Vedení Ekonomicko-správní fakulty MU

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

děkan

Profesor Antonín Slaný stál u zrodu fakulty v roce 1991. Postupně prošel řadou funkcí – vedl Katedru ekonomie, zastával post proděkana pro studium a v roce 1999 se stal děkanem fakulty. V letech 2004 – 2011 působil ve vedení univerzity, zastával funkci prorektora Masarykovy univerzity. V současné době opět vede fakultu v rámci svého druhého funkčního období (děkanem je od roku 2012).

K jeho odborným zájmům patří zejména otázky hospodářské politiky. Profesorem v tomto oboru se stal v roce 2005. Profesor Slaný je autorem řady publikací, mj. i oblíbené učebnice Makroekonomická analýza a hospodářská politika. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se zabývá především otázkami konkurenceschopnosti ekonomiky, politickými aspekty v období ekonomické krize a problematikou financování vysokých škol.

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

proděkan pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání

doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace

Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy a marketing

Ing. Petr Smutný, Ph.D.

proděkan pro zahraniční vztahy

Ing. Jan Slezák

tajemník

Tajemník je zástupcem děkana ve svěřených oblastech činností, kterými jsou pracovně-právní záležitosti neakademických zaměstnanců; rozpočtové řízení a rozpočtová kontrola; veřejné zakázky zadávané fakultou; zpracování účetní závěrky; finanční kontrola; správa majetku; výstavba, údržba a opravy; provoz fakulty; provozně-technický rozvoj fakulty; bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.

Pravomoci a odpovědnosti tajemníka podrobně popisuje Organizační řád fakulty.