Imatrikulace a promoce

Imatrikulace a promoce jsou slavnostní události, které ohraničují studentský život. Zatímco imatrikulací je působení studenta na fakultě slavnostně zahájeno, promocí je pak absolvent neméně slavnostně „propuštěn“ svou alma mater do praxe (popř. vstříc dalšímu studiu). Každá z těchto událostí má svá specifika, s nimiž je dobré se dopředu seznámit. V následujících textech se tak dozvíte detaily o jejich průběhu a organizaci, místu konání, akademických hodnostářích a jejich úlohou při obou slavnostech.

Slavnostní imatrikulace nových studentů

Průběh imatrikulace

Imatrikulace je slavnostním akademickým obřadem univerzity, při němž jsou nově zapsaní studenti 1. ročníku prezenčního bakalářského studia formálně přijímáni za rovnoprávné členy akademické obce univerzity a jsou jim předávány imatrikulační listy. Imatrikulace se účastní akademičtí hodnostáři a imatrikulovaní studenti; imatrikulace není veřejná a neúčastní se jí tedy žádní hosté.

Organizace imatrikulace

Termín imatrikulace je stanoven na první den akademického roku (viz Harmonogram akademického roku). Po uzávěrce přijímacího řízení a po zápisech připravuje fakulta seznamy studentů pro jednotlivé imatrikulační skupiny – o zařazení do určitého termínu imatrikulací jsou studenti informováni e-mailem. Imatrikulace je bezplatná; pokud se student z vážných důvodů nemůže imatrikulace zúčastnit, je třeba se z účasti bez odkladu omluvit (na Studijní oddělení – osobně, telefonicky, e-mailem).

Imatrikulace probíhají v prostorách fakulty. Je potřeba, aby se studenti dostavili v čase uvedeném v pozvánce. Je samozřejmé, že od studentů se očekává přiměřený společenský oděv. Obřad trvá přibližně hodinu.

Slavnostní promoce absolventů

Průběh obřadu

Promoce je tradičním a zřejmě nejslavnostnějším akademickým obřadem univerzity, při němž jsou novým absolventům (bakalářům, inženýrům nebo doktorům) předávány vysokoškolské diplomy. Promoce se účastní akademičtí hodnostáři a promovaní absolventi (v aule jsou pro ně vyhrazena místa na pódiu) a samozřejmě jsou na tuto slavnost zváni hosté – rodiče, příbuzní a přátelé absolventů. Promoční obřad začíná nástupem, při němž hosté v aule povstanou: fakultní pedel za zvuků absolventské fanfáry (nové obřadní fanfáry zkomponoval v roce 2009 skladatel Miloš Štědroň) přivádí absolventy, kteří v průvodu sestupují do čela Auditoria maxima. Poté fakultní pedel za zvuků děkanské fanfáry přivádí promotora a děkana (při bakalářské promoci proděkana). Nakonec sestupuje do auditoria za zvuku rektorské fanfáry univerzitní pedel přiváděje Jeho Magnificenci rektora (při bakalářské promoci přivádí fakultní pedel děkana). Následuje státní hymna, poté se všichni posadí.

Děkan (při bakalářské promoci proděkan) zahájí promoční obřad a představí Jeho Magnificenci rektorovi (při bakalářské promoci děkanovi) všechny absolventy. Absolvoval-li některý s vyznamenáním (tzn. obdrží-li později červený diplom), je mu troubena gratulační fanfára. Děkan požádá Jeho Magnificenci rektora o svolení k promoci představených absolventů (při bakalářské promoci žádá o svolení proděkan děkana).

Jeho Magnificence rektor (při bakalářské promoci děkan) pronese svůj projev k absolventům a dá formální souhlas k promoci.

Své role se dále ujme promotor, který přečte sponzi (absolventský slib). Sponze je uvedena fanfárou, při jejích slovech všichni přítomní povstanou. Absolventi potom svůj slib potvrdí slovy „Spondeo ac policeor“ (lat. „Slibuji a zavazuji se“) a přiložením pravé ruky na univerzitní (při bakalářské promoci na fakultní) žezlo. Promotor poté formálně vyhlásí a prohlásí absolventy doktory, inženýry nebo bakaláři ekonomie a předá jim diplomy opatřené podpisem rektora a univerzitní pečetí.

Poslední slova náležejí absolventům, po nich děkan (při bakalářské promoci proděkan) ukončuje obřad tradičním přáním: „Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque eveniat!“ (lat. „Ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru!“). Následuje studentský hymnus Gaudeamus Igitur a poté za zvuků fanfár odvádí pedel Jeho Magnificenci rektora (při bakalářské promoci děkana), za ním následuje v průvodu se svým pedelem děkan následován promotorem (při bakalářské promoci i proděkanem) a průvod uzavírají noví doktoři, inženýři nebo bakaláři, kteří jsou tak symbolicky vyprovázeni ze své Alma Mater.

Organizace obřadu

Organizační zajištění promočního obřadu je poměrně náročné a finančně nákladné. Termíny promocí jsou stanoveny Harmonogramem akademického roku. Ihned po aktuálním termínu Státních závěrečných zkoušek připravuje fakulta seznamy absolventů pro jednotlivé promoční skupiny (zpravidla 4 až 5 skupin v jednom dni podle jednotlivých studijních oborů) – o zařazení do určitého termínu promocí jsou absolventi informováni e-mailem. V Obchodním centru MU je poté třeba uhradit poplatek Kč 250,–, který slouží na pokrytí nákladů spojených se zajištěním provozu auly, hudby a výzdoby. Pokud se absolvent z vážných důvodů nemůže promocí zúčastnit, je třeba se z účasti bez odkladu omluvit (na Studijní oddělení – osobně, telefonicky, e-mailem) a dohodnout se na náhradním termínu předání diplomu.

Promoce probíhají v celouniverzitní slavnostní aule (Auditorium maximum), která se nachází v přízemí budovy Právnické fakulty MU v Brně, na ul. Veveří 70. Je potřeba, aby se absolventi dostavili 60 minut před zahájením – zde je referentky Studijního oddělení zaevidují, předají jim pamětní listy s popisem promočního obřadu a se jmenným seznamem absolventů a podrobně je seznámí s průběhem obřadu. Hosté (rodiče, příbuzní, přátelé) by měli zaujmout místa cca 15 minut před zahájením obřadu v aule. Je samozřejmé, že od absolventů i hostů se očekává přiměřený společenský oděv. Obřadu se může účastnit libovolný počet hostů, účast dětí je vítána. Obřad trvá cca 40–50 minut.

V předsálí Auditoria maxima je zajištěn po celou dobu promocí prodej květin. Průběh promocí je zaznamenáván na video a jsou pořizovány fotografie. Zakoupení videa je možné dohodnout přímo na místě s kameramanem v předsálí. Fotografie si mohou absolventi stáhnout a sami vytisknout přibližně po měsíci od konání slavnostní promoce z dokumentového serveru v IS MU. Fotografie jsou rozděleny podle jednotlivých skupin a naleznete je ve webovém a tiskovém rozlišení. Celkový náhled všech fotografií si zobrazíte v dané skupině pod souborem index.html. Série fotografií obsahují celkové pohledy na obřad, funkcionáře, jednotlivé absolventy při skládání slibu a převzetí diplomu z rukou promotora, pohledy na absolventy, do publika a závěrečná skupinová fota. Služba fotografa a fotografie v IS MU jsou součástí poplatku, který účastník promoce hradí prostřednictvím Obchodního centra MU. Po dobu trvání obřadu mohou hosté pořizovat vlastní fotografie, ale pouze z míst k sezení vyhrazených pro hosty a způsobem, který neruší průběh obřadu.

Auditorium maximum – slavnostní aula

Absolventi živné Masarykovy univerzity tradičně promují ve slavností celouniverzitní aule – v Auditoriu maximu, které bylo vybudováno v prostorách Právnické fakulty v prvních letech existence naší univerzity a stalo se symbolem jednoty, tradice a vznešenosti akademického prostředí. Uměleckou a ideovou dominantou celého prostoru je plátno o rozměru 7,5 × 13 metrů s motivem Prométhea přinášejícího lidstvu oheň, které v roce 1938 vytvořil Antonín Procházka. V nejvyšší partii obrazu je zobrazen bůh Hélios ohlašující lidstvu nový den v doprovodu bohyně času Hory. Ve středním pásu jsou umístěny alegorické postavy všech věd, které jsou na univerzitě rozvíjeny. Středu obrazu dominuje postava Prométhea s hořící pochodní. V dolní části obrazu je zachyceno lidstvo při své každodenní činnosti, vzhlížející však k Prométheovi a dychtící po ohni poznání. Prosklený strop Auditoria maxima je zdoben vitráží s citáty osobností českých dějin, jež vytvořil František Kysela.

Auditorium maximum

Akademičtí hodnostáři

Rektor

Rektor je hlavou celé živné Masarykovy univerzity, volí jej Akademický senát univerzity a do úřadu jej uvádí prezident republiky. Náleží mu slavnostní titul „Magnificus“ (lat. „vznešený“), ostatní jej během promoce oslovují jako „Jeho Magnificenci“. Při promoci nových doktorů a inženýrů jemu představuje děkan absolventy a žádá jej o svolení k promoci. Jeho Magnificence rektor má právo pronést promoční projev k novým doktorům a inženýrům. Je vždy doprovázen univerzitním pedelem, jenž před ním nese univerzitní žezlo. Obléká purpurový talár s hermelínovým límcem, purpurový baret a zlatý rektorský řetěz. Při promoci může Jeho Magnificenci rektora zastupovat některý z jeho prorektorů; v tom případě prorektorovi náležejí všechny rektorské odznaky, privilegia a pocty. Jeho Magnificence rektor se neúčastní bakalářské promoce.

Děkan

Děkan je hlavou fakulty, volí jej Akademický senát fakulty a do úřadu jej uvádí rektor univerzity. Náleží mu slavnostní titul „Spectabilis“ (lat. „skvělý, slovutný“), jímž jej ostatní během promoce oslovují. Při promoci doktorů a inženýrů v sále uvádí a představuje absolventy Jeho Magnificenci rektorovi a žádá jej o svolení k promoci. Při bakalářské promoci je to on, kdo je o svolení k promoci žádán a jemuž jsou absolventi představováni. Má právo pronést promoční projev k novým bakalářům. Je vždy doprovázen fakultním pedelem, jenž před ním nese fakultní žezlo. Obléká černý talár s hedvábnými manžetami a límcem v hnědé barvě fakulty, černý baret a zlatý fakultní řetěz.

Proděkan

Proděkan je zástupcem děkana, jím je vybrán a uveden v úřad. Účastní se promoce nových bakalářů, kdy v sále uvádí a představuje absolventy Spectabilis děkanovi a žádá jej o svolení k promoci. V tom případě mu náleží slavnostní titul „Honorabilis“ (lat. „velevážený“), jímž jej ostatní během promoce oslovují. Obléká černý talár s černým baretem a zlatý fakultní řetěz. Pokud zastupuje děkana při promoci nových doktorů nebo inženýrů, náležejí mu všechny děkanské odznaky a pocty.

Promotor

Promotor je hlavní ceremoniální postavou promoce, náleží mu slavnostní titul „Honorabilis“ (lat. „velevážený“), jímž jej ostatní během promoce oslovují. Je nadán úřední mocí prohlásit nové doktory, inženýry a bakaláře, do jeho rukou skládají absolventi slavnostní slib (sponzi). Promotora pro inženýrské a bakalářské promoce jmenuje děkan z řad profesorů a docentů fakulty pro každý jednotlivý obřad zvlášť; zpravidla je to vedoucí katedry, na níž absolventi studovali určitý obor. Obléká černý talár s černým baretem a zlatý fakultní řetěz. Promotorem doktorské promoce bývá prorektor univerzity, obléká černý talár s černým baretem a zlatý fakultní řetěz.

Pedel

Pedel je strážcem insignií. První zmínky o úřadu pedela pocházejí z roku 1245, kdy jako hlavní ceremoniář doprovázel děkana pařížské univerzity. Pedel nepatří mezi akademický sbor, nese univerzitní žezlo před rektorem nebo fakultní žezlo před děkanem a třímá univerzitní žezlo při sponzi nových doktorů a inženýrů, nebo fakultní žezlo při sponzi bakalářů. Univerzita má svého pedela, jenž obléká černý talár s purpurovým límcem a baretem. Každá fakulta má svého pedela, jenž obléká talár s baretem ve fakultní barvě, pedel Ekonomicko-správní fakulty obléká zlatohnědý talár s baretem.

Imatrikulační slib

„Spectabilis pane děkane, slavnostně slibuji, že budu čestně plnit všechny povinnosti studenta Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Slibuji, že vynaložím veškeré své úsilí k tomu, abych dosáhl(a) vysokého stupně odborných znalostí a schopností. Stávaje se studentem(tkou) Masarykovy univerzity slibuji, že svou prací a svým jednáním budu usilovat o uchování a rozvoj dobrého jména vysoké školy a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodil(a) její obecně uznávanou vážnost a požívanou úctu.“

Gaudeamus Igitur

Píseň Gaudeamus Igitur neboli De Brevitate Vitae je v kontinentální Evropě po staletí považována za spontánní hymnu univerzitních studentů. Počátky písně sahají k boloňskému biskupu Stradovi do roku 1267, od té doby prošla melodie i text písně drobnými úpravami a obměnami, vždy však měla charakter oslavné hymny reflektující radosti studentského života.

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habetit humus
Nos habetit humus.

Vivat academia
Vivant professores
Vivat membrum quodlibet
Vivat membra quaelibet
Semper sint in flore
Semper sint in flore.

Radujme se tedy,
dokud jsme mladí,
po radostném mládí,
po mrzutém stáří,
budeme patřit zemi,
budeme patřit zemi.

Ať žije akademie,
ať žijí učitelé,
ať žije každý student,
ať žije každá studentka,
vždy ať vzkvétají,
vždy ať vzkvétají.

Informace o písni na Wikipedii

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.