Podniková ekonomika a management

Charakteristika programu

Program celoživotního vzdělávání „Podniková ekonomika a management“ (dále jen PCŽV PEM) je uskutečňován v rámci akreditovaného bakalářského kombinovaného studijního programu Podniková ekonomika a management, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana ESF č. 5/2019, Řízení a organizace vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy ESF MU a MU.

PCŽV PEM je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v programu Podniková ekonomika a management případně jiném programu na Ekonomicko-správní fakultě MU, tak i dalším osobám, které dosáhly úplného středního vzdělání s maturitou.

Účastníkem PCŽV PEM je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV PEM. Účastník PCŽV PEM je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV PEM, který odpovídá studijnímu plánu 1. až 4. semestru programu Podniková ekonomika a management, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.

Účastník PCŽV PEM je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro program Podniková ekonomika a management v maximální výši stanovené zákonem. V případě přijetí ke studiu programu Podniková ekonomika a management je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV PEM, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním plánu a jeho popisu.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Důležité informace

Přihlášky do programů celoživotního vzdělávání se podávají od 20. 7. 2020 do 31. 8. 2020 pouze elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU.

Poplatek za přijímací řízení činí 200 Kč. Variabilní symbol bude vygenerován přímo při zakládání přihlášky.

Informaci o přijetí naleznou uchazeči v e-přihlášce.

Účastníkem PCŽV se může stát každý kdo má střední vzdělání s maturitou, vykoná přijímací zkoušku, uzavře smlouvu o vzdělávání a uhradí poplatek.

Podmínky a způsob přijetí do programu celoživotního vzdělávání

1.  Uchazeč bude navržen pro přijetí do programu CŽV v případě, že splní následující podmínky:

a/ podá si přihlášku do programu CŽV vyhlášeného pro daný akademický rok a uhradí poplatek za přihlášku ve stanoveném termínu;
b/ v daném akademickém roce vykoná přijímací zkoušku (TSP) do stejného programu a nebyl do něj z kapacitních důvodů přijat a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV;
c/ v daném akademickém roce vykoná přijímací zkoušku (TSP) do jakéhokoliv studijního programu na fakultě a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV;
d/ vykoná TSP jako přijímací zkoušku pro přijetí ke studiu kteréhokoliv programu na Masarykově univerzitě pro příslušný akademický rok a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV.
e/ vykoná přijímací zkoušku do CŽV - TSP v náhradním termínu – 14. září 2020 příslušného akademického roku a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV. 

2. Ekonomicko-správní fakulta MU si vyhrazuje právo vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče v pořadí: uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí a zároveň nebyl překročen kapacitní limit pro vypsaný program CŽV a to podle bodu 1b, 1c, 1d, 1e. Ostatní uchazeči dle rozhodnutí děkana ESF MU.

Účastníci programu CŽV nemají statut studenta. Úspěšní absolventi programu CŽV mají možnost pokračovat v řádném studiu daného oboru, již se statutem studenta.

Informace o přestupu do řádného studia

Účastníkovi CŽV, který si v průběhu 2. ročníku vzdělávání podá přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu odpovídajícímu programu CŽV, bude upuštěno od konání přijímací zkoušky za splnění následujících podmínek:

a) získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru, a zároveň

b) dosáhl celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětů studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Po zápisu ke studiu se účastník stává studentem. Je zapsán do semestru, který navazuje na absolvovaný program CŽV. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) lze takovému studentovi uznat kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Platby spojené s celoživotním vzděláváním

Cena vzdělávání za semestr

14 700 Kč při zápisu předmětů za 30 kreditů (490 Kč / kredit)

Studijní plán programu Podniková ekonomika a management

Podejte přihlášku

Zajišťuje

Ekonomicko-správní fakulta

Forma

celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě

Délka vzdělávání

4 semestry

Předpokládaný počet účastníků

24

Cena

490 Kč/kredit, při počtu 30 kreditů za semestr 14 700 Kč / semestr

Vyučovací jazyk

čeština

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Proděkan pro kombinované studium a CŽV

telefon: 549 49 8261
e‑mail: