Témata disertačních prací

Před podáním přihlášky je třeba zvolit si výzkumné zaměření disertační práce a kontaktovat potenciálního školitele.

Každý uchazeč o doktorské studium má povinnost setkat se po zvolení tématu disertační práce s potencionálním školitelem a projednat s ním výzkumné zaměření disertační práce. Na vybrané téma potom zpracuje projekt disertační práce v rozsahu 8–12 stran, který je součástí přihlášky (Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF).

Pokud uchazeč o doktorské studium má zájem zpracovat jako disertační práci vlastní téma, může jej po domluvě s potenciálním školitelem předložit ke schválení příslušné oborové radě, a to nejpozději dva měsíce před ukončením sběru přihlášek.

Témata dle nabízených programů

Ekonomie

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

e‑mail:

Perspektivy jednotné evropské měny

Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.). Stabilita kurzu eura a možnost krize eura (hypotetická měnová krize). Dluhová krize v eurozóně, její vývoj a perspektivy. Očekávané dopady dluhové krize na budoucnost eura.

Perspektivy zapojení ČR do evropské měnové integrace

Hodnocení změn v eurozóně (stabilizační mechanismy, bankovní a fiskální unie aj.) a jejich dopady na závazek převzít euro. Vývoj vztahu podniků (velké podniky, MSP) k zavedení eura. Připravenost české ekonomiky k zavedení eura – vyhodnocení nominální a reálné konvergence k eurozóně.

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.

Vysoká škola PRIGO

e‑mail:

Vliv zdanění na ekonomický růst

Úkolem disertační práce je analyzovat dopady různých forem zdanění na dlouhodobý ekonomický růst a životní úroveň z teoretického, resp. empirického hlediska a integrovat zdanění do růstových teorií.

Distorzní versus nedistorzní daně a ekonomická efektivita

Cílem avizované disertační práce je zkoumání rozdílnosti dopadů distorzních a nedistorzních daní na jednotlivé formy ekonomické aktivity s úkolem nalézt doporučení pro tvůrce daňové politiky a zákonodárce v otázce nastavení daňového mixu.

Fiskální politika a ekonomická efektivita

Úkolem disertační práce je zkoumat úlohu fiskální politiky, její příjmové a výdajové stránky, jako klíčové součásti hospodářské politiky, a to s ohledem na její dopady směrem k ekonomické aktivitě.

Benchmarking efektivnosti českých vodáren

Anotace: Cílem je porozumět odvětví vodáren, získat relevantní data o jejich nákladech a s pomocí panelové metody COLS a SFA odhadnout jejich efektivnost a vyvodit závěry pro oblast regulace tohoto odvětví Preferovaná forma práce je "three essays".

doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.

Vysoká škola PRIGO

e‑mail:

Vliv zdanění na ekonomiku vyspělých zemí

Disertační práce bude zaměřena na zkoumání vlivu jednotlivých typů daní na ekonomický růst prostřednictvím pokročilejších ekonometrických metod. Cílem práce bude formulace doporučení pro daňovou politiku ve vybraných zemích. Předpokládá se také zkoumání vlivů dalších fiskálních proměnných a jejich vztahu ke zdanění.

Lidský kapitál a produktivita práce jako determinanty ekonomického růstu

Náplní disertační práce bude především diskuze různých definic a ukazatelů lidského kapitálu, včetně případného vlastního pojetí autora, v kontextu teorií ekonomického růstu a ověření jejich kvality prostřednictvím kvantitativních metod ekonomické analýzy.

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

e‑mail:

Vliv zdanění na ekonomiku vyspělých zemí

Disertační práce bude zaměřena na zkoumání vlivu jednotlivých typů daní na ekonomický růst prostřednictvím pokročilejších ekonometrických metod. Cílem práce bude formulace doporučení pro daňovou politiku ve vybraných zemích. Předpokládá se také zkoumání vlivů dalších fiskálních proměnných a jejich vztahu ke zdanění.

Lidský kapitál a produktivita práce jako determinanty ekonomického růstu

Náplní disertační práce bude především diskuze různých definic a ukazatelů lidského kapitálu, včetně případného vlastního pojetí autora, v kontextu teorií ekonomického růstu a ověření jejich kvality prostřednictvím kvantitativních metod ekonomické analýzy.

Využití vybraných kvantitativních metod pro hodnocení národní konkurenceschop­nosti

Disertační práce je zaměřena na použití vybraného aparátu kvantitativních metod pro efektivní hodnocení národní konkurenceschop­nosti. Součástí DP by mělo být využití sofistikovaných matematicko-statistických metod pro hodnocení dosažené úrovně konkurenceschop­nosti na zvolené časové řadě. Výsledkem DP může být nalezení zdrojů konkurenční výhody státu uplatnitelné v mezinárodní komparaci. DP bude obsahovat doporučení k udržení či zvýšení konkurenční pozice země.

Konkurenceschopnost vybraných regionů EU

Disertační práce je zaměřena na vymezení vybraných regionů EU a analýzu jejich konkurenční pozice v rámci zvolené regionální úrovně NUTS. Součástí práce bude provedení kvantitativní a kvalitativní analýzy těchto regionů (s možností provedení primárního výzkumu) a definování zdrojů a bariér rozvoje hodnocených regionů. DP bude obsahovat doporučení k udržení či zvýšení konkurenční pozice těchto regionů.

Smart region a společenská efektivnost

Anotace: Disertační práce je zaměřena na nalezení vhodných kompozitních indikátorů, pomocí kterých bude možné změřit dopad smart řešení v netechnických oborech na lidský život, například z pohledu trvale udržitelného rozvoje (pilíř ekonomický, sociální a environmentální). Z metodologického hlediska bude využito ekonomické modelování s aplikací vybraných matematicko-statistických metod, např. ekonometrické modelování, korespondenční analýza, faktorová analýza, atp. Cílem těchto metod bude najít nejdůležitější faktory SMART řešení, které budou přinášet společensky významné efekty, příp. identifikovat bariéry (náklady) omezující rozvoj chytrých řešení.

Chování inflačně cílené ekonomiky v období nekonvenční monetární politiky (DSGE přístup)

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit dopady nekonvenční monetární politiky na hospodářský vývoj zvolené ekonomiky či ekonomik. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.

Monetární politika se závazkem v prostředí nulových úrokových sazeb (DSGE přístup)

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit možnosti a meze monetární politiky v prostředí existence nulové hranice nominálních úrokových sazeb a inflačního cílení. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.

Dopady fiskální a monetární politiky na dynamiku trhu práce (DSGE přístup)

Cílem práce je kvantifikovat a zhodnotit dopady fiskální a monetární politiky na trh práce vybrané ekonomiky či ekonomiky. Nástrojem naplnění cíle bude DSGE model. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem a konzultantem.

Finance

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

e‑mail:

Integrácia akciových trhov rozvíjajúcich sa krajín (téma i v aj - více na aj stránce)

Cieľ práce:

Kvantifikácia miery integrácie rozvíjajúcich sa trhov s vyspelými trhmi.

Anotácia:

Práca je zameraná na skúmanie vzájomných vzťahov medzi rozvíjajúcimi sa akciovými trhmi z rôznych regiónov a vybranými vyspelými akciovými trhmi. Dôraz sa kladie najmä na krajiny východnej a strednej Európy. Po metodologickej stránke bude využívaný najmä aparát finančnej ekonometrie. Kvôli stabilite finančného systému je sledovanie vzájomných vzťahov akciových trhov dôležité najmä pre vlády a centrálne banky. Integrácia akciových trhov má dopad aj na reálnu ekonomiku tým, že zabezpečuje nižšie (ale stabilné) očakávané výnosy, na to nadväzuje znižovanie nákladov na kapitál, čo má v konečnom dôsledku za následok prílev zahraničných investícií. Z praktického hľadiska je oblasť integrácie akciových trhov zaujímavá aj z pohľadu teórie portfólia a efektívnej medzinárodnej diverzifikácie.

prof. Dr. Eric Frère

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

e‑mail:

Hodnotenie vplyvu systémovo významných finančných inštitúcií (SIFI) na európsky bankový trh

Východisková situácia a hodnotenie vývoja bankového sektora EÚ. Analýza, príčiny a vznik bankovej únie. Formovanie princípov fungovania bankovej únie. Význam a postavenie SIFI. Hodnotenie prínosov a rizík bankovej únie a SIFI pre jednotlivé krajiny európskej únie členené podľa rôznych kritérií. Kritériá na vymedzenie SIFI – existujúce, alternatívne. Podmienky konkurencieschop­nosti a stability európskeho bankového sektora. Možnosti eliminácie prvkov morálneho hazardu a nevhodného výberu vo finančnom sektore. Kvaliatívna a kvantitatívna analýza predmetu skúmania. Závery a odporúčania pre subjekty finančného systému.

Nová regulatorní opatření k měření kreditního rizika a jejich dopady na banky

Anotace: V otázce regulace bankovního sektoru dochází v posledních letech k dynamickému vývoji (IFRS9, EBA guidelines, MCD, PSD2, ICAAP, SREP, TRIM). Vzhledem k tomu, že nová pravidla mají dopady i na identifikaci a měření kreditního rizika, některé přístupy, které byly k těmto účelům doposud vhodné, v současnosti důsledkem nových regulací už vhodné být nemusí. Disertační práce si klade za cíl posoudit vliv změn regulace na přístupy k měření kreditního rizika a určit celkový dopad nových regulací na hospodaření banky. Za tímto účelem budou v práci využity kvantitativní metody (ukázky změn kreditního skóre a výpočtu regulatorního kapitálu pomoci logistické regrese a dalších analytických metod, posouzení dopadů regulatorních změn na hospodaření bank na základě výsledků regresní analýzy panelových dat).

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

e‑mail:

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

telefon: +421 267 291 575
e‑mail:

Životné poistenie v období celospoločenských zmien a civilizačných vý­ziev

Úlohy a význam životného poistenia sa menia v nadväznosti na vývoj spoločnosti. V súčasnosti sme svedkami významných zmien, a to v povahe a prejavoch existujúcich rizík, so súčasným pribúdaním nových rizík, čo spoločne vytvára nové výzvy aj pre životné poistenie. Dizertačná práca sa zameriava na identifikáciu možností riešenia finančných dosahov civilizačných a demografických zmien v spoločnosti prostredníctvom životného poistenia. Téma je aktuálna aj vzhľadom na iniciatívu Európskej komisie, ktorá vyzýva na hľadanie nových modelov a systémov smerom k samozabezpečeniu sa jednotlivcov pre obdobie ich postproduktívneho obdobia.

doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

e‑mail:

Modelovanie vzájomných vzťahov výnosov na finančných trhoch

Cieľom práce je tvorba modelov výnosov finančných aktív, obchodovaných na rôznych finančných trhov.

 

Vplyvom integrácie finančných trhov, ale aj dramatických udalostí v svetovej ekonomike dochádza k vzniku prepojenia výnosností finančných aktív, a to jednak v rámci národných trhov, ale aj medzi nimi. Tieto vzťahy je možné pozorovať tak v stredných hodnotách výnosností, ale aj ich volatilitách, prípadne v extrémnych hodnotách. Existencia vzájomných väzieb presahuje hranice čiastkových finančných trhov, z tohto dôvodu je možné skúmať aj vzťahy medzi rôznymi triedami finančných aktív. Pri napĺňaní cieľa dizertačnej práce sa predpokladá návrh investičných stratégií využívajúcich identifikované vzťahy pre zlepšenie ziskového, prípadne rizikového profilu investora.

Vliv makroekonomické regulace na vývoj akciových a dluhopisových trhů a světovou ekonomiku

Disertace se bude zabývat zkoumáním vlivu soudobé monetární a fiskální regulace prováděné ve vybraných zemích na vývoj akciových a dluhopisových trhů a světové ekonomiky.

Aktuální trendy v oblasti kolektivního investování

Dizertační práce bude zaměřena na analyzování soudobých novodobých trendů v oblasti kolektivního investování, se zvláštním zaměřením na burzovně obchodovatelné fondy.

Investiční strategie hedgeových fondů

Dizertační práce se bude zabývat soudobým vývojem v oblasti hedgeových fondů, se zvláštním zaměřením na jejich investiční strategie a vliv na vývoj ekonomiky.

Komparace aktivních a pasivních investičních strategií

Podle způsobu výběru aktiv a jejich správy lze rozlišit aktivní a pasivní přístup. Při aktivní správě investor vybírá konkrétní aktiva a zároveň hledá nejvhodnější okamžik pro nákup či prodej investičního nástroje. Cílem aktivního investora je správným načasováním a výběrem cenných papírů dosáhnout vyššího zhodnocení, než jaké odpovídá tržnímu průměru. Naproti tomu snahou pasivní strategie je kopírovat zvolený benchmark.

Finanční gramotnost – klíčové determinanty a současné tendence

Identifikovat klíčové determinanty finanční gramotnosti v České republice a ve světě a analyzovat současné tendence finanční gramotnosti.

Finanční inovace – současné tendence rozvoje finančních produktů

anotace:
Segment finančních produktů zaznamenal v posledních letech velmi dynamický
rozvoj a stal se klíčovým pro další rozvoj finančních trhů a investičního
bankovnictví. Rozmanitost jejich struktur, výnosově-rizikových a pay-off
profilů je rovněž významným hospodářským faktorem.

Behavioral finance – vliv heuristik a biases na chování investorů

anotace:
Behaviorální finance kombinují disciplíny psychologie a ekonomie. Snaží se
vysvětlit proč a jak investoři přijímají zdánlivě iracionální rozhodnutí v
situacích, kdy nakládají se svými financemi. Výzkum tak zohledňuje vliv
psychologických faktorů a behaviorálních předsudků na celkové chování
investorů.

Vybrané aspekty změny regulatorního rámce solventnosti komerčních pojišťoven

Disertační práce se zaměří na aktuální téma související s regulací komerčních pojišťoven (v EU/ve vybraných zemích), a to na identifikaci úlohy jednotlivých rizik v rámci stanovení solventnosti komerční pojišťovny a její povinnosti ve vztahu držby dostatečného množství solventnostního kapitálu nutného k pokrytí ztrát způsobených riziky. Práce bude příspěvkem k odborné diskusi týkající se rozdílných přístupů k nutnosti regulace komerčních pojišťoven (EU/svět), která není stále ukončena a není nalezena shoda nad optimálním způsobem identifikace a kvantifikace rizik. Cílem disertační práce může být vyvození doporučení pro komerční pojišťovací instituce včetně navržení vlastního systému identifikace a kvantifikace rizik. První fáze vypracování disertační práce by měla být zaměřena na sběr dat a rozbor odborných studií a reportů, ze kterých budou vyvozeny závěry týkající se nedostatečnosti relevantních modelů kvantifikace rizik aplikovaných v komerčním pojišťovnictví.

Hodnocení dopadu implementace regulatorní směrnice Solvency II na pojistný trh – vybrané aspekty

  Disertační práce se zaměří na aktuální téma související s regulací komerčních pojišťoven (v EU/ve vybraných zemích), a to na hodnocení dopadu implementace nového regulatorního režimu Solvency II na fungování komerčních pojišťoven a na jejich investiční činnost. Práce bude příspěvkem k odborné diskusi týkající se rozdílných přístupů k nutnosti regulace komerčních pojišťoven (EU/svět), která není stále ukončena. Cílem disertační práce může být vyvození doporučení pro komerční pojišťovací instituce včetně navržení změn investičního portfolia. První fáze vypracování disertační práce by měla být zaměřena na sběr dat a rozbor odborných studií a reportů, ze kterých budou vyvozeny závěry týkající se přístupů k hodnocení dopadů implementace regulatorní směrnice Solvency II na pojistný trh.

  doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.

  Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

  telefon: 224 095 161
  e‑mail:

  Testování úspěšnosti metod technické analýzy na vybraných trzích

  V rámci disertační práce bude nutné provést na zvolených datech backtesting parametrů pro vybrané metody a indikátory technické analýzy. Na základě výsledků backtestingu lze nastavit parametry pro jednotlivé indikátory a sestavit obchodní systémy. Následně bude nutné posoudit úspěšnost (změřit výnosnost)těchto obchodních systémů. Uvedené testování je možné provést na vybraných akciových, měnových nebo komoditních trzích.

  Využitelnost metod technické a fundamentální analýzy při obchodování na finančních trzích

  Cílem disertační práce bude srovnání aplikace technické a fundamentální analýzy při obchodování na vybraných akciových, komoditních a měnových trzích v různých časových obdobích. V rámci srovnání bude nutné provést backtesting parametrů z obou výše zmíněných analýz a porovnat, které výstupy jsou pro obchodní systém výhodnější. Bude nutné určit, kdy a za jakých podmínek je pro obchodní systém vhodné použití technické analýzy, fundamentální analýzy, popřípadě jejich kombinace. Po vyhodnocení dat bude nutné posoudit úspěšnost obchodních systémů založených na technické a fundamentální analýze.

  Regulace účetního výkaznictví českého veřejného sektoru v kontextu mezinárodního vývoje

  V souvislosti s probíhající reformou veřejných financí došlo v oblasti účetního výkaznictví veřejného sektoru v posledním desetiletí k významným metodickým změnám, jejichž podstatou je snaha o zvýšení vypovídací schopnosti účetních dat a jejich využitelnosti pro potřeby finančního řízení. Předmětem disertační práce je analyzovat současné přístupy k regulaci českého účetního výkaznictví veřejného sektoru, porovnat je v mezinárodním kontextu, příp. s mezinárodními standardy pro veřejný sektor a zhodnotit z pohledu využitelnosti pro řízení.

   

  Cíl: Na základě provedené analýzy a komparace identifikovat rozdíly mezi českou metodikou pro oblast výkaznictví veřejného sektoru a mezinárodní metodikou a navrhnout úpravy tak, aby vedly k věrnému zobrazení ekonomické reality a zlepšily využitelnost účetních dat pro řízení.

  Hospodářská politika

  doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

  Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

  telefon: 545 132 446
  e‑mail:

  Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky

  Anotace:

  Problematika finančních cyklů, jejich synchronizace s hospodářským cyklem a možnosti stabilizace pomocí vybraných hospodářských politik jsou námětem diskusí i vědeckých prací zejména v souvislosti s výskytem finančních krizí. Cílem práce by mělo být potvrdit výskyt finančního cyklu ve vybraných ekonomikách, identifikovat jeho determinanty, ověřit synchronizaci s hospodářským cyklem a navrhnout doporučení pro tvůrce hospodářských politik ve smyslu stabilizace finančního cyklu a prevenci výskytu finančních krizí.

  Vliv státu na rozvoj prvních železnic v českých zemích

  Předmětem práce bude podrobná studie vlivu státní hospodářské politiky na rozvoj vybrané železniční společnosti. Základem zpracování bude badatelská práce v archivu a zpracování historických ekonomických statistik. Studenti v rámci řešení práce absolvují odbornou stáž nebo studijní zahraniční pobyt. Nutným předpokladem je dobrá znalost německého jazyka.

  Devizové intervence ČNB - výchozí podmínky, průběh a důsledky

  Práce bude zaměřena na transmisní mechanismy měnové politiky obecně a na odhad významu jednotlivých kanálů transmisních mechanismů v reáliích české ekonomiky s důrazem na význam měnového kurzu. V tom kontextu bude řešen vztah inflace a reálného HDP a dopad inflace na redistribuci bohatství ve společnosti (příjmovou nerovnost v ČR, především vztah úspor a příjmů). Práce vyústí v analýzu a zhodnocení intervencí ČNB od roku 2009 a posouzení jejich dopadu na způsob konvergence české ekonomiky a redistribuci bohatství.

  doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

  Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

  telefon: 224 095 247
  e‑mail:

  Alternativní možnosti financování sociálních služeb

  Důraz práce bude položen na problematiku možného přechodu na systém financování v rámci systému financování obdobně, jako je tomu v Německu.

  Efektivní systém podpory rodin s dětmi v ČR

  Cílem práce by mohlo být analyzovat především změny, které byly realizovány v této oblasti po reformách od r. 2006, dopady těchto změn na příjmovou a sociální situaci rodin s dětmi, porovnání forem podpory rodin s dětmi v ČR a ve vybraných evropských zemích a následně by bylo možno koncipovat některá opatření, která by mohla přispět ke zlepšení situace v této oblasti.

  Klíčové parametry energetické strategie země

  Těžištěm práce je analýza jednotlivých koncepčních a strategických dokumentů (s akcentem na důsledky pro hospodářsko-politické rozhodování) energetické politiky ČR, a to s důrazem na slabá a silná místa v rámci SWOT analýzy. Součástí práce bude i kvalitativní výzkum s klíčovými aktéry energetického sektoru ČR. Na základě získaných poznatků budou formulovány podněty, náměty a doporučení pro koncepční dokumenty hospodářsko-politické povahy v rámci energetické politiky ČR.

  Ekonomiky a jejich (ne)stabilita

  Faktory stability ekonomik. Zhodnocení „systému včasného varování“. Hlavním cílem disertační práce bude identifikovat exogenní a endogenní faktory (ne)stability české ekonomiky a navrhnout možná doporučení pro hospodářskou politiku, která by bránila vzniku různých typů nerovnováh.

  prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

  ŠKODA AUTO Vysoká škola

  telefon: 730 803 104
  e‑mail:

  Stabilita bankovního sektoru v zemích EU – rozvahový přístup

  Velká část vysvětlení vzniku a průběhu poslední finanční krize je skryta v pohledu přes rozvahy bank (balance sheet approach). Kořeny vysvětlení sahají k pracem Irvinga Fishera, ale jsou dále rozvíjeny u řady dalších autorů (Minsky, Siebert, Koo, Eggertson, Krugman, Beneš, Goodhard a další). Tento přístup se zdá být nosným jak didakticky, tak analyticky. Cílem práce by mělo být jednak objasnit vysvětlovací sílu přístupu, jeho možnosti a analýzu potenciálních rizik spouštěčů příští finanční a bankovní krize.

  Koncept sociálně-tržního hospodářství jako normativní teorie hospodářské politiky.

  Cílem práce by mělo být systematicky zpracovat původ, genezi a současná pojetí a alternativní výklady konceptu.

  Nákladová analýza na železnici

  Cílem práce bude odhadnout parametry nákladové funkce na vzorku evropských železnic a následně ověřit existenci úspor z rozsahu, struktury a hustoty. Na základě této analýzy budou vyvozeny závěry o optimální velikosti, struktuře a hustotě provozu železničních systémů v evropských podmínkách a na jejich základě vyvozeny doporučení pro hospodářskou politiku.

  Efektivita železničního odvětví a její determinanty

  Cílem práce je identifikace determinantů efektivity evropských železničních systémů na vzorku evropských zemí v období 2000 – 2012. Metoda práce je dvoustupňová, kdy v první fázi budou zkonstruovány skóre efektivity a v druhé fází provedena identifikace jejich determinantů. Následně bude provedena citlivostní analýza výsledků a vyvozeny hospodářskopo­litické implikace.

  Hodnota cestovního času v dálkové železniční dopravě

  Cílem práce bude odhad hodnoty cestovního času na několika linkách dálkové železniční dopravy (Praha-Ostrava, Praha-Brno, Brno-Ostrava) pro různé socioekonomické skupiny cestujících. Metoda: dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení dle metodologie de Jong et al. (2007). Výsledné hodnoty budou následně porovnány s hodnotami cestovního času v regionální dopravě a bude vyhodnocen význam jejich korektního stanovení pro efektivitu cost-benefit analýz dopravních infrastrukturních investic.

  Proměny hospodářské politiky

  Neúčinnost či slabá účinnost klasických nástrojů HP vede nejen k čím dál větší omezenosti současné hospodářské politiky, ale i k nutné revizi dosud používaných metod a nástrojů. Okruh možných, zde naznačených, problémů není ani konečný, ani závazný a ani vyčerpávající, navrhuje jen možné cesty úvah, kterými by se výzkum mohl ubírat:

  • Obecné problémy ekonomiky a politiky (společenské změny a hospodářství, nová pojetí trhů a morálky, rekonstrukce řádu – institucionální aspekty, demokracie a svoboda, bohatství, chudoba a role přerozdělování apod.)
  • Proměny HP v polických a ekonomických cyklech (adaptace)
  • Rozdílné pohledy na HP vlád a CB, otázky krátkého a dlouhého období, možnosti koordinace HP rozhodnutí
  • Implementace nových teoretických přístupů do HP (mají či nemají vliv) a jejich využití

  Vyhodnocení transformačního procesu ve východní Evropě

  Transformační procesy ve východní Evropě po roce 1989 byly složité, velmi individuální a do značné míry determinované výchozím stavem ekonomik a jednotlivých společností. Tyto skutečnosti komplikují vyhodnocení transformačních procesů. Cílem disertační práce bude navrhnout a zpracovat metodiku vyhodnocení transformačních procesů v post-komunistických zemích tak, aby mohlo být zajištěno multikriteriální vyhodnocení těchto procesů.

  Podniková ekonomika a management

  Etická spotřeba

  Anotace: Etická spotřeba je moderním a módním termínem, podrobně studovaným.
  Výzkumy se nejčastěji věnují hodnotám spojeným s etickou spotřebou,
  sociodemografickým charakteristikám spotřebitelů produktů s vyšším étosem,
  rozhodování těchto spotřebitelů. Většina výzkumů však přiznává existenci tzv.
  intention-behavior gap, kdy respondenti něco tvrdí, jak se ale skutečně chovají
  tomu nemusí odpovídat. Cílem tedy je věnovat se právě tomuto problému.

  Servitizace produktu

  Servitizace produktu znamená pro podniky méně či více významné zásahy do řízení podniku jako celku a individuálních oblastí řízení uvnitř i vně podniku. Relativní novost zkoumání tohoto konceptu nabízí řadu možností zkoumání různých aspektů řízení servitizace produktu.

  Cíl: Cílem práce je analyzovat faktory řízení produktu směrem k servitizaci z teoretického hlediska a rozšířit a obohatit stávající empirické poznání problematiky servitizace produktu.

  (Reverzní) Logistika, znalostní management a konkurenceschop­nost

  Znalostní management by měl vést ke zvýšení konkurenceschop­nosti a napomáhat k integraci funkčních oblastí řízení podniku, ke kterým patří také (reverzní) logistika. Existující teoretické a empirické poznatky týkající se těchto tří oblastí jsou ale minimální.

  Cíl: Cílem práce je identifikace faktorů řízení logistických procesů (procesů řízení reverzní logistiky) a znalostního managementu a jejich propojení s konkurences­chopností.

  Učící se organizace a marketing

  Marketing je jednou ze stěžejních funkcí podniku, umožňující získávat primárně důležité informace o externím prostředí podniku, zejména o zákaznících a přinášet znalosti, které napomáhají neustrnout ve vývoji a využívat nové příležitosti.Teorie učící se organizace poskytuje mnoho metod a nástrojů, jak informace z marketingových aktivit aplikovat pro eliminaci rigidity v řízení a vést k neustálému zlepšování pro marketingové potřeby.

  Cíl: Cílem práce je obohacení poznatků přispění znalostí zabývajících se učící se organizací pro marketingový management z teoretického i empirického pohledu.

  Současné marketingové trendy a jejich využití v e-commerce v oblasti vybrané (dílčí) části trhu v ČR

  Internet představuje neustále se objevující nové možnosti, které mají nejenom technickou podstatu, ale mohou být velmi efektivně a účelně využívány manažery v podnicích, mimo jiné i pro marketingové cíle. Pravděpodobně rychlost, s jakou tyto možnosti vznikají, vede ke stávající roztříštěnosti poznatků a značné nejednotnosti v pojmech, přístupech i praktikách. Důsledky lze spatřovat ve dvou rovinách; jak v teoretické, tak v praktické.

  Výzkum a stanovení vlivu vybraných komponent na efektivitu a účinnost managementu organizace

  Práce se zaměřuje na stanovení nejvýznamnějších manažerských komponent (Morton, 1990) organizace a jejich ověření na vybraném vzorku. Za použití vybraných statistických metod bude stanoven vliv jednotlivých manažerských komponent (primárně strategie, struktura, kultura) na ekonomické výsledky organizace a jejich modelové řešení. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

  Corporate Governance – stanovení nejvýznamněji působících činitelů spojených s výkonem správy a řízení organizace

  Řešená problematika má za cíl popsat fungování Corporate Governance (CG) ve vybraných organizacích. Na základě provedeného výzkumu prostřednictvím kvantitativních/kva­litativních metod budou stanoveny relevantní činitelé (kompetence, kvalifikace, role, způsoby rozhodování, atd.) ovlivňující efektivní a účinnou CG v organizacích. Výzkum může být zaměřen na aktuální oblasti CG současné doby – dualita/diverzita správních a exekutivních orgánů; případně genderová problematika. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

  Výzkum relevantních faktorů působících v programu expatriace manažerů v nadnárodních společnostech

  Oblast zaměření výzkumu pokrývá především současné poznatky mezinárodního managementu lidských zdrojů. Předmětem výzkumu je provedení šetření ve vybraných pobočkách nadnárodních společností působících v tuzemsku, případně v zahraničí dislokovaných pobočkách tuzemských nadnárodních společností. Na základě použití kvantitativních/kva­litativních metod budou stanoveny relevantní faktory spojené s úspěšností expatriace na úrovní HR. Součástí výzkumu je i zahrnutí zdůvodnění využití a s tím souvisejících přínosů expatriace pro organizaci. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

  Řízení kvality a výkonnost podniku

  Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model řízení kvality podniku. Tento model vztáhne k výkonnosti podniku (což znamená, že bude muset stanovit jak tuto výkonnost měřit) a zjistí jak tento model řízení, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model řízení kvality podniku ve vztahu k jeho výkonnosti.

  Kvalita produktu a výkonnost podniku

  Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model vztahu kvality produktu a výkonnosti podniku. V rámci výzkumu student zjistí jak kvalita produktu, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model vztahu kvality produktu a výkonnosti podniku.

  Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku

  Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model vztahu spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku. V rámci výzkumu student zjistí jak spokojenost zákazníka, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) a jeho zákazníků z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model vztahu spokojenosti zákazníka podniku a jeho výkonnosti.

  Model firmy v podmínkách ekonomiky ČR

  Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model firmy (ať už na bázi manažerského, neoklasického nebo jiného ekonomického přístupu), přičemž vezme v potaz specifika ekonomiky ČR. Tento model student ověří v rámci empirického výzkumu na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model firmy v podmínkách fungování ekonomiky ČR.

  Vliv Business Intelligence na rozhodovací procesy v podnicích

  Business Intelligence patří k velmi diskutovaným tématům v oblasti podnikové informatiky, a to více než deset let. Ačkoliv se funkcionalita těchto systémů stále zdokonaluje, není zcela prozkoumán/prověřen mechanizmus jejich vlivu na výkonnost podniků. Proto je cílem práce identifikovat a analyzovat faktory související s využitím systémů Business Intelligence, a to faktory, které mají vliv na rozhodovací procesy v českých podnicích. Výstupem práce by měl být model vazeb a příčinných souvislostí Business Intelligence na účinnost a účelnost rozhodovacích procesů v českých podnicích. Téma předpokládá znalosti z oblasti podnikového hospodářství a managementu a současně informatiky (ideálně aplikované/pod­nikové informatiky).

  Role jednotlivců a skupin při utváření environmentálního profilu podniku

  Cílem práce je zodpovědět otázku, zda jednotlivci v podniku (a kteří, v jakých pozicích) mohou významně ovlivnit a ovlivňují environmentální profil (výkonnost) podniků, či zda zásadní roli hrají skupiny-stakeholdeři. Téma vyžaduje znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a zejména managementu; znalost psychologie či sociální psychologie je výhodou.

  Internet věcí (the Internet of things): příležitosti a bariéry pro online marketing

  Internet věcí je technologickou výzvou pro podniky i pro spotřebitele. Přestože v současnosti nelze přesně odhadnout rozsah této změny, předpokládá se, že bude mít významný vliv i na online marketing. Cílem disertační práce bude prozkoumat charakter tohoto vlivu (charakter změn) a současně faktory, které v případě zvolených aplikací (oblastí) internetu věcí budou působit jako bariéry. Tyto bariéry se mohou týkat producentů, zákazníků/spot­řebitelů, či vycházet z prostředí.

  Veřejná ekonomie

  prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc

  Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

  telefon: 224 095 448
  e‑mail:

  Reformy financování zdravotnictví ve východoevropských zemích | Health Care Financing Reforms in Eastern European Countries

  Financování zdravotnictví je důležitým omezujícím prvkem při rozvoji zdravotnictví ve východní Evropě, zvláště v situaci nepříznivé ekonomické situace. Problémem jsou též negativní zkušenosti při tvorbě úhradových mechanismů, které by podporovali ekonomickou efektivnost a vysokou kvalitu péče.

  Cíl: Rozbor reforem ve financování zdravotnictví a identifikace společných trendů a národních rozdílů.


  Health care financing is an important limit to health system development in Eastern Europe, especially in the time of unfavourable economics situation. The problem also are negative experiences with payment systems that should be support economic efficiency and health care quality.

  Purpose: To analyse health care financing and to identify common trends and national specifics.

  Hodnocení geografických nerovností ve veřejném sektoru

  Anotace: Trh alokuje zdroje podle ochoty a schopnosti platit, nikoliv podle potřeb místní populace. Ovšem geografické nerovnosti ve veřejných službách jsou jasným důsledkem státního plánování. Ve veřejném sektoru je rovný přístup ke službám jedním z hlavních cílů veřejné politiky. Proto jakékoli rozdíly v distribuci veřejných zdrojů mohou být chápany jako selhání státní regulace.

  Cíl: Změřit a zhodnotit nerovnosti v geografickém rozdělení veřejných služeb.

  Impact investing: poslání, nástroje a dopady

  Impact investment (sociálně odpovědné investování, sociální investování, atd.) je fenoménem, který se stále častěji prosazuje v praxi při řešení sociálně-ekonomických problémů.

  Cíl: Cílem práce je prozkoumat, jak a proč impact investors podporují sociální podnikatele a jejich podniky. Bude provedena analýza cílů, nástrojů a reálných dopadů tohoto typu investičních aktivit. Pozornost bude věnována i potenciálním rizikům a možnostem regulace. Problematika bude prozkoumána jak v národním, tak i mezinárodním, resp. nadnárodním kontextu.

  Nové filantropické nástroje: inovace v řešení socioekonomických problémů

  Filantropie prošla během historického vývoje mnoha proměnami, měnili se aktéři, jejich motivace, měnily se i filantropické instituce. Ještě ve 20. století sehrály tyto instituce nadačního typu roli významného sociálního fenoménu a významného nástroje řešení sociálních i ekonomických problémů. Na počátku 21. století se nicméně začínají projevovat omezení tradičního pojetí filantropie ve smyslu její neschopnosti řešit některé ze vznikajících problémů, stejně jako neefektivnost „tradičních“ nadačních subjektů. Disertační práce bude na tuto situaci reagovat. Cílem práce bude zhodnotit a diskutovat inovace v procesu řešení sociálně-ekonomických problémů, analyzovat instituce, nástroje, bariéry a dopady inovací v oblasti filantropie v 21. století.

  Profesní trajektorie v neziskovém sektoru

  Projekt se zaměří na téma pracovní motivace a profesních trajektorií zaměstnanců českého neziskového sektoru. Směr výzkumu bude dvojí. Jednak bude zkoumáno, jak zaměstnanci neziskového sektoru vnímají (hodnotí) své postavení a své zaměstnání ve smyslu (ne)úspěchu na tradičním pracovním trhu. Jinými slovy, bude zkoumáno jejich vnímání toho, jak se pracovní místa a zaměstnání v neziskovém sektoru odlišují od zaměstnání v sektoru tržním (soukromém) a veřejném. Bude zjištěno, do jaké míry lze mezi zaměstnanci neziskového sektoru identifikovat reprodukci veřejného diskursu, že zaměstnanci neziskového sektoru jsou především ti, kdo neuspěli v konkurenci a nenašli zaměstnání na trhu nebo ve veřejném sektoru. V souladu s motivačními teoriemi (Vroom 1964, Jackson and Carter 2007) se výzkum zaměří na motivy zaměstnanců k práci v neziskové organizaci a rozdíly v motivacích.

  Cíl: Cílem práce je zjistit, jaké motivy vedou k zaměstnání v neziskovém, resp. v ostatních sektorech. Současně bude věnována pozornost i vnímání negativních jevů spojených s trhem práce, konkrétně diskriminaci na tomto trhu, resp. trzích.

  Ekonomické a politické strategie neziskových organizací

  Základním půdorysem zde budou studia organizaci, která budou aplikovaná na vybraný segment českých/sloven­ských/zahranič­ních neziskových organizaci. Dílčími cíli může být např. analýza advokačních strategii, metod získávaní zdrojů, profesionalizace, a to vše v souvislosti s politickými a ekonomickými proměnami společnosti.

  Cíl: Cílem dizertační práce je identifikovat, popsat a srovnat ekonomické a politické strategie a vnitřní struktury neziskových organizaci (včetně např. odborů) a jejich proměny ve vztahu k jejich vnějšímu prostředí.

  Strategie a cíle neziskové organizace

  Dizertační projekt se zaměří na vztah mezi využívanými zdroji, strategiemi a cíli neziskových organizaci (možné je zaměření se na odbory). Konkrétně půjde o analýzu vztahu mezi způsobem generování zdrojů, vztahem těchto zdrojů k míře využívaní konkrétních strategii dosahovaní cílů, a následně i formulování a dosahováním cílů organizace.

  Cíl: Cílem dizertační práce je analýza vztahů mezi využívanými zdroji, strategiemi a cíli neziskových organizací.

  Vývoj sociální situace domácností důchodců jako důsledek schválených reforem důchodového systému

  Důchodový systém lze hodnotit s ohledem adekvátnost poskytovaných důchodů. V případě průběžně financovaných systémů, za situace stárnutí populace, je potřeba též zohlednit aspekt dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému. Česká republika dnes na jedné straně patří zemím EU, kde důchodci nejsou ohroženy příjmovou chudobou, na druhé straně ale k zemím s vysokou mírou příjmové redistribuce. Minulé reformy proto byly činěny zejména s ohledem na dlouhodobou rozpočtovou udržitelnost důchodového systému a částečně s ohledem na vyšší zásluhovost vyplácených důchodů. V České republice dnes chybí podrobnější analýzy, které by na základě dostupných dat byly schopny zhodnotit dlouhodobý dopad přijatých reforem nejenom z pohledu fiskální udržitelnosti důchodového systému, ale i z pohledu sociální situace domácností důchodců. A to zejména s ohledem na skutečnost, že přijaté reformy se komplexně projeví až ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Možnosti hodnocení dále komplikuje skutečnost, že v současné době odcházejí do starobního důchodu jedinci, kteří podstatnou část důchodového pojištění získali před rokem 1989 za situace plné zaměstnanosti.

  Cíl: Cílem práce je posoudit, jaké budou dlouhodobé dopady schválených reforem důchodového systému na sociální situaci českých domácností starobních důchodců.

  Daňové nástroje podpory rodiny

  Rodina je subjektem, na který je ve vyspělých zemích tradičně zaměřena veřejná podpora. Rodinná politika státu staví na kombinaci a vzájemné provázanosti různých nástrojů, kterými jsou zejména dávkové nástroje, daňové úlevy a veřejné služby. Uvedené nástroje a jejich dílčí opatření fungují jako vzájemné komplementy, v některých případech však též jako substituty. Finanční situace rodin s dětmi je tak na jedné straně tradičně ovlivňována dávkovými nástroji, na druhé straně sledujeme v posledních letech rostoucí vliv daňových úlev. Na první pohled se přitom zdá, že oba dva nástroje mají stejné zaměření a dopad na domácnost. V realitě se ale dopad daňových opatření od dávkových nástrojů odlišuje v celé řadě aspektů. Jako příklad poslouží rozdílná motivace k práci, rozdílná výše podpory, odlišný způsob nárokovatelnosti, a taktéž jiný dopad na veřejné rozpočty. Každou z uvedených oblastí lze samostatně vědecky zkoumat, pouze syntetický pohled ale umožní vyhodnocení role daňových nástrojů v rodinné politice a možnou tvorbu doporučení pro decisní sféru. Cílem disertační práce je posoudit, jaká je role daňových nástrojů v rodinné politice ČR s ohledem na v ekonomii uplatňovaný koncept spravedlnosti a efektivnosti. Pozornost bude věnována zejména jejich redistribuční schopnosti, motivaci k práci, nárokovatelnosti a politické průhlednosti.

  Efektivnost sociálních transferů

  Účinná sociální politika stojí mimo jiné na předpokladu, že sociální dávky čerpají ty domácnosti, na které je opatření cíleno a ve výši, která má domácnostem pomoci řešit jejich sociální situaci. V realitě se však lze setkat s případy, kdy domácnost najde cestu, jak čerpat sociální dávky, na které nárok nemá. Lze ale identifikovat i případy opačné, kdy domácnost, která na dávku nárok má, tuto nečerpá. Oba dva případy narušují efektivnost sociální politiky, a i když jejich výzkum má převážně aplikační charakter, můžeme se s touto problematikou setkat i v odborné literatuře. Současně se jedná o oblast, ve které jsou názory a postoje (i odborné veřejnosti) více formovány pocity, než na základě „evidence-based“. Výzkum, který bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody odpoví na otázku, které sociální dávky jsou náchylné k „chybnému“ čerpání a proč. Rovněž tak identifikuje skupiny domácností a jejich životní situace, které jsou nižší efektivností ovlivněny. Cílem práce je posoudit efektivnost sociálních transferů obyvatelstvu v ČR. Cílem je tak na jedné straně posoudit, které sociální transfery a sociální skupiny jsou náchylné k zneužívání sociálních dávek a které faktory tuto skutečnost ovlivňují. Na druhé straně bude obdobně vyhodnocena situace nevyužívání sociálních dávek (non-take-up).

  Důchodové systémy v 21. století - výzvy a rizika z pohledu jeho udržitelnosti a zásluhovosti

  Anotace:

  Důchodové systémy vyspělých zemí prošly za posledních 20 let mnoha reformními zásahy. Ty cílily na jednak na dosažení dlouhodobé finanční vyrovnanosti systému a současně byly limitovány snahou o nezhoršení sociální situace současné a budoucí seniorské populace. Výsledkem těchto reforem jsou důchodové systémy, které se v dlouhodobém horizontu přibližují finanční udržitelnosti za cenu zhoršení důchodových práv současných a budoucích důchodců. Současně je zřejmé, že principy, na kterých tyto systémy stály dlouhých 100 let, se vyčerpávají a nejsou schopny pružně a adekvátně reagovat na výzvy, které přináší dnešní společenská situace. Můžeme zmínit například rostoucí diferenciaci naděje dožití související s rostoucí odpovědností jedince za své zdraví, znevýhodnění těch domácností v důchodovém systému, které přispívají formou budoucích plátců, či klesající kohezi společnosti plynoucí z rostoucí role vzdělání na diferenciaci životních drah jedinců. Nejedná se o výlučné aspekty, které budou mít zásadní vliv na důchodové systémy v následujících 50 letech. Cílem práce je proto nalézt a posoudit dopad těch aspektů důchodových systémů, které budou zásadně ovlivňovat jejich podobu a reformy v příštích 50 letech.

  doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

  Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

  telefon: 224 095 153
  e‑mail:

  Daň z přidané hodnoty – inovace jejích kontrolních mechanismů

  Daň z přidané hodnoty je nejvýnosnější daň v mnoha zemích. Zejména v Evropě je daň z přidané hodnoty „údajně“ nepostradatelná z hlediska podpory volného pohybu zboží a služeb, ale také jako jeden z významných zdrojů příjmů rozpočtu Evropské unie. Zároveň ale v současnosti prochází tato daň určitou krizí, kdy začínají selhávat její původní kontrolní mechanismy – frekvence obchodování je často tak vysoká, že správce daní není schopen efektivně kontrolovat vazbu mezi přiznanou daní u jednoho subjektu a nárokem na odpočet u subjektu druhého. Hledá se proto způsob, jak tyto kontrolní mechanismy inovovat a zabezpečit tak kvalitní výběr daně s ohledem na funkci fiskální (kolik), ale i redistribuční (od kterých poplatníků – konečných spotřebitelů). Nejde tedy jen o skutečné podvody, ale o celkový dopad na chování spotřebitelů a plátců, o hledání vhodného nastavení např. z hlediska administrativních nákladů.

  Cíl: Výzkumným cílem disertační práce je na základě mezinárodní komparace navrhnout takové úpravy na úrovni EU a ČR, které by tento současný stav pomohly řešit.

  Hodnocení efektivnosti nastavení daňového a dávkového systému v ČR

  Hodnocení efektivnosti jednotlivých dílčích veřejných politik musí být založeno na sledování jak efektů na straně veřejných příjmů (daní, veřejného pojistného, poplatků), tak na straně výdajů (dávek v různých formách, peněžních i nepeněžních), ale také (a to je nejnáročnější) na sledování efektu veřejných služeb (veřejných statků).

  Cíl: Cílem práce bude analýza toho, jak moc jsou v souladu záměry a použité nástroje Ministerstva práce a sociálních věcí (jako hlavního strůjce sociální politiky) a na druhé straně nástroje a postupy Ministerstva financí jakožto subjektu, majícího za cíl efektivně a „spravedlivě“ vybrat nutné finanční prostředky formou daní a částečně i pojistného. Již nyní existují náznaky (viz indikátor METR), že komunikace mezi těmito dvěma významnými aktéry není ideální a v praxi dochází k nesouladu a poklesu efektivnosti systému jako celku. Cílem bude dále najít vhodná řešení problémových „míst“

  prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

  Univerzita obrany v Brně

  e‑mail:

  Výdaje na zabezpečení obrany a bezpečnosti jako projev sporu ekonomických zájmů

  Popis bezpečnostního systému ČR. Vývoj výdajů na obranu a bezpečnost v systému veřejných výdajů. Interakce hospodářské politiky veřejných financích v podmínkách nedokonalé konkurence veřejného sektoru. Utváření představ o řešení rozporu mezi cíli veřejného sektoru a hospodářské politiky. Anglosaský přístup k pojetí a řešení rozporů mezi zájmy veřejného sektoru a cíli státní politiky. Kauzalita výdajů na obranu a ekonomického růstu. Práce na základě statistických dat a jejich hodnocení a pomocí matematicko-ekonomických metod – regresní a korelační analýza, analýza časových řad a statistické srovnání jevů by měla odpovědět na podmíněnost tohoto vývoje.

  Kritéria spokojenosti občanů s veřejnými službami (v kontextu řízení kvality veřejných služeb)

  Míra spokojenosti občanů je v současné odborné literatuře i praxi považována za důležitý indikátor kvality veřejných služeb a klíčové východisko pro cílené zlepšování veřejných služeb. Většina nástrojů užívaných za účelem zlepšování kvality vyžaduje, aby organizace míru spokojenosti občanů pravidelně měřily.

  Má-li být spokojenost občanů indikátorem kvality, který je skutečně funkční, je třeba, aby nástroje, které jsou k měření užívány, byly založeny na kritériích spokojenosti formulovaných z pohledu občanů – zákazníků. V praxi je tomu však bohužel zřídkakdy. Metody měření, které jsou v podmínkách ČR užívány, jsou velmi často založeny na kritériích spokojenosti formulovaných z pohledu poskytovatele služeb, popř. jsou využívány nástroje zahraniční, aniž by bylo známo, zda kritéria občanů jiných zemí jsou v dané oblasti služeb srovnatelná s kritérii českých občanů. Opatření založená na výsledcích chybně prováděného dotazování občanů pak nevedou ke zvýšení spokojenosti občanů, a prostředky, které byly do zlepšování služeb investovány, nepřinášejí žádoucí efekt.

  Zatímco v zahraniční odborné literatuře lze zaznamenat úsilí o hledání determinant/kri­térií spokojenosti občanů s veřejnými službami, odhalování klíčových dimenzí kvality služeb a identifikaci významu jednotlivých dimenzí u jednotlivých segmentů občanů/zákazníků organizací veřejného sektoru, v českých podmínkách byly takto zaměřené výzkumy dosud prováděny zcela sporadicky. Význam poznatků o očekáváních občanů a kritériích jejich spokojenosti je podceňován a není promítán do konkrétních procesů v oblasti marketingu veřejných služeb a managementu organizací veřejného sektoru.

  Úkolem disertanta bude: 1. zmapovat dosavadní poznatkovou bázi a v zahraničí používané přístupy k identifikaci kritérií spokojenosti zákazníků veřejného sektoru, 2. ve zvolené oblasti veřejných služeb identifikovat očekávání a kritéria spokojenosti zákazníků a navrhnout model řízení kvality služeb. Specifikace konkrétního zaměření a cílů disertační práce se očekává v průběhu prvního ročníku studia.

  Organizační kultura v organizacích veřejného sektoru

  Anotace: Organizační kultura je jevem, který, jak bylo prokázáno, významným způsobem ovlivňuje výkonnost organizací a dosahování jejich cílů.  Jako soubor hodnot, postojů, norem a vzorců chování, které jsou v organizaci sdíleny, ovlivňuje organizační kultura chování pracovníků a efektivnost organizace.   Jako způsob myšlení, který v organizaci převládá, má však také svou externí funkci – ovlivňuje strategické rozhodování a přizpůsobování organizace vnějšímu prostředí, vnímání potřeby změn i pružnost    jejich realizace.     

  Zatímco v kontextu ziskového sektoru bylo v průběhu posledních 20 – 30 let realizováno množství empirických studií zaměřených na identifikaci typických obsahů organizační kultury a prokázání souvislostí s výkonností, inovativností, motivací pracovníků apod., v kontextu veřejného sektoru je výzkum podstatně omezenější. Ve světle reforem veřejné správy a snah o zvyšování výkonnosti a kvality poskytovaných služeb se proto dané téma jeví značně aktuální.

  Cíl: Cílem disertační práce má být identifikovat typické obsahy organizační kultury organizací vybrané oblasti/vybraných oblastí  veřejného sektoru, a to se zřetelem ke strategickým aspektům a implikacím pro účinné řízení organizací VS. 

  Fiskální iluze

  Fiskální iluze lze popsat jako systémové chyby vedoucí k tomu, že voliči přeceňují nebo podceňují náklady a výnosy veřejných výdajových programů. V ekonomické literatuře lze nalézt mnoho prací, které se zabývají vytvářením nebo testováním různých hypotéz sloužících k měření dopadů těchto iluzí. Oates mluví o „velmi svůdném, ale empiricky těžko postižitelném jevu „fiskálních iluzí“ – představě, že systematicky chybné vnímání klíčových fiskálních parametrů může významně pokřivit fiskální volby uskutečňované voliči“.

  Cíl: Cílem práce je vytvořit, provést a publikovat empirickou studii, která by se pokusila buď a) najít a prokázat některý konkrétní případ existující fiskální iluze v současném českém systému veřejných financí, nebo b) změřit dopady vybrané fiskální iluze, nebo obojí.


  Fiscal illusion can be described as a system error leading to the fact that voters overestimate or underestimate the costs and benefits of public expenditure programmes. Economic literature is full of studies that deal with development and testing of various hypotheses aimed at measuring of the impact of fiscal illusion. Oates speaks about “the very tantalising, but empirically elusive, phenomenon of ‚fiscal illusion‘ – the notion that the systematic misperception of key fiscal parameters may significantly distort fiscal choices by the electorate”.

  Purpose: The aim here is to design, conduct, and publish an empirical study trying either a) to find a particular manifestation of fiscal illusions in existing Czech fiscal system, or b) to measure its impact or c) both.

  Konkurenčnost zdravotnických trhů

  Zdravotnické trhy jsou tradičním předmětem četných vládních regulací. Jejich reakce, dané interakcí nabídky a poptávky jsou do značné míry závislé na míře jejich konkurenčnosti. Ta se může měnit jak v čase, tak i v závislosti na konkrétním prostorovém uspořádání. Lze ji chápat jako objektivní stav daného trhu, ale rovněž má smysl zkoumat, nakolik je subjektivně vnímána managementy jednotlivých subjektů.

  Cíl: Cílem práce je popsat, změřit a zhodnotit konkurenci na vybraném segmentu zdravotnických trhů co do rozsahu, významu, vlivu na chování poskytovatelů/plát­ců apod.


  Health Care markets are traditionally heavily regulated by the government. Their reactions, reflecting an interaction of a supply and demand, depend on the intensity of their competitiveness. It can vary in time; there can be significant spatial differences too. One can see the size of competitiveness as an objective feature of a particular market, but to know, how the managements perceive it is quite important too.

  Purpose: The aim is to describe, to measure, and to evaluate the competitiveness of a selected segment of health care market. The size, relevance, and the impact on providers/payers behaviour is essential here.

  Transformace zdravotnického systému – qui bono?

  Cílem práce je identifikace rolí hlavních zájmových skupin v oblasti zdravotní politiky a vyčíslení vývoje jejich relativních finančních pozic v průběhu transformace českého zdravotnictví od r. 1993 prostřed­nictvím analýzy finančních toků ve zdravotnictví, resp. vývoje jejich agregovaného příjmu. Řešení předpokládá zpracování modelu, který by výdaje dokázal s dostatečnou přesností klíčovat jako příjem konkrétní zájmové skupiny. Existují „vítězové a poražení“? Který segment péče v průběhu let posílil svou relativní pozici a který naopak ztratil? Lze z toho usuzovat na míru vlivu jednotlivých zájmových skupin a úspěšnost jimi používaných nástrojů ovlivňování veřejné politiky?

  Lobbing jako nástroj ovlivňování veřejné politiky

  Cílem práce je popsat a zhodnotit historii a současnost fungování lobbingu v ČR jako členské zemi EU, včetně jeho právní regulace, institucionální základny a používaných nástrojů. Na základě analýzy a s přihlédnutím na trendy ve vyspělých zemích navrhnout model úpravy vztahu mezi decizory a zájmovými skupinami, resp. lobbisty.

  prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

  telefon: +421 4462317
  e‑mail:

  Riziká kontrahovania verejných služeb

  Práca sa zaoberá rizikami kontrahovania verejných služieb. Teoreticko-metodologický rámec riešenia problému predstavuje teória pricipal agent, ktorá definuje riziká kontrahovania v podobe informačnej asymetrie a morálneho hazardu vyplývajúce zo vzájomného vzťahu subjektov s rozdielnymi sledovanými záujmami (pricipal verzus agent). Predmetom skúmania sú riziká kontrahovania verejných služieb z pohľadu senzitivity spotrebiteľov voči poklesu kvality služby, miery konkurenčnosti ponuky služby a výšky transakčných nákladov v prípade zmeny dodávateľa. Objektom sú vybrané kontrahované verejné služby vo výberovom súbore organizácii verejného sektora v Českej republike. Výskum má dominantne primárny charakter. Kľúčovými metódami vedeckého skúmania sú metódy klasifikačnej analýzy, komparácie a abstrakcie pri tvorbe teoreticko-metodologického rámca riešenia problematiky; metódy kauzálnej analýzy a komparácie pri riešení stanovených výskumných otázok v aplikačnej časti práce a metódy syntézy a čiastočnej indukcie pri vyvodzovaní záverov výskumu. Primárny zber dát prebehne prostredníctvom metódy dotazníku a riadených rozhovorov, spracovanie a vyhodnotenie dát bude realizované prostredníctvom základných kvantitatívnych metód, keďže testovanie vedeckých predpokladov vo forme výskumných otázok bude mať charakter kvalitatívneho výskumu podporeného kvantitatívnym prieskumom v jeho základnej forme. Očakávaným prínosom práce je návrh opatrení eliminácie rizík kontrahovania verejných služieb podmienených legislatívnym, ekonomickým a inštitucionálnym prostredím ČR.

  Cíl: Cieľom práce je identifikácia a hodnotenie rizík kontrahovania verejných služieb definovaných teóriou principal agent v reálnom prostredí organizácií verejného sektora v Českej republike a návrh opatrení eliminácie týchto rizík.

  Korupcia a politická zodpovednosť – politické faktory rastu korupcie

  Práca sa zameriava na faktory rastu korupcie vyplývajúce z politického prostredia. Predmetom skúmania je vzájomný vzťah miery korupcie a úrovne politickej zodpovednosti. Objektom skúmania je výberový súbor krajín svetového hospodárstva. Zložitosť predmetu skúmania v priestore svetovej ekonomiky predpokladá vysokú mieru abstrakcie vo výskume sekundárneho charakteru, ktorý sa zameria vzhľadom na dostupnosť dát na vybrané ukazovatele hodnotenia politickej zodpovednosti (úroveň demokracie odrážajúca politickú konkurenciu, transparentnosť politického systému determinovaná slobodou tlače). Kľúčovými metódami vedeckého skúmania sú metódy klasifikačnej analýzy, komparácie a abstrakcie pri tvorbe teoreticko-metodologického rámca riešenia problematiky; metódy kauzálnej analýzy a komparácie pri riešení stanovených výskumných otázok v aplikačnej časti práce a metódy syntézy a čiastočnej indukcie pri vyvodzovaní záverov výskumu a tvorbe metodických odporúčaní vo vzťahu k zabezpečeniu vynútiteľnosti politickej vynútiteľnosti a zníženiu riziku korupčného správania sa iniciovaného politickými faktormi. Sekundárny zber dát sa realizuje prostredníctvom konštruktívnej metódy a ich spracovanie a vyhodnotenie prostredníctvom štatistických metód s dôrazom na kros korelačnú analýzu. Očakávaným prínosom práce je návrh opatrení zvyšujúcich kvalitu politického prostredia s cieľom znížiť riziko korupčného správania sa.

  Cíl: Cieľom práce je identifikovať politické faktory rastu korupcie prostredníctvom kvantitatívnej analýzy závislosti miery korupcie od úrovne politickej zodpovednosti a navrhnúť opatrenia v záujme zvýšenia kvality politického prostredia obmedzujúce riziko korupčného správania.

  Hodnotenie, meranie vykonnosti a manazment podla vykonov: sucasny stav a perspektivy v ČR (SR)

  Hodnocení, měření a management výkonnosti jsou nástroje, které se ve veřejném sektoru implementovaly zejména v souvislosti s reformami NPM. Jejich využívaní přináší parciální výsledky, ale také množstvo problémů. Úkolem studenta bude zvolit si subsystém veřejné správy a analyzovat jak se tyto nástroje využívají, jaké jsou výsledky a definovat klíčové faktory úspěchu nebo problémů.

  Cíl: Zhodnocení funkčnosti a definování faktorů determinujících kvalitu fungování zvoleného systému hodnocení, měření a managementu výkonnosti v podmínkách veřejné správy České/Slovenské republiky (nebo jiném tranzitivním státu).

  Outsourcing vo verejnom sektore / Outsourcing in the Public Sector

  Outsourcing je nástrojem, který se ve veřejném sektoru implementoval zejména v souvislosti s reformami NPM. Jeho využívaní přináší parciální výsledky, ale také množstvo problémů. Úkolem studenta je analyzovat míru a výsledky využívaní outsourcingu a definovat klíčové faktory úspěchu nebo problémů.

  Cíl: Zhodnocení fungování outsourcingu ve veřejném sektoru České/Slovenské republiky (nebo jiného tranzitivního státu). Definování faktorů determinujících kvalitu fungování outsourcingu.

  Racionalizácia spotreby v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb: pozitívne medzinárodné skúsenosti a miera ich uplatňovania v podmienkach ČR/SR

  Jedním z problémů zdravotnických systémů ČR/SR je fiskální nerovnováha. Literatura naznačuje, že příčinou deficitů může byť také nekvalitní regulace poptávky. Úkolem studenta je analyzovat možnosti a postupy uplatňování nástrojů regulace poptávky po zdravotnických službách a navrhnout možnosti budoucího vývoje (vhodná řešení vztahu dostupnost/efek­tivnost).

  Cíl: Návrh vhodných možností regulace poptávky po zdravotnických službách v podmínkách České/Slovenské republiky.

  Prevence a léčba civilizačních chorob: hodnocení efektivnosti

  Teorie zná a praxe využívá ekonomické metody, které se používají při hodnocení efektivnosti preventivních a léčebných procedur. Zejména se jedná o 3 základní přístupy: cost-benefit analýzy, cost-efectiveness analýzy a cost-utility analýzy (která často pracuje s výpočtem QALY (Quality-Adjusted Life-Years), HYE (Healthy Years Equivalent), DALY (Ddisability-Aadjusted Life-Year) nebo SYLE (Saved-Young-Life Equivalent). Tyto metody umožňují odhadovat náklady a úžitky dané tím, bude či nebude pacient léčen a nebo pokud se bude či nebude aplikovat preventivní opatření. Práce sa pokusí využit uvedené možnosti ekonomické analýzy pro posouzení í efektivnosti prevence a léčby Alzheimerovy choroby z pohledu jednotlivce a společnosti.

  Cíl: Cílem práce je pokus o kvantifikaci ekonomické efektivnosti prevence a léčby Alzheimerovy choroby z pohledu jednotlivce a z pohledu celé společnosti.

  Nové problémy a trendy ve financování a governance sociálního státu (vybrané oblasti)

  V současné době prochází sociální stát řadou reforem. Na jedné straně čelí novým sociálním výzvám (sociální rizika), na druhé straně i ekonomickým tlakům. V důsledku toho nabývají na významu nové formy public-private mix, sociální inovace, je kladen větší důraz na služby než dávky, aktivaci, sociální investice.

  Cíl: Cílem projektu je analyzovat k jakým změnám dochází ve financování, regulaci a poskytování služeb v různých oblastech sociálního státu. Může jít o ČR, mezinárodní srovnání, ve vybrané oblasti sociálního státu.

  Problémy, transformace a přínosy politiky zaměstnanosti (může být zúženo na oblast, program)

  V souvislosti s probíhajícími změnami ve společnosti a na trzích práce a jejich důsledky pro některé zranitelné skupiny na trhu práce jako je mládež, méně kvalifikovaní, starší pracovníci, atp. nabývá na významu účinnost opatření aktivní politiky zaměstnanosti, a současně i jejich ekonomická efektivnost. Zhodnotit účinnost programů aktivní politiky je ovšem metodologicky náročný a v literatuře značně diskutovaný úkol.

  Cíl: Cílem projektu je analyzovat ve vzájemných souvislostech implementaci a efekty vybrané oblasti / programu aktivní politiky zaměstnanosti v České republice.

  Chudoba, materiální deprivace, role sociální politiky

  Chudoba a materiální deprivace jsou považovány za indikátor selhání sociálního státu v ekonomicky rozvinutých společnostech. Ke koncentraci těchto jevů dochází typicky u specifických kategorií populace. Úkolem práce bude (s využitím databází a simulací) identifikovat faktory, které k takové koncentraci těchto jevů a roli různých opatření sociální politiky (dávkových systémů a vybraných oblastí veřejných/soci­álních služeb) při jejich eliminaci.

  Cíl: Cílem disertační práce bude posoudit faktory a podmínky, které způsobují chudobu a materiální deprivaci (specifikovaných kategorií) populace v ČR, případně v mezinárodním srovnání, a roli různých opatření sociální politiky při její eliminaci.

  Ekonomické aspekty uplatňování odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správního orgánu

  V souvislosti se stále častějšími případy uplatňování odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ze strany adresátů působení veřejné správy vůči příslušným správním orgánům (v režimu zákona č. 82/1998 Sb., v platném znění) projevují se stále intenzivněji negativní ekonomické dopady uvedeného odškodňování do rozpočtu státního (v případě orgánů státní správy, a přenesené působnosti obcí a krajů), či rozpočtů ÚSC (v případě samostatné působnosti obcí a krajů). Práce by měla ověřit existenci, resp. zhodnotit a analyzovat z hlediska vhodnosti a adekvátnosti metodiku zjišťování a vyhodnocování uvedených případů, práce s těmito poznatky jako součásti řídící práce uvnitř správního orgánu, resp. v případě státní správy příslušného rezortu. Na uvedená zjištění a analýzy by pak mělo navázat posouzení existujícího modelu práce s uvedenými riziky, event. formulace návrhu takového modelu s potřebným obsahem a strukturou, a také vytvoření doporučení, jež by mohla vést ke snížení uvedených rizik. Relativně samostatným, i když nezbytným subtématem práce bude problematika uplatňování tzv. regresních úhrad jednak vůči konkrétním úředním osobám, a dále mezi správními orgány navzájem. Nabízí se také komparace mezi více oblastmi (úseky, orgány) veřejné správy ze sledovaných hledisek. Přínosem bude posouzení využití vhodně zvoleného zahraničního modelu.

  Cíl: Identifikace faktorů zvyšujících riziko vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou porušením zákonnosti a správnosti postupu a rozhodnutí správního orgánu, vyhodnocení jejich váhy a vztahů, ověření situace ve veřejné správě v této oblasti (resp. u vybraného rezortu či VÚSC), a formulace návrhu doporučení (metodiky) k hodnocení relevantních stránek činnosti správního orgánu, a opatření ke snižování těchto rizik.

  Faktory ovlivňující efektivnost odpadového hospodářství obcí v ČR

  Pod vlivem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z konce roku 2012 a v souvislosti se stále citelnými dopady finanční krize na rozpočtové zdraví měst a obcí se do popředí vědeckého zájmu v České republice dostává otázka efektivnosti poskytování veřejných služeb a především faktorů, které efektivnost ovlivňují. Pozornost je věnována nejen faktorům neekonomickým (např. politické vlivy, či reputace), ale především faktorů ekonomickým (míra konkurence, vlastnictví, korupce a kartelové dohody, úspory z rozsahu, hustotní efekty, meziobecní spolupráce). Disertační práce bude zaměřena na stanovení a vyhodnocení těchto faktorů jejich významu na efektivnost poskytování veřejných služeb v odpadovém hospodářství v ČR. Postup práce: • Definování faktorů determinujících efektivnosti OH obcí • Modelování vlivu faktorů na efektivnost OH obcí (je možné využít stávající metodiky i vytvořit metodiku novou na základě stávajících metodik) • Kvantifikace vlivu faktorů na efektivnost OH obcí • Kritické zhodnocení – diskuse s výsledky mezinárodních studií • Závěr, případná doporučení

  Cíl: Cílem práce bude stanovit a vyhodnotit význam jednotlivých faktorů, které ovlivňují efektivnost poskytování veřejných služeb v odpadovém hospodářství v ČR.

  Politická ekonomie kultury

  Anotace:

  Kultura a kulturní instituce jsou integrální součástí hospodářské a společenské struktury a jako takové byly reflektovány i v ekonomické teorii, buď jako součást tržních struktur nebo jako součást širších struktur společenských. Náhled autorů na toto téma a jeho proměny v průběhu času položily základy ucelenějších reflexí kultury a zkoumání jejího místa v ekonomice, stejně jako jejího propojení s politickým životem obce a státu. Tato specifický, v průběhu času rozvíjený náhled na oblast kultury lze označit za specifický segment ekonomického myšlení, který si zaslouží větší pozornosti.

  Cíl: Analyzovat reflexe oblasti kultury v dějinách ekonomického myšlení a prozkoumat, jak a zda se pohybovala hranice mezi uměleckými obory ziskovými, pracujícími pro trh, a neziskovými, závislými na subvencích, resp. zda byl tento pohyb reflektován v dobovém ekonomickém myšlení.

   

  Možnosti a meze konverze kulturního kapitálu do kapitálu ekonomického

  Skutečnost, že kultura ve svém užším i širším vymezení může ovlivňovat výkon ekonomiky, je již trvalou konstantou institucionální ekonomie i jiných proudů ekonomického myšlení. Studie tohoto typu jsou však dosud převážně fragmentované a proto je možné a vhodné téma uchopit syntetičtěji, také s přihlédnutím k reáliím ČR. V první části práce budou shrnuty klíčové studie a vyhodnoceny jejich metodologie a závěry, které budou podrobeny diskusi. Druhá část bude věnována konverzi kulturního kapitálu do ekonomického ve vybraném výzkumném tématu v ČR.

  Cíl: Na základě diskuse existujících studií vytvořit synteticky text, hodnotící možnosti a meze konverze kulturního kapitálu do kapitálu ekonomického a demonstrovat je na příkladu z oblasti ČR.

  Možnosti a meze dynamického oceňování ve veřejném sektoru

  Cílem práce je shrnout teoretické přístupy k dynamickému oceňování, pojmenování jejich kladů a záporů a vyhodnocení závěrů již provedených stěžejních studií, které se dynamickému oceňování ve veřejném sektoru věnovaly. Na základě takto vymezeného metodického postupu vybrat vhodnou oblast veřejného sektoru a navrhnout schéma dynamické tvorby cen.

  Intentions and reciprocal behavior

  This topic proposes to study the importance of intentions on reciprocal behavior. The key contribution will be to design a series of experiments that will allow to vary the level or nature of intent as opposed to only controlling for intent as observed in the existing literature (Cox, 2004; Charness, 2004; Cox and Deck, 2005; McCabe, Rigdon, and Smith, 2003).

  The research will involve laboratory and field experiments and might be conducted as a cotutelle (double degree) under the supervision of Prof Maroš Servátka at Macquarie Business School in Sydney.

  Social influence in charitable giving

  Charities often publicize generous contributions as fund-raising strategy and encourage individuals to donate more. This topic proposes to analyze the effect of social influence in charitable giving and experimentally test the conjecture that different types of social information about other donors’ decision will have different effects on donors.

  The research will involve laboratory and field experiments and might be conducted as a cotutelle (double degree) under the supervision of Prof Maroš Servátka at Macquarie Business School in Sydney.

  Uncovering Motives for Volunteering and Charitable Giving

  Anotace: Volunteering is often a two-stage process. People first register their interest to volunteer and then, on the day, they decide to whether to indeed volunteer or not, if asked to. For example, in some countries people first decide to join a blood or bone marrow registry and later, when approached by the registry, decide whether to actually donate or not. This two-stage decision is particularly interesting from the perspective of moral consistency and moral licensing academic debate in social psychology.

  According to moral licensing, behaving in a moral or sociably desirable way, such as signing up for a registry, might result in people later on being less worried about the negative consequences of their subsequent actions and thus displaying behaviors that are in contrast with their original choices. For example, they may not volunteer when contacted by the registry when there is an urgent need for their help. Moral consistency gives the opposite prediction – to stay consistent with the initial action of joining the registry the individual will be more likely to volunteer when contacted later on. Getting an individual to sign up for the registry might also increase psychological affiliation with the registry´s administering organization, and more so the higher cost to sign up.

  The time dimension between has been shown to influence volunteering and other prosocial activities. The time elapsed between the expression of interest to volunteer and volunteering itself is therefore a probable factor interacting with moral licensing/moral consistency, influencing the decision to actually volunteer. The objective of this dissertation is to theoretically and experimentally examine the relationship between the good deed of expressing the interest to volunteer that likely creates warm glow and the likelihood of following through when contacted by the volunteering organization. The understanding of the relationship is crucial for providing policy recommendations aimed at increasing the efficiency of volunteering process.

  The research will involve laboratory and field experiments and might be conducted as a cotutelle (double degree) under the supervision of Prof Maroš Servátka at Macquarie Business School in Sydney.

  Hodnocení efektů vybraného projektu/projektů e-governmentu

  Přestože se projekty, které jsou spojované s e-governmentem, implementují již více jak dvě dekády, mezinárodní organizace i Evropská komise dosud kritizují, že se nedaří produkovat zamýšlené efekty. Jedním z důvodů je patrně i to, že metody, které jsou k hodnocení e-gov používány, reflektují stranu poptávky až v posledních několika letech. Rovněž existují různé typy hodnotících přístupů, které nejsou integrovány (ekonomické metody nemusí dostatečně reflektovat stranu uživatele, přístupy zaměřené na kvalitu služeb nemusí reflektovat ekonomické aspekty atp.). Disertační práce by v teoretické části měla shrnout existující přístupy k hodnocení e-gov. Empirická část by měla vyhodnotit vybraný projekt / vybrané projekty e-governmentu.

  Cíl: Cílem práce je na základě analýzy existujících poznatků o hodnocení efektů e-governmentu a vlastního výzkumu vyhodnotit dopady implementace vybraného projektu e-governmentu a navrhnout doporučení pro praxi.

  Hodnocení dopadů vybrané reformy/reforem veřejné správy

  Charakteristickým znakem veřejné správy je rovněž to, že je v průběhu času reformována. Specifickým kontextem reforem jsou postkomunistické země (v dostupné literatuře je porovnáváno zaměření, rozsah a úspěšnost správních reforem s reformami ve vyspělých zemích, diskutována teorie neoweberiánského státu atp.) Disertační práce by se v teoretické části měla věnovat možnostem a úskalím hodnocení reforem (vč. problematiky neočekávaných efektů a paradoxů reforem). V empirické části by se měla zaměřit na hodnocení vybrané reformy (možnou cestou může být i uplatnění komparativní perspektivy).

  Cíl: Cílem práce je na základě analýzy existujících poznatků o hodnocení dopadů reforem veřejné správy a vlastního výzkumu vyhodnotit dopady vybrané správní reformy a navrhnout doporučení pro praxi.

  Možnosti a problémy využívání tzv. velkých dat ve veřejném sektoru

  V posledních letech roste objem literatury, která diskutuje potenciál a úskalí využití velkých dát v rámci „evidence-based“ / „evidence-driven“ veřejné politice a veřejné správě. Disertační práce by měla shrnout existující poznatky, které se tématu věnují, identifikovat možnosti a problémy využití velkých dat a vyhodnotit využití velkých dat ve vybraném odvětví veřejného sektoru v ČR.

  Cíl: Cílem práce je na základě analýzy existujících poznatků a vlastního výzkumu identifikovat možnosti a úskalí využití velkých dat pro vybraný segment veřejného sektoru.

  doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

  Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze

  telefon: 224 098 342
  e‑mail:

  Teoretické a praktické problémy veřejných zakázek

  Efektivnost a transparentnost outsourcování veřejných zakázek zejména v oblasti obstarávání veřejných služeb obcemi. Podmínky a systém kontrahování externích dodavatelů, výhody a nevýhody externího/interního zajišťování a souvislost s kvalitou a náklady poskytovaných služeb. Práce by měla být založena na empirickém výzkumu na reprezentativním vzorku obcí (případně jiných subjektů ve veřejném sektoru).

  Hybridné organizácie a poskytovanie verejných služieb

  Anotace:

  Prebiehajúca transformácia horizontálnych medzisektorových väzieb pri poskytovaní verejných služieb je diskutovanou témou nielen v anglo-saskom prostredí. Hybridizácia je vysoko aktuálnym a doposiaľ dostatočne neprebádaným fenoménom i v (post-)tranzitívnych ekonomikách. Existencia mixu poskytovateľov verejných služieb (napr. v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, vodného hospodárstva, energetiky, dopravy) a rôznych hybridných modelov (ako napr. purchaser–provider models, contracting out, outsourcing/com­missioning, corporatization, public–private partnerships) prináša nové problémové otázky vyžadujúce systémové riešenia v teoretickej i praktickej rovine. Tie budú predmetom skúmania dizertačnej práce, ktorej prínos sa predpokladá predovšetkým v zistení podielu hybridných organizácií vo vybraných odvetviach verejných služieb a v komplexnom zhodnotení súčasného stavu hybridizácie v podmienkach ČR (príp. ďalších tranzitívnych ekonomikách) pri identifikácii quasi-market princípov. Zmeraním dopadov hybridity na poskytovanie verejných služieb (so zameraním sa na konkrétny rozmer tohto impaktu, ako napr. dostupnosť, nákladovosť, vplyv na trh práce, ústretovosť k potrebám cieľových skupín apod.) možno kvantitatívne zhodnotiť i kvalitatívne atribúty tzv. mixed enterprises collaboration, a to pri zohľadnení legislatívneho, ekonomického a inštitucionálneho prostredia, s príp. predikciou potenciálnych zmien.

  Cíl práce:

  Cieľom práce bude zistiť podiel hybridných organizácií vo vybraných odvetviach verejných služieb a analyzovať konkrétne dopady hybridity na ich poskytovanie v podmienkach ČR/SR, resp. iných (post-)tranzitívnych ekonomikách.

  Regionální ekonomie

  doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

  telefon: 549 49 1019
  e‑mail:

  Regionalizace inovační politiky

  Anotace: Přirozeným vývojem inovační politiky je její postupný přechod z centralizovaného řízení na řízení víceúrovňové zahrnující v sobě zejména realizaci inovační politiky na národní a na regionální úrovni. K regionalizaci inovační politiky vedly především dva důvody. Prvním z nich je chápání inovací jako teritoriálně daného jevu, který je výsledkem regionálních specifických podmínek. Druhým je heterogenita regionů a z ní plynoucí požadavek na přizpůsobení inovační politiky podmínkám konkrétního regionu. V rámci regionalizace je nutné vymezit, jaké prvky politiky jsou přeneseny na regionální úroveň a jaké zůstávají na národní úrovni či jsou děleny mezi obě úrovně. To se týká například stanovení cílů, způsobu provádění, nástrojů, institucionálního zabezpečení a rozhodovacích pravomocí a financování. Disertační práce se bude zaměřovat na regionalizaci inovační politiky v různých zemích EU.

  Cíl: Cílem práce je provést syntézu teoretických přístupů k regionalizaci inovační politiky a porovnat přístupy k regionalizaci napříč různými státy EU. Součástí práce budou příklady implementace inovační politiky v konkrétních regionech a definice doporučení pro regionalizaci politiky.

  Rozvoj inovačních systémů v městských regionech

  Anotace: Města a městské regiony mají dobré předpoklady pro rozvoj inovací. Představují důležité uzly inovačních sítí. Městské regiony mají k dispozici zdroje potřebné pro inovace, například dostatečnou zásobu kvalifikovaných pracovníků s různou specializací. Koncentrují se zde také důležití inovační aktéři, jako jsou inovační podniky nebo univerzity. Koncentrace těchto aktérů umožňuje sdílet tacitní znalosti a využívat výhod, které s sebou přináší prostorová blízkost. V městských regionech jsou pravděpodobně nejlepší podmínky pro zavádění radikální a celosvětově nových inovací. Městské regiony jsou proto považovány za hnací motor rozvoje inovací. Současně ale inovace představují hnací motor pro rozvoj měst. Mezi jednotlivými městskými regiony můžeme najít velké rozdíly a každý takový region má své jedinečné podmínky pro inovace. Disertační práce se zaměří na analýzu inovačních determinant ve zvolených městských regionech.

  Cíl: Cílem disertační práce bude analyzovat rozvoj inovací ve vybraných městských regionech. Práce bude hledat faktory úspěchu těchto regionálních inovačních systémů a budou zkoumány také intervence veřejné politiky pro rozvoj inovací ve městech. Disertační práce bude diskutovat možnosti přenosu zkušeností a nejlepších praktik vybraných městských regionů do dalších regionů.

  Hodnocení nástrojů inovační politiky a možnosti jejich implementace v regionech

  Anotace: Implementace regionální inovační politiky je v současné době výrazně ovlivněna myšlenkami představitelů institucionálních teorií regionálních rozvoje. Ti kladou pozornost zejména na znalosti, spolupráci, networking nebo inovační infrastrukturu. V posledních letech se na inovační politiku na regionální úrovni zvyšuje důraz. Je to dáno i tím, že regiony mohou mít jedinečnou konkurenční výhodu, mohou využívat prostorové blízkosti a vzájemné znalosti aktérů a zejména má každý region své specifické rysy, a tak není možné využívat koncept one-size-fits-all. Regiony směřování své politiky a využívané nástroje prezentují v regionálních inovačních strategiích, avšak mnohdy se jedná spíše jen o formální dokument. Ve světě je využívána široká škála různých nástrojů na povzbuzení tvorby a difúze inovací a některé průkopnické regiony již inspiraci ze zahraničí využívají. Disertační práce bude zaměřena na rozpracování nástrojů pro tvorbu a difúzi inovací v regionech po teoretické stránce a na hodnocení vybraných nástrojů. Práce bude věnovat pozornost zejména nástrojům úspěšně využívaným v zahraničí. 

  Cíl: Cílem práce je identifikovat a klasifikovat nástroje využívané pro rozvoj inovací ve světě, zhodnotit je z hlediska možné implementace v podmínkách ČR a navrhnout systém nástrojů, který by bylo vhodné aplikovat v českých regionech.

  Kvalita života v kontextu sociální politiky měst a krajů České republiky

  Anotace:
  V České republice se rozvíjí myšlenka plánování rozvoje města či kraje v návaznosti na indikátory kvality života, což vyplývá z probíhajících změn ve společnosti i aktuálních vědeckých poznatků. Hodnocení kvality života by mělo být základem pro praktické plánování rozvoje měst a regionů, přičemž v potaz by měla být brána i perspektiva sociální politiky. Kvalita společenského rozvoje, resp. indikátory spojené s kvalitou sociální politiky jsou často zjišťovány a prezentovány, avšak pro jejich praktické využití není dostatečně rozpracovaná potřebná metodika. Taková metodika musí vycházet z modelu rozvoje regionu či města, resp. zvyšování kvality života obyvatel v určitém teritoriu, a musí reflektovat změny v přístupu k sociální politice v daném území. Disertační práce bude hledat odpověď na otázku, jaké indikátory a opatření sociální politiky by měly být zahrnuty do modelu rozvoje regiony a kvality života v něm. Tento model bude rozpracován na základě rešerše teoretických zdrojů a komparace s relevantními administrativními systémy v zahraničí. Výstupem práce bude model připravený k testování v praxi České republiky.

  Cíl disertační práce:
  Cílem disertační práce bude identifikovat klíčové indikátory a opatření sociální politiky na úrovni měst a krajů pro tvorbu modelu rozvoje regionů ve vztahu ke kvalitě života. Na základě toho bude následně vytvořen model vhodný pro testování v české praxi.

  doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

  telefon: 549 49 8468
  e‑mail:

  Monitoring a hodnocení environmentálních a ekonomických vlivů cestovního ruchu

  Anotace: Výsledky práce by měly podpořit rozhodování státní správy a samosprávy, destinačního managementu a dalších aktérů cestovního ruchu ve vztahu k optimalizaci dopadů cestovního ruchu. Dosavadní výzkum se soustředil na definování indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Co však chybí, jsou metody implementace indikátorů v rozhodovací praxi managementu obcí, regionů, destinací či orgánů státní správy.

  Cíl: Cílem práce tedy bude navržení systému hodnocení environmentálních a ekonomických vlivů cestovního ruchu, jež vychází z dostupných sekundárních či modelovaných dat.

  doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

  telefon: 549 49 3049
  e‑mail:

  Současné postindustriální město

  Anotace: Koncept postindustriální společnosti se začal prosazovat zhruba od přelomu 60. a 70. let minulého století. V postindustriálním období se rozvíjí spojení vědy, technologie a ekonomie, a to zejména v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Velmi výrazně se zvyšuje poptávka po službách na úkor hmotných statků, což ovšem neznamená, že průmysl zcela zaniká. Výroba se stává závislá na teoretických znalostech, které se stávají strategickými zdroji vyspělých společností. Mimo jiné se mění se požadavky na kvalifikaci pracovní síly v důsledku inovací používaných technologií a klesá závislost zemí na přírodních podmínkách a přírodních zdrojích. Hospodářskou strukturu zemí či regionů významně ovlivňuje proces globalizace. Dochází k růstu významu velkých měst, metropolí a aglomerovaných oblastí, kde se koncentrují řídící funkce, kapitál, finanční toky, ale i společenské a kulturní aktivity, administrativa, veřejná správa apod. Změny v prostorové organizaci společnosti se v postindustriálním období objevují právě v urbánním prostředí.

  Cíl: Cílem práce je v teoretické rovině postihnout koncept postindustriální společnosti a postindustriálního města a identifikovat a analyzovat nejvýznamnější ekonomické, společenské, environmentální a další změny oproti industriálnímu období. Disertační práce může obsahovat srovnání postindustriálního vývoje vybraných měst v České republice, vlastní výzkum v modelovém městě či městech, nebo srovnání s urbanizovanými oblastmi, které se již se svojí industriální minulostí vyrovnaly.

  Městská mobilita a její udržitelnost

  Školitel: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

  Anotace: Pojem udržitelná městská mobilita je aktuálně velmi frekventovaným na úrovni Evropské unie i národních politik. V České republice, ve městech se 40 tis. a více obyvateli, budou pod metodickou záštitou Ministerstva dopravy ČR vznikat strategické plány udržitelné městské mobility (SUMP) či strategické rámce udržitelné městské mobility (SUMF), které jsou důležitými dokumenty z hlediska možností čerpání dotací EU na podporu rozvoje dopravní infrastruktury. SUMP je primárně strategickým plánem vytvořeným k uspokojování potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Je vázán primárně na veřejnou dopravu, dále na cyklistickou a pěší dopravu, regulaci IAD, intermodalitu, logistiku, zásobování a kombinovanou dopravu. Uvedené skutečnosti nabízí možnosti výzkumných aktivit v městském prostoru s vazbou na zvýšení jeho atraktivity a kvality (oblasti dostupnosti dopravního systému pro všechny, resp. pro cílové skupiny, zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku, spotřeby energie, zlepšení efektivity osobní i nákladní dopravy apod.). Městský a příměstský prostor bez snah o vyřešení jak veřejné, tak individuální dopravy není aktuálně schopen být plnohodnotným funkčním systémem.

  Cíl: Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit dopady dlouhodobě zanedbávané situace v oblasti mobility ve vybraném modelovém prostředí. Dále posoudit možnosti současných snah o udržitelnost městské mobility na městské (regionální), národní i evropské úrovni, vyhodnotit perspektivy, ale i rizika tohoto konceptu. Vhodné bude využít příklady dobré praxe z vyspělých evropských zemí, nabízí se srovnání vybraných městských urbánních systémů v ČR, ale i v zahraničí.

  prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

  telefon: 549 49 8376
  e‑mail:

  Udržitelný regionální rozvoj (případová studie)

  Anotace: Naplňování konceptu udržitelného rozvoje lze efektivně podporovat na základě aplikace přístupu „think globally, act locally“. V tomto kontextu budou na základě rozboru dostupné odborné literatury a vlastních poznatků zpracována teoretická a metodologická východiska disertační práce, která budou následně podrobně rozpracována včetně návrhu případové studie.

  Cíl: Cílem práce je analyzovat dosavadní zkušenosti s aplikací výše uvedeného environmentálního přístupu a na základě adekvátně strukturované syntézy je účelně aplikovat na konkrétní případové studii udržitelného rozvoje vybraného regionu České republiky.

  Přeshraniční spolupráce České republiky s Rakouskem a možnosti jejího dalšího rozvoje

  Anotace: Přeshraniční spolupráce významným způsobem ovlivňuje vzájemné vztahy sousedících států a jejich regionů. V souladu s tím je prospěšné ji neustále rozvíjet a kultivovat s důrazem na kvalitu ekonomických a sociálních vazeb. Tyto procesy se logicky neobejdou bez strukturované percepce rozvojového potenciálu dlouhodobé spolupráce s důrazem na koncepční aplikaci place-based principu.

  Cíl: Cílem práce je analyzovat dosavadní výsledky spolupráce Jihomoravského a Jihočeského kraje se spolkovými zeměmi Dolní a Horní Rakousko a na základě syntézy zjištěných poznatků a percepce názorů relevantních českých i rakouských institucí identifikovat nosná témata spolupráce s nejvyšším rozvojovým potenciálem.

  doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

  telefon: 549 49 4987
  e‑mail:

  Spolupráce na inovačních aktivitách v regionech ČR

  Anotace: Inovační aktivita není v regionech rozložena rovnoměrně a regiony se liší i intenzitou vzájemné spolupráce inovačních aktérů. Rozvinutá spolupráce mezi aktéry je v současných regionálních teoriích považována za klíčový předpoklad pro vznik inovací. Spolupráce je vnímána jako důležitá forma vzájemného učení a šíření tacitních znalostí a jako jedinečná konkurenční výhoda regionu. Základním předpokladem pro rozvoj spolupráce je dostatečně rozvinutý poptávkový (zejm. podniky) a nabídkový (zejm. výzkumné organizace) subsystém regionálního inovačního systému. Pokud některá složka není dostatečně zastoupena, lze to řešit i spoluprací se subjekty mimo region. Spolupráce probíhá jak mezi samotnými podniky, tak mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Způsob spolupráce se liší také napříč odvětvími, přičemž v některých odvětvích hraje důležitou roli prostorová blízkost. Disertační práce má pomoci řešit nedostatek informací o intenzitě a formách spolupráce mezi inovačními aktéry v regionech.

  Cíl: Cílem disertační práce bude analyzovat intenzitu, význam, způsob financování (soukromé vs. veřejné zdroje) a formy spolupráce na inovačních aktivitách ve vybraném regionu (vybraných regionech) České republiky. Student si v průběhu jejího zpracování sám vymezí geografickou oblast, formy spolupráce či ekonomická odvětví, kterými se bude ve svém výzkumu zabývat.

  Transfer technologií jako faktor rozvoje regionů a jejich konkurenceschopnosti

  Anotace:
  Technologický transfer představuje ve své základní definici přenos znalostí a výsledků výzkumu mezi jednotlivými subjekty regionálního inovačního systému. Zpravidla se jedná o přenos z institucí realizujících základní a aplikovaný výzkum (výzkumných organizací) do podniků či jiných subjektů aplikační sféry. Dobře fungující transfer technologií je jednou z konkurenčních výhod regionu a jen v oblastech, ve kterých existují mechanismy plynulého přenosu poznatků a vynálezů do praxe, jsou dobré podmínky pro vznik inovací. V regionech se však vyskytuje řada různých bariér, které
  brání úspěšnému transferu. Příkladem může být nedůvěra mezi aktéry spojená s otázkami legislativní úpravy využívání různých nástrojů technologického transferu, nezkušeností, či nastavením finančních vztahů. Disertační práce bude hledat odpověď na otázku, jaké faktory pozitivně a negativně determinují technologických transfer v českých regionech a jakým způsobem lze využít pozitivní faktory a eliminovat negativní faktory. Součástí práce mohou být i případové studie z evropských regionů, jejichž zkušenosti mohou být aplikovatelné v českých regionech. Na základě jejich analýzy a následné syntézy lze provést zobecnění, která přispějí k návrhu případných opatření na úrovni státu i regionu v oblasti veřejných politik ovlivňujících transfer technologií.

  Cíl disertační práce:
  Cílem disertační práce bude identifikovat faktory ovlivňující transfer technologií v českých regionech a vytvořit návrh opatření, která mohou přispět k eliminaci bariér pro technologický transfer či lépe využít výhody, které regiony v této oblasti mají.

  doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.

  e‑mail:

  Možnosti využití modelů pro hodnocení finanční bonity místních samospráv

  Anotace: Modelování procesů, které se stále častěji uplatňuje i ve veřejné správě, umožňuje sbírat a analyzovat data a vytvářet explanační modely, které dovolují zachytit reálný stav situace, identifikovat ovlivňující faktory a stanovit další efektivní postupy. Modely zahrnující také predikci umožňují včas rozeznat například špatný finanční vývoj subjektu. Tyto trendy se projevují i na úrovni místní správy, a to především v oblasti finančního hospodaření. Implementace mezinárodních účetních standardů v roce 2008 usnadnila porovnávání finančního hospodaření místních samospráv v rámci jedné země i na mezinárodní úrovni. Nejsložitější částí modelování je zkoumání kauzálních vztahů mezi jednotlivými finančními ukazateli a kvantifikace vlivů jednotlivých ukazatelů. Teoretická část práce bude zaměřena na modely hodnocení finanční situace obcí a regionů. Empirická část bude hodnotit vývoj ukazatelů na úrovni místní správy ve vybraných zemích.

  Cíl: Cílem disertační práce bude prostřednictvím vybraných typů modelů zhodnotit finanční řízení místních samospráv ve vybraných zemích. Zkoumané země, jakožto i modely hodnotící finanční bonitu místních samospráv, budou vybrány studentem na základě zpracovaných teoretických východisek disertační práce.

  Benchmarking jako nástroj hodnocení efektivního využívání majetku na úrovni místních samospráv

  Anotace: Metoda benchmarkingu je nejčastěji využívána k hodnocení efektivnosti a kvality zabezpečování veřejných služeb. Odlišná situace je v oblasti majetku vlastněného subjekty místní samosprávy. Její majetek vytváří užitky formou veřejných statků a tvorba výnosů z majetku je až druhořadá. Místní samospráva nevěnuje pozornost analýzám a hodnocení využívání vlastního majetku. Jedním z důvodů může být absence souboru ukazatelů, pomocí kterého mohou obce analyzovat majetkovou vybavenost, schopnost její reprodukce a výkonnost majetku. Zahraniční zkušenosti naznačují možnost využití nových metod, přičemž jednou z nich je měření výkonů prostřednictvím ukazatelů benchmarkingu. Základním předpokladem této metody je stanovení souboru měřitelných indikátorů výkonu. Teoretická část disertace se bude zaměřovat na metody benchmarkingu v místní správě. Empirická část následně využije benchmarkingové ukazatele k hodnocení efektivnosti využívání majetku místní samosprávou ve vybraných zemích.

  Cíl: Cílem disertační práce bude prostřednictvím vybraných benchmarkingových ukazatelů zhodnotit efektivnost využívání majetku na úrovni místních samospráv ve vybraných zemích.  Hodnocené země budou zvoleny studentem na základě zpracovaných teoretických východisek k danému tématu.

  Referát doktorského studia

  Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace

  telefon: 549 49 6693
  e‑mail: