Stipendijní program na podporu talentovaných prezenčních studentů studujících v doktorských studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce

 

Účel stipendijního programu:

Účelem programu je podpora výjimečně talentovaných studentů přijatých do prezenční formy doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce a vytvoření finančně příznivých podmínek pro jejich pobyt v České republice a studium v těchto studijních programech.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program je vyhlášen od 19. 11. 2019 do odvolání.

Zdroj financování:

Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty.

Podmínky pro přiznání stipendia:

Stipendium se přiznává jako opakující se měsíční částka studentům, kteří:

1. studují v 1. až 8. semestru studia studovaného DSP na ESF MU v prezenční formě studia uskutečňovaného v cizím jazyce,

2. plní studijní povinnosti vyplývající dle článku 30 Studijního a zkušebního řádu MU,

3. poprvé podali žádost o přiznání stipendia v 1. semestru (studenti zapsaní do studia v podzimním semestru daného kalendářního roku) nebo ve 2. semestru (studenti zapsaní do studia v jarním semestru daného kalendářního roku) a

4. splnili dle výběrové komise kritéria pro přiznání stipendia stanovená v odstavci 3 nebo 4.

 

Žádost o přiznání stipendia:

 • Žádost o přiznání stipendia podává student na formuláři (1 a 2. semestr, 3. a vyšší), v němž musí být vyplněny všechny povinné údaje.
 • K žádosti podané v 1. semestru (studenti zapsaní do studia v podzimním semestru daného kalendářního roku) nebo ve 2. semestru (studenti zapsaní do studia v jarním semestru daného kalendářního roku) je třeba přiložit:
  1. projekt disertační práce,
  2. doporučení z předchozího studia či působiště.
 • K opakovaně podané žádosti ve 3. a vyšším semestru je třeba k žádosti přiložit:
  1. přehled publikační činnosti,
  2. přehled grantů a projektů, jejichž je student hlavním řešitelem či členem řešitelského týmu,
  3. aktuální verzi disertační práce.
 • Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium ESF MU (koordinátorka pro doktorské studium) přijímá žádosti studentů od 1. do 30. září daného kalendářního roku
 • O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium ESF MU na základě stanoviska výběrové komise.

 

Výše stipendia:

 • Výše stipendia činí 12.000 Kč a je vypláceno jako opakující se měsíční částka po dobu jeho přiznání.
 • Studentům žádajícím o přiznání stipendia v 1. semestru a současně zapsaným do studia v jarním semestru daného kalendářního roku může být stipendium vyplaceno i zpětně jako jednorázová částka odpovídající součtu měsíčních částek za dobu jeho dosavadního studia v DSP.
 • Opatření děkana č. 12/2019.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová (phd@econ.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.