Hospodářská politika

Abyste stát neřídili jako firmu.

Popis oboru

Obor Hospodářská politika poskytne studentům výborný základ a přehled v teoretické i aplikované ekonomii tak, že budou schopni získané znalosti dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání.

V průběhu studia se studenti dozví, jaké jsou možnosti a limity hospodářské politiky, a naučí se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Pro důkladné pochopení současného i historického ekonomického vývoje a hospodářské politiky s tím spojené budou studenti provedeni historickým vývojem i nejnovějšími poznatky ekonomického myšlení, naučí se používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy a vše jim bude vysvětleno nejen teoreticky, ale také s nimi bude analyzovány a diskutovány zásadní historické i aktuální události, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Studenti odhalí přesnost odhadů tempa růstu ekonomiky, dozví se, komu inflace škodí a komu naopak prospívá, komu a proč prospělo zavedení eura a komu a proč by uškodilo jeho zrušení, co je skutečným zdrojem blahobytu a kde na něj vzít zdroje, a mnoho dalšího, méně vznešeného, zato v praxi dobře využitelného.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět základním ekonometrickým a kvantitativním metodám ekonomické analýzy;
  • porozumět problémům provádění hospodářské politiky;
  • písemně shrnout své závěry, prezentovat je a diskutovat o odborném problému v angličtině nebo jiném světovém jazyce jak v obecné, tak v ekonomické terminologii;
  • aplikovat metody kvantitativní analýzy na řešení ekonomických témat, samostatně vyhledat data;
  • vysvětlit a zpracovat základní teoretické a metodologické práce v obecné ekonomické teorii;
  • chápat základní ekonomické souvislosti EU, zejména z makroekonomického hlediska;
  • pracovat v soukromé i veřejné sféře na analytické nebo manažerské pozici.

Uplatnění absolventů

Studijní obor Hospodářská politika vychovává komplexní a koncepční národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství. Absolventi nacházejí uplatnění ve státní a regionální správě, v orgánech, které připravují vstup České republiky do EU, v orgánech EU, v ekonomických a výzkumných sekcích bank a finančních institucí, a to jak ve veřejných, tak v soukromých. O absolventy oboru mají zájem i poradenské a informační firmy a neziskové organizace.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Tomáš Houška

„Studium hospodářské politiky mě výborně připravilo pro kariéru vyžadující dobré znalosti teoretické ekonomie a schopnost aplikovat je v praxi. Dnes pomáhám firmám používat pravidla hospodářské soutěže k zajištění fair play prostřední a zdravé konkurence na trhu.“

Tomáš Houška
Economic Consultant, AlixPartners

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Hospodářská politika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Další informace

Více informací o oboru lze nalézt v doporučeném studijním plánu:

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/studium/katalog/aktualni/NP_HOSP.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.