Project information
Vybrané aspekty hodnocení efektivnosti a zásluhovosti veřejných politik (Aspekty VEPO)

Project Identification
MUNI/A/0784/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Jedná se o návrh projektu, který je pokračováním výzkumných projektů financovaných v letech 2012 a 2013 (projekt MUNI/A/0983/2011 a projekt MUNI/A/0786/2012). Nejde tedy o návrh principiálně nového projektu, ale projekt navazující na výzkum z předchozích let.

Předložený projekt specifického výzkumu je primárně zaměřen na podporu výzkumu studentů doktorského studijního programu v jedné z výzkumných oblastí, která je dlouhodobě osou výzkumného zaměření katedry veřejné ekonomie. Důraz v předloženém projektu je kladen na hodnocení veřejných politik, měření rozsahu a charakteru redistribuce a míry jejich efektivnosti. Jedná se o oblast, kterou doktorští studenti, kteří jsou členy výzkumného týmu, zpracovávají v rámci svého doktorského studia, a kdy průběžně prezentují své výstupy.
Vzhledem k dnešní ekonomické situaci zemí EU je výzkumná oblast nahlížena pohledem restriktivních omezení veřejných financí, či obecně podmínkou dlouhodobé fiskální udržitelnosti. Jestliže osa výzkumného projektu - otázka hodnocení veřejných politik – je poměrně široká, samotný výzkum je potom zaměřen zejména na dvě výzkumné oblasti, které spolu vzájemně souvisí.
První oblastí je problematika dosahování efektivnosti nástrojů veřejných politik. Zde je pozornost zaměřena na alokační efektivnost politik, současné nástroje jejího měření a možnosti dosahování vyšší efektivnosti vynakládání veřejných financí. Druhou oblastí je hodnocení redistributivních aspektů veřejných politik. Zde je pozornost věnována zejména sociální politice a jejím možnostem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. I když je zřejmé, že uvedené dvě oblasti výzkumu se na některých místech vzájemně protínají, není záměrem výzkumného týmu tyto průniky hledat. Důraz je kladen na dílčí výzkumy studentů doktorského studia a na jejich publikační výstupy, které by měly mít jak obecný teoreticko-metodologický charakter, tak zaměření na hodnocení reálných politik.

Cílem projektu je podpořit zejména výzkum prováděný doktorskými stud

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.