Přijímací řízení

Právní náležitosti přijímacího řízení

Předpoklady pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení § 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě výsledků přijímací zkoušky, a po souhlasném vyjádření příslušné oborové rady.

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze uchazeči mající řádně ukončené magisterské studium.

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: na konci jarního semestru (zahájení studia od podzimního semestru) a na konci podzimního semestru (zahájení studia od jarního semestru).

Podejte přihlášku

Podklady k přijímacímu řízení

Součástí elektronické přihlášky jsou následující písemné materiály:

  • strukturovaný životopis
  • úředně ověřená kopie diplomu včetně ověření/nostrifikace, je-li diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (v případě absolventů MU postačuje kopie diplomu)
  • projekt disertační práce k odborné části přijímací zkoušky (stanovený jednotlivými programy)

Všechny písemné materiály může uchazeč vložit do elektronické přihlášky

nebo odevzdat osobně na Oddělení pro  vědu, výzkum a doktorské studium ESF či na podatelně ESF

nebo zaslat poštou na adresu: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium, Lipová 41a, 602 00 Brno

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou prezenční.

Zahraniční uchazeči, jejichž pobyt na území ČR je vázán vízovou povinností a kteří se z uvedených či jiných vážných důvodů nemohou dostavit k přijímací zkoušce osobně, mohou podat žádost o vykonání přijímací zkoušky distanční formou (tj. na základě posouzení písemných materiálů – viz Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF).

Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé programy a termín konání přijímací zkoušky jsou stanoveny ve Vyhlášení přijímacího řízení.

Informace o obsahu přijímací zkoušky pro jednotlivé programy naleznete v Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

Podejte přihlášku

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde.

Podejte přihlášku

Oddělení doktorského studia

Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium.

telefon: 549 49 6693
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.