Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

odborný pracovník – Katedra ekonomie


kancelář: 508
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6196
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Základní informace
 • Odborné zaměření:
  ekonomie dopravy, environmentální ekonomie, regionální rozvoj, veřejné finance, hodnocení dopadů projektů

  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9623-1935
  SCOPUS_ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56026761200
  Web of Science ResearcherID: A-5681-2018
Pracoviště
 • Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
  Institut veřejné správy / Centrum výzkumu neziskového sektoru
  Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova Univerzita
Funkce na pracovišti
 • Výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 07/2008 - 06/2015: Doktorské studium
  Ekonomicko–správní fakulta Masarykovy univerzity
  Program: Hospodářská politika a správa; obor: Veřejná ekonomie; titul: Ph.D.
  Disertační práce: Ekonomické hodnocení environmentálních dopadů vybraných dopravních projektů

  07/2002 - 06/2008: Magisterské studium
  Ekonomicko–správní fakulta Masarykovy univerzity
  Program: Hospodářská politika a správa; obor: Regionální rozvoj a správa; titul: Ing.
  Diplomová práce: Komparativní analýza regionální politiky v České Republice a Rakousku

  09/1998 - 05/2002: všeobecné
  Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
  Maturitní zkouška: matematika, český jazyk a literatura, angličtina, ekonomika

  Další vzdělání:
  - 02/2008: IATA Basic Airside Safety Course
  - 02/2008: Airport Coordinator Trainning - TNT Airways, S.A.
  - 02/2008: National Program of Integrated Safety Trainning Course in Civil Aviation - Václav Havel Prague Airport
Přehled zaměstnání
 • 04/2018 - ...: Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
  01/2020 - ...: Institut veřejné správy
  Masarykova univerzita; Ekonomicko-správní fakulta

  04/2017 - 03/2020: Výzkumník, Centrum výzkumu neziskového sektoru
  07/2015 - 03/2018: Odborný asistent, Katedra regionální ekonomie a správy
  09/2009 - 06/2015: Asistent, Katedra regionální ekonomie a správy
  Masarykova univerzita; Ekonomicko-správní fakulta

  01/2011 - 12/2019 : Projektový finanční ředitel/manažer
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

  03/2009 - 02/2011: Cash Management Team Member
  Infosys BPO, s.r.o.(v rámci projektu Johnson Controls, Inc.)

  02/2008 - 02/2009: Airport and Linehauls Coordinator
  03/2005 - 01/2008: Export/Import Clerk
  TNT Express Worldwide s.r.o.

Pedagogická činnost
 • Vedení bakalářských (obhájeno 21) a diplomových prací (obhájeno 50)
  Držitelé ceny děkana:
  -Tereza Lelková,3. místo, 2017, bakalářská práce: Výdaje krajů ČR do památkové péče
  Nominace na cenu děkana:
  - Barbora Ondrůšková, 2017, diplomová práce: Výdaje obcí ČR do životního prostředí
  - Matúš Holubkovič, 2017, diplomová práce: Postoj a směřování politiky ČR v oblasti podpory biopaliv
  Konzultant bakalářských (obhájeno 1) a diplomových prací (obhájeno 2)
  Oponent bakalářských (obhájeno 44) a diplomových prací (obhájeno 64)

  Výuka:
  - od 09/2018: Environmental Economy and Sustainable Development
  - 02/2009 - 06/2018: Impacts of the Transformation on the Regional Development in the Czech Republic
  - 09/2011 - 02/2018: Environmentální ekonomie
  - 09/2016 - 02/2018: Evropská unie a euroregiony
  - 09/2009 - 02/2018: Řízení a kontrola ve veřejné správě
  - 09/2009 - 02/2011: Teorie a praxe rozvoje měst a obcí
  - 02/2010 - 06/2019: Rozvoj venkova
  - 09/2016 - 02/2017: Technická infrastruktura obcí a měst
  - 09/2012 - 02/2018: Ekonomická geografie
  - 02/2010 - 06/2015: Veřejná správa
  - 09/2012 - 02/2019: Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území
Vědeckovýzkumná činnost
 • Granty:
  - 04/2021 - 07/2024: "MONITORING A OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA" (MOZEKBRNO), Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Norské fondy, výzva TROMSO, 1025/2020; role: řešitel.
  - 01/2021 - 05/2023: "PODPORA INVESTIČNÍ STRATEGIE VEŘEJNOPRÁVNÍCH KORPORACÍ, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 110974; role: člen týmu.
  - 07/2018 - 12/2022: "NOVÁ MOBILITA - VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ POPULACE" Projekt MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430; role: člen týmu.
  - 01/2020 - 12/2021: "POSILOVÁNÍM SPOLUPRÁCE OBCÍ K ŘEŠENÍM PROBLÉMU „INVISIBLE BORDER". Projekt CRR programu Interreg CZ-SK NFP304030R566; role: člen týmu.
  - 04/2018 - 04/2021: "RYCHLÁ SPOOJENÍ METROPOLITNÍCH OBLASTÍ: EKONOMICKÝ MODEL DOPADŮ (nové) DOSTUPNOSTI NA PRACOVNÍ TRH využívající BIG DATA". Projekt TAČR programu ÉTA TL01000061; role: člen týmu.
  - 04/2017 - 03/2020: "INTERAKTIVNÍ MAPA NEZISKOVÉHO SEKTORU (MAPA NNO)". Projekt MPSV programu OPZ CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215; role: člen týmu.
  - 01/2018 - 12/2018: "MĚSTA, OBCE, REGIONY: MANAGEMENT, PROCESY A INTERAKCE V TEORII A PRAXI". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0994/2017; role: člen týmu.
  - 01/2017 - 12/2017: "COST-BENEFIT ANALÝZA PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY II". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/1066/2016; role: člen týmu.
  - 01/2017 - 12/2017: "METROPOLIZAČNÍ PROCESY PŘETVÁŘEJÍCÍ TRADIČNÍ STRUKTURU MĚSTA: PŘÍKLAD BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0976/2016; role: člen týmu.
  - 01/2016 - 12/2016: "COST-BENEFIT ANALÝZA PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0997/2015; role: člen týmu.
  - 01/2016 - 12/2016: "ANALÝZA MOŽNOSTÍ PODPORY ROZVOJOVÝCH OS JAKO NÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI - DEMONSTRAČNÍ STUDIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0896/2015; role: člen týmu.
  - 01/2015 - 12/2015: "HODNOCENÍ ÚČELNOSTI ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ - PRAKTICKÁ APLIKACE A KONCEPTUALIZACE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/1197/2014; role: člen týmu.
  - 01/2014 - 12/2014: "METROPOLIZAČNÍ PROCESY – TEORIE, KONCEPTUALIZACE A APLIKACE (PŘÍKLAD BRNĚNSKÉ AGLOMERACE)". Projekt v rámci Stimulace VaV výkonu Ekonomicko-správní fakulty v rámci IRP 2014 ROZV/24/ESF/2014; role: člen týmu.
  - 01/2014 - 12/2014: "TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA REGIONÁLNÍHO HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ A JEJICH VERIFIKACE NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0768/2013; role: člen týmu.
  - 01/2013 - 12/2013: "POTENCIÁL ROZVOJE REGIONŮ A MOŽNOSTI JEHO OVLIVNĚNÍ V KONTEXTU KOHEZNÍ POLITIKY EU". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0745/2012; role: člen týmu.
  - 04/2012 - 03/2015: "PODPORA SÍTĚ EXCELENCE VÝZKUMNÝCH A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI DOPRAVY". Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0226; role: člen týmu (řešitel Centrum dopravního výzkumu).
  - 01/2012 - 12/2014: "NOVÉ METODY MODELOVÁNÍ V DOPRAVĚ". Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0227; role: člen týmu (řešitel Centrum dopravního výzkumu).
  - 01/2011 - 12/2012: "PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ JAKO ZDROJ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU A ROZVOJE REGIONŮ". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0866/2010; role: člen týmu.
  - 01/2010 - 12/2010: "PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V KONTEXTU REGIONÁLNÍ POLITIKY EU". Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0962/2009; role: člen týmu.

  Smluvní výzkum:
  - 02/2021 - 04/2021: "VIZE BUDOUCÍHO VÝVOJE OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE", investor: KORDIS JMK, MUNI/ESF/9002/2021; role: člen týmu.
  - 02/2021 - 04/2021: "INTENZITA NÁKLADNÍ DOPRAVY NA HLAVNÍCH TAZÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE", investor: KORDIS JMK, MUNI/ESF/9002/2021; role: člen týmu.
  - 11/2020 - 07/2021: "STRATEGIE ROZVOJE OBCE MOŘICE", investor: obec Mořice, MUNI/ESF/1759/2020; role: člen týmu.
  - 05/2019 - 01/2020: "ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY (PROJEKT PLAVÁNÍ CHOTĚBOŘ) A ORIENTAČNÍ CENOVÁ KALKULACE (0529/2019)", Město Chotěboř; role: člen týmu.
  - 10/2017 - 02/2018: "POTENCIÁLNÍ DOPADY REALIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO NA FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRNA", Magistrát města Brna, KAM; role: řešitel.
  - 02/2014 - 05/2014: "DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST JAKO LIMITUJÍCÍ FAKTOR ROZVOJE PODNIKÁNÍ V BRNĚNSKÉM REGIONU", Regionální hospodářská komora Brno; role: člen týmu.
  - 10/2013 - 12/2013: "SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY REKONSTRUKCE A PŘÍPADNÉHO ZKAPACITNĚNÍ PÁTEŘNÍCH SILNIC II. TŘÍDY V REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD", Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod; role: člen týmu.
  - 05/2011 - 07/2011: "KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012-2013 - část REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ HLAVNÍCH PARAMETRŮ TRHU PRÁCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJIJI"; Jihomoravský kraj; role: člen týmu.
  - 11/2008 - 12/2008:"EKONOMICKÁ ANALÝZA REALIZACE A INSTITUCIONÁLNÍ IMPLEMENTACE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY VE MĚSTĚ BRNĚ (Návrh zajištění správy ÚSES na území statutárního města Brna)", Atelier Fontes s.r.o. pro město Brno
  - 05/2007: ÉTUDE MARKETING D'OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ POUR LE CABINET DES CONSEILS INDÉPENDANT (DÉMÉNAGEMENT INDUSTRIELLE), L’Ècole de Management de Normandie; L‘Ècole Supérieure de Commerce du Havre
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 18. 2. 2019 – 18. 4. 2019: Polytechnic University of Milan, Milano, Ostatní, ITA
  • Search of potential sources including assessment of possibilities for data mining and data cleaning as well as data processing, analysis of supply based on identification of modal split (aircraft, train, bus, carpooling) on the long-distance passenger transport market, subsequent identification of price strategies of operators in intermodal competition of border effect evaluation in selected cross-border connections in the Czech Republic and its immediate vicinity, including destinations in Germany, Austria, Poland and Slovakia.
 • 7. 5. 2018 – 18. 5. 2018: University of Rijeka, Rijeka, CEEPUS, HRV
  • Education lessons have been realized in following courses: Cost-Benefit Analysis Course 1)"Cost-Benefit Analysis in Railway Transport Projects with Emphasis on TEN-T Network (the Case of Czech Republic)" Change Management Course 2)"Development Project Management with Emphasis on Environmental Changes" Management of EU Projects 3) "Cultural Tourism Projects" "Assessment of cultural tourism projects with Emphasis on Cultural Value in Czech Case Studies" 4)"EU Project Management Case Studies" "Financial Management of EU Projects with Emphasis on Public Sector Role"
  • MUNI/A/0994/2017
 • 1. 9. 2006 – 29. 6. 2007: Normandy Business School, Le Havre, Erasmus+, FRA
  • Field of Study: Management and Marketing
Universitní aktivity
 • Člen Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
  Člen Institutu veřejné správy ESF MU
  Člen komise pro SZZ - magisterský studijní obor: L´Administration Publique (od 1. 1. 2018 do 31.12.2018)
  Člen komise pro SZZ - bakalářský a magisterský studijní obor: Regionální rozvoj a správa (od 15. 5. 2010 do 30.3.2018)
  Člen komise pro SZZ - bakalářský studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch (od 6. 1. 2012 do 30.3.2018)

  Vzdělávací projekty:
  - 04/2017 - 03/2018:"Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie (DSP Regionální ekonomie)". Projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596; role: člen týmu
  - 01/2017 - 12/2017:"Modern Urban & Municipal Cultural Values Protection Approach". Projekt specifického výzkumu MUNI/FR/1213/2016; role: řešitel projektu
  - 01/2015 - 12/2015:"Modern Trends in Environmental Economics". Projekt fondu rozvoje MU MUNI/FR/1613/2014; role: řešitel projektu
  - 06/2012 - 05/2015:"Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky". Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0227; role: člen týmu
Mimouniversitní aktivity
 • Projekty:
  - 06/2008 – 09/2018 Odpovědný žalobce a dotčený subjekt ve správním řízení s městem Brnem ve výsledku vedoucím k úspěšné správní žalobě při vyjasňování pojmu “veřejná účelová komunikace” a následné vyjasnění individuálních práv a povinností jednotlivých účastníků řízení.

  Další činnosti:
  - od 09/2012: Podporovatel a aktivní partner Efeméru – Ekologické květinářství (využívající květiny z lokálních zahrad a městské divočiny)
  - od 06/2008: Podporovatel a aktivní partner urbanistky & krajinářské architektky Kláry Zahradníčkové

  Projektové finanční řízení:
  - 01/2015 - 12/2019: "AdMaS UP – ADVANCED MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNOLOGIES". Projekt národního programu udržitelnosti (LO1408);
  - 01/2015 - 12/2019: "AdMaS – ADVANCED MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNOLOGIES". Projekt OP VaVpI (CZ.1.05/2.1.00/03.0097);
  - 07/2017 - 09/2019: "VÝZKUM A VÝVOJ MECHANICKY A CHEMICKY ODOLNÝCH KOMPOZITŮ NA BÁZI CEMENTOVÝCH A NECEMNTOVÝCH POJIV A DRUHOTNÝCH SUROVIN". Projekt OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004734;
  - 06/2012 - 05/2014: "OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví". Projekt OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0012;
  - 04/2012 - 03/2015: DOPSIT "PODPORA SÍTĚ EXCELENCE VÝZKUMNÝCH A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI DOPRAVY". Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0226; (řešitel Centrum dopravního výzkumu);
  - 01/2012 - 12/2014: MODO "NOVÉ METODY MODELOVÁNÍ V DOPRAVĚ". Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0227; (řešitel Centrum dopravního výzkumu);
  - 09/2011 - 06/2014: SUPMAT "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ CENTER POKROČILÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ". Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0111;
  - 01/2011 - 12/2013: ADVASOFT "POKROČILÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE VE STAVEBNÍM INŽENÝRSTVÍ" Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0142.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana za nejlepší výsledek se společenskou relevancí (2022; 1. místo)
  Zvláštní uznání děkana za vynikající publikaci (2021)
  Cena děkana za vynikající disertační práci obhájenou v roce 2015 (3. místo)
Vybrané publikace
 • PAŘIL, Vilém, Milan VITURKA a Václav REDERER. The change of commuting behaviour with planned high-speed railways in Czechia. Review of Economic Perspectives. Warsaw: Sciendo, 2023, roč. 23, č. 1, s. 1-17. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2022-0016. Review of Economic Perspectives info
 • PAŘIL, Vilém, Barbora ONDRŮŠKOVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ a Petra ZELENÁKOVÁ. The Cost of Suburbanisation: Spending on Environmental Protection. European Planning Studies. ABINGDON (ENGLAND): ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 30, č. 10, s. 2002-2021. ISSN 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2021.2002270. European Planning Studies info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Hana FITZOVÁ, Vilém PAŘIL, Václav REDERER, Zuzana KORDOVÁ a Marek KASA. Fare Discounts and Free Fares in Long-distance Public Transport in Central Europe. Case Studies on Transport Policy. Emsterdam: Elsevier, 2022, roč. 10, č. 1, s. 507-517. ISSN 2213-624X. doi:10.1016/j.cstp.2022.01.011. Case Studies on Transport Policy info
 • PAŘIL, Vilém, Zdeněk TOMEŠ, Karolína URBANOVSKÁ a Marcel HORŇÁK. Passenger Air Traffic in Central Europe. Journal of Transport Geography. Oxford: ELSEVIER LTD, 2022, roč. 102, June, s. 1-3. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2022.103372. Journal of Transport Geography info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Martin FARBIAK. Evaluation of the usefulness and relevance criteria for high-speed railway route construction projects (case study of Czechia). Geografie. Prague: Czech Geographic Society, 2022, roč. 127, č. 4, s. 299-317. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie.2022.012. Geografie info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Jakub CHMELÍK. Multicriteria analysis of the effectiveness of high-speed rails con-struction projects: case study of the Czech Republic. Geographia Cassoviensis. Košice (Slovakia): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, roč. 16, č. 2, s. 98-112. ISSN 1337-6748. doi:10.33542/GC2022-2-02. Geographia Cassoviensis 2022(2) info
 • FITZOVÁ, Hana, Richard KALIŠ, Vilém PAŘIL a Marek KASA. Competition in long distance transport: Impacts on prices, frequencies, and demand in the Czech Republic. Research in Transportation Business & Management. AMSTERDAM (NETHERLANDS): Elsevier, 2021, roč. 41, December, s. 1-13. ISSN 2210-5395. doi:10.1016/j.rtbm.2021.100655. Research in Transportation Business & Management info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Jiří LÖW. Territorial assessment of environmental and economic aspects of planned Czech high-speed rail construction. Folia Geographica. Prešov: University of Prešov, 2021, roč. 63, č. 2, s. 135-154. ISSN 1336-6157. Folia Geographica info
 • PAŘIL, Vilém a Lucie BÁBÍKOVÁ. Výdaje českých obcí na dopravu. Geografické rozhledy. Praha: Česká geografická společnost, 2020, roč. 29, č. 4, s. 34-37. ISSN 1210-3004. Geografické rozhledy info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Evaluation of the effectiveness of high-speed rail projects in the Czech Republic in terms of their integration potential. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem, 2020, roč. 14, č. 1, s. 1-10. ISSN 1802-1115. doi:10.2478/geosc-2020-0001. GeoScape info
 • PAŘIL, Vilém a Milan VITURKA. Assessment of Priorities of Construction of High-Speed Rail in the Czech Republic in Terms of Impacts on Internal and External Integration. Review of Economic Perspectives. Brno: De Gruyter, 2020, roč. 20, č. 2, s. 217-241. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2020-0010. Review of Economic Perspectives | Volume 20: Issue 2 info
 • PAŘIL, Vilém a Dominika TÓTHOVÁ. Assessment of the burden on population due to transport-related air pollution: The Czech core motorway network. Journal of Cleaner Production. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 275, n/a, s. 123111-123124. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123111. Journal of Cleaner Production info
 • ŠAUER, Martin, Vilém PAŘIL a Milan VITURKA. Integrative Potential of Central European Metropolises with a Special Focus on the Visegrad Countries. Technological and Economic Development of Economy. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press, Lithuania, 2019, roč. 25, č. 2, s. 219-238. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/tede.2019.7555. Technological and Economic Development of Economy URL info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL, Petr TONEV, Petr ŠAŠINKA a Josef KUNC. The Metropolisation Processes - A Case of Central Europe and the Czech Republic. Prague Economic Papers. Praha: University of Economics, 2017, roč. 26, č. 5, s. 505-522. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.624. Prague Economic Papers info
 • PAŘIL, Vilém, Josef KUNC, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Milan VITURKA. Agglomeration effects of the Brno city (Czech Republic), as exemplified by the population labour mobility. Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2015, (10) 2015, č. 1, s. 66-76. ISSN 1842-5135. Geographia Technica info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects. International journal of transport economics. Pisa: Fabrizio Serra editore, 2015, roč. 42, č. 4, s. 507-528. ISSN 0391-8440. International Journal of Transport Economics URL info
 • TÓTHOVÁ, Dominika, Vilém PAŘIL a Jan TURČÍNEK. The hedonic evaluation of air quality: The case of Ostrava city. European Offroads of Social Science. Praha: TROAS, s.r.o., 2015, roč. 2015, č. 2, s. 3 - 12. ISSN 2336-2219. European offroads of social science European offroads of social science info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Nová metoda komparativního hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury (případová studie dálnic a rychlostních silnic v České republice). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: ÚÚR - MMR ČR, 2012, XV, č. 2, s. 28-34. ISSN 1212-0855. Urbanismus a územní rozvoj info

12. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.