Stipendijní program na podporu mezinárodní mobility studentů DSP 

Před podáním přihlášky na vybranou konferenci a odesláním příspěvku doporučujeme její kontrolu dle zásad uvedených zde.

V případě pochybností můžete požádat o prověření akce na Pavlina.Kurkova@econ.muni.cz

 

Účel stipendijního programu:

Stipendium je určeno na podporu mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů.

Účelem stipendijního programu je podpora mezinárodní mobility studentů DSP. Cílem je podpořit zejména aktivní účast na zahraničních:
vědeckých konferencích,
workshopech,
letních školách,
dlouhodobých či krátkodobých stážích.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program je vyhlašován na dobu od nabytí platnosti do odvolání.

Okruh studentů:

Stipendium je určeno pro řádné studenty doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia.

Stipendium se přiznává studentům v 1. až 3. semestru studia studovaného DSP na ESF MU, v prezenční i kombinované formě studia, v českém programu i v programu uskutečňovaném v cizím jazyce.

V době účasti studenta na dlouhodobé zahraniční stáži či v době pobytu studenta na
partnerské instituci v případě studia pod dvojím vedením je možné přiznat stipendium studentovi i ve 4. až 8. semestru studia.

Zdroj financování:

Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty.

Podmínky pro přiznání stipendia:

1. Žádost o přiznání stipendia:

Žádost o přiznání stipendia podává student v Úřadovně IS MU (Agenda ESF OVP: Žádost o přiznání stipendia – mezinárodní mobilita). Sběr žádostí administruje oddělení výzkumu a projektů, sběr probíhá průběžně.

K žádosti je třeba přiložit následující přílohy:
kalkulaci finančních nákladů na akci,
program akce, případně pozvánku,
vyjádření školitele specifikující zejména konkrétní přínosy dané mobility pro žadatele a jeho
studium,
zdůvodnění motivace účasti na akci a předpokládané přínosy pro zpracování disertační práce.

Žádosti předkládejte minimálně měsíc před konáním akce.

O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro výzkum.

2. Výše stipendia:

Stipendium je jednorázové a uděluje se jako příspěvek na úhradu cestovních, pobytových nákladů a nákladů na účastnický poplatek. Výše celkové částky je určena součtem dílčích částek, jejichž výše závisí na následujících faktorech:

  1. země cílové destinace - výše je závislá na tom, do jaké ze tří kategorií zemí student vyjíždí (viz Příloha č. 2: Kategorizace zemí I – III)
  2. předpokládaná délka pobytu v zahraničí – výše je závislá na délce pobytu a cílové zemi a vyplácí se buď jako paušální částka na měsíc nebo denní příspěvek (viz Příloha č. 3:
    Kategorizace zemí A – C)
  3. výše účastnického poplatku na dané akci.

Student je povinen vložit do spisu žádosti v Úřadovně do 12 dnů po návratu z mobility vyplněný formulář závěrečné zprávy.

Veškeré náležitosti vyhlášeného programu jsou uvedeny v Opatření ESF MU č. 1/2019

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová (phd@econ.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.