Management měst a regionů

Podílejte se na udržitelném rozvoji regionů!

Profesní studium v programu Management měst a regionů je založeno na zajímavých přednáškách doplněných o poznatky a zkušenosti osobností z praxe a připraví vás na práci všude tam, kde je potřebné chápat ekonomické a společenské podmínky v prostorových souvislostech.

Pochopíte systém a proces přípravy a implementace rozvojových projektů, naučíte se oceňovat nemovitosti, získáte dovedností v oblasti hodnocení konkurenceschopnosti regionů a budete řešit praktické úkoly z managementu a marketingu měst a destinací.

Jedinečností tohoto programu je jeho kreativita a multidisciplinární přístup. Poznáte vztahy mezi podmínkami regionu a úrovní jeho rozvoje. Současně vás dobře připravíme na komunikaci s experty z dalších oborů, jako je například podniková ekonomika nebo územní plánování. Vedle toho klademe důraz na práci s relevantními daty a na jejich správnou a srozumitelnou interpretaci. Díky tomu bude mít rozhodování, na kterém se budete podílet, komplexní charakter.

Po dokončení studia budete umět použít základní metody prostorové analýzy a vyhodnotit dopady podnikatelských i volnočasových aktivit na ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky regionů.

Naučíme vás zhodnotit význam a přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky, včetně politiky cestovního ruchu. Budete se orientovat ve tvorbě strategických vizí, koncepcí a rozvojových plánů. Samostatně dokážete analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje.

Studijní program je profesně orientovaný, tedy je zaměřený prakticky a projektově, a velký význam v něm má praxe. Očekáváme, že buď máte již pracovní zkušenosti, nebo je získáte při studiu.

Kombinovaná forma studia

Programy celoživotního vzdělávání jsou realizovány nad rámec řádného studia v rámci akreditovaných profesních bakalářských studijních programů. Znamená to v kostce, že chodíte na přednášky s ostatními studenty profesního studia, máte přístup ke všem studijním materiálům, můžete si doma pustit záznam z přednášky nebo třeba zajít do fakultní knihovny; máte ale také stejné povinnosti v rámci jednotlivých předmětů.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných tutoriálech. Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu, obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. Rozvrh máte k dispozici již na začátku studia, můžete si tak předem naplánovat svůj čas. Přednášky bývají nahrávané a můžete si je pustit také ze záznamu z pohodlí domova. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma. Některé přednášky se také mohou konat pouze online.

Přihlášky: důležité informace

Přihlášky do programů celoživotního vzdělávání se podávají od 1. 6. 2021 do 15. 8. 2021 pouze elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU (tlačítko Podat přihlášku dole na stránce) 👇

Poplatek za přijímací řízení činí 200 Kč. Variabilní symbol k platbě se vám vygeneruje při zakládání přihlášky.

Informaci o přijetí poté najdete ve své v e-přihlášce.

Účastníkem v akreditovaném studijním programu v rámci CŽV se může stát každý, kdo splní následující podmínky:

  • střední vzdělání s maturitou,
  • úspěšně složí přijímací zkoušku,
  • uzavře smlouvu o vzdělávání a
  • uhradí poplatek za studium.

Můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky v případě, že jste letos udělali přijímací zkoušku (TSP), nebyli přijati z kapacitních důvodů, dosáhli jste však minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV - letos tato hranice leží na 33. percentilu.

Podmínky a způsob přijetí do programu celoživotního vzdělávání

1.  Uchazeč bude navržen pro přijetí do programu CŽV v případě, že splní některou z následujících podmínek:

a/ podá si přihlášku do programu CŽV vyhlášeného pro daný akademický rok a uhradí poplatek za přihlášku ve stanoveném termínu;
b/ v daném akademickém roce vykoná přijímací zkoušku (TSP) do stejného programu a nebyl do něj z kapacitních důvodů přijat a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV;
c/ v daném akademickém roce vykoná přijímací zkoušku (TSP) do jakéhokoliv studijního programu na fakultě a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV;
d/ vykoná TSP jako přijímací zkoušku pro přijetí ke studiu kteréhokoliv programu na Masarykově univerzitě pro příslušný akademický rok a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV.
e/ vykoná přijímací zkoušku do CŽV - TSP v náhradním termínu 3. 9. 2021 a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV. 

2. Ekonomicko-správní fakulta MU si vyhrazuje právo vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče v pořadí: uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí a zároveň nebyl překročen kapacitní limit pro vypsaný program CŽV a to podle bodu 1b, 1c, 1d, 1e. Ostatní uchazeči dle rozhodnutí děkana ESF MU.

Účastníci programu CŽV nemají statut studenta ve smyslu § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách. Úspěšní absolventi programu CŽV mají možnost pokračovat v řádném studiu daného profesního bakalářského studijního programu.

Charakteristika studijního programu

Program celoživotního vzdělávání „Management měst a regionů“ (dále jen PCŽV MMR) je uskutečňován v rámci akreditovaného bakalářského kombinovaného studijního programu Management měst a regionů, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana ESF č. 5/2019, Řízení a organizace vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy ESF MU a MU.

PCŽV MMR je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v programu Management měst a regionů, případně v jiném programu na Ekonomicko-správní fakultě MU, tak i dalším osobám, které dosáhly úplného středního vzdělání s maturitou.

Účastníkem PCŽV MMR je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV MMR. Účastník PCŽV MMR je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV MMR, který odpovídá studijnímu plánu 1. až 4. semestru programu Management měst a regionů, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.

Účastník PCŽV MMR je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro program Management měst a regionů v maximální výši stanovené zákonem. V případě přijetí ke studiu programu Management měst a regionů je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV MMR, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním plánu a jeho popisu.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Informace o přestupu do řádného studia

Účastníkovi CŽV, který si v průběhu 2. ročníku vzdělávání podá přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu odpovídajícímu programu CŽV, bude upuštěno od konání přijímací zkoušky za splnění následujících podmínek:

a) získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru, a zároveň

b) dosáhl celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětů studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Po zápisu ke studiu se účastník stává studentem. Je zapsán do semestru, který navazuje na absolvovaný program CŽV. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) lze takovému studentovi uznat kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Platby spojené s celoživotním vzděláváním
Cena vzdělávání za semestr

14 700 Kč při zápisu předmětů za 30 kreditů (490 Kč / kredit)

Studijní plán programu Management měst a regionů

Podejte přihlášku

Zajišťuje

Ekonomicko-správní fakulta

Forma

celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě

Délka vzdělávání

4 semestry

Předpokládaný počet účastníků

24

Cena

490 Kč/kredit
(např. při počtu 30 kreditů
za semestr 14 700 Kč/semestr)

Vyučovací jazyk

čeština

Podat přihlášku

V případě dotazů se obraťte na:

Mgr. Bc. Pavlína Studená

Koordinátorka pro kvalitu a CŽV

telefon: 549 49 7326
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.