Veřejná ekonomie

Popis oboru

Cílem studia oboru je prohloubit znalosti získané studiem v magisterském oboru se zaměřením na veřejnou ekonomii, veřejnou správu, regionální rozvoj a neziskový sektor a také poskytnout absolventům jiných oborů možnost re-specializace ve třetím stupni studia. Základním úkolem studia je rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických otázek v oblasti veřejného a také neziskového sektoru. Studenti se seznámí s moderními přístupy k teorii a praxi veřejného a neziskového sektoru a regionálního rozvoje z pohledu různých ekonomických směrů a přístupů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • být členem týmu pro tvorbu veřejných politik na všech úrovních;
  • řídit a být členem řídicích orgánů veřejných a neziskových organizací;
  • pracovat na pozici vysokoškolského pedagoga se zaměřením na veřejný a neziskový sektor;
  • koordinovat (řídit) místní a regionální rozvoj a jeho parciální subsystémy;
  • pracovat na pozici výzkumného pracovníka se zaměřením na veřejný a neziskový sektor.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou profilováni k práci v řídících pozicích v organizacích veřejného a neziskového sektoru, v orgánech odpovědných za tvorbu veřejné politiky a za podporu a realizaci místního a regionálního rozvoje. Absolvent také může působit jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník v daném oboru.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

1) Odborná zkouška probíhá ústní formou. Ověřují se znalosti z ekonomie, veřejné ekonomie a veřejných financí.

2) Rozprava se vztahuje k odborné písemné práci (o rozsahu 8–12 stran) zpracované uchazečem, ve které uchazeč prokazuje zájem o téma disertační práce a znalosti v oblasti, ke které se toto téma váže. Obligatorními součástmi této práce jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení.

3) Zkouška z angličtiny

Podrobné informace o přijímacím řízení a náležitostech přihlášky naleznete na : https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Kritéria hodnocení

Komise doporučuje uchazečům před přijímací zkouškou oslovit uvažovaného školitele a ujasnit si s ním způsob uchopení vybraného tématu. Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu: - odborná zkouška 20 % - odborná rozprava 70 % - zkouška z angličtiny 10 %.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.