Zprávy z jednání disciplinární komise

Zprávy z jednání z roku 2019

Zasedání disciplinární komise ESF MU 24. července 2019

Místo jednání: Malá zasedací místnost Děkanátu Ekonomicko-správní fakulty

Program jednání disciplinární komise:

 • 15:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření hrubého chování vůči zaměstnancům a studentům MU a vážného porušování vnitřních předpisů MU (č.j. MU-IS/124987/2019/957934/SUKB)

Disciplinární komise projednala případ podezření ze spáchání disciplinárního přestupku spočívajícího v hrubém chování vůči zaměstnancům a studentům MU a vážném porušování vnitřních předpisů MU. Na základě předložených důkazů a vyjádření dotčeného studenta disciplinární komise rozhodla, že student spáchal disciplinární přestupek podle článku 2, odstavec 2, písmeno i), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise se následně jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 12, odstavce 1, písmene a) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci napomenutí. Návrh sankce napomenutí zohledňuje studentův přístup k projednávanému případu a tato sankce je ze strany komise vnímána i jako podnět studentovi, aby se snažil podobným situacím vyvarovat.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 17. června 2019

Místo jednání: Malá zasedací místnost Děkanátu Ekonomicko-správní fakulty

Program jednání disciplinární komise:

 • 15:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství (č.j. MU-IS/112567/2019/945269/ESF)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství v odevzdané bakalářské práci. Na základě předložených důkazů, založených zejména na srovnání se zdrojovým necitovaným dokumentem (diplomovou prací obhájenou na jiné vysoké škole), komise rozhodla, že studentka spáchala disciplinární přestupek podle článku 2, odstavec 2, písmeno b), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise shledal jednání studentky jako zjevně úmyslnou snahu vydávat cizí práci za vlastní. Disciplinární komise se jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 12, odstavce 1, písmene c) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci vyloučení ze studia. Přestože se studentka ke svému jednání přiznala a litovala jej, návrh vyloučení ze studia reflektuje jak úmyslnost jednání, tak i závažnost a rozsah přebírání cizí práce za vlastní.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 25. března 2019

Místo jednání: Malá zasedací místnost Děkanátu Ekonomicko-správní fakulty

Program jednání disciplinární komise:

 • 16:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podvádění při plnění studijních povinností (č.j. MU-IS/69285/2019/898300/ESF a MU-IS/69263/2019/898278/ESF)

Disciplinární komise projednala dva případy podezření ze spáchání disciplinárního přestupku spočívajícího v podvádění při plnění studijních povinností v rámci průběžného testu. S ohledem na okolnosti případu, kdy se jednalo o společné jednání obou studentů, bylo projednávání obou disciplinárních přestupků sloučeno. Na základě předložených důkazů a písemnému doznání obou studentů disciplinární komise rozhodla, že oba studenti spáchali disciplinární přestupek podle článku 2, odstavec 2, písmeno a), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. V obou případech komise shledala jednání studentů jako zjevný pokus o podvod při plnění studijních povinností. V případě jednoho ze studentů se disciplinární komise jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 12, odstavce 1, písmene a) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci napomenutí. Sankce napomenutí reflektuje fakt, že jednání studentky bylo sice úmyslné, ale studentka nebyla hlavním iniciátorem předmětného jednání. V případě druhého ze studentů se disciplinární komise jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 12, odstavce 1, písmene b) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci podmíněného vyloučení ze studia ve studovaném programu na Ekonomicko-správní fakultě, a to s podmínkou, že se v průběhu dvanácti měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku nedopustí disciplinárního přestupku. Sankce podmíněného vyloučení ze studia reflektuje fakt, že jednání studenta bylo sice úmyslném, nicméně z dalších kroků studenta bylo zřejmé, že si velmi rychle uvědomil závažnost svého nečestného jednání. Komise je přesvědčená, že se již tato situace v rámci jeho studia nebude opakovat. Návrh uložení sankce podmínečného vyloučení ze studia tedy zohledňuje celkový přístup studenta k tomuto případu

Zasedání disciplinární komise ESF MU 18. února 2019

Místo jednání: Malá zasedací místnost Děkanátu Ekonomicko-správní fakulty

Program jednání disciplinární komise:

 • 14:30 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství (č.j. MU-IS/843/2019/829112/ESF)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství v odevzdané bakalářské práci. Na základě předložených důkazů, založených zejména na srovnání se zdrojovými necitovanými dokumenty, komise rozhodla, že studentka spáchala disciplinární přestupek podle článku 2, odstavec 2, písmeno b), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise shledala problém v necitování zdrojové literatury, který vyplynul z celkového přístupu ke zpracování bakalářské práce a nedostatečné obsahové úrovně této práce. Disciplinární komise se jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 12, odstavce 1, písmene a) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci napomenutí. Návrh uložení sankce napomenutí zohledňuje fakt, že jednání studentky bylo spíše nedbalostní a studentka si svou chybu plně uvědomuje. Komise je přesvědčená, že se již tato situace v rámci jejího studia nebude opakovat. Návrh uložení sankce napomenutí (tedy nejmírnější formu sankce) rovněž zohledňuje přístup studentky k tomuto případu. 

Zprávy z jednání z roku 2018

Zasedání disciplinární komise ESF MU 12. března 2018

Místo jednání: Malá zasedací místnost Děkanátu Akademického klubu ESF

Program jednání disciplinární komise:

 • 12:45 Ustavující zasedání disciplinární komise pro funkční období 2018-2019

Děkan Ekonomicko-správní fakulty na ustavujícím zasedání disciplinární komise osobně předal jmenovací dekrety nově zvoleným členům disciplinární komise pro funkční období 2018-2019. Členové disciplinární komise následně v tajném hlasování zvolili předsedou disciplinární komise Ing. Daniela Němce, Ph.D., a to jednomyslně.

Zprávy z jednání z roku 2017

Zasedání disciplinární komise ESF MU 23. ledna 2017

Místo jednání: zasedací místnost Akademického klubu ESF

Program jednání disciplinární komise:

 • 10:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství (č.j. MU-IS/140207/201­6/461701/ESF-2)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství v předmětu Akademické psaní. Na základě předložených důkazů o podobnostech odevzdaného textu s částmi z odevzdaného textu v rámci předmětu Akademické psaní v předchozím roce komise rozhodla, že student spáchal disciplinární přestupek podle článku 1, odstavec 2, písmeno b), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Komise zohlednila skutečnost, že se jednalo o předmět Akademické psaní, kde se měl naučit korektní práci se zdroji, což zjevně student neprokázal. Disciplinární komise se jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 10, odstavce 1, písmene a) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci napomenutí. Návrh uložení sankce napomenutí zohledňuje fakt, že jednání studenta bylo úmyslné, nicméně, komise je přesvědčena, že se již tato situace v rámci jeho studia nebude opakovat.

Zprávy z jednání z roku 2016

Zasedání disciplinární komise ESF MU 22. listopadu 2016

Místo jednání: Malá zasedací místnost děkana (děkanát ESF, 2. patro)

Program jednání disciplinární komise:

 • 9:30 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství a odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností (č.j. MU-IS/106400/201­6/426813/ESF-1)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství a odevzdání či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností v rámci plnění podmínek úspěšného ukončení předmětu doktorského studia Studium literatury. Na základě předložených důkazů o podobnostech odevzdaného textu s částmi z odevzdaného textu a doplňujících vysvětlení školitelky disciplinární komise rozhodla, že studentka spáchala disciplinární přestupek podle článku 1, odstavec 2, písmeno b) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise na základě předložených důkazů konstatovala, že se studentka dopustila disciplinárního přestupku spočívajícího ve vydávání cizí práce za vlastní, kdy neuvedla v rámci textu odevzdaného pro splnění povinnosti předmětu Studium literatury skutečnost, že text byl vytvořen ve spolupráci s jinou studentkou doktorského studijního programu. Komise však na základě předložených důkazů má pochybnosti o závažnosti a úmyslnosti daného provinění z hlediska smyslu výkladu příslušného článku Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise se jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 10, odstavce 1, písmene a) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci napomenutí. Návrh uložení sankce napomenutí zohledňuje míru závažnosti projednávaného přestupku a okolnosti, za jakých k jeho spáchání došlo. Rozhodnutí komise je limitováno rovněž postupem studentky, která se k jednání bez omluvy nedostavila a neposkytla ani své vyjádření k projednávané záležitosti.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 16. června 2016

Místo jednání: Malá zasedací místnost děkana (děkanát ESF, 2. patro)

Program jednání disciplinární komise:

 • 10:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství (č.j. MU-IS/45824/2016­/364794/ESF)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství v rámci bakalářské práce. Na základě předložených důkazů o podobnostech části textu bakalářské práce s částmi originálních textů disciplinární komise rozhodla, že studentka spáchala disciplinární přestupek podle článku 1, odstavec 2, písmeno b), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise na základě předložených důkazů konstatovala, že se studentka dopustila ve své bakalářské práci plagiátorství, kdy doslovně přeložila a v práci použila bez řádné citace velké části dvou dokumentů ve španělštině, které pojednávaly o podobném tématu, jako bylo téma bakalářské práce. Disciplinární komise se jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 10, odstavce 1, písmene b) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci podmíněného vyloučení ze studia, s podmínkou, že se studentka v průběhu dvanácti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku studentka nedopustí dalšího disciplinárního přestupku. Návrh uložení sankce podmíněného vyloučení vychází ze závažnosti projednávaného případu, neboť se jedná o zjevné plagiátorství v rámci závěrečné, bakalářské práce, nicméně úmyslné jednání nebylo prokázáno.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 9. března 2016

Místo jednání: Akademický klub (suterén ESF)

Program jednání disciplinární komise:

 • 8:30 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z falšování potvrzení o studiu (č.j. MU-IS/11659/2016­/329696/ESF)

Disciplinární komise projednala případ podezření z falšování potvrzení o studiu za účelem získání studentské slevy při nákupu kupónu MHD Dopravního podniku města Brna. Na základě předložených důkazů disciplinární komise rozhodla, že studentka spáchala disciplinární přestupek podle článku 1, odstavec 2, písmeno h), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty a podle článku 1, odstavec 2, písmeno f), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise dospěla k závěru, že se studentka dopustila podvodu, kdy předložila zfalšované potvrzení o studiu, za účelem obohacení se získáním studentské slevy na MHD, která ji nenáležela. Tímto jednáním poškozuje dobré jméno Ekonomicko-správní fakulty a Masarykovy univerzity a rovněž tak i snižuje důvěru v tento typ vydávaných potvrzení o studiu ve vztahu k Dopravnímu podniku města Brna, jakožto osobě jednající ve spolupráci s fakultou (poskytující studentské slevy jízdného). Disciplinární komise se proto v následném hlasování usnesla na návrhu aby děkan v souladu s článkem 10, odstavce 1, písmene b) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím v rámci disciplinárního řízení uložil sankci podmíněného vyloučení ze studia, s podmínkou, že se studentka v průběhu dvanácti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku nedopustí dalšího disciplinárního přestupku.

Zprávy z jednání z roku 2015

Zasedání disciplinární komise ESF MU 2. září 2015

Místo jednání: Malá zasedací místnost Děkanátu ESF (2. patro ESF)

Program jednání disciplinární komise:

 • 10:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství (č.j. MU-IS/55019/2015­/244908/ESF)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství v rámci dizertační práce. Na základě předložených důkazů o podobností části textu dizertační práce s částí jiné diplomové práce disciplinární komise rozhodla, že student spáchal disciplinární přestupek podle článku 1, odstavec 2, písmeno b), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise se jednomyslně shodla, že podobnost částí předmětné dizertační práce s částí diplomové práce je naprosto zjevná a nemohla být způsobena jen tím, že autoři těchto textů mohli čerpat z podobných literárních zdrojů. Přitěžující okolností zde bylo i to, že se jedná o práci dizertační. Jednání studenta bylo dle názoru komise úmyslné. Disciplinární komise se proto v následném hlasování usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 10, odstavce 1, písmene c) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci vyloučení ze studia, neboť skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení byl úmyslným disciplinárním přestupkem.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 14. srpna 2015

Místo jednání: Akademický klub (suterén ESF)

Program jednání disciplinární komise:

 • 13:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z podvádění u zkoušky (č.j. MU-IS/57669/2015­/247626/ESF)

Disciplinární komise projednala případ podezření z podvádění u zkoušky v rámci předmětu Statistika 2. Na základě předložených důkazů a vyjádření studenta a dalších osob zapojených do případu, disciplinární komise rozhodla, že student nespáchal disciplinární přestupek podle článku 1, odstavec 2, písmeno a), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise konstatovala, že student přesvědčivě vysvětlil okolnosti aktivity v rámci jeho účtu v Informačním systému MU v průběhu zkoušky z předmětu Statistika 2. Přestože poskytnutí přihlašovacích údajů do Informačního systému MU je porušením vnitřních předpisů Masarykovy univerzity týkajícím se provozu počítačové sítě a chování na ni, komise se nedošla k závěru, že by toto jednání bylo natolik hrubé, aby naplňovalo skutkovou podstatu disciplinárního přestupku podle článku 1, odstavec 2, písmeno f), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise se proto v následném hlasování usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 8, odstavce 2, písmene a) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím disciplinární řízení zastavil, neboť skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení se dle názoru disciplinární komise nestal.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 12. ledna 2015

Program jednání a shrnutí usnesení disciplinární komise:

 • 10:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství (č.j. MU-IS/118692/201­4/185670/ESF)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství v rámci předmětu Akademické psaní. Na základě předložených důkazů a písemného vyjádření studenta, který zcela upřímně přiznal své pochybení a konstatoval, že mu disciplinární řízení dalo obrovskou lekci, disciplinární komise jednohlasně rozhodla, že student spáchal disciplinární přestupek podle článku 1, odstavec 2, písmeno b), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise jednoznačně konstatovala, že podobnost inkriminovaného odevzdaného domácího úkolu s úkolem odevzdaným v minulosti jinou osobou je nezpochybnitelný. Disciplinární komise se proto v následném hlasování usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 10, odstavce 1, písmene a) disciplinárního řádu pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci napomenutí, neboť jednání studenta bylo úmyslné, nicméně, komise je přesvědčená, že se již tato situace v rámci jeho studia nebude opakovat. Návrh uložení sankce napomenutí (tedy nejmírnější formu sankce) zohledňuje skutečnost, že se jedná o studenta prvního ročníku, že plně pochopil, co svým jednáním způsobil, a že si vzal z celé situace poučení.

Zprávy z jednání z roku 2014

Zasedání disciplinární komise ESF MU 7. července 2014

Program jednání a shrnutí usnesení disciplinární komise:

 • 10:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství (č.j. MU-IS/43361/2014­/107880/ESF)

Disciplinární komise na základě předložených důkazů a detailního rozboru problematiky projednávané diplomové práce ze strany oponenta rozhodla, že studentka spáchala disciplinární přestupek podle článku 1, odstavec 2, písmeno b), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty č. 3, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise plně zohlednila okolnosti případu a konfrontací originálu diplomové práce s diplomovou prací, která měla být plagiována, a dalšími zdroji došla k závěru, že postup zpracování teoretické části práce neodpovídá akademickým standardům a je z něj zcela patrné, že se jedná z velké části o plagiát jiné diplomové práce. Přestože lze vidět podobnou strukturu i v původních odborných textech, formulace studentky v teoretické části práce jsou z větší části kopiemi jiné diplomové práce, kdy jsou jen změněna některá slova a předložky. Přitěžující okolností byla navíc formulace v závěru, kde se komise zcela ztotožňuje s názorem oponenta, že takto formulovaný odstavec je bez řádné citace přebrán z diplomové práce jako vzor s upraveným pořadím slov. To dle mínění komise naprosto dosvědčuje, že diplomantka s touto prací pracovala a měla jí tak v seznamu použité literatury jednoznačně uvést a v textu na ni řádně odkazovat. Disciplinární komise se proto v následném hlasování usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 10, odstavce 1, písmene b) disciplinárního řádu pro studenty svým rozhodnutím uložil sankci podmíněného vyloučení ze studia, s podmínkou, že se studentka v průběhu dvanácti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku nedopustí disciplinárního přestupku. Návrh uložení sankce podmíněného vyloučení vychází ze závažnosti projednávaného případu, neboť se jedná o velmi vážné porušení akademických standardů psaní závěrečných prací. Disciplinární komise se však neshodla jednomyslně na tom, že jednání studentky bylo úmyslné.

 • 11:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z podvádění u zkoušky a předložení nedůvěryhodných certifikátů pro získání zápočtu z Jazyka II (č.j. MU-IS/4604/2014/­109799/ESF)

Disciplinární komise došla k závěru, že jednání studenta není disciplinárním přestupkem ve smyslu ustanovení článku 1, odstavce 2, písmeno a) disciplinárního řádu pro studenty. Disciplinární komise na základě provedených důkazů, výpovědi všech zúčastněných osob a celkově okolností případu došla k závěru, že jednání studenta nelze klasifikovat jako jednání naplňující znaky podvádění u zkoušky, neboť se neprokázalo, že by k tomuto jednání skutečně došlo. Pravost certifikátů není schopna komise objektivně posoudit, nicméně z provedených důkazů se zdá, že certifikáty jsou pravé, i když jazyková úroveň nebyla ze strany jazykové školy bez jakýchkoliv pochyb jednoznačně prokázána. Problém ale komise vidí spíše na straně jazykové školy. Disciplinární komise se proto v následném hlasování usnesla na návrhu rozhodnutí, aby děkan v souladu s ustanovením článku 8, odstavce 2, písmene a) svým rozhodnutím disciplinární řízení zastavil, neboť v průběhu řízení vyšlo najevo, že skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení se nestal.

 • 12:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z neplnění poplatkové povinnosti (č.j. MU-IS/37852/2014­/102088/ESF)

Disciplinární komise v průběhu šetření zjistila, že student přestal být studentem fakulty (ukončení studia včetně státní zkoušky). V souladu s disciplinárním řádem se disciplinární komise usnesla na návrhu děkanovi zastavit disciplinární řízení, protože student přestal být studentem fakulty.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 2. června 2014

Program jednání a shrnutí usnesení disciplinární komise:

 • 10:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z neplnění poplatkové povinnosti (č.j. MU-IS/34849/2014­/98912/ESF)

Disciplinární komise v průběhu šetření zjistila, že studentka dlužnou částku okamžitě po oznámení o zahájení disciplinárního řízení uhradila. K neuhrazení částky ke dni splatnosti došlo dle jejího vyjádření nedopatřením. Disciplinární komise na základě předložených podkladů konstatovala, že předmětné jednání bylo disciplinárním přestupkem podle článku 1, odstavce 2, písmene i), přestože studentka po podání návrhu poplatek uhradila. Studentka se z jednání omluvila, nicméně své pochybení vysvětlila. S ohledem na to, že i ostatní poplatky v minulosti uhradila v domluvené lhůtě a předmětný poplatek představoval nižší částku, komise hlasováním navrhla děkanovi upustit od udělení sankce, neboť projednání případu bylo dosačující pro sjednání nápravy.

 • 10:30 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z neplnění poplatkové povinnosti (č.j. MU-IS/32185/2014­/96118/ESF)

Disciplinární komise v průběhu šetření zjistila, že studentka jednak dlužnou částku v průběhu disciplinárního řízení uhradila, jednak však přestala být studentkou fakulty (ukončení studia pro nesplnění požadavků). V souladu s disciplinárním řádem se disciplinární komise usnesla na návrhu děkanovi zastavit disciplinární řízení, protože studentka přestala být studentkou fakulty.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 30. dubna 2014

Program jednání a shrnutí usnesení disciplinární komise:

 • 9:30 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z neetického a urážlivého chování vůči referentce studijního oddělení (č.j. MU-IS/24097/2014­/87548/ESF)

Jednání probíhalo za nebývalého zájmu ze strany médií i široké veřejnosti. Disciplinární komise na základě předložených důkazů a vyjádření všech stran disciplinárního řízení konstatovala, že předmětné jednání bylo disciplinárním přestupkem ve smyslu ustanovení článku 1, odstavce 2, písmeno h). Disciplinární komise plně zohlednila okolnosti případu, zejména to, že student jednal ve stavu emocionální rozrušení a aktuálně nahromaděné frustrace vyplývající z návštěvy prof. Klause na ESF (tedy přesněji z nemožnosti se jí účastnit, která vyplynula ze studijních povinností a nevyhlášení děkanského volna). Pozitivně komise hodnotila jeho závazek, že nebude v daném jednání pokračovat a nikoho dalšího již na oficiálním facebookovém fóru ESF nebude bez důkazů urážet a nazývat čarodějnicí. Disciplinární komise rovněž zhodnotila jako polehčující okolnost studentovu omluvu referentkám studijního oddělení (včetně předání růží), přestože k ní došlo až po zahájení disciplinárního řízení. Termín omluvy (prvního dubna) komise chápala jen jako shodu okolností a neviděla v tom žádné postranní úmysly. Přestože jednání studenta bylo shledáno jako úmyslné, komise na základě svého hlasování navrhla děkanovi upustit od uložení sankce, neboť samotné projednání disciplinárního přestupku vedlo k nápravě.

Zasedání disciplinární komise ESF MU 3. března 2014

Program jednání a shrnutí usnesení disciplinární komise:

 • 13:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z neplnění poplatkové povinnosti (č.j. MU-IS/4607/2014/­66819/ESF)

Disciplinární komise na základě předložených podkladů konstatovala, že předmětné jednání bylo disciplinárním přestupkem podle článku 1, odstavce 2, písmene i). Student se jednání bez omluvy nezúčastnil, poplatek doposud neuhradil a nejevil žádnou snahu situaci řešit. Jednání studenta bylo shledáno jako úmyslné a komise hlasováním navrhla děkanovi uložit sankci vyloučení ze studia.

 • 13:30 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z neplnění poplatkové povinnosti (č.j. MU-IS/4606/2014/­66818/ESF)

Disciplinární komise i v tomto případě na základě předložených podkladů konstatovala, že předmětné jednání bylo disciplinárním přestupkem podle článku 1, odstavce 2, písmene i). Student se jednání bez omluvy nezúčastnil, poplatek doposud neuhradil a nejevil žádnou snahu situaci řešit. Jednání studenta tak bylo shledáno jako úmyslné a komise hlasováním navrhla děkanovi uložit sankci vyloučení ze studia.

 • 14:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z neplnění poplatkové povinnosti (č.j. MU-IS/4604/2014/­66816/ESF)

Disciplinární komise i v tomto případě na základě předložených podkladů konstatovala, že předmětné jednání bylo disciplinárním přestupkem podle článku 1, odstavce 2, písmene i), přestože student po podání návrhu poplatek uhradil, a to ještě před obdržením pozvánky k ústnímu jednání. Student se jednání osobně zúčastnil a své jednání vysvětlil S ohledem na tyto skutečnosti komise hlasováním navrhla děkanovi upustit od udělení sankce, neboť projednání případu bylo dostačující pro sjednání nápravy.

 • 14:30 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z plagiátorství (č.j. MU-IS/5210/2014/­67454/ESF)

Předmětem jednání bylo podezření z plagiátorství, kterého se měl student dopustit ve své bakalářské práci. V tomto případě se student z jednání omluvil a zaslal své vyjádření k případu. S ohledem na skutečnost, že před termínem jednání ukončil své studium písemným oznámení, komise neřešila podstatu případu (vzhledem k ukončení studia nebyli k jednání přizváni oponent a vedoucí práce) a v souladu s disciplinárním řádem se usnesla na návrhu děkanovi zastavit disciplinární řízení, protože student přestal být studentem fakulty.

 • 15:30 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z předkládání zfalšovaných omluvenek (č.j. MU-IS/3293/2014/­65358/ESF)

Předmětem jednání bylo podezření z falšování omluvenek. Student se jednání neúčastnil ani nedodal omluvenku. Komise na základě důkazů došla k závěru, že předmětné jednání je disciplinárním přestupkem, že předložené omluvenky jsou falešné a student jimi chtěl neoprávněně získat výhodu omluvy z povinné účasti při plnění studijních povinností dle ustanovení čl. 9 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU, jakožto součásti vnitřního předpisu Masarykovy univerzity. Komise shledala, že toto jednání naplňuje věcně skutkovou podstatu podvádění při plnění studijních povinností (ustanovení článku 1, odstavce 2, písmena a) Disciplinárního řádu pro studenty) a stejně tak i opakované porušení povinností vyplývajících z čl. 9 odstavce 2 Studijního a zkušebního řádu o povinné účasti ve výuce studentů prezenční formy studia (dle ustanovení článku 1, odstavce 2, písmena f) Disciplinárního řádu pro studenty). Přestupku se student opakovaným předkládáním těchto omluvenek dopouštěl dle mínění komise úmyslně. V hlasování se komise jednomyslně shodla na návrhu děkanovi fakulty uložil sankci vyloučení ze studia.