Management veřejných služeb

Druhá kariéra

Podat přihlášku

Co se naučíte

Chcete se profesně posunout? Přijmout větší zodpovědnost za svou organizaci, oddíl či klub? Osamostatnit se a zkusit něco svého?

Náš program je určen zejména pro profesionály v oblasti služeb, sportovních a volnočasových aktivit, kteří vidí svou profesní budoucnost v přechodu na manažerské pozice, případně z jakýchkoliv důvodů cítí potřebu posílit své ekonomické a manažerské kompetence.

Společně s kolegy z Fakulty sportovních studií vám pomůžeme najít nové inspirace, osvojit si potřebné praktické dovednosti a všestranně se připravit na „přestup“ do další fáze vaší kariéry.

Praxe

Studijní plán navrženého programu odpovídá požadavkům definovaným v Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Studenti programu tak budou mít povinnost absolvovat odbornou praxi v délce 12 týdnů. Praxe studentů bude zajištěna formou speciálního předmětu Praxe, jež bude povinnou součástí studijního plánu. Obsah a místo praxe navrhuje student a schvaluje garant předmětu. Obsah praxe musí korespondovat s obsahovou náplní studia. Předpokladem je, že budou garantem předmětu domluveni i nové pozice, které budou studentům nabízeny. Východiskem je skutečnost, že uchazeči již jsou na pracovním trhu a mohou praxe vykonávat u současných zaměstnavatelů (při splnění podmínky obsahové podobnosti se studovaným programem).

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou připravováni primárně na výkon manažerských a administrativně obchodních pozic ve specifických podmínkách veřejných služeb a neziskových organizací. Získané vzdělání jim rovněž umožňuje uplatnění jako OSVČ. Mohou být zaměstnáni např. jako ředitelé příspěvkových organizací, projektoví manažeři, ředitelé neziskových organizací, obchodní či markeingoví pracovníci, funkcionáři sportovních klubů či samostatní konzultanti, poradci apod.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 24 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: