Stránky institutů jsou ve výstavbě

Opatřením děkana č. 7/2017 byly na fakultě zřízeny dva výzkumné instituty. Na katedře veřejné ekonomie výzkumný institut pod názvem Institut pro udržitelnost a cirkularitu a na katedře financí výzkumný institut pod názvem Institute of Financial Complex Systems.

Cílem výzkumných institutů je:

  • podpořit spolupráci kvalitních výzkumných týmů působících na fakultě tak, aby byla zvýšena jejich konkurenceschopnost v rámci ČR, a přispět k výchově mladých výzkumníků především prostřednictvím řešení různých grantových titulů,
  • soustředit výzkumné kapacity na interdisciplinární výzkumnou činnost zastřešenou institutem, který zajistí účinnější a efektivnější spolupráci mezi jednotlivými katedrami, fakultami MU a univerzitami nejen v rámci ČR, ale i ve světě,
  • zlepšit publikační výkonnost v měřitelných metrikách v souladu s aktuálně platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Aktuálně probíhají výběrová řízení na pozice ředitelů těchto institutů.