Stipendijní program pro oceňování publikačních výsledků studentů doktorských studijních programů

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendia je ocenit a podpořit studenty, kteří dosahují kvalitních publikačních výsledků a přispívají tak ke zvyšování vědecko-výzkumného výkonu a prestiže Ekonomicko-správní fakulty.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program je vyhlášen od 28. 6. 2018 do odvolání.

Zdroj financování:

Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium.

Podmínky pro přiznání stipendia:

Stipendium se přiznává studentům ve standardní době studia studovaného doktorského studijního programu na Ekonomicko-správní fakultě MU za publikace, které byly uveřejněny v tisku, popř. odeslány do tisku v daném kalendářním roce nebo v roce předchozím a které jsou dedikovány Ekonomicko-správní fakultě MU. Stipendium může být přiznáno za autorství či spoluautorství následujících kategorií publikací :

  • článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi WoS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
  • článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
  • článek v řádně recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených kategorií;
  • odborná kniha splňující definici pro výsledek druhu B o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh;
  • kapitola v odborné knize splňující definici pro výsledek druhu B o minimálním rozsahu 15 normostran.

1. Žádost o přiznání stipendia:

Žádost o udělení stipendia podává autor či první autor publikace. Návrh se podává na příslušném formuláři žádosti, v němž musí být uvedeny všechny povinné údaje.

K žádosti je třeba přiložit:

  • doklad záznamu o dané publikaci v IS MU (osvědčující, že publikace byla označena k odeslání do RIV);
  • kopii uveřejněného textu publikace, včetně odkazu na zdroj, v němž byla publikována (DOI nebo URL, případně link na časopis/knihu).

2. Výše stipendia:

Stipendium je jednorázové a uděluje se v závislosti na velikosti autorského podílu žadatele. Veškeré náležitosti vyhlášeného programu jsou uvedeny v Opatření děkana č. 3/2018.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová (phd@econ.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.