Práva studentů nezapsaných do následujícího semestru (studenti v řízení o ukončení studia)

Student má povinnost každý semestr splnit podmínky pro postup do semestru následujícího. Se studentem, který nesplní podmínky pro postup do dalšího semestru, je zahájeno řízení o ukončení studia. Během tohoto řízení zůstává dotyčný studentem až do chvíle, kdy rozhodnutí o ukončení jeho studia nabude právní moci.

Práva takového studenta jsou však omezena. To znamená, že se student nemá právo účastnit součástí výuky, zkoušek, zápočtů a dalších studijních aktivit potřebných pro absolvování předmětů nebo studia.

Tomuto studentovi je také do IS zadán Studijním oddělením do IS příznak, který způsobí, že studentovi nelze zadat hodnocení k předmětům a je mu taktéž znemožněno přihlašování se ke zkouškám prostřednictvím IS MU. Vyučující by tak neměl studenta vyzkoušet např. po ústní dohodě, jelikož ani v tomto případě nebude moci být do IS MU hodnocení zadáno. Taktéž by došlo k porušení Studijního a zkušebního řádu (čl. 11, odst. 7).

Student má právo se v průběhu řízení o ukončení studia proti rozhodnutí o ukončení odvolat. Pokud bude studentovi v rámci následného přezkumného řízení vyhověno, bude moci ve studiu pokračovat (a naopak, pokud mu vyhověno nebude, studium se mu ukončí). Získá tak možnost zápisu do dalšího semestru a stává se opět „plnohodnotným“ studentem – vznikne mu opět právo účastnit se všech součástí výuky včetně přihlašování na zkoušky a vyučující mu může opět zapisovat známky.

Při takto dodatečném zápisu se však podmínky studia musí upravit tak, aby měl student reálnou šanci semestr řádně ukončit. Pokud to již vzhledem k plynutí času není možné stihnout, bude studium přerušeno do zahájení dalšího semestru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.