doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc.Ing.Jaroslav Rektořík, CSc.,
  29.9.1937 v Brně,
  ženatý, 1 dítě
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Lipová 41A
  Brno PSČ 602 00 Fakulta sportovních studií, Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent na katedře společenských věd a managementu sportu, manažer na oddělení pro strategii a rozvoj na ESF
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: docent pro obor veřejná ekonomie, Maysarykova univerzita v Brně, Doc.
 • Habilitační práce na téma "Historie a současnost ekonomické dimenze křesťanství a církve. Její reflexe v ČR".
 • 1986: kandidát technických věd, strojírenská technologie, kombinované studium s oborem teorie řízení a plánování, VUT Brno,CSc.
 • Kandidátská práce "Analýza využití teorie inovací v procesu rozvoje čs. slévárenství"
 • 1973: vysokoškolské, ekonomika a řízení strojírenské výroby, VUT Brno,Ing.
 • Téma diplomové práce:"Rozpočetnictví a kalkulace a jejich uplatnění v systému řízení a hospodaření podniku"
 • 1984: pedagogika,Krajský pedagogický ústav v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2012 - doposud: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, manažer v oddělení pro strategii a rozvoj 2012 - doposud: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, docent na katedře společenských věd a managementu sportu 2010 - 2012: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, docent na katedře veřejné ekonomie 2008 - 2010: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, proděkan pro strategii a rozvoj
 • září 2004 - prosinec 2004: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, děkan
 • 2002 - 2007: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, proděkan pro prezenční studium a sociální záležitosti studentů
 • 2000: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, docent
 • 1999-2002: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, proděkan pro studijní činnost
 • 1994-1999: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, odborný asistent
 • 1993: BSS, s.r.o., ředitel závodu
 • 1992-dosud: živnostenský list na činnost ekonomických a organizačních poradců
 • 1990-1992: Roučka Slatina, a.s. vedoucí závodu
 • 1958-1989: Sigma Slatina, k.p., postupně plánovač, dispečer, vedoucí provozu, vedoucí podnikového plánování
Pedagogická činnost
 • Prezenční a kombinované bakalářské, navazující prezenční a kombinované magisterské studium, přednášky základy statistiky, projektový management (2012 - 2015) Prezenční bakalářské, navazující magisterské a magisterské studium
 • přednášky
  ekonomika veřejného sektoru, kontrola ve veřejném sektoru, krizové řízení ve veřejné správě, ekonomika technické infrastruktury; ekonomika neziskových organizací (1996-2012); daně a jejich správa (1995-1996); ekonomika bydlení (1995-2002); ekonomika školství, ekonomika kultury a masmedií (1996-2000); ekonomika státních orgánů (1997-1999)
 • kombinované bakalářské studium
  ekonomika technické infrastruktury, krizové řízení ve veřejné správě, kontrola ve veřejném sektoru I; ekonomika veřejného sektoru (1996-2006), ekonomika neziskových organizací (1997-2004); odhady nemovitostí (1999-2002)
 • vedení bakalářských a diplomových prací
 • vedení doktorských prací
 • od akademického roku 1997/1998 doposud: vedení průměrně pěti diplomových prací a čtyř bakalářských prací
 • školitel doktorandů: 1998 - doposud 15 doktorandů, 5 získalo titul Ph.D.
 • od roku 1997 doposud: člen zkušební komise u státních závěrečných zkoušek magisterského a bakalářského studia na katedře veřejné ekonomie ESF MU Brno, na VŠB-TU Ostrava a na EU Bratislava
 • od roku 2000 doposud: člen zkušební komise doktorského studia oboru veřejná ekonomie na ESF MU Brno a od roku 2002 doposud na VŠB-TU Ostrava
 • od roku 2003 doposud: lektor Institutu veřejné správy ESF MU pro vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků
 • 1976-1984: externí učitel předmětu ekonomika na Strojírenské průmyslové škole pro pracující, Sokolská 1, Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1995: Grant MPSV "Role sociálního pracovníka v měnících se podmínkách". Spoluřešitel.
 • 1995-1996: Grant GA ČR "Metody objektivizace výdajů vybraných položek státního rozpočtu - kapitola Objektivizace výdajů na církve a náboženské společnosti". Spoluřešitel.
 • 1996: Projekt Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT "Analýza činností a návrh na financování základních a středních škol v Jihomoravském regionu". Spoluřešitel.
 • 1996-1997:Interní grant MU ESF "Učební plán jako podmínka kvality absolventa ESF MU". Spoluřešitel.
 • 1997: Projekt Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT (189/97) "Veřejná ekonomie na pedagogických, filozofických a lékařských fakultách". Spoluřešitel.
 • 1998: Grant GA ČR (402/97/0763) "Specifika auditu veřejného sektoru a nevládních neziskových organizací.Teoreticko-metodologická východiska". Hlavní řešitel.
 • 1997-1998: Grant Nadace Open Society Fund Praha " Překlad a vydání odborné publikace M.Schaad - Neziskové organizace v ekonomické teorii". Nositel grantu.
 • 1998-1999: Grant MPSV ČR (01-24/96 RV 33) " Sociální opatření v rámci koncepce dostupného (zejména nájemného) bydlení s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem". Řešitel.
 • 1998: Grant Ministerstva zahraničí ČR (2/6/98) "Česká republika (Československo) ve VS a NATO - obrana a ekonomické implikace. Spoluřešitel pro oblast obranné technické infrastruktury.
 • 1999: Grant MPSV ČR (01/36/98) Institucionální možnosti minimalizace vlivu šedé ekonomiky na trh práce". Spoluřešitel.
 • 1999: MŠMT FR VŠ (PG 98220) " Letní kolokvium veřejné ekonomie (změna na vydání Příručky pro zastupitele měst a obcí). Řešitel.
 • 1999: Grant GA ČR (402/98/1024) " Faktory efektivnosti veřejného sektoru". Spoluřešitel.
 • 1996-1999: Vnitřní grantový systém ESF MU " Ekonomické postavení církví". Řešitel s výstupem formou habilitační práce.
 • 1999: Grant PHARE CBC "Porovnání ekonomických a legislativních podmínek pro činnost neziskových organizací v ČR, Rakousku a SR". Řešitel.
 • 1999-2004:Výzkumný záměr MŠMT "Faktory efektivnosti regionů ČR". Spoluřešitel.
 • 2001-2006:Výzkumné projekty pro MF ČR "Financování a kontrola vynaložených disponibilních zdrojů pro řešení následků mimořádných událostí"
 • 2002-2003 spoluřešitel Česko-Slovenského projektu "Komparace faktorů efektivnosti rozvoje odvětví veřejného sektoru v Jihomoravském a Bratislavském kraji"
 • 2003: spoluřešitel rozvojového a transformačního projektu MŠMT pro akreditaci studijního bakalářského oboru "Evropská hospodářská, správní a kulturní studia" ve spolupráci s FF a PF MU
 • 2006 - 2008: člen řešitelského kolektivu Centra výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky na ESF MU - MŠMT
 • 2007: Rozvojový projekt MŠMT-Zapojení studentů do řešení problémů praxe s využitím spolupráce MU a organizací odběratelské sféry (soukromý a veřejný sektor) při vedení, oponování bakalářských, diplomových a disertačních prací s cílem zvyšování zaměstnatelnosti jejich autorů a využití výsledků prací v reálných inovačních procesech - řešitel
 • 2007: Projekt MV - Vzorový program pro vzdělávání vrcholového managementu veřejné správy, spoluřešitel
 • 2008: Projekt MV - Analýza vzdělávacích potřeb územní veřejné správy podle působnosti samosprávného orgánu - spoluřešitel
 • 2008: Rozvojový projekt MŠMT Inovace v rozvoji praxí a stáží studentů prezenčního studia - řešitel
 • 2009 – 2010: spoluřešitel projektu VÚV TGM (SP/1c2/121/07) „Risk Flood Hazard Maps in the CR“ 2012 - 2014: hlavní manažer projektu M00200 Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech, OP CÍL Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika na ESF MU 2014: manažer v projektu CZ.1.07/2.2.00/28/0221 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS MU. 2014-2015: manažer v projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0227 Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, ESF MU. 2012, 2013, 2014, 2015: řídící projektu IRP MU za ESF MU Podpora realizace a koordinace ukončení a udržitelnosti projektů OP, příprava na nové programové období. 2015: řešitel IRP 31307 Posilování projektově orientované výuky na FSpS
Akademické stáže
 • 1995 - 1996: 2x odborná stáž na Ministerstvu financí ČR
 • 1997 - Kantonální a magistrátní organizace (technická infrastruktura, bydlení, nezisové organizace) Curych, Dietikon, Vysoká technická škola, Švýcarsko
 • 1998 - Univerzita Fribourg, problematika ekonomiky a řízení neziskových organizací, spolupráce při aplikaci jejich modulu vzdělávání v ČR. (Výsledek spolupráce - zavedení specializace "Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací" do kombinovaného bakalářského studia na ESF MU od ak.roku 2000/2001).
Universitní aktivity
 • 2014 - doposud: člen Vědecké rady Fakulty sportovních studií MU 1999 - doposud: člen Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU
 • 2008 - 2010: proděkan pro strategii a rozvoj
 • 2006 - 2012: místopředseda oborové komise v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Veřejná ekonomie 1999 - 2007: předseda fakultních komisí: pro studium, stipendijní a kolejní
 • 1999 - 2007: člen Kolejní komise Masarykovy univerzity
 • 2001 - 2006: Předseda ediční rady fakulty
Mimouniversitní aktivity
 • 1999 - 2001: člen Koordinační poradní skupiny MMR ČR pro Ústav územního rozvoje (rozpočtová organizace MMR)
 • 1998 - 2000: člen odborné skupiny k problematice právních úprav neziskového sektoru Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organzace
 • 1997 - doposud: člen Asociace veřejné ekonomie ČR a SR
 • 2002 - doposud: člen komise pro SDZ, VŠB-TU Ostrava, EF 1999 - 2000: člen Pedagogické rady rozpočtové organizace MV ČR "Institut místní správy"
 • 1997 - 2004: člen České společnosti pro rozvoj bydlení
 • 2000 - 2002: člen Komise expertů ministra kultury pro řešení vztahu státu a církví ČR
 • 2003 - 2006: člen vědecké rady Fakulty tělesné kultury a sportu, Univerzity Palackého v Olomouci 2002 - 2007: člen pedagogického kolegia Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR
 • 2002 - 2006: zástupce MU Brno ve Vzdělávacím konzorciu KU Praha, MU Brno, UP Olomouc"
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004 - Plaketa vězeňské služby ČR II. stupně
 • 2006 - Plaketa Vězeňské služby ČR I. stupně
 • 1998 - člen organizačního výboru Mezinárodní konference pořádané MU ESF na téma"Univerzity v přípravě ekonomů na vstup do Evropské unie" v Brně
 • 1996 - člen organizačního výboru V. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně
 • 1995 - člen organizačního výboru Mezinárodní konference pořádané MU ESF "Vysokoškolské vzdělávání ekonomického, manažerského a podnikatelského zaměření" v Brně
 • 1986 - člen organizačího výboru 53. Mezinárodního světového slévárenského kongresu v Praze
 • 1998- odpovědný redaktor pro vydání překladu knihy M.Schaad "Neziskové organizace v ekonomické teorii"
 • 1998 - odpovědný redaktor pro vydání publikace (náklad 4.000 ks)"Příručka pro zastupitele měst a obcí"
 • 2002 - odpovědný redaktor pro vydání čtyř dílů publikace (náklad á 1.000 ks) "Jak řídit kraj, město a obec"
 • 2003 - editor publikace "Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC" (náklad 1.000 ks)
Vybrané publikace
 • MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. 237 s. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7. info
 • BAKOŠ, Eduard, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Povodně velkého rozsahu. In Mareš, M., Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. s. 157-174. První. ISBN 978-80-86929-92-7. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jaroslav HLAVÁČ. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2012. 104 s. ISBN 978-80-86929-79-8. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Marek PAVLÍK. Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy? In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. první. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2009. s. 140-154. ISBN 978-80-7399-657-4. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Eduard BAKOŠ. Diskuse k vývoji a pojetí kritické infrastruktury. In Finanční a ekologické aspekty krizových situací. První. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 169-179. ISBN 978-80-210-4997-0. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Vybrané problémy financování katastrofických rizik a filozofie řešení výzkumu 2007. In Návrh implementace specifických nástrojů a metod financování procesu prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo MU velkého rozsahu v případě, kdy lze území prostorově vymezit. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 5-11, 102 s. ISBN 978-80-210-4528-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a David PÓČ. Synergické efekty při zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol a zaměstnavatelů s využitím evropských fondů. In Konkurenceschopnost podnikůˇčást III. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 41-52. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Význam a strukturní diverzifikace možné spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 131-143, 12 s. ISBN 978-80-210-4671-9. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a David PÓČ. Proč podporovat spolupráci vysokých škol s odběratelskou sférou. Realizace praxí, stáží a projektů. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 75-82, 13 s. ISBN 978-80-210-4760-0. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Východiska výzkumu. Implikace, závěry a doporučení. In Metodika synergického oceňování území, které může být zasaženo MU velkého rozsahu v případech, kdy lze území vymezit. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-9, 71-76, 11 s. ISBN 978-80-210-4236-0. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Eduard BAKOŠ. Financování katastrofických rizik jako globální problém. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 156-167, 11 s. ISBN 978-80-210-4395-4. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Eduard BAKOŠ a František KŘIVÁNEK. Návrhy na implementaci specifických nástrojů a metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze území prostorově vymezit. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, František KALOUDA, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Eduard BAKOŠ. Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Problémové okruhy projektu. Výstupy projektu a stanovení cíle. In Přístupy a východiska pro oceňování potenciálně zasažených území mimořádnou událostí velkého rozsahu. První. Brno: Masarykova univerzita + Ministerstvo financí, 2006. s. 4-11, 88-90, 90 s. ISBN 80-210-3925-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě. Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK a Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s. 38 - 50, 64 s. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Ovlivňují institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací principy jejich řízení? In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 152-166, 14 s. ISBN 80-210-3956-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Institucionální zázemí pro strategické řízení rozvoje lidských zdrojů v JMK a komunikace mezi aktéry. In Management územní samosprávy s důrazem na využití nástroje zvyšování příjmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků. První. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 175-188. ISBN 80-210-3957-4. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Základy ekonomie sportu. První. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. Ekonomie. ISBN 80-86929-04-3. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Zapojení vysokých škol do přípravy a realizace strategických dokumenů regionů - podmínka rozvoje inovačních aktvit. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 40 s. Workong Papers č. 24/2006. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Role veřejné správy a vysokých škol v procesu rozvoje lidských zdrojů - fenomén konkurenceschopnosti. In Česká ekonomika v procesu globalizace- Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. První. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 115-.121, 7 s. ISBN 80-210-4086-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Úvod. Deskripce vybraných typů mimořádných událostí velkého rozsahu, při nichž je vyhlášen krizový stav -radiační havárie. Závěr. In Financování a kontrola jako důležitý nástroj zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 4-10, 66-75, 17 s. ISBN 80-210-3621-4. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Stanislav KUTÁČEK. Kontrola jako nástroj řízení a podmínky efektivnosti veřejného sektoru a místo NKÚ v tomto procesu. In STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 25-43, 18 s. ISBN 80-210-3623-0. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Jiří ŠPALEK a František SVOBODA. Kvalifikace pracovníků veřejné správy jako faktor rozvoje regionu. In STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 69-85, 18 s. ISBN 80-210-3623-0. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Podíl ESF MU na vzdělávání pracovníků veřejné správy v problematice mimořádných událostí a krizových stavů. In Zvládání krizí s podporou obranného průmyslu. 1. vyd. Brno: Univerztita obrany, 2005. s. 211-216, 291 s. ISBN 80-85960-96-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Mohou terorismus a krize ovlivnit partnerství, případně konkurenční prostředí veřejného a soukromého sektoru? In Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 19-přehled anotací, 7 s. ISBN 80-210-3764-4. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Přístup k inovacím v České republice. Současný stav a možné změny. Brno: CVKSČE MU, 2005. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav REKTOŘÍK. Pozitiva a negativa konkurenčního prostředí ve veřejném sektoru. In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004. s. 27-43, 246 s. ISBN 80-210-3359-2. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., Odborné vydavatelství, 2004. 250 s. ISBN 80-86119-83-1. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jaroslav MARYÁŠ, David ŠPAČEK, Petr TONEV a Ondřej ČÁSTEK. Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy. První. Praha Ministerstvo vnitra: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 260 s. Projekt VA20042004003. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru. prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 86 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Oblast technické infrastruktury a ŽP - zvláštní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC-IV. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 67 s. ISBN 80-210-3545-5. info
 • STRECKOVÁ, Yvonne a Jaroslav REKTOŘÍK. Kvalifikavce pracovníků jako základní vnitřní faktor efektivnosti věřejného sektoru a rozvoje regionů. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. První. Brno: MU Brno, 2003. s. 12-21, 197 s. ISBN 80-210-3074-7. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Jaroslav REKTOŘÍK. Financování veřejných programů pro krizové stavy na příkladu povodní v ČR v roce 2002. In Finanční politika a optymálny system zdaňovania vo vazbe na efektivnosť fungovania ekonomiky. První. Bratislava (SR): EU Bratislava, 2003. s. 625-636, 716 s. ISBN 80-225-1750-X. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Uplatnění multifunkční matice v řízení finančních zdrojů v krizovém řízení. Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. - editor. In Veřejná ekonomika a správa 2003 - VŠB-TU Ostrava. První. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 1-9. ISBN 80-248-0430-1. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola ve veřejném sektoru a veřejné správě. Doc. Ing. Jan Tománek, CSc. - editor. In Veřejná ekonomika a správa 2003. První. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 10 - 29, 19 s. ISBN 80-248-0430-1. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Yvonne STRECKOVÁ. Stanovování cílů, plánování, organizování. Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 18 s. Učebnice. ISBN 80-210-3278-2. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejné správě. Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. První. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2003. 19 s. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o. K Motelu 124, Praha 4, 2003. 212 s. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení. Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 11-17, 6 s. ISBN 80-86119-72-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Pojetí a druhy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský-vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, a.s.r., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 24-27. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 32-44, 12 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 44-64, 20 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Korupce a etika ve veřejném sektoru a veřejné správě. Doc.Ing. J.Rektořík, Doc.PhDr.J.Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 160-168, 8 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Struktura odvětví veřejného sektoru. Doc.Ivan Malý, Doc. R. Sivák - editoři. In Rozvoj veřejného sektoru. První. Brno-Bratislava: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 19-32, 13 s. ISBN 80-210-3268-5. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Konference: Možnosti kontroly disponibilních zdrojů uplatňovaných v režimu mimořádných událostí. Ing. František Křivánek - kooperace, Ing.S.Kutáček- technická spolupráce. 2003. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Teoreticko-metodologické a praktické aspekty využití auditů při kontrole efektivity rozpočtování disponibilních zdrojů veřejnou správou v krizovém managementu. První. Brno: Ministerstvo financí ČR, 2003. 22 s. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Určování a měření efektivnosti ve vybraných segmentech odvětví justice. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 148-166. ISBN 80-210-2537-9. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Aplikace faktorů efektivnosti ve vybraném odvětví veřejného sektoru a jeho segmentu - justice a vězeňská služba. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: MU, 2001. s. 68-85. ISBN 80-210-2571-9. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně ekonomických věd. Národohospodářský obzor. Brno: MU Brno, SU Karviná, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 78-80. ISSN 1213-2446. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem, 2001. s. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Hana JURAJDOVÁ, Jiří WINKLER, Mirka WILDMANNOVÁ a Vladimír HYÁNEK. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a veřejné správy. 2000. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 26-45. ISBN 80-210-2302-3. info
 • STRECKOVÁ, Yvonne a Ivan MALÝ. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. první vydání. Brno: Computer Press, 1998. 214 s. Ekonomie. ISBN 80-7226-112-6. info

10. 5. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.