Finance, účetnictví a daně

Finanční plány, investice, účetnictví a daně - naučte se, jak na ně!

Profesní studijní program Finance, účetnictví a daně je určen především těm, kteří míří nebo se pohybují v oblasti finančních útvarů firem, vedení účetnictví, daňové evidence, daňovém poradenství, auditingu, podnikání na kapitálových trzích, bankovnictví či pojišťovnictví. 

Můžete si volit ze dvou možných bloků povinně volitelných předmětů. Blok A vám pomůže připravit se na profesní zkoušky z oblasti účetnictví, daní a finančního řízení, předměty z druhého bloku s přípravou na zkoušky odborné způsobilosti vyžadované ČNB - kapitálové trhy, penze či spotřební úvěry.

Studijní program je profesně orientovaný a velký význam v něm má praxe. Očekáváme, že buď máte již pracovní zkušenosti, nebo je získáte při studiu.

Zásadními tématy studijního programu jsou:

 • Znalost podvojného účetnictví a schopnost práce se základními účetními softwary
 • Znalost daňové evidence, zdravotního a sociálního pojištění a daňového systému ČR
 • Schopnost orientace v základních bankovních a pojistných produktech
 • Schopnost finančních predikcí a kalkulací
 • Schopnost pomoci klientovi i sám sobě při snaze o finanční zabezpečení se
 • Přehled v oblasti právních norem regulujících a vymezujících základní pravidla podnikání a výkonu profese v těchto oblastech

Naučíte se mimo jiné:

 • Analyzovat a interpretovat data obsažená v účetních výkazech, tyto výkazy sestavit,
 • porozumět jednotlivým typům bankovních a pojistných produktů, analyzovat jejich ekonomickou výhodnost a umět je správně využít,
 • analyzovat a aplikovat platnou legislativu v oblasti stěžejních právních povinností subjektů týkajících se zejména odvodových, registračních a dalších administrativních povinností,
 • pracovat s nejpoužívanějšími tabulkovými procesory a statistickými softwary, využít je k systematizaci a optimalizaci ekonomických dat,
 • používat základní účetní software pro vedení účetnictví a daňové evidence.
Kombinovaná forma studia

Programy celoživotního vzdělávání jsou realizovány nad rámec řádného studia v rámci akreditovaných profesních bakalářských studijních programů. Znamená to v kostce, že chodíte na přednášky s ostatními studenty profesního studia, máte přístup ke všem studijním materiálům, můžete si doma pustit záznam z přednášky nebo třeba zajít do fakultní knihovny; máte ale také stejné povinnosti v rámci jednotlivých předmětů.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných tutoriálech. Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu, obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. Rozvrh máte k dispozici již na začátku studia, můžete si tak předem naplánovat svůj čas. Přednášky bývají nahrávané a můžete si je pustit také ze záznamu z pohodlí domova. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma. Některé přednášky se také mohou konat pouze online.

Přihlášky: důležité informace

Přihlášky do programů celoživotního vzdělávání se podávají od 1. 6. 2021 do 15. 8. 2021 pouze elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU (tlačítko Podat přihlášku dole na stránce) 👇

Poplatek za přijímací řízení činí 200 Kč. Variabilní symbol k platbě se vám vygeneruje při zakládání přihlášky.

Informaci o přijetí poté najdete ve své v e-přihlášce.

Účastníkem v akreditovaném studijním programu v rámci CŽV se může stát každý, kdo splní následující podmínky:

 • střední vzdělání s maturitou,
 • úspěšně složí přijímací zkoušku,
 • uzavře smlouvu o vzdělávání a
 • uhradí poplatek za studium.

Můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky v případě, že jste letos udělali přijímací zkoušku (TSP), nebyli přijati z kapacitních důvodů, dosáhli jste však minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV - letos tato hranice leží na 33. percentilu.

Podmínky a způsob přijetí do programu celoživotního vzdělávání

1.  Uchazeč bude navržen pro přijetí do programu CŽV v případě, že splní některou z následujících podmínek:

a/ podá si přihlášku do programu CŽV vyhlášeného pro daný akademický rok a uhradí poplatek za přihlášku ve stanoveném termínu;
b/ v daném akademickém roce vykoná přijímací zkoušku (TSP) do stejného programu a nebyl do něj z kapacitních důvodů přijat a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV;
c/ v daném akademickém roce vykoná přijímací zkoušku (TSP) do jakéhokoliv studijního programu na fakultě a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV;
d/ vykoná TSP jako přijímací zkoušku pro přijetí ke studiu kteréhokoliv programu na Masarykově univerzitě pro příslušný akademický rok a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV.
e/ vykoná přijímací zkoušku do CŽV - TSP v náhradním termínu 3. 9. 2021 a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV. 

2. Ekonomicko-správní fakulta MU si vyhrazuje právo vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče v pořadí: uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí a zároveň nebyl překročen kapacitní limit pro vypsaný program CŽV a to podle bodu 1b, 1c, 1d, 1e. Ostatní uchazeči dle rozhodnutí děkana ESF MU.

Účastníci programu CŽV nemají statut studenta ve smyslu § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách. Úspěšní absolventi programu CŽV mají možnost pokračovat v řádném studiu daného profesního bakalářského studijního programu.

Charakteristika programu

Program celoživotního vzdělávání „Finance, účetnictví a daně“ (dále jen PCŽV FUD) je uskutečňován v rámci akreditovaného bakalářského kombinovaného studijního programu Finance, účetnictví a daně, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana ESF č. 5/2019, Řízení a organizace vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy ESF MU a MU.

PCŽV FUD je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v programu Finance, účetnictví a daně případně v jiném programu na Ekonomicko-správní fakultě MU, tak i dalším osobám, které dosáhly úplného středního vzdělání s maturitou.

Účastníkem PCŽV FUD je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV FUD. Účastník PCŽV FUD je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV FUD, který odpovídá studijnímu plánu 1. až 4. semestru programu Finance, účetnictví a daně, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.

Účastník PCŽV FUD je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro program Finance, účetnictví a daně v maximální výši stanovené zákonem. V případě přijetí ke studiu programu Finance, účetnictví a daně je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV FUD, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním plánu a jeho popisu.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Informace o přestupu do řádného studia

Účastníkovi CŽV, který si v průběhu 2. ročníku vzdělávání podá přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu odpovídajícímu programu CŽV, bude upuštěno od konání přijímací zkoušky za splnění následujících podmínek:

a) získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru, a zároveň

b) dosáhl celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětů studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Po zápisu ke studiu se účastník stává studentem. Je zapsán do semestru, který navazuje na absolvovaný program CŽV. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) lze takovému studentovi uznat kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Platby spojené s celoživotním vzděláváním
Cena vzdělávání za semestr

14 700 Kč při zápisu předmětů za 30 kreditů (490 Kč / kredit)

Studijní plán programu Finance, účetnictví a daně

Podat přihlášku

Zajišťuje

Ekonomicko-správní fakulta

Forma

celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě

Délka vzdělávání

4 semestry

Předpokládaný počet účastníků

24

Cena

490 Kč/kredit
(např. při počtu 30 kreditů
za semestr 14 700 Kč/semestr)

Vyučovací jazyk

čeština

Podat přihlášku

V případě dotazů se obraťte na:

Mgr. Bc. Pavlína Studená

Koordinátorka pro kvalitu a CŽV

telefon: 549 49 7326
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.