Zadávání hodnocení studentům, kteří nesplní požadavky pro přistoupení ke zkoušce

V Katalogu předmětů v IS MU (Předměty → Úprava doplňujících údajů předmětu → Metody a kritéria hodnocení) musí být pro daný předmět stanoveno, že student nesmí přistoupit ke zkoušce, pokud nesplní stanovené požadavky; tyto požadavky také musí být specifikovány (např. maximální tolerovaná absence na seminářích, získání určeného počtu bodů za aktivitu na seminářích, získání určeného počtu bodů za průběžné testy, odevzdání anebo obhajoba seminární práce v určeném termínu případně s určenou úspěšností, apod.). Tyto informace by měly být paralelně uvedeny i v interaktivní osnově předmětu.

Pokud student nesplní takto stanovené podmínky pro připuštění ke zkoušce, vyučující zadá do IS hodnocení „X“; toto hodnocení může vyučující udělit v okamžiku, kdy je zřejmé, že student podmínky nesplnil a ani je splnit již nemůže. Toto hodnocení je také pro dané období konečné. Vyučující eviduje ve zvláštním poznámkovém bloku, že student nemá právo účastnit se zkoušky. (Tato podmínka je důležitá pro případné přezkumy ze strany rektorátu MU – musí být doloženo, na základě čeho bylo hodnocení „X“ uděleno).

„Poznámkový blok musí být konstruován tak, aby bylo zřejmé, že to je např. součet bodů za průběžné písemky, apod. – pak není třeba dělat nic: např. v popisu předmětu je stanovena jako podmínka přistoupení ke zkoušce dosažení min. 50 bodů za průběžné testy a aktivitu na seminářích, poznámkový blok je sumou získaných bodů, tedy je zřejmé, že výsledek 49 znamená nepřipuštění ke zkoušce a hodnocení "X“. Pokud některý předmět nemá poznámkový blok, nebo je tento blok konstruován tak, že z něj není zřejmé, zda je podmínka přistoupení ke zkoušce splněna či ne, pak je potřeba buďto: 1) upravit stávající blok tak, aby splnění podmínek pro přistoupení ke zkoušce stanovených v sylabech předmětu bylo zřejmé, nebo 2) vytvořit nový poznámkový blok, kde bude skutečnost nesplnění těchto podmínek vyznačena (např. „nesplnil podmínky přistoupení ke zkoušce“).

Vyučující také mohou na základě vlastní úvahy nejpozději před zahájením zkouškového období zaslat všem studentům, kteří nesplnili podmínky pro přistoupení ke zkoušce, hromadný email s informací, že nemají právo účastnit se zkoušky a pokud tak učiní (IS studentovi přihlášení se na vypsaný termín zkoušky umožňuje), bude takové jednání kvalifikováno jako podvod, který může vést k zahájení disciplinární řízení.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.