Regional Economics

"Myslet globálně, jednat lokálně"

Představení studijního programu

Doktorský program Regionální ekonomie doplňuje a rozšiřuje nabídku studijních programů na fakultě. Jeho cílem je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro analytickou, výzkumnou a manažerskou práci. Cestou k jeho dosažení je naučit studenty používat systémový přístup jako efektivní nástroj komplexního řešení vědecko-výzkumných otázek spojených s regionálním a lokálním rozvojem a jeho širšími vazbami.

Absolventi studia získají znalosti a dovednosti zvyšující možnosti jejich perspektivního uplatnění zvláště v oblasti výzkumu a vývoje. Konkurenční výhodou se stane osvojení si základní myšlenky, obsažené v mottu „mysli globálně, jednej lokálně“. V souladu s tím budou rovněž disponovat i velmi dobrými předpoklady pro uplatnění v kreativních oblastech ekonomiky s rostoucí poptávkou po tomto typu odborníků.

Hlavními výzkumnými tématy, na která se program zaměřuje, jsou regionální hodnocení investiční a residenční atraktivity v inovativním kontextu teritoriální konkurenceschopnosti, analýzy inovačního potenciálu regionů, teoreticko-metodologické modely hodnocení dlouhodobých vazeb mezi teritoriální konkurenceschopností, udržitelností rozvoje a kvalitou života, modelování integračních procesů s důrazem na tvorbu rozvojových os na regionální, národní a nadnárodní úrovni či konceptualizace nových pojmů spojených s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí.

Výuka studijního programu je zabezpečena jak interními pracovníky fakulty, kteří mají značné zkušenosti s regionálně orientovaným výzkumem, jakož i s působením v příbuzných či hraničních ekonomických disciplínách, tak externími odborníky, kteří působí na zahraničních univerzitách a těší se značnému respektu v oboru.

Zcela mimořádné bude materiálně technické zabezpečení studia. Speciálně pro studenty doktorského studijního programu Regionální ekonomie je budována infrastruktura v podobě tzv. Laboratoře regionální ekonomie, která poskytne široké možnosti individuální i skupinové práce. Studium bude podpořeno také současnou špičkovou literaturou a širokým spektrem elektronických zdrojů a databází.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise

Praxe

Součástí studijního programu Regionální ekonomie je povinná stáž absolvovaná na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce. Za zahraničí se v tomto kontextu nepovažuje Slovenská republika. Stáž lze absolvovat v rámci dostupných externích grantových schémat, ale i bez jejich podpory. Povinnost absolvování stáže lze nahradit, se souhlasem oborové rady, účastí na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Student může během studia absolvovat další nepovinnou stáž na tuzemské či zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce. Za absolvování nepovinné stáže získá student kredity v rámci volitelných předmětů.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu Regionální ekonomie najdou uplatnění v soukromých i veřejných institucích, a to jak na lokální a národní, tak i nadnárodní úrovni. Z potenciálních pracovních pozic to budou zejména:

  • vědeckovýzkumné pozice v akademické sféře, v institucích základního a aplikovaného výzkumu v ČR i zahraničí, a to včetně pozice řešitele projektů financovaných z mezinárodních grantových schémat,
  • akademické pozice univerzitního typu (vzdělávání studentů, výzkum regionální ekonomie, rozvoj oboru),
  • pozice lídra expertních a projekčních týmů konzultačních agentur a poradenských center,
  • vedoucí pozice regionálních a národních (ústředních) orgánů veřejného sektoru,
  • řídící pozice v mezinárodních institucích včetně orgánů Evropské unie,
  • vedoucí a řídící pracovník v soukromých společnostech využívajících analytické schopnosti a široký regionálně ekonomický rozhled,
  • koncepční a analytické pozice ve všech typech veřejných institucí, v nestátních neziskových organizacích (NNO), jakož i v subjektech soukromého sektoru,
  • pozice zakladatelů a významných osobností oborově zaměřených think-tanků.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.