Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora účasti studentů doktorských studijních programů studujících na fakultě na výjezdech za účelem krátkodobé či dlouhodobé odborné stáže odpovídající studijnímu programu na pracovišti vysoké školy/univerzi­ty/výzkumného institutu/jiné instituce zabývající se výzkumnou činností v zahraničí s výjimkou Slovenska.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program je vyhlášen od 20. června 2017, vyhlašuje se pro každý akademický rok do odvolání, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání vždy o další akademický rok.

Zdroj financování:

Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty, příp. jiné aktuálně k tomu účelu určené prostředky, např. prostředky alokované na konkrétní výzkumný projekt studenta řešený v rámci specifického výzkumu.

Podmínky pro přiznání stipendia:

Stipendium je určeno pro studenty prezenční i kombinované formy DSP.

Žádost na přiznání stipendia se specifikovaným plánem odborné stáže obsahujícím plán činností a plánované výstupy podává student na příslušném formuláři (formulář naleznete zde).

  • Žádost musí obsahovat kalkulaci nákladů a musí být opatřena vyjádřením školitele, v němž školitel specifikuje své stanovisko k plánu i k samotné odborné stáži, konkrétní přínosy odborné stáže pro studenta a jeho studium.
  • Žádost je dále opatřena stanoviskem předsedy oborové rady.
  • Součástí žádosti je rovněž vyjádření zvoleného poskytovatele stáže o poskytnutí odborného vedení při realizaci odborné stáže a uzavřená smlouva mezi fakultou, studentem a poskytovatelem stáže, trvá-li poskytovatel stáže na písemném uzavření dohody ( formulář vyjádření zde, formulář smlouvy zde).

     

Žádost se podává do dvou měsíců ode dne výjezdu na odbornou stáž.

Po uskutečnění odborné stáže je student povinen předložit následující dokumenty potvrzující její vykonání:

  1. Potvrzení o absolvování odborné stáže a hodnocení studenta zpracované osobou garantující průběh a kvalitu odborné stáže na straně poskytovatele stáže do 14 dnů po návratu z odborné stáže (formulář naleznete zde),
  2. Závěrečnou zprávu o průběhu odborné stáže s vyhodnocením plánu činností a plánovaných výstupů podepsanou školitelem do 14 dnů po návratu z odborné stáže (formulář naleznete zde).

Výše stipendia:

Stipendium se vyplácí jako paušální částka, která slouží jako příspěvek na úhradu cestovních nákladů, nákladů na úhradu jízdného veřejnými dopravními prostředky, přiměřených pobytových nákladů souvisejících s výjezdem studenta. Nároková výše stipendia pro žadatele je určena součtem dílčích částek dle písm. a) a b) takto:

  1. jednorázová paušální částka stipendia závislá na kategorii zemí cílové destinace odborné stáže, a je určena k pokrytí cestovních nákladů na pracoviště poskytovatele stáže a zpět,
  2. paušální částka stipendia závislá na délce pobytu a kategorii zemí cílové destinace odborné stáže se kalkuluje jako paušální částka na měsíc a je určena k pokrytí přiměřených pobytových nákladů.

Veškeré náležitosti vyhlášeného programu jsou uvedeny v Opatření děkana č. 6/2019.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová (phd@econ.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.