doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

docent – Katedra podnikového hospodářství


kancelář: 537
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7870
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství, ESF MU
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995-2000 inženýrské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor obchodní podnikání, diplomová práce na téma Vývojové tendence systémů managementu kvality.
 • 1998-1999 dálkové studium na FernUniversität Hagen (Německo), obor podnikové hospodářství
 • 1999-2000 stáž na Fachhochschule für internationale Wirtschaftsbeziehungen Eisenstadt (Rakousko) se zaměřením na marketing a logistiku.
 • 2000-2004 doktorské studium na Katedře podnikového hospodářství ESF MU, současně vysokoškolský asistent. Téma disertační práce - Zpětná logistika v koncepci Supply Chain Managementu.
 • 2012 - habilitace, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2001 - 2004 Asistent asistent na ESF MU
 • 2004 - 2012 Odborný asistent na ESF MU
 • od 2012 - Docent na ESF MU
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů: Provozní management, Logistika a přeprava, Podniková logistika, Systémy řízení podniku, Ekonomika a řízení podniku, Business Logistics and Transportation, Corporate Management System, Operations management, Úspěšné environmentální projekty I, Tvorba environmentálního podnikatelského záměru, Marketingový výzkum - případové studie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2000 - 2002 Multifaktorová analýza úspěšnosti podniků - člen řešitelského kolektivu výzkumného úkolu GAČR
 • 2001 - 2002 spoluúčast na řešení výzkumu Implementácia marketingových teórií a prístupou v podnikovej praxi Slovenskej a Českej republiky.
 • 2005 - 2007 Identifikace sektorových klastrů v regionu jižní Moravy - člen řešitelského kolektivu výzkumného úkolu GAČR
 • 2005 - Faktory ovlivňující osvojení mobilních služeb: mezikulturní porovnání - hlavní řešitel vnitrokatedrového výzkumného úkolu
 • 2005 – 2006 A cross–cultural comparison of mobile gaming adoption - projekt ve spolupráci s Univerzitou Madrid, spoluřešitel
 • 2006 - Kulturní odlišnosti v elektronických médiích - hlavní řešitel vnitrokatedrového výzkumného úkolu
 • 2006 – 2007 Global website positioning - projekt ve spolupráci s Univerzitou Madrid), spoluřešitel
 • 2007 - CSR-reporting českých a slovenských podniků - spoluřešitel vnitrokatedrového výzkumného úkolu
 • 2008-doposud - Tvorba hodnoty ve zpětných tocích - spoluřešitel vnitrokatedrového výzkumného úkolu
 • 2013-2015 - Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty, výzkumný projekt GA ČR, řešitel
 • 2016-2018 - Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování, výzkumný projekt GA ČR, řešitel
 • 2018 - Recipss - the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 776577-2.
Akademické stáže
 • FH Eisenstadt, Rakousko,1 999
 • Seminář Erfolgsfaktoren der Zusammenschlussen, WU Wien, 2000
 • Universität Konstanz, Německo - September 2001
 • FH Eisenstadt, Rakousko - květen 2002, letní škola
 • WU Wien, Rakousko - červenec 2002, letní škola
 • POLNET, Summerschool at Universität Konstanz, Germany
 • The Challenging World of Business: Strategies and Perspectives, Summerschool at Riga Technical University, Latvia
Univerzitní aktivity
 • 2006 - 2008 Spoluorganizátor projetku EkoInkubátor (Evropský soc. fond, OP RLZ 3.2)
 • od 2009 Spoluorganizátor projetku EkoInkubátor(Evropský soc. fond, OP VK)
 • od 2009 člen odborné rady projektu PREFEKT (Evropský soc. fond, OP VK)
 • Od 2009-2014 člen Akademického senátu MU
 • Od 2010 člen Akademického senátu ESF MU
 • od 2012 člen Programové rady bc. a nMgr. studijního programu Podniková ekonomika a management, ESF MU
 • od 2012 člen Oborové rady doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management, ESF MU
 • od 2020 člen Oborové rady doktorského studijního programu D-ES_ Environmentální studia, FSS MU
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2008 - externí hodnotitel slovenské Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
 • 2014 Člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu - SHVb) Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
 • Od 2017 - Hodnotitel v programu hodnoceni výzkumu - metodika "M17+"
 • od 2021 - hodnotitel pro TAČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009 - Cena děkana ESF za rok 2009 v kategorii pro akademické zaměstnance
 • 2012 - Cena děkana ESF za rok 2012 v kategorii pro akademické zaměstnance za nejlepší vědecký článek (spoluautorství)
 • 2013 - Honorable mention award za článek prezentovaný na VI. International Tourism Congress v Peniche (Portugalsko)
 • 2022 - MUNI Scientist Award
Vybrané publikace
 • KLAPALOVÁ, Alena, Michal PLAČEK, Radoslav ŠKAPA a Gabriela VACEKOVÁ. Pain points and challenges of cores return management among German and French automotive aftermarket companies (in press). European Journal of International Management. 2020. ISSN 1751-6757. doi:10.1504/EJIM.2020.10029429. URL info
 • ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. The Effectiveness of Reverse Logistics: the empirical test of its factors for product returns reduction. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2019, roč. 67, č. 1, s. 86-104. ISSN 0013-3035. URL info
 • KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Reverse Logistics: The Difference between Service and Manufacturing Industry. In Levent Altinay and Surya Poudel. Enhancing Customer Experience in the Service Industry: A Global Perspective. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 103-130. ISBN 1-4438-8496-0. URL info
 • ŠKAPA, Radoslav. The impact of process and knowledge management on perceived effectiveness of reverse logistics. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. s. 412-419. ISBN 978-1-910810-77-4. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Managerial factors of effective reverse logistics. In JC Spender, Giovanni Schiuma, Vito Albino. IFKAD 2015. 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics.Culture, Innovation and Entrepreneurship: Connecting the Knowledge Dots. Bari: Institute of Knowledge Asset Management, University of Basilicata, 2015. s. 2001-2009. ISBN 978-88-96687-07-9. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics as sustainable tool in tourism industry: Scope and motivation. European Journal Of Tourism, Hospitality and Recreation. Peniche: ESTM - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, 2014, roč. 5, č. 1, s. 139-158. ISSN 2182-4916. URL info
 • ŠKAPA, Radoslav. Relationship between knowledge management and effectiveness of reverse flows management. In Daniela Carlucci, JC Spender, Giovanni Schiuma. IFKAD 2014 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics - Knowledge and Management Models for Sustainable Growth. Matera: Institute of Knowledge Asset Management (IKAM) Arts for Business Institute University of Basilicata, 2014. s. 641-655. ISBN 978-88-96687-04-8. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Formalized Planning and Its Connection With the Development of Reverse Logistics: the Case of Services. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 4, s. 749-755. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462040749. URL info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics as sustainable tool in tourism industry: scope and motivation. In João Paulo Jorge. VI International Tourism Congress - the Image and Sustainability of Tourist Destinations. 1. vyd. Peniche, Portugal: School of tourism and maritime technology, 2013. s. nečíslováno, 22 s. ISBN 978-989-97395-1-2. Elektronická verze sborníku info
 • KLAPALOVÁ, Alena, Michal KRČÁL a Radoslav ŠKAPA. Efektivnost v systému zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 83 s. ISBN 978-80-210-6600-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6600-2013. Munishop Flexibooks info
 • ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Reverse Logistics in Czech Companies: Increasing Interest in Performance Measurement. Management Research Review. Emerald Group Publishing Limited, 2012, roč. 35, č. 8, s. 676 - 692. ISSN 2040-8269. doi:10.1108/01409171211247686. Reverse Logistics in Czech Companies: Increasing Interest in Performance Measurement info
 • ŠKAPA, Radoslav. Application of the theory of planned behavior to fraudulent returning. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, LX, č. 7, s. 379-386, 7 s. ISSN 1211-8516. URL info
 • KLAPALOVÁ, Alena, Radoslav ŠKAPA a Michal KRČÁL. Specifika řízení zpětných toků. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 134 s. ISBN 978-80-210-6076-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6076-2012. Munishop Čítárna Munispace info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reklamační politika a její ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 190 s. ISBN 978-80-210-6123-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6123-2012. Čítárna Munispace Munishop info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics in the Czech Republic: barriers to development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, LIX, č. 4, s. 363-369. ISSN 1211-8516. URL info
 • ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Řízení zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 105 s. ISBN 978-80-210-5691-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5691-2011. Fulltext na Munispace info
 • ŠKAPA, Radoslav. Vybrané aspekty chování spotřebitelů ve vztahu k reklamační politice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 183 s. Habilitační práce. info
 • OKAZAKI, Shintaro, Andras BAUER, Rafal OHME a Radoslav ŠKAPA. How Multinational Enterprises Develop their Advertising Strategies in New EU Member States: A qualitative view. In Advances in Advertising Research (Vol. 1): Cutting Edge International Research. Ralf Terlutter, Sandra Diehl, Shintaro Okazaki (eds.). 1. vyd. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2010. s. 37-46. European Advertising Academy. ISBN 978-3-8349-2111-6. URL info
 • ŠKAPA, Radoslav a Eva KUBÁTOVÁ. Quality of Buyer-Seller Relationships from Value Creation Perspective. Portuguese Journal of Management Studies. Lisboa: ISEG, Technical University of Lisbon, 2009, XIV, č. 2, s. 163-175. ISSN 1647-2225. URL info
 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Understanding Brand Web Site Positioning in the New EU Member States: The Case of the Czech Republic. In Raisinghani, Mahesh S. (ed.), Handbook of Research on Global Information Technology Management. Hershey, New York (US): Idea Group Reference, 2008. s. 99-117. 1. ISBN 978-1-59904-875-8. URL info
 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Expanding the Borderless Frontier: International Website Brand Strategies in the New EU Member States. In F. Costa Pereira, J. Veríssimo & P. Neijens (Eds.), New Trends in Advertising Research. 1. vyd. Lisbon: Silabo Publishers, 2008. s. 357-370. 1. ISBN 978-972-618-493-5. URL info
 • OKAZAKI, Shintaro, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. Capturing Global Youth: Mobile Gaming in the U.S., Spain, and the Czech Republic. Journal of Computer-Mediated Communication. Oxford: Blackwell Publishing, 2008, roč. 13, č. 4, s. 827-855. ISSN 1083-6101. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Insight into Corporate Social Responsibility practices of Czech companies. Journal of Global Strategic Management. Istanbul: Int. Strateg. Manag. and Managers Assoc., 2008, roč. 2, č. 3, s. 47-57. ISSN 1307-6205. URL info
 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Understanding Brand Web Site Positioning in the New EU Member States: The Case of the Czech Republic. In Bandyopadhyay, S. (ed.), Contemporary Research in E-Branding. 1. vyd. Hershey, New York (US): Idea Group Reference, 2008. s. 193-215. 1. ISBN 978-1-59904-813-0. URL info
 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Global web site standardization in the new EU member states: Initial observations from Poland and the Czech Republic. European Journal of Marketing. Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited, 2008, roč. 42, 11/12, s. 1224 - 1245. ISSN 0309-0566. URL info
 • OKAZAKI, Shintaro, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. Global Youth and Mobile Games: Applying the Extended Technology Acceptance Model in the U.S.A., Japan, Spain, and the Czech Republic. In Advances in International Marketing. 1. vyd. Oxford, Amsterdam, San Diego: Elsevier Ltd., 2007. s. 253-270. Volume 18: Cross-Cultural Buyer Behavior. ISBN 978-0-7623-1412-6. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Insight into Corporate Social Responsibility practices of Czech companies. In Advances in Crafting Business Strategies for National and International Markets. 1. vyd. Antalya: Beykent University, Gebze Institute of Technology and Canakkale Onsekiz Mart University, 2007. s. 916-925. ISBN 978-975-01-3970-3. info
 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Global website positioning in Poland and the Czech Republic: Preliminary findings. In Peter Nijens (ed.), Proceedings of the 6th International Conference on Research in Advertising. 1. vyd. Lisabon: Polythecnic Institute Of Lisbon – Escola Superior De Comunicação Social, 2007. s. 50-60, 14 s. ISBN 80-210-4133-1. info
 • OKAZAKI, Shintaro, Javier ALONSO, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. Modeling consumer behavior in mobile commerce from the perspective of wireless Internet adoption: A comparative analysis of Japan, Spain, and the Czech Republic. The Murata Science Foundation Research Report. Tokyo: Murata Science Foundation, 2007, roč. 21, č. 2007, s. 113-115. ISSN 0919-3383. URL info
 • OKAZAKI, Shintaro, Javier ALONSO, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. A cross-cultural comparison of mobile gaming adoption: From the perspectives of consumer behavior. The Telecommunications Advancement Foundation Annual Research Report. Tokyo: Telecommunications Advancement Foundatio, 2006, roč. 21, č. 1, s. 225-235, 10 s. ISSN 0918-7332. URL info
 • HÁLEK, Ivan, Dagmar PALATOVÁ a Radoslav ŠKAPA. Systémy řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 123 s. ISBN 80-210-3650-8. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Ekomarketingové strategie firem. Praha: Economia, 2005. info
 • VIESTOVÁ, Kristína, Jana ŠTOFILOVÁ, Milan ORESKÝ a Radoslav ŠKAPA. Lexikón logistiky. 1,. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. 266 s. 1. ISBN 80-225-2007-1. info
 • OLGYAIOVÁ, Kristina, Eva PONGRÁCZ, Teemu MIKKOLA, Radoslav ŠKAPA a Riitta L. KEISKI. Attitudes toward waste minimization in Finland and Czech Republic - Barriers and drivers. In Waste minimization and utilization in Oulu region: Drivers and constrains. RESOPT closing seminar. 1. vyd. Oulu: University of Oulu, 2005. s. 85-109. ISBN 951-42-7792-9. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 82 s. ISBN 80-210-3848-9. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika v koncepci Supply Chain Managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 178 s. Disertační práce. info
 • ŠKAPA, Radoslav. The concept of logistic infrastructure of candidate countries after the EU-enlargement. In Long term strategies for the Central and Eastern European Candidate countries after their entry to the EU. 1. vyd. Wien: IDM, 2003. s. 101-108. info
 • FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 158 s. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Skrytý potenciál reverzní logisitky. Praha: ECONOMIA, a.s., 2002. Logistika. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Strategie zeleného marketingu. Praha: Economia, 2002. Moderní řízení. info

8. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.