Hospodářská politika

"Jedním z největších omylů je posuzovat politické strategie a programy na základě jejich záměrů, a ne jejich výsledků." Milton Friedman

Popis oboru

Profil absolventa je dán souborem všeobecných, odborných a specifických znalostí a dovedností, k nimž směřuje proces vědecké přípravy v rámci doktorského studia. Studium je zaměřeno na získání hlubších teoretických poznatků v oblasti ekonomie, zejména makroekonomie a hospodářské politiky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně analyzovat a hodnotit ekonomické jevy, a to především ve vazbě na hospodářskou politiku;
  • kriticky hodnotit reálný ekonomický vývoj;
  • vyjadřovat se k prováděným hospodářsko-politickým opatřením a zároveň taková opatření samostatně navrhovat;
  • ovládat výzkumné postupy ke komplexní analýze národohospodářských a hospodářsko-politických situací;
  • tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy v této oblasti.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Hospodářská politika jsou vybaveni pro uplatnění v rámci širokého spektra odborných ekonomických profesí, vysokoškolské výuky i samostatné vědecké kariéry. Najdou uplatnění jako autoři strategií řešení ekonomických problémů ve všech úrovních (centrální, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů a státní správy. Najdou uplatnění ve vrcholových a výkonných funkcích státní a regionální správy a v orgánech Evropské unie, tzn. v ústředních a regionálních orgánech, které vytvářejí podmínky pro fungování ekonomických subjektů. Dále se absolventi uplatní v analytických a výzkumných sekcích bank, finančních institucí a průmyslových a obchodních společností.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

1) Odborná zkouška se koná písemnou formou a trvá 60 minut. Ověřují se znalosti z obecné ekonomické teorie (s důrazem na makroekonomii) a dále z hospodářské politiky v rozsahu odpovídajícím SZZ.

2) Rozprava probíhá na základě podkladu zpracovaného uchazečem. Podklad v rozsahu 8 – 12 stran bude obsahovat:

- motivaci uchazeče ke zvolenému tématu disertační práce

- stav vědeckého poznání v dané problematice

- základní představu o předpokládaných cílech práce a zamýšleném přínosu disertační práce

3)Zkouška z angličtiny

Podrobné informace o přijímacím řízení a náležitostech přihlášky naleznete na : https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Kritéria hodnocení

Komise doporučuje uchazečům před přijímací zkouškou oslovit uvažovaného školitele a ujasnit si s ním způsob uchopení vybraného tématu. Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu: - odborná zkouška 20 % - odborná rozprava 70 % - zkouška z angličtiny 10 %.

Další informace

Vědecko-výzkumná činnost katedry ekonomie:

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561100-katekonomie/vedecko-vyzkumna-cinnost-katedry-ekonomie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.