Finance

Peníze až na prvním místě

Popis oboru

Studium doktorského studijního programu je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu finanční problematiky. Cílem je prohloubit znalosti získané dosavadním studiem a rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických a zejména finančních otázek.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Stanovovat metodiky účetnictví a daní včetně návrhů úpravy legislativních předpisů.
  • Stanovovat metodiky řízení bank a pojišťoven, optimalizace řídících procesů ve finančních institucích, stanovovat metodiky řízení rizik, stanovovat ratingy finančních institucí.
  • Analyzovat cenné papíry, kapitálové a finanční trhy, navrhovat doporučení optimálních finančních a investičních strategií, metodiky analýz devizových trhů a finančních derivátů.
  • Stanovovat metodiky řízení financí podniků, zajišťování obchodních a finančních rizik, tvorby optimální investiční a finanční strategie obchodních korporací.
  • Ovládat práci s myšlenkovými mapami jako nástrojem vědecké práce.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia je absolvent schopen samostatné vědecké práce zabývající se problematikou financí či zaujímat vysoce kvalifikované pracovní pozice v oblasti:

- stanovování metodiky účetnictví a daní včetně návrhů úpravy legislativních předpisů,

- metodiky řízení bank a pojišťoven, optimalizace řídicích procesů ve finančních institucích, stanovování metodiky řízení rizik, stanovování ratingů finančních institucí,

- analýzy cenných papírů, kapitálových a finančních trhů, návrhů doporučení optimálních finančních a investičních strategií, metodiky analýz devizových trhů a finančních derivátů,

- metodiky řízení financí podniků, zajišťování obchodních a finančních rizik, tvorby optimální investiční a finanční strategie podniků.

Absolventi doktorského studijního programu jsou v neposlední řadě určeni i pro potřeby výzkumu a výuky na vysokých školách a univerzitách.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina, němčina

Přijímací zkouška

1) Odborná zkouška probíhá ústní formou. Ověřují se znalosti z financí v rozsahu odpovídajícím SZZ.

Rozprava se vztahuje k odborné písemné práci (o rozsahu 8 –12 stran) zpracované uchazečem, ve které prokazuje zájem o téma disertační práce a znalosti v oblasti, ke které se toto téma váže. Obligatorními součástmi této práce jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů.

3) Zkouška z anglického jazyka

Podrobnější informace o přijímacím řízení a informace o náležitostech přihlášky naleznete na: https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Kritéria hodnocení

Komise doporučuje uchazečům před přijímací zkouškou oslovit uvažovaného školitele a ujasnit si s ním způsob uchopení vybraného tématu. Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu: - odborná zkouška 20 % - odborná rozprava 70 % - zkouška z angličtiny 10 %.

Další informace

https://www.econ.muni.cz/phd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.