Ostatní práce jsou zařazeny do kategorie prací národních/lokál­ních
 • Většímu mezinárodnímu i lokálnímu povědomí ve vědecké komunitě napomáhá identifikátor ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID je jedinečným trvalým identifikátorem vědce (autora) a jako jediný identifikátor současně umožňuje spojení s ResearcherID (Publons) ve WoS. Návod na založení ORCID a propojení s IS je dostupný zde.
Mgr. Pavel Sedláček

manažer pro vědu a výzkum
děkanát ESF, kancelář 208

telefon: 549 49 6544
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.