Akreditované studijní programy CŽV

Studium je koncipováno jako profesní - studujete to, co skutečně využijete a naopak, ve studiu uplatníte zkušenosti ze své praxe.

Programy celoživotního vzdělávání jsou realizovány nad rámec řádného studia v rámci akreditovaných profesních bakalářských studijních programů. Znamená to v kostce, že chodíte na přednášky s ostatními studenty profesního studia, máte přístup ke všem studijním materiálům, můžete si doma pustit záznam z přednášky nebo třeba zajít do fakultní knihovny; máte ale také stejné povinnosti v rámci jednotlivých předmětů.

Po úspěšném absolvování dvouletého celoživotního vzdělávání (CŽV) získáte Osvědčení o absolvování spolu s výpisem absolvovaných předmětů, vše v reprezentativním formátu a v pěkných deskách Masarykovy univerzity.

Pokud Vás to ale bude bavit, můžete dojít až k bakalářskému titulu - už v řádném, tedy bezplatném studiu.

Jak to celé funguje a odpovědi na další otázky, které by vás mohly zajímat:

Co mi studium v programu CŽV přinese?

Studiem v rámci programu Celoživotního vzdělávání (CŽV) získáte nejen praktickou alternativu ve vysokoškolském vzdělávání, ale především prostřednictvím hlubšího provázání s aplikační sférou zvýšení uplatnění na trhu práce.

Vzhledem k profesnímu charakteru studia budete méně zatěžováni teoretickou přípravou a budete tak studovat to, co skutečně využijete v praxi.

Získáte jedinečnou příležitost vyzkoušet si "nanečisto" studium na Ekonomicko-správní fakultě MU a pokud naznáte, že je to pro Vás, máte možnost přihlásit se do řádného studia.

Po úspěšném ukončení programu získáte Osvědčení o absolvování včetně výpisu absolvovaných předmětů (Diploma Supplement), to vše s logem Masarykovy univerzity.

Kdy a jak probíhá výuka?

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu, obvykle třikrát až čtyřikrát za semestr.

V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či semináři i v průběhu jiných dnů, ty však lze sledovat i online.

Přednášky lze zhlédnout také ze záznamu. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma.

Jak se mohu přihlásit?

Přihlášky do programů celoživotního vzdělávání se podávají od 1. 6. 2021 do 15. 8. 2021 pouze elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU.

Poplatek za přijímací řízení činí 200 Kč. Variabilní symbol bude vygenerován přímo při zakládání přihlášky.

Informaci o přijetí pak najdete ve své e-přihlášce.

Účastníkem v akreditovaném studijním programu v rámci CŽV se může stát každý kdo má střední vzdělání s maturitou, vykoná přijímací zkoušku a uzavře smlouvu o vzdělávání a uhradí poplatek.

Podmínky a způsob přijetí do programu celoživotního vzdělávání

1.  Uchazeč bude navržen pro přijetí do programu CŽV v případě, že splní některou z následujících podmínek:

a/ podá si přihlášku do programu CŽV vyhlášeného pro daný akademický rok a uhradí poplatek za přihlášku ve stanoveném termínu;
b/ v daném akademickém roce vykoná přijímací zkoušku (TSP) do stejného programu a nebyl do něj z kapacitních důvodů přijat a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV;
c/ v daném akademickém roce vykoná přijímací zkoušku (TSP) do jakéhokoliv studijního programu na fakultě a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV;
d/ vykoná TSP jako přijímací zkoušku pro přijetí ke studiu kteréhokoliv programu na Masarykově univerzitě pro příslušný akademický rok a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV.
e/ vykoná přijímací zkoušku do CŽV - TSP v náhradním termínu – v pátek 3. 9. 2021 a dosáhne minimálního percentilu stanoveného přijímací komisí pro vypsaný program CŽV. 

2. Ekonomicko-správní fakulta MU si vyhrazuje právo vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče v pořadí: uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí a zároveň nebyl překročen kapacitní limit pro vypsaný program CŽV a to podle bodu 1b, 1c, 1d, 1e. Ostatní uchazeči dle rozhodnutí děkana ESF MU.

Účastníci programu CŽV nemají statut studenta ve smyslu Zákona o vysokých školách. Úspěšní absolventi programu CŽV obdrží Osvědčení o absolvování a mají možnost pokračovat v řádném studiu daného oboru.

Mohu přestoupit do řádného studia?

Jistě. I v průběhu studia v programu CŽV máte možnost podat si přihlášku do bakalářského studia, složit přijímací zkoušku a po přijetí do řádného studia si můžete nechat uznat předměty úspěšně ukončené v rámci studia v programu celoživotního vzdělávání.

Podáte-li si přihlášku ve druhém roce studia a získáte-li potřebný počet kreditů, můžete být přijat ke studiu ve stejném profesně zaměřeném bakalářském studijním programu bez přijímací zkoušky.

Před nástupem do řádného studia je potřeba doložit praxi v trvání nejméně 12 měsíců, dle konkrétního studijního programu.

Nešlo by to bez přijímaček?

Bohužel, nešlo. Ale nezoufejte. Pokud si v průběhu 2. ročníku vzdělávání podáte přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu odpovídajícímu programu CŽV, nemusíte přijímací zkoušku skládat, je však třeba splnit následující podmínky: 

a) získat nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru, a zároveň

b) dosáhnout v průběhu studia v programu CŽV celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětů studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Při přestupu do řádného studia je potřeba doložit praxi v trvání nejméně 12 měsíců, dle konkrétního studijního programu.

Po zápisu ke studiu se účastník stává studentem. Je zapsán do semestru, který navazuje na absolvovaný program CŽV. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) lze takovému studentovi uznat kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Kolik takovéto studium stojí?

Programy celoživotního vzdělávání na ESF MU jsou uskutečňovány v rámci akreditovaných bakalářských kombinovaných studijních programů, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana ESF č. 5/2019 "Řízení a organizace vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě" (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy ESF MU a MU.

Cena studia v akreditovaném studijním programu v rámci Celoživotního vzdělávání se odvíjí od počtu zapsaných kreditů.
Cena za jeden kredit je 490 Kč.

Cenu za semestr zjistíte vynásobením počtu kreditů, které si v daném semestru zapíšete. Studijní plány najdete vždy u jednotlivých studijních programů.

Analytika byznysových dat

Finance, účetnictví a daně

Management měst a regionů

Podnikový management

Podat přihlášku do 15. 8. 2021

V případě dotazů se obraťte na:

Mgr. Bc. Pavlína Studená

Kordinátorka pro kvalitu a celoživotní vzdělávání

telefon: 549 49 7326
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.