Individuální studijní plán studentů (ZTP/zahraniční pobyt/mateřská dovolená/sport)

Při výjezdu na jednosemestrální (nebo i na vícesemestrální) studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo na zahraniční stáž (typicky v rámci programu Erasmus) nebo při reprezentaci České republiky ve sportu, poskytuje fakulta studentům tzv. individuální studijní plán (ISP). Všem oprávněným osobám se informace o ISP zobrazí v IS MU jako poznámka „stáž“ v případě studijního pobytu, nebo „sport“, v případě reprezentace ve sportu, u jména studenta (typicky v seznamu studentů pro zadávání hodnocení). Studenti na studijním pobytu dostávají ISP na semestr, v němž vycestují na zahraniční školu nebo na praxi, a na následující semestr až do zahájení zkouškového období, studenti sportovci pouze na jeden aktuální semestr.

ISP především znamená, že:

  • se student může s Vámi dohodnout na své nepřítomnosti i na části výuky s jinak povinnou docházkou (např. cvičení, semináře);
  • student má právo zapisovat si předměty v kombinované formě(při výjezdu do zahraničí), které mu budou po návratu uznány jako ekvivalent předmětu v prezenční formě;
  • student má právo skládat zkoušky i mimo zkouškové období.

Příznak „stáž“ nebo „sport“ Vám signalizuje, že se s Vámi mohou studenti dohodnout na podmínkách a režimu studia, který jinak není Studijním a zkušebním řádem dovolen. Přiznání ISP studentovi Vás ale k ničemu apriori nezavazuje – vždy je nutné, aby se s Vámi student předem dohodl na individuálních podmínkách studia. U předmětů, v nichž je aktivní účast studenta během semestru nezbytná, máte právo dohodu odmítnout a studentovi neumožnit alternativní způsob absolvování předmětu. Velmi však doporučujeme a prosíme o vstřícný přístup a nastavení férových podmínek, za nichž by studenti vyjíždějící na Erasmus nebo sportovci mohli předměty absolvovat.

Příklad: Student vycestuje v září na jeden semestr a získá ISP na podzimní a následující jarní semestr až do zahájení zkouškového období v jarním semestru. Student si s Vámi může dohodnout nepřítomnost na seminářích předmětu podzimního semestru a zkoušku z tohoto předmětu složit v dubnu (po celou tuto dobu uvidíte u studentova jména v seznamu zapsaných studentů do předmětu v IS MU poznámku „stáž“). Pro předmět jarního semestru by si s Vámi student nepřítomnost dohodnout neměl, neboť ve zkouškovém období jarního semestru již nebude mít poznámku „stáž“ v IS MU uvedenu a měli byste tedy po něm požadovat standardní ukončení daného předmětu včetně předchozí účasti na seminářích.

Zda je student v zahraniční nebo se již vrátil a studuje v rámci Individuálního studijního plánu na ESF, zjistíte v Záznamníku učitele kliknutím na učo studenta a rozkliknutím "Průběhu studia". Zde najdete datum plánovaného návratu ze zahraničí nebo datum návratu ze zahraničí, pokud je student již zpět.

Pokud si student při výjezdu na studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo na zahraniční stáž zapíše předměty, které se vypisují každý semestr nebo je v zahraničí 2 semestry, zapíší se mu nesplněné přeměty po návratu opakovaně, i přesto, že má ještě možnost je plnit v rámci individuálního studijního plánu. Studijní referentka tyto předměty smaže po skončení změn v zápise předmětů.

Studentky (studenti), kteří studují v uznané době mateřství a rodičovství mají nárok na úlevy ve studiu. Přistupuje se k nim stejným způsobem jako by měli zadán ISP. Zkoušející vidí u jejich jména poznámku MATEŘSTVÍ.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.