Veřejná správa (L'Administration publique)

Popis oboru

Studijní obor Administration Publique – veřejná správa je připraven Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes I ve Francii. Ve výuce se střídají čeští a francouzští učitelé, proto polovina výuky probíhá v českém a polovina ve francouzském jazyce. Obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaného francouzského pracoviště IPAG při univerzitě v Rennes. Zaměření oboru, struktura předmětů a metoda výuky odpovídají standardům používaným ve Francii. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva, to vše s akcentem na evropskou dimenzi procesů probíhajících ve veřejné správě. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi rovněž rozvíjejí i své předpoklady pro úspěšnou praktickou činnost.

Úspěšný absolvent je schopen

  • osvojit si základy ekonomického myšlení, dokáže vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z obecné ekonomické teorie a využít jich při řešení konkrétních problémů, případně formulování doporučení pro správní či hospodářskou praxi;
  • znát hlavní teoretické koncepty, rozumí obsahu současných odborných textů a dokáže samostatně aplikovat standardní metodologické postupy v oblastech veřejné politiky, správní vědy a public managementu;
  • samostatně tvořit odborný text s ohledem na jeho účel a cílovou skupinu, ovládat metody sdělné a přesvědčivé prezentace a také se zvládá zapojit do kritické diskuse;
  • vhodně komentovat a interpretovat současný vývoj v jedné z oblastí veřejné politiky v evropském kontextu včetně vlastních návrhů řešení;
  • znát podrobně fungování politického systému EU;
  • orientovat se v normách evropského práva a chápat systémové vazby mezi právem EU a národních států;
  • znát, chápat a umět vysvětlit základní principy evropské integrace na základě znalosti historického vývoje i kritické analýzy současného stavu;
  • orientovat se ve společných politikách EU, dokáže je samostatně analyzovat a zpracovávat doporučení pro konkrétní opatření v rámci veřejné správy;
  • orientovat se v praktickém fungování vybraných veřejných institucí v reálném českém a francouzském prostředí, dokáže ho kriticky reflektovat;
  • ovládat plynně francouzský jazyk na takové úrovni, že je bezprostředně zaměstnavatelný i ve frankofonních zemích.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění především jako odborní a řídící pracovníci v orgánech veřejné správy a jako poradci a konzultanti. Jejich jazykové a odborné schopnosti jim dávají výraznou šanci uplatnit se i v mezinárodních institucích, zejména v úřadech Evropské unie.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Petra Šťastná

„Již na gymnáziu jsem měla jasno, že chci pracovat ve veřejné správě na centrální úrovni. Obor MFTAP mi umožnil seznámit se s veřejnou ekonomií a prohloubit znalosti fungování EU, které se staly pro mé budoucí zaměstnavatele klíčové. Hospodářským otázkám jsem se věnovala na Úřadu vlády a nyní také v Evropské komisi, kde těžím i z praktických zkušeností z práce v cizojazyčném prostředí. Věřím ale, že studia MFTAP by pro svůj široký záběr a důraz na praxi byla přínosem i při sledování odlišných kariérních cest.“

Petra Šťastná
Vládní rada, Evropská komise

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Veřejná správa (L'Administration publique)


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-verejne-ekonomie

koordinátorka oboru: Mgr. Jana Hegerová (mftap@econ.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.