Ekonomie

Ekonomie bez přívlastků

Popis oboru

Studium oboru Ekonomie nabízí svým studentům získání a rozvoj znalostí a dovedností zejména v oblastech ekonomického modelování, monetární ekonomie, dějin ekonomických teorií a metodologie ekonomie. Studium je zaměřeno na získání důkladných teoretických poznatků v oblasti moderní mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie a metodologie vědy jako takové. Vlastní specializace studentů vychází ze zaměření dizertační práce. Témata dizertačních prací zahrnují oblasti makroekonomického modelování (zejména pak oblast monetárních DSGE modelů, tedy dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy), modelování determinant ekonomického růstu a mikroekonomické modelování. Cílem oboru je tedy rozvíjet vědecko-výzkumný a analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie využívající často náročnější matematicko-statistický aparát.

První rok studia je zaměřen zejména na plnění studijních povinností dle studijního katalogu a individuálního studijního plánu zpracovávaného v součinnosti se svým školitelem. Podle svého zájmu mají studenti možnost podílet se i na vedení seminářů v předmětech garantovaných katedrou Ekonomie v bakalářských a magisterských studijních programech. Nejvýznamnější částí studia je část vědecko-výzkumná, kdy se studium zaměřuje na zpracovávání dizertační práce a publikaci dosažených výsledků v odborných časopisech. Studenti mají možnost participovat na řadě výzkumných projektů, ať již jde o projekty specifického výzkumu (o které mohu studenti žádat pod garancí svého školitele samostatně na základě svých vlastních návrh projektů), projekty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, projekty České národní banky apod., na jejichž řešení se podílejí školitelé a pracovníci katedry Ekonomie. V rámci studia je možné navázat spolupráci a konzultovat témata svých dizertačních prací s řadou odborníků z praxe, např. s pracovníky České národní banky, Národnej banky Slovenska nebo Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. V rámci studia mohou studenti s podporou katedry a fakulty absolvovat řadu letních škol, odborných seminářů a workshopů v zahraničí a výjimkou nejsou samozřejmě ani studijní a vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí. Finanční podpora po celou dobu řádné doby studia v prezenční formě je zajištěna a při plnění studijních povinností a zapojení do vědecko-výzkumných aktivit je v průběhu studia významně navyšována, a to jak ve formě jednorázových stipendií (v souladu se stipendijními programy fakulty), tak i ve formě navyšování pravidelného měsíčního stipendia.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně matematicky formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie;
  • využívat moderní matematicko-statistické metody identifikace dynamických ekonomických systémů;
  • kriticky hodnotit adekvátnost používání nástrojů a metod současné ekonomie;
  • navrhnout vhodný metodologický postup řešení stanoveného ekonomického problému, analyticky a empiricky zpracovat relevantní empirická data o zkoumaném jevu;
  • aplikovat odpovídající ekonometrické techniky a fundovaně interpretovat získané výsledky.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů oboru Ekonomie je široké. Absolventi jsou vhodnými adepty na analytické i vědecko-výzkumné pozice v centrálních i komerčních bankách, konzultantských společnostech a v útvarech vládních institucí podílejících se na přípravě a implementaci nástrojů ekonomického rozhodování (např. Ministerstvo financí nebo Česká národní banka). Absolventi nacházejí své uplatnění i v akademické sféře. Dobré znalosti empirické práce s daty, ekonomického modelování a metodologie ekonomie jsou pro absolventy dobrou vizitkou pro pozice ve statistických úřadech a agenturách, ve společnostech pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů nebo analytických útvarech institucí veřejné správy a průmyslových a obchodních společností.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

1) Odborná zkouška se koná písemnou formou a trvá 60 minut. Ověřují se znalosti mikroekonomie a makroekonomie v rozsahu odpovídajícím SZZ.

2) Rozprava probíhá na základě podkladu zpracovaného uchazečem. Podklad v rozsahu 8 – 12 stran bude obsahovat: - informaci o tématu diplomové práce a dosažených závěrech - motivaci uchazeče ke zvolenému tématu disertační práce - představu o zamýšleném přínosu disertační práce

3) Zkouška z angličtiny

Podrobné informace o přijímacím řízení a náležitostech přihlášky naleznete na : https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Doporučená literatura

VARIAN, H. R. (2002): Intermediate Microeconomics: A Modern Aproach. W.W. Norton. New York 2002. ISBN 0393978303. SOUKUPOVÁ, J. et al.(2002): Mikroekonomie. Management Press. Praha 2002 ISBN 8072610619. BURDA, M. – WYPLOSZ (2005): Macroeconomics. A European Text. 4th edition. Oxford Univeristy Press. ISBN: 0–19–926496–1

Kritéria hodnocení

Komise doporučuje uchazečům před přijímací zkouškou oslovit uvažovaného školitele a ujasnit si s ním způsob uchopení vybraného tématu. Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu: - odborná zkouška 20 % - odborná rozprava 70 % - zkouška z angličtiny 10 %.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.